Unona ed Saray Taga Corinto 9:1-15

  • Pamakiwas a mangiter (1-15)

    • Aaroen na Dios so maliket a mangiiter (7)

9  Natan nipaakar ed tulong* a parad saray masanto,+ agko la komon nakaukolan so mansulat ed sikayo,  ta amtak so nipaakar ed inkamabulos yo, a saya so ipapasirayew kod saray taga Macedonia, a natan et sakey taon lan akaparaan so Acaya, tan lapud seseg yo et apakiwas so dakel ed sikara.  Balet ibakik iray agagi, pian agmagmaliw ya andi-kakanaan so pangipapasirayew mi ed sikayo nipaakar ed saya, tan pian akaparaan kayon talaga, a singa imbagak nensaman.  Ta no andi, no mila ed siak iray taga Macedonia tan nanengneng dan agkayo akaparaan, sikami—aliwan sikayo labat—so nabaingan diad panmamatalek mid sikayo.  Kanian ninonot ko a kaukolan a pasesegen iray agagi ya unona la ran onlad sikayo tan iparaan da lan masakbay so dakel a regalo ya insipan yo, pian kasabi mi et akaparaan la ’ya tan napatnagan a mangiiter kayo aliwan lapud pinilit mi kayo noagta lapud inkamabunlok yo.  Balet nipaakar ed saya, siopaman a mantatanem na daiset et manani met na daiset, tan siopaman a mantatanem na dakel et manani met na dakel.+  Gawaen komon na kada sakey so unong ed denesidi to ed puso to, ya aliwan ambelat ed liknaan to* odino napapasootan,+ ta aaroen na Dios so maliket a mangiiter.+  Niarum ni, nayarian na Dios a pagmaliwen a daakan so agnaparaan a kaabigan ya ipapatnag tod sikayo, pian naynay a walaan kayoy magenap a bengatlan nakaukolan yo, tan nawalaan kayo met na dakel a bengatla parad kada maabig a gawa.+  (Ta unong a nisulat: “Sikatoy mabunbunlok a mangiiter; iikdan to so mairap-bilay. Say inkatunong to et mansiansia ya anggad angga.”+ 10  Natan say Dios a mangiiter na dakel a bini ed tomatanem tan tinapay a kanen et mangiter tan parakelen toy bini ya itanem yo tan parakelen to met iray anien yon bunga na inkatunong yo.) 11  Diad amin a bengatla et onyayaman kayo nipaakar ed amin a klase na mabunlok a panangiter, a satan so mamapawala na balikas na pisasalamat ed Dios diad panamegley mi; 12  lapud satan a gagawaen yon panaglingkor ed arum et aglabat mangitatarya na dakel parad pankaukolan na saray masanto+ noagta panlalapuan met na dakel a balikas na pisasalamat ed Dios. 13  Papaneknekan na sayan pangiiter yoy tulong no anto kayo, kanian iglogloria ray Dios lapud manpapasakop kayo ed samay iyaabawag yon maong a balita nipaakar ed Kristo, tan lapud mabunlok kayo a mangiiter na kontribusyon ed sikara tan ed amin.+ 14  Tan masimoon iran mangipipikasi ed sikayo tan papablien da kayo lapud agnaparaan a kaabigan na Dios a walad sikayo. 15  Salamat ed Dios lapud regalo to ya agbalot nadeskribe ed karakep.

Paimanod leksab

Literal, “ministeryo.”
Odino “ya agmanduaruwa.”