Levitico 20:1-27

  • Panagdayew ed si Molec; espiritismo (1-6)

  • Magmaliw a masanto tan respetoen iray atateng (7-9)

  • Patey parad saray nankasalanan ed sekso (10-21)

  • Magmaliw a masanto pian mansiansia ed dalin (22-26)

  • Napapatey iray espiritista (27)

20  Oniay inkuan ni nen Jehova ed si Moises:  “Ibagam ed saray Israelita, ‘Siopaman a too ed Israel tan siopaman a dayon manaayam ed Israel a mangiter na ilalak tod si Molec et nepeg a pateyen.+ Sikatoy nepeg a tupaken na saray totoo ed sayan dalin ya anggad ompatey.  Siak a mismo so mangipulisay ed satan a too, tan sikatoy ekalen* kod saray kabaleyan to, ta inter tod si Molec so arum ya ilalak to tan dinutakan toy masanton pasen ko+ tan pinabanday toy masanton ngaran ko.  No gagalaen na saray totoo ed dalin ya ilikdem iray mata ra ed gagawaen na satan a too sano iter tod si Molec so ilalak to tan sikatoy agda pateyen,+  diad satan et siak a mismo so onsumpa ed satan a too tan say pamilya to.+ Ekalen* ko itan a too ed saray kabaleyan to, pati amin ya akiulop ed sikaton mandayew* ed si Molec.  “‘Samay too* ya onasingger ed saray espiritista+ tan ed saray managparles+ pian mibiang ed espiritual a prostitusyon ed sikara, sumpaen ko itan a too* tan ekalen* kod saray kabaleyan to.+  “‘Pasantos yoy inkasikayo tan magmaliw kayon masanto,+ ta siak si Jehova a Dios yo.  Tan nepeg yon sumpalen iray totontonen ko tan unor yo iratan.+ Siak si Jehova a mamapasanto ed sikayo.+  “‘No walay siopaman a toon mangayew* ed ama odino ina to, sikatoy nepeg a pateyen.+ Lapud inayew toy ama odino ina to, niiyan ed sikato so mismon dala to. 10  “‘Natan, nipaakar ed lakin mikalugoran ed asawa na sananey a laki: Nepeg a pateyen imay akikalugoran ed asawa na kapara ton too, samay laki tan biin akikalugoran.+ 11  Say lakin miakdol ed asawa na ama to et mangiter na kababaingan ed ama to.*+ Nepeg a pateyen iran dua. Niiyan ed sikara so mismon dala ra. 12  No akdolan na sakey a laki so manugang ton bii, nepeg a pateyen iran dua. Sinumlang da no antoy nisipor. Niiyan ed sikara so mismon dala ra.+ 13  “‘No akdolan na laki so kapara ton laki a singa piaakdol na laki ed bii, makapadimla so ginawa ran dua.+ Nepeg iran pateyen. Niiyan ed sikara so mismon dala ra. 14  “‘No asawaen na laki so sakey a bii tan mirelasyon ed ina na bii, mabanbanday itan a kagagawa.*+ Sikatoy nepeg a poolan a kaiba ra,+ pian agmantultuloy ed limog yo so mabanbanday a kagagawa. 15  “‘No misekso so sakey a laki ed sakey ya ayep, sikatoy nepeg a pateyen, tan nepeg yon pateyen imay ayep.+ 16  No asinggeran na sakey a bii so antokaman ya ayep pian misekso ed satan,+ nepeg mon pateyen so bii tan say ayep. Nepeg iran pateyen. Niiyan ed sikara so mismon dala ra. 17  “‘No akdolan na sakey a laki so agi ton bii, say anak na ama to odino ina to, tan anengneng da so inkalakseb na balang sakey, makapabaing itan.+ Nepeg iran ekalen* ed imaton na saray ananak na kabaleyan da. Sikatoy angiter na kababaingan ed agi to.* Ebatan toy kasalanan to. 18  “‘No akdolan na sakey a laki so biin manreregla, agda inggalang so pampaparala to.+ Sikaran dua so nepeg ya ekalen* ed saray kabaleyan da. 19  “‘Agmo nepeg ya akdolan so biin agi nen inam odino say biin agi nen amam, ta mangiter itan na kababaingan ed kanayon.+ Nepeg dan ebatan so kasalanan da. 20  Say lakin akdolan toy asawa na pangamaen to et mangiter na kababaingan ed pangamaen to.*+ Nepeg dan ebatan so kasalanan da. Nepeg iran ompatey ya andiay anak. 21  No alaen na sakey a laki so asawa na agi ton laki, makapadimla itan.+ Sikatoy angiter na kababaingan ed agi to.* Ag-ira nepeg a nawalaay anak. 22  “‘Nepeg yon sumpalen so amin a totontonen ko tan amin a ganggan ko+ tan unor yo iratan,+ pian agkayo iyula na dalin a pangiyakaran kod sikayo a panayaman yo.+ 23  Agyo tutumboken iray totontonen na saray nasyon a pataynanen kod arapan yo;+ ta ginawa da irayan amin a bengatla kanian bubusolen ko ra.+ 24  Saya so rason ya inkuan kod sikayo: “Kayarianen yo so dalin da, tan iter ko itan ed sikayo bilang kayarian yo, sakey a dalin a manag-agus so gatas tan dilo.+ Siak si Jehova a Dios yo, ya angibiig ed sikayo ed saray totoo.”+ 25  Nepeg yon ibiig so malinis ya ayep ed agmalinis tan say agmalinis a manok ed malinis;+ agyo gagawaey inkasikayo* a makapadimla ed panamegley na ayep odino manok odino dinanman ya onkukurong ed dalin, a saratan et imbiig ko parad sikayo pian ipasen a marutak.+ 26  Nepeg kayon magmaliw a masanto parad siak, ta siak, si Jehova, et masanto,+ tan ibiig ta kayo ed arum a totoo pian magmaliw a kayarian ko.+ 27  “‘Siopaman a laki odino bii ya espiritista odino managparles* et nepeg a pateyen.+ Nepeg iran tupaken na totoo ya anggad ompatey ira. Niiyan ed sikara so mismon dala ra.’”

Paimanod leksab

Odino “pateyen.”
Odino “Pateyen.”
Odino “milawanan.”
Odino “pateyen.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “mansalita na mauges.”
Literal, “imparungtal toy inkalakseb nen ama to.”
Odino “makapabaing itan a kagagawa; imoral itan.”
Odino “pateyen.”
Literal, “Imparungtal toy inkalakseb na agi ton bii.”
Odino “pateyen.”
Literal, “imparungtal toy inkalakseb na pangamaen to.”
Literal, “Imparungtal toy inkalakseb na agi ton laki.”
Odino “kamarerwa yo.”
Odino “walaan na espiritu na panagpropesiya.”