Unona ed Saray Taga Corinto 5:1-21

  • Isulong so mangatatawen ya ayaman (1-10)

  • Ministeryo na pikakareenan (11-21)

    • Sakey a balon pinalsa (17)

    • Saray embahador nen Kristo (20)

5  Ta amta tayo a no naderal* so mangaraldalin ya abung tayo, sayan tolda,+ ikdan itayo na Dios na permanentin abung diad tawen, sakey ya abung ya agginawa na too.+  Ta diad sayan abung* et oneey-ey itayo, a pampipilalekan tayon isulong imay imparaan ed sikatayo diad* tawen,*+  pian sano isulong tayo la itan, aliwa tayo lan lakseb.  Diad tua, sikatayon walad sayan tolda et oneey-ey tan nabebelatan, aliwan lapud labay tayon lakseben iya, noagta labay tayon isulong imay sakey,+ pian samay ompatey et naakmon la na bilay.+  Natan samay angiparaan ed sikatayo parad saya et say Dios,+ ya angiter ed sikatayo na espiritu bilang garantiya nipaakar ed samay onsabi.*+  Kanian matalek itayon naynay tan amta tayo a legan a say ayaman tayo et diad sayan laman, anggapo itayo ed Katawan,+  ta manaakar itayo unong ed pananisia, aliwan unong ed pakanengneng.  Balet matalek tayo tan mas labayen tayon anggapo tayo la ed sayan laman tan niwala tayo lad ayaman tayo a kaibay Katawan.+  Kanian balanglan wala tayod ayaman tayo a kaiba to odino anggapo itayod sikato, panggugunaetan tayoy magmaliw a makapaliket ed sikato. 10  Ta nepeg ya onarap* itayon amin ed panangukoman na Kristo, pian niiter ed kada sakey so unong ed saray ginawa to legan a sikatoy walad laman, balanglan maong odino mauges itan.+ 11  Kanian lapud amta mi a nepeg a takotan so Katawan, tatangguyoren mi so totoo, balet kabkabat kami na Dios. Ingen ta maniilalo ak a kabkabat kami met na saray konsiensia yo. 12  Agmi irerekomenda lamet so sarili mi ed sikayo, noagta iikdan mi kayoy rason a manpasirayew nipaakar ed sikami, pian walay iyebat yod saramay say ipapasirayew da et say itsura+ aliwan say walad puso. 13  Ta no aliwan limpioy kanonotan mi,+ parad Dios itan; no limpioy kanonotan mi, parad sikayo itan. 14  Ta say panangaro na Kristo so mamapakiwas ed sikami, lapud oniay konklusyon mi: say sakey a too et inatey parad amin;+ diad ontan, amin et inatey. 15  Tan sikatoy inatey parad amin pian saramay manbibilay et agla ra manbilay parad sarili ra,+ noagta parad samay sakey ya inatey lapud sikara tan pinaoli. 16  Kanian manlapud natan, say pakanengneng mid sakey a too et aliwa lan unong ed laman.+ Anggano say pikabat mid Kristo nensaman et unong ed laman, seguradon aliwa lan ontan natan.+ 17  Kanian, no walay siopaman a nikasakey ed Kristo, sikatoy sakey a balon pinalsa;+ naandi la ray daan a bengatla tan sinmabi la ray balon bengatla. 18  Balet amin a bengatla et nanlapud Dios, samay nanggaway paraan pian makapikareenan kami lamet ed sikato diad panamegley nen Kristo+ tan angiter ed sikami na ministeryo na pikakareenan,+ 19  salanti, say Dios et nanggaway paraan pian makapikareenan lamet so mundo ed sikato diad panamegley nen Kristo,+ ya agto bibilangen iray kasalanan da,+ tan inmatalek tod sikami so mensahe na pikakareenan.+ 20  Kanian, sikami ray embahador+ a kasandi nen Kristo,+ a singano say Dios et mikakasi diad panamegley mi. Bilang kasandi nen Kristo et mikakasi kami: “Mikareenan kayo ed Dios.” 21  Nisengeg ed sikatayo et ginawa ton apay parad kasalanan imay sakey ya agbalot nankasalanan,+ pian diad panamegley to et magmaliw itayon matunong ed arap na Dios.+

Paimanod leksab

Odino “naandi.”
Odino “ayaman.”
Odino “isulong so ayaman tayo a manlapud.”
Odino “so mangatatawen ya ayaman tayo.”
Odino “bilang paunan bayar (patinga).”
Odino “ompatnag.”