Unona ed Saray Taga Corinto 11:1-33

  • Si Pablo tan saray sankamaongan ya apostol (1-15)

  • Saray impanirap nen Pablo bilang apostol (16-33)

11  Komon ta anosan yo ak, anggano singa agak makatunongan no maminsan. Balet diad tua et aanosan yo ak la!  Ta maniimon ak nipaakar ed sikayo a singa paniimon na Dios,* ta siak a mismo so angisipan ed sikayon mikasal ed sakey ya asawan laki, say Kristo, pian niyarap ta kayo ed sikato bilang malinis a birhen.+  Balet, no panon a masilib ya atukso na uleg si Eva,+ natatakot ak ompan saray kanonotan yo et naderal tan naandi so inkasimoon tan kalinisan yo a manepeg ed Kristo.+  Ta no ontan, no walay siopaman ya onsabi tan mangipulong na sakey a Jesus nilikud ed samay impulong mi, odino mangawat kayoy sakey ya espiritu nilikud ed samay naawat yo la, odino maong a balita nilikud ed samay inawat yo la,+ main-inomay yon panisiaan so ibabaga to.  Ta ipapasen ko a diad antokaman a bengatla et aliwa ak ya abeba nen “saray sankamaongan ya apostol” yo.+  Balet anggano makapuy ak ed panagsalita,+ seguradon aliwa ak ya ontan no nipaakar ed kakabatan; diad tua et impatnag mi la itan ed sikayo diad amin a paraan tan diad amin a bengatla.  Odino kasin nankasalanan ak diad impangiyabebak ed sarilik pian nipaatagey kayo, lapud maliket kon inyabawag ed sikayo so maong a balita na Dios ya anggapoy bayar?+  Singak inalaan* so arum a kongregasyon diad impangawat koy tulong* da pian makapanlingkor ak ed sikayo.+  Ingen ta sanen wadtan ak ed sikayo tan mankaukolan ak, agak nagmaliw a pabelat ed anggan siopa, ta saray agagin nanlapud Macedonia et angitaryay dakel a nakaukolan ko.+ On, diad amin a paraan et agak nagmaliw a pabelat ed sikayo tan mantultuloy ak ya ontan.+ 10  Unong a walad siak so katuaan nen Kristo, agko itunda iyan pampapasirayew ko+ diad saray rehyon na Acaya. 11  Antoy rason? Lapud agta kayo inaro? Amta na Dios ya inaro ta kayo. 12  Balet itultuloy ko so gagawaen ko,+ pian naandi so rason na saramay manaanap na basiyan* a sikaray mipara ed sikami diad saray bengatla* ya ipapasirayew da. 13  Ta sarayan lalaki et palson apostol, managpalikdon komikimey, a mankunkunwari ran apostol nen Kristo.+ 14  Tan agla iya pankelawan, ta si Satanas a mismo et mankunkunwarin sakey ya anghel na liwawa.+ 15  Agmet sirin pankelawan no saray ministro to et mankunkunwarin ministro na inkatunong. Balet say pansumpalan da et unong ed saray gawa ra.+ 16  Ibagak lamet: Anggapo komon so manisip ya agak makatunongan. Balet, anggano ontan so iisipen yo, awat yo ak bilang agmakatunongan, pian makapanpasirayew ak met na daiset. 17  Mansasalita ak natan, aliwan unong ed alimbawa na Katawan, noagta bilang sakey ya agmakatunongan, a singa saray mapasirayew ya alabas so kompiyansa ra. 18  Lapud dakel so manpapasirayew unong ed laman,* manpasirayew ak met. 19  Lapud masyado kayon “makatunongan,” labalabay yon anosan iramay agmakatunongan. 20  Diad tua et aanosan yoy siopaman a mangaaripen ed sikayo, siopaman a manguupot ed kaykayarian yo, siopaman a manasamsam ed saray walad sikayo, siopaman a mangipapaatagey na sarili to ed sikayo, tan siopaman a manatampal ed sikayo. 21  Nababaingan kamin mangibaga ed saya, lapud singano kinmiwas kami a makapuy. Balet no wala ray onkikiwas a makpel—mansasalita ak a singa agmakatunongan—onkikiwas ak met a makpel. 22  Kasin Hebreo ira? Ontan ak met.+ Kasin Israelita ira? Ontan ak met. Kasin ilalak* ira nen Abraham? Ontan ak met.+ 23  Kasin ministro ira nen Kristo? Oneebat ak a singa toon makulangkulang, mas lalon nibaga a ministro ak: mas dakel so agawaan kon kimey,+ mas aminpiga ak ya impriso,+ agnabilang so impakalewet ko, tan aminpigapiga ak ya inatey lawari.+ 24  Aminlima ak ya akaawat na 39 a siplat ed saray Judio,+ 25  amitlo ak a nilewet,+ aminsan ak a tinupak,+ amitlon aderal so barkon niluganan ko,+ sanlabi tan sanagew ak ed pegley na dayat; 26  diad panagbiahe et mabetbet, diad saray kapeligroan ed saray ilog, diad saray kapeligroan ed saray matakew, diad saray kapeligroan ed saray kabaleyan ko,+ diad saray kapeligroan ed arum a nasyon,+ diad saray kapeligroan ed syudad,+ diad saray kapeligroan ed kalawakan, diad saray kapeligroan ed dayat, diad saray kapeligroan ed saray palson agagi, 27  diad mairap a kimey tan panagsagpot, diad pakakapuyat et mabetbet,+ diad pakakaerasan tan pakakapgaan,+ naynay ya anggapoy naakan,+ diad betel tan kakulangay kawes.* 28  Nilikud ed saratan, wala ni inagew-agew a pakakadesdesan ko: say panagpaga ed amin a kongregasyon.+ 29  No walay makapuy, makapuy ak met. No walay agapol, agta makapasnok ak met? 30  No kaukolan koy manpasirayew, ipasirayew ko ray pakapatnagan na kakapuyan ko. 31  Say Dios tan Ama na Katawan a Jesus, samay nepeg a narayew ya anggad angga, et amta to ya agak mantitila. 32  Diad Damasco, say gobernador a nasasakopan nen Aretas ya ari so manbabantay ed syudad pian naerel ak, 33  balet inleksab da ak diad panamegley na sakey a buksot, ya indalan da ak ed bintana na padir ed syudad,+ kanian akatakas ak ed sikato.

Paimanod leksab

Literal, “seseg na Dios.”
Odino “suporta.”
Literal, “Tinakewan ko.”
Odino “rason.”
Odino “posisyon.”
Salanti, unong ed panagkatunongan na too.
Literal, “bini.”
Literal, “tan diad inkalakseb.”