Ed Saray Taga Galacia 4:1-31

  • Aliwa lan ariripen, noagta ananak (1-7)

  • Say pampapaga nen Pablo ed saray taga Galacia (8-20)

  • Hagar tan Sara: duaran sipanan (21-31)

    • Say Jerusalem ed tagey, say ina tayo, et bulos (26)

4  Natan ibagak a no say tomatawir et sakey a melag nin ugaw, anggapoy pidumaan to ed sakey ya aripen, anggano sikatoy katawan na amin a bengatla,  balet sikatoy walad pudir na saray manag-asikaso ed ugugaw tan manag-asikaso ed sankaabungan anggad agew ya inggana na ama to.  Mipadpara, sanen ugugaw itayo ni, aripen itayo met na saray inuugaw a bengatla na mundo.+  Balet sanen asumpal lay niganan panaon, imbaki na Dios so Anak to, ya inyanak na sakey a bii+ tan sakop na ganggan,+  pian nibulos to iramay sakop na ganggan diad pangaliw tod sikara,+ diad ontan et natagibi itayo bilang ananak.+  Natan lapud ananak kayo, imbaki na Dios so espiritu+ na Anak to ed kapusoan tayo,+ tan ibabaga na satan: “Abba,* Ama!”+  Kanian aliwa ka lan aripen noagta anak; tan no anak ka, tomatawir ka met diad panamegley na Dios.+  Balet, sanen agyo ni kabat so Dios, aripen kayo na saramay aliwan peteg a dirios.  Balet natan ta kabat yo lay Dios, odino kabat kayo la na Dios, akin et ompapawil kayo lamet ed saray makapuy+ tan andi-kakanaan ya inuugaw iran bengatla tan labay yo lamet so manpaaripen ed saratan?+ 10  Estrikto yon ngingilinan iray agew tan saray bulan+ tan saray panaon tan saray taon. 11  Napapagaan ak ed sikayo, ompano pinerdik labat iray sagpot kod sikayo. 12  Agagi, mikakasi ak ed sikayo, magmaliw kayon singa siak, lapud ontan ak met nensaman ed sikayo.+ Anggapoy makapuy a ginawa yod siak. 13  Balet amta yo a lapud sakit ko et nipulong kod sikayo so maong a balita diad unonan pankanawnawa. 14  Tan anggano sakey a subok ed sikayo so kondisyon na laman ko, agyo ak nileglemew odino dinimla;* noagta inawat yo ak a singa sakey ya anghel na Dios, singa si Kristo Jesus. 15  Kawalaan la na liket ya alikna yo nensaman? Ta segurado ak a no nayari labat komon et sinukit yo la ray mata yo tan inter yod siak.+ 16  No ontan sirin, kasin nagmaliw ak a kabusol yo lapud ibabagak ed sikayo so katuaan? 17  Maseseg ira a manatangguyor ed sikayo, balet aliwan maabig so gagala ra; labay da kayon iyarawi ed siak, pian sikara so tumboken yo. 18  Balet, aliwan mauges no say sakey et maabig so gagala to ed maseseg a panatangguyor ed sikayo, aliwa labat lan sano wadtan ak a kaiba yo. 19  Inad-arok ya ananak,+ lapud sikayo et naliliknak lamet so irap na sakey a biin manpapasakit, tan mantultuloy iya anggad nipatnag yo so Kristo. 20  Labay ko komon a wadtan ak natan tan umanen koy paraan na pitotongtong ko, ta napapagaan ak ed sikayo. 21  Ibaga yod siak, sikayo ran malabay a walad sakop na ganggan, Agyo ta narerengel so Ganggan? 22  Alimbawa, nisulat a si Abraham et awalaay duaran anak a lalaki, say sakey et diad aripen a bii+ tan say sakey et diad bulos a bii;+ 23  balet say anak na aripen a bii et niyanak diad natural a paraan*+ tan say anak na bulos a bii et diad panamegley na sakey a sipan.+ 24  Walaan iraya na simbolikon kabaliksan; ta sarayan bibii et mankabaliksay duaran sipanan, say sakey et ginawa ed Palandey Sinai,+ a mamapawala na saray anak a magmaliw ya ariripen tan satan a sipanan et si Hagar. 25  Sayan Hagar et mankabaliksan na Sinai,+ sakey a palandey ed Arabia, tan irerepresenta toy Jerusalem natan, ta sikatoy aripen a kaiba iray anak to. 26  Balet say Jerusalem ed tagey et bulos, tan sikato so ina tayo. 27  Ta nisulat: “Manliket ka, sikan lepes a bii ya agnin balot nananak; eyag kad liket, sika ya agni nampasakit; ta saray anak na biin pinaulyanan et mas dakel nen saray anak na biin walaay asawa.”+ 28  Natan, agagi, sikayoy ananak diad panamegley na sipan, a singa si Isaac.+ 29  Balet no panon a pinasegsegang na samay niyanak diad natural a paraan* imay niyanak diad panamegley na espiritu,+ ontan met natan.+ 30  Anggaman ontan, antoy ibabaga na kasulatan? “Pataynan moy aripen a bii tan say anak to, ta say anak na aripen a bii et agbalot magmaliw a tomatawir a kaibay anak na bulos a bii.”+ 31  Kanian agagi, aliwa itayon ananak na aripen a bii, noagta ananak na bulos a bii.

Paimanod leksab

Hebreo odino Aramaikon salita a mankabaliksay “O Ama!”
Odino “nilutdaan.”
Literal, “unong ed laman.”
Literal, “unong ed laman.”