Levitico 6:1-30

  • Kaaruman nipaakar ed apay parad impakasumlang (1-7)

  • Saray bilin nipaakar ed panangiyapay (8-30)

    • Say apay a popoolan (8-13)

    • Say apay a kakanen (14-23)

    • Say apay parad kasalanan (24-30)

6  Onia ni inkuan nen Jehova ed si Moises:  “No walay siopaman* a nankasalanan tan agnanmatoor ed si Jehova+ diad impamalikdo tod kaabay to nipaakar ed bengatlan nimatalek ed sikato,+ odino ed bengatlan impaisinop ed sikato, odino tinakewan to odino sinaol to so kaabay to,  odino sikatoy akalmo na bengatlan abalang tan intila to itan, tan nansamba na tila ed anggan dinan ed sarayan kasalanan a nayarin ginawa to,+ oniay nepeg ton gawaen:  No sikatoy nankasalanan tan apaneknekan itan, nepeg ton ipawil so tinakew to, kinatkat to, inala to diad impansaol to, say nimatalek ed sikato, odino bengatlan abalang a nalmo to,  odino antokaman a sengegay impansamba to na tila, tan nepeg ton bayaran so interon kantidad na satan,+ tan aruman to ni na kakalima na samay kantidad. Iter to itan ed akankayarian diad agew ya apaneknekan so kasalanan to.  Tan bilang apay to parad impakasumlang ed si Jehova, sikatoy mangiyakar ed saserdote na andiay depekton kalakian a karnero manlapud pulok unong ed akuentan kantidad ya onkanan apay parad impakasumlang.+  Manggawa na pananakbong so saserdote parad sikato diad arapan nen Jehova, tan sikatoy naperdona ed antokaman a ginawa to a sengegay impankasalanan to.”+  Oniay inkuan ni nen Jehova ed si Moises:  “Iganggan moy Aaron tan saray ananak to, ya ikuan mo, ‘Saya so ganggan nipaakar ed apay a popoolan:+ Nepeg a sanlabin mansiansia so apay a popoolan ed tapew na altar ya anggad kabuasan, tan pansiansiaen a mandarlang so apoy ed altar. 10  Isulong na saserdote so kawes to a linen,+ tan isulong to so linen a karsonsilyo* to.+ Insan ekalen to iray dapol*+ na apay a popoolan a pinoolan diad tapew na altar tan iyan to iratan ed abay na altar. 11  Insan to lakseben iray kawes to+ tan mansulong na sananey tan awiten to iray dapol diad malinis a pasen ed paway na kampo.+ 12  Pansiansiaen a mandarlang so apoy ed altar. Ag-itan nepeg a naerep. Nepeg a kinabuasan a sungloran itan na saserdote+ tan iyalasir to so apay a popoolan ed tapew na satan, tan paaseweken to so taba na saray bagat a pandurungoan ed tapew na satan.+ 13  Pansiansiaen a mandarlang so apoy ed altar. Ag-itan nepeg a naerep. 14  “‘Natan, saya so ganggan nipaakar ed apay a kakanen:+ Sikayo ran ananak nen Aaron so nepeg a mangiyapay ed satan diad arapan nen Jehova ed arap na altar. 15  Sakey ed sikara so mangala na sankaakop ed pinon arina na apay a kakanen ya alaokay larak tan amin ya olibano a walad apay a kakanen, tan paaseweken to itan ed altar bilang ambalingit* ya angob ya onkanan apay a mangirepresenta* parad si Jehova.+ 16  Kanen nen Aaron tan saray ananak to imay akera.+ Kanen itan bilang andi-lebaduran tinapay diad masanton pasen. Kanen da itan diad sular na tolda a pantitiponan.+ 17  Ag-itan nepeg ya iluto ya alaokay lebadura.+ Inter ko itan bilang apag da ed saray apay a pinoolan a parad siak.+ Satan et bengatlan sankasantosan,+ a singa say apay parad kasalanan tan apay parad impakasumlang. 18  Kanen itan na amin a lalakin ananak nen Aaron.+ Satan so permanentin apag da a nanlapud saray apay a pinoolan parad si Jehova, diad amin a henerasyon yo.+ Amin a bengatlan nidiwit ed saratan* et magmaliw a masanto.’” 19  Inkuan lamet nen Jehova ed si Moises: 20  “Saya so apay nen Aaron tan saray ananak to parad si Jehova ya iyapay da diad agew na pakalanaan to:+ say kakaplo na efa*+ na pinon arina bilang regular ya apay a kakanen,+ say kapaldua na satan et diad kabuasan tan say kapaldua et diad labi. 21  Iluto itan a nanlarak ed tirampiak a kawali.+ Nepeg ya ikames itan a maong ed larak tan iyapay mo itan ya apisagpisag bilang aluton apay a kakanen a walaay ambalingit* ya angob parad si Jehova. 22  Gawaen itan na sakey ed saray ilalak nen Aaron ya onsublay a manlingkor bilang alanaan a saserdote.+ Sakey iyan manbayag a totontonen: Paaseweken itan bilang interon apay parad si Jehova. 23  Kada apay a kakanen ya iyapay na saserdote et nepeg ya interon apay. Ag-itan nepeg a kanen.” 24  Inkuan lamet nen Jehova ed si Moises: 25  “Ibagam ed si Aaron tan saray ananak to, ‘Saya so ganggan nipaakar ed apay parad kasalanan:+ Nepeg a pakgeran met so apay parad kasalanan diad arapan nen Jehova ed pasen a pamapakgeran ed apay a popoolan.+ Sakey itan a sankasantosan a bengatla. 26  Kanen itan na samay saserdoten mangiyapay ed satan parad kasalanan.+ Kanen itan ed masanton pasen, diad sular na tolda a pantitiponan.+ 27  “‘Amin a bengatlan nidiwit ed karne na satan et magmaliw a masanto, tan no say kawes na sakey et apulasian na dala, nepeg mon urasan itan diad masanton pasen. 28  Nepeg a betagen imay nanlambongan a banga. Balet no inlambong itan ed gansan kaldero, nepeg a gisigisen so kaldero tan urasan. 29  “‘Kanen itan na balang laki a saserdote.+ Satan et bengatlan sankasantosan.+ 30  Balet, agnepeg a kanen so apay parad kasalanan no say arum a dala na satan et niyakar ed tolda a pantitiponan pian manggawa na pananakbong diad masanton pasen.+ Nepeg a poolan itan.

Paimanod leksab

Odino “kamarerwa.”
Odino “a lalatopan iran kawes.”
Odino “iray dapol a nantaba,” salanti, saray dapol ya atalem ed taba na saray bagat.
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”
Odino “bilang pakanodnonotan (mangirerepresenta) a parte na satan.”
Odino “saray apay.”
Say kakaplo na sakey ya efa et 2.2 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”