Onlad karga

Onlad saray karga

Say Libro na Levitico

Saray Kapitulo

Sumaryo na Saray Karga

 • 1

  • Say apay a popoolan (1-17)

 • 2

  • Say apay a kakanen (1-16)

 • 3

  • Say apay a pandurungoan (1-17)

   • Agmamangan na taba odino dala (17)

 • 4

  • Say apay parad kasalanan (1-35)

 • 5

  • Espisipiko iran kasalanan tan saray kakaukolanen ya apay (1-6)

   • Pangipaamta ed kasalanan na arum (1)

  • Saray niyapay na mairap-bilay (7-13)

  • Say apay parad impakasumlang lapud agginagalan impankasalanan (14-19)

 • 6

  • Kaaruman nipaakar ed apay parad impakasumlang (1-7)

  • Saray bilin nipaakar ed panangiyapay (8-30)

   • Say apay a popoolan (8-13)

   • Say apay a kakanen (14-23)

   • Say apay parad kasalanan (24-30)

 • 7

  • Saray bilin nipaakar ed panangiyapay (1-21)

   •  Say apay parad impakasumlang (1-10)

   • Say apay a pandurungoan (11-21)

  • Insebel so pangan na taba odino dala (22-27)

  • Say apag na saserdote (28-36)

  • Konklusyon nipaakar ed saray apay (37, 38)

 • 8

  • Inkaturo na saray Aaronikon saserdote (1-36)

 • 9

  • Inyapay nen Aaron iray apay parad inkaturo (1-24)

 • 10

  • Inatey si Nadab tan Abihu lapud apoy a nanlapud si Jehova (1-7)

  • Totontonen na saray saserdote nipaakar ed kakainum tan panangan (8-20)

 • 11

  • Malinis tan agmalinis iran ayayep (1-47)

 • 12

  • Panaglinis kayari na impananak (1-8)

 • 13

  • Totontonen nipaakar ed kating (1-46)

  • Kating ed kawes (47-59)

 • 14

  • Panlinis lapud kating (1-32)

  • Panlinis ed abung ya apeketay sakit (33-57)

 • 15

  • Agmalinis ya ompapaway ed kayarian (1-33)

 • 16

  • Say Agew na Pananakbong (1-34)

 • 17

  • Say tabernakulo, say pasen a pambagatan (1-9)

  • Insebel so pangan na dala (10-14)

  • Totontonen nipaakar ed ayep ya inatey la (15, 16)

 • 18

  • Agmanepeg a piaakdol (1-30)

   • Ag-aaligen iray Canaanita (3)

   • Nanduruman klase na insesto (6-18)

   • Legan na panreregla (19)

   • Saray gawan homoseksualidad (22)

   • Piaakdol ed ayep (23)

   • ‘Mansiansia kayon malinis, pian agkayo iyula na dalin’ (24-30)

 • 19

  • Nanduruman ganggan nipaakar ed inkamasanto (1-37)

   • Dugan panag-ani (9, 10)

   • Konsiderasyon parad telek tan bulag (14)

   • Panagpauges (16)

   • Agmaneem-em na sakit na linawa (18)

   • Insebel so mahiko tan espiritismo (26, 31)

   • Insebel so tato (28)

   • Panrespeto ed saray maedad la (32)

   • Pantrato ed saray dayo (33, 34)

 • 20

  • Panagdayew ed si Molec; espiritismo (1-6)

  • Magmaliw a masanto tan respetoen iray atateng (7-9)

  • Patey parad saray nankasalanan ed sekso (10-21)

  • Magmaliw a masanto pian mansiansia ed dalin (22-26)

  • Napapatey iray espiritista (27)

 • 21

  • Nepeg a masanto tan ag-arutakan iray saserdote (1-9)

  • Agnepeg a dutakan na atagey a saserdote so inkasikato (10-15)

  • Nepeg ya andiay depekto ed laman iray saserdote (16-24)

 • 22

  • Inkamalinis na saray saserdote tan say pangan ed saray masanton bengatla (1-16)

  • Maabig iran apay labat so naawat (17-33)

 • 23

  • Saray masanton agew tan piesta (1-44)

   • Sabaton (3)

   • Paskua (4, 5)

   • Piesta na Andi-lebaduran Tinapay (6-8)

   • Panangiyapay na saray unonan bunga (9-14)

   • Piesta na Saray Simba (15-21)

   • Dugan panag-ani (22)

   • Piesta na Tanol na Trumpeta (23-25)

   • Agew na Pananakbong (26-32)

   • Piesta na Saray Alolong (33-43)

 • 24

  • Larak parad saray lamparaan ed tabernakulo (1-4)

  • Saray tinapay ya iyaapay (5-9)

  • Tupaken imay mamapauges ed ngaran na Dios (10-23)

 • 25

  • Say Sabaton na taon (1-7)

  • Say taon na Jubileo (8-22)

  • Pangipawil ed kayarian (23-34)

  • Panoy pantrato ed saray mairap-bilay (35-38)

  •  Saray ganggan ed pakawalaay aripen (39-55)

 • 26

  • Paliisan so idolatriya (1, 2)

  • Saray bendisyon ed inkamatulok (3-13)

  • Dusa ed ag-itulok (14-46)

 • 27

  • Panondon ed insipan iran bengatla (1-27)

  • Saray bengatlan sigpot ya inggana parad si Jehova (28, 29)

  • Panondon ed saray kakaplo (30-34)