Unona ed Saray Taga Corinto 6:1-18

  • Ag-ibabaliwala so kaabigan na Dios (1, 2)

  • Deneskribe so ministeryo nen Pablo (3-13)

  • Agmikakasakey ed saray agmananisia (14-18)

6  Bilang kakimeyan na Dios,+ papasesegen mi kayo met ya awaten so agnaparaan a kaabigan na Dios tan agyo ibabaliwala so gagala na satan.+  Ta inkuan to: “Dinengel ta ka diad sakey a makapaliket a panaon, tan tinulongan ta ka diad agew na kililiktar.”+ Natan la so talagan makapaliket a panaon. Natan la so agew na kililiktar.  Agkamin balot pansesengegay pakagapolan, pian anggapoy nabalaw ed ministeryo mi;+  balet diad amin a paraan et irerekomenda mi sarili mi bilang ministro na Dios,+ diad pinasyan panagsungdo, diad saray irap, diad saray panaon na pankaukolan, diad saray mairap a kipapasen,+  diad saray impakalewet, diad saray impakapriso,+ diad saray gulo, diad saray mairap a kimey, diad saray labin pakakapuyat, diad saray panaon ya anggapoy naakan;+  diad malinis a kabibilay, diad kakabatan, diad panag-anos,+ diad kaabigan,+ diad masanton espiritu, diad panangaro ya anggapoy pansimpisimpitan,+  diad matuan panagsalita, diad pakapanyari na Dios;+ diad saray armas na inkatunong+ ed kawanan a lima* tan ed kawigi,*  diad kagalangan tan kababaingan, diad mauges a balita tan maong a balita. Ipapasen kami bilang managpalikdo ingen ta matua kami,  bilang agkabat ingen ta bibidbiren kami, bilang ompapatey* ingen ta mabilay kami,+ bilang adusa* ingen ta agkami inatey,+ 10  bilang maneermen balet naynay kamin manliliket, bilang mairap-bilay balet dakel so papayamanen mi, bilang andiay kayarian ingen ta walaan kami na amin a bengatla.+ 11  Bulobulos kamin nansalita* ed sikayo ran taga Corinto, tan inlukas min maong so puso mi. 12  Agkami napepegetan ed* panangaro mid sikayo,+ balet sikayo et napepegetan ed panangaro yod sikami. 13  Kanian ontan met komon so gawaen yod sikami—mansasalita ak a singa ta kayo ananak—ilukas yo met a maong so puso yo.*+ 14  Agkayo mikakasakey ed saray agmananisia.*+ Ta panon a makapanulop so inkatunong tan kaugsan?+ Odino antoy piparaan na liwawa ed kabilungetan?+ 15  Niarum ni, kasin makapantunosan si Kristo tan si Belial?*+ Odino antoy piparaan* na sakey a mananisia* ed sakey ya agmananisia?+ 16  Tan antoy pipaknaan na templo na Dios ed saray idolo?+ Ta sikatayoy templo na mabilay a Dios;+ unong ya inkuan na Dios: “Manayam ak ed limog da+ tan manakar ak ed limog da, tan siak so magmaliw a Dios da, tan sikaray magmaliw a totook.”+ 17  “‘Kanian, paway kayo ed sikara, tan isian yoy inkasikayo,’ kuan nen Jehova,* ‘tan agyo la didiwiten so marutak a bengatla’”;+ “‘tan awaten ta kayo.’”+ 18  “‘Tan siak so magmaliw ya ama yo,+ tan sikayoy magmaliw ya ananak kon lalaki tan bibii,’+ kuan nen Jehova,* say Makapanyarin-amin.”

Paimanod leksab

Nayarin pandepensa.
Nayarin pan-opensa.
Odino “ipapasen a manepeg ya ompatey.”
Odino “adisiplina.”
Odino “Nilukasan mi sangi mi pian mitongtong.”
Odino “Aliwan mainget so lugar parad.”
Odino “manpalaknab kayo met.”
Odino “Agyo aabuloyan a sikayo tan saray agmananisia et maniba ed sakey a pako ta agkayo pareho.”
Odino “matoor.”
Odino “wala tay nabebetangan.”
Nanlapud Hebreon salita a mankabaliksay “Andi-Kakanaan.” Ontutukoy ed si Satanas.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.