Ed Saray Taga Galacia 6:1-18

  • Sakbaten so ambelat ya awit na balang sakey (1-10)

    • No antoy intanem, saya so anien (7, 8)

  • Aliwan say panagpasegat so importante (11-16)

    • Sakey a balon pinalsa (15)

  • Konklusyon (17, 18)

6  Agagi, anggano say sakey a too et agto amta ya aliwa la manayay aarapen to, sikayo ran walaan na espiritual iran kualipikasyon et panggunaetan yon ipetek iyan too diad espiritu na inkaulimek.+ Balet bantayan moy sarilim,+ ompan natukso ka met.+  Itultuloy yon sakbaten so ambelat ya awit na balang sakey,+ tan diad onian paraan et nasumpal yo so ganggan na Kristo.+  Ta no iisipen na siopaman a sikatoy importante anta andi met,+ papalikdoen toy sarili to.  Balet usisaen komon na kada sakey so gagawaen to,+ tan kayari na satan et sikatoy nawalaay rason a manliket nipaakar ed sarili to labat, aliwan diad pangikokompara toy sarili to ed arum.+  Ta kada sakey et nepeg ton sakbaten so dilin responsabilidad to.*+  Niarum ni, siopaman a babangatan ed salita na Dios et mibiang komon ed amin a maong a bengatla a kaiba na samay mangibabangat.+  Agkayo palilingo: Say Dios et agnayarin napalikdo. Ta antokaman so itatanem na sakey a too, saya met so anien to;+  lapud say sakey a mantatanem parad laman to et manani na kadederal manlapud laman to, balet say sakey a mantatanem parad espiritu et manani na bilay ya andi-anggaan manlapud espiritu.+  Kanian ag-itayo ontutundan manggawa na maabig, ta diad manepeg a panaon et manani itayo no ag-itayo onkesaw.*+ 10  Kanian sirin, legan a walay pankanawnawa* tayo, manggawa itayo na maabig ed amin, balet nagkalalo la ed saray kapananisiaan tayo. 11  Nengneng yo no panon kakabaleg so letra na insulat kod sikayo. 12  Amin iramay malabay a pandinayewen so arum nipaakar ed laman da* et sikara may mamapasoot ed sikayon manpasegat, a gagawaen da labat itan pian ag-ira napasegsegang parad panamairapan a poste* na Kristo. 13  Ta anggan saramay manpapasegat et agda uunoren a mismo so Ganggan,+ balet labay da kayon nasegat pian makapanpasirayew ira nipaakar ed laman yo. 14  Balet komon ta agak balot manpasirayew no aliwan nipaakar ed panamairapan a poste* na Katawan tayon Jesu-Kristo,+ a diad panamegley to et inatey* so mundo diad pakanengneng ko tan inatey ak diad pakanengneng na mundo. 15  Ta say importante et aliwan say pampasegat odino agpampasegat,+ noagta say sakey a balon pinalsa.+ 16  Diad amin a manbibilay unong ed sayan totontonen nipaakar ed kondukta, niwala komon so kareenan tan panangasi ed sikara, salanti, say Israel na Dios.+ 17  Manlapud natan et anggapo komon so manggulo ed siak, ta walad laman ko iray marka a pakabidbiran a sakey ak ya aripen nen Jesus.+ 18  Agagi, niwala komon so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesu-Kristo ed espiritun ipapatnag yo. Amen.

Paimanod leksab

Literal, “awit to.”
Odino “ontunda.”
Literal, “aturon panaon.”
Odino “malabay a marakep so pakanengneng ed sikara.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Odino “impasak ed poste.”