Ed Saray Taga Galacia 3:1-29

  • Saray gawa a kakaukolanen na Ganggan tan say pananisia (1-14)

    • Say matunong et manbilay lapud pananisia (11)

  • Say sipan ed si Abraham et aliwan diad panamegley na Ganggan (15-18)

    • Say ilalak nen Abraham, si Kristo (16)

  • Say nanlapuan tan gagala na Ganggan (19-25)

  • Saray ananak na Dios lapud pananisia (26-29)

    • Ilalak nen Abraham, saray kayarian nen Kristo (29)

3  O sikayo ran makulangkulang a taga Galacia! Siopay angimpluensya ed sikayo na mauges iran bengatla,+ anta malinlinew lan nipaliwawad sikayo a nipasak si Jesu-Kristo?+  Niay labay kon tepeten* ed sikayo: Kasin inawat yoy espiritu diad panamegley na saray gawa a kakaukolanen na ganggan odino lapud pananisia yo ed samay nadngel yo?+  Kasin ontan lay inkamakulangkulang yo? Ginapoan yo lay manakar unong ed espiritu,* kasin sumpalen yo itan diad panakar unong ed laman?*+  Kasin anggapoy gunggona na asagmak yon dakel ya irap? Agak manisia ya anggapoy gunggona na satan.  Sirin, kasin samay mangiiter ed sikayo na espiritu tan manggagawa na makapanyari iran gawa*+ ed limog yo et gagawaen to itan lapud saray gawa a kakaukolanen na ganggan odino lapud pananisia yo ed samay nadngel yo?  Singa itan si Abraham ya “impatnag toy pananisia ed si Jehova,* tan sikatoy impasen a matunong lapud satan.”+  Seguradon amta yo a saramay manbibilay unong ed pananisia et sikara so ananak nen Abraham.+  Natan ta akauna lan impanengneng na kasulatan ya iyabawag na Dios a matunong iray totoo na saray nasyon lapud pananisia ra, asakbay lan inyabawag na satan iyan maong a balita ed si Abraham: “Diad panamegley mo et nabendisyonan so amin a nasyon.”+  Kanian saramay manbibilay unong ed pananisia et nabebendisyonan met a singa si Abraham, samay walaan na pananisia.+ 10  Amin iramay mandedepende ed saray gawa a kakaukolanen na ganggan et naayew, ta nisulat: “Naayew so balang sakey ya agmantutultuloy a manguunor ed amin ya akasulat ed lukot na Ganggan.”+ 11  Niarum ni, mapatnag ya anggapoy niyabawag a matunong ed arap na Dios diad panamegley na ganggan,+ ta “say matunong et manbilay lapud pananisia.”+ 12  Natan say Ganggan et agnibase ed pananisia. Imbes, “siopaman a manggagawa ed sarayan bengatla et manbilay ed panamegley na saratan.”+ 13  Sinaliw itayo nen Kristo,+ ya imbulos to itayo+ ed samba na Ganggan diad impagmaliw ton sakey a nisamba imbes a sikatayo, ta nisulat: “Insamba so balang too ya impasak* ed poste.”+ 14  Say gagala et pian makasabi ed saray nasyon diad panamegley nen Kristo Jesus so bendisyon ya insipan ed si Abraham,+ diad ontan et naawat tayo so insipan ya espiritu+ diad panamegley na pananisia tayo. 15  Agagi, mansalita ak diad panamegley na sakey ya ilustrasyon: Say sakey a sipanan, anggano pinaletan labat itan na too, et agnayarin ibaliwala odino aruman na siopaman. 16  Natan saray sipan et inter ed si Abraham tan ed ilalak* to.+ Ag-imbaga na kasulatan, “tan diad saray kailalakan mo,”* ya ontutukoy ed dakel. Imbes, imbaga na satan, “tan diad ilalak mo,”* ya ontutukoy ed sakey, si Kristo.+ 17  Niarum ni, ibagak iya: Say Ganggan, a niiter kayari 430 taon,+ et agto pinagmaliw ya andi-kakanaan so sipanan ya inter na Dios nensaman, pian paandien so sipan. 18  Ta no say tawir et inter diad panamegley na ganggan, aliwa la itan a diad panamegley na sipan; balet mabulos ya inter itan na Dios ed si Abraham diad panamegley na sakey a sipan.+ 19  Akin sirin et walay Ganggan? Inyarum itan pian ompatnag iray impakasumlang,+ anggad isabi na ilalak*+ a parad sikato so sipan; tan impasabi itan ed panamegley na saray anghel+ diad lima na sakey a manamegley.+ 20  Natan anggapoy manamegley no sakey labat so nalalanor, balet say Dios et saksakey. 21  Sirin, kasin say Ganggan et agmitunosan ed saray sipan na Dios? Andin balot! Ta no inter so sakey a ganggan a makapangiter na bilay, nayari itayon ipasen a matunong diad panamegley na ganggan. 22  Balet amin et inyan na Kasulatan ed pakauley na kasalanan, pian say sipan a resulta na pananisia ed si Jesu-Kristo et niiter ed saramay mangipapatnag na pananisia. 23  Balet antis ya onsabi so pananisia,* sikatayoy babantayan na ganggan, tan wala itayo ed pakauley na satan, a maniilalo itayo ed pananisia a magano lan niparungtal.+ 24  Kanian say Ganggan so nagmaliw a manag-asikaso* tayo pian nitonton itayo ed Kristo,+ pian niyabawag itayon matunong diad panamegley na pananisia.+ 25  Balet natan ta sinmabi lay pananisia,*+ agtayo la kaukolan so manag-asikaso.*+ 26  Diad tua, sikayon amin et ananak na Dios+ lapud pananisia yo ed si Kristo Jesus.+ 27  Ta amin yo ya abautismoan ed Kristo et angisulong la ed Kristo.+ 28  Anggapoy Judio odino Griego,+ anggapoy aripen odino bulos a too,+ anggapoy laki odino bii,+ ta amin yo et saksakey bilang disipulo nen Kristo Jesus.+ 29  Niarum ni, no kayarian kayo nen Kristo, sikayoy peteg ya ilalak* nen Abraham,+ saray tomatawir+ nipaakar ed sipan.+

Paimanod leksab

Literal, “naaralan.”
Literal, “Ginmapo kayo ed espiritu.”
Literal, “mansumpal kayo ed laman?”
Odino “saray milagro.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “imbitay.”
Literal, “bini.”
Literal, “saray binim.”
Literal, “binim.”
Literal, “bini.”
Mapatnag ya ontutukoy iya ed Kristianon pananisia.
Odino “manangigiya.”
Mapatnag ya ontutukoy iya ed Kristianon pananisia.
Odino “manangigiya.”
Literal, “bini.”