Ed Saray Taga Galacia 5:1-26

  • Kristianon kawayangan (1-15)

  • Manakar unong ed espiritu (16-26)

    • Saray gawa na laman (19-21)

    • Say bunga na espiritu (22, 23)

5  Imbulos itayo nen Kristo parad satan a kawayangan. Kanian bembenan yo itan a malet,+ tan agyo aabuloyan a napegetan kayo lamet na pako na inkaaripen.+  Siak lan mismo so mangibabagad sikayo a no nasegat kayo et anggapoy kakanaan nen Kristo ed sikayo.+  Ibabagak lamet ed balang toon manpasegat a sikatoy obligadon manumpal ed interon Ganggan.+  Sikayo ran malabay a niyabawag a matunong ed panamegley na ganggan et nisian ed Kristo;+ tinaynan yoy agnaparaan a kaabigan to.  Sikatayo balet, diad panamegley na espiritu et maanos itayon manaalagar ed samay iilaloan tayon pagmaliw a matunong lapud pananisia tayo.  No nipaakar ed si Kristo Jesus, say importante et aliwan say pampasegat odino agpampasegat,+ noagta say pananisia a wala ray nagagawaan to diad panamegley na aro.  Maabig lay gagawaen yo nensaman.*+ Siopay angamper ed sikayo diad panguunor yo ed katuaan?  Say onian panatangguyor et agnanlapud Dios a manatawag ed sikayo.  Say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa.+ 10  Matalek ak a sikayo ran disipulo na Katawan+ et mipaknad siak; balet samay manggugulo ed sikayo,+ siopaman itan, et awaten toy panangukom a kanepegan to. 11  Balet, agagi, no ipupulong ko ni panagpasegat, akin et napapasegsegang ak ni? No ontan, say panamairapan a poste*+ et agla pakagapolan. 12  Komon ta saramay lalaki a mangogonigon ed sikayo et manpakapon.* 13  Agagi, atawag kayo ed kawayangan; balet agyo uusaren iyan kawayangan pian unoren iray pilalek na laman yo,+ noagta manpaaripen kayo ed balang sakey lapud aro.+ 14  Ta say interon Ganggan et asumpal* ed saksakey a ganggan: “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.”+ 15  Balet, no mantultuloy kayon mankeketketan tan manaakmonan,+ manalwar kayo ya agkayo manuupotan.+ 16  Balet saya so ibagak, Mantultuloy kayon manakar unong ed espiritu+ pian agyon balot gawaen so pilalek na laman.+ 17  Ta say pilalek na laman et sumlang ed espiritu, tan say espiritu et sumlang ed laman; mansumlangan iraya, kanian agyo gagawaen iray bengatlan labay yon gawaen.+ 18  Niarum ni, no iwawanwan kayo na espiritu, agkayo la sakop na ganggan. 19  Natan et mapatpatnag iray gawa na laman, tan saraya et say seksual ya imoralidad,*+ karutakan, anggapoy-baing a kagagawa,*+ 20  idolatriya, espiritismo,*+ pambubusolan, pankokolkol, imon, sanok, sangsangan, inkaapag-apag, saray sekta, 21  ibeg, panagbuanges,+ mabanday a panliliket, tan arum nin singa saraya.+ Papasakbayan ta kayo nipaakar ed saraya, a singa impasakbay ko la ed sikayo, a saramay manggagawa ed saraya et agda natawir so Panarian na Dios.+ 22  Balet, say bunga na espiritu et aro, liket, kareenan, anos,* kaabigan, kamaongan,+ pananisia, 23  inkaulimek, panangontrol ed sarili.+ Anggapoy ganggan a sumpad saraya. 24  Niarum ni, saramay kayarian nen Kristo Jesus et impasak da lad poste so laman a kaiba iray mabiskeg a liknaan tan pilpilalek na satan.+ 25  No manbibilay itayo unong ed espiritu, mantultuloy itayo met komon a manakar unong ed panangiwanwan na espiritu.+ 26  Ag-itayo komon magmaliw a mapaatagey,+ a mangilalagyat na panlalaslasan+ tan paniibegan.

Paimanod leksab

Literal, “Maabig lay pambabatik yo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “magmaliw ya eunoko,” diad ontan et agla ra magmaliw a kualipikadon manumpal ed mismon ganggan ya ipapaseseg da.
Odino posiblin, “et asegek.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “mabanbanday a kagagawa.” Diad Griego et aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “panagsalamangka; panagdruga.”
Odino “andukey a panag-anos.”