Ed Saray Taga Filipos 4:1-23

  • Pankakasakey, panliket, tan saray manepeg a nonoten (1-9)

    • Agkayo mapagpaga ed antokaman (6, 7)

  • Apresasyon ed saray regalo na saray taga Filipos (10-20)

  • Saray panangumusta (21-23)

4  Lapud saya, agagin inad-arok tan il-iliwen ko, a liket ko tan koronak,+ diad onian paraan et mansiansia kayon mapekder+ nipaakar ed Katawan.  Bilinen koy Euodias tan bilinen koy Sintique a magmaliw a saksakey so nonot da nipaakar ed Katawan.+  On, kerewen ko met ed sika, a tuan kakimeyan ko,* ya itultuloy mon tulongan irayan bibii a kaibak a nansagpot parad maong a balita, pati si Clemente ontan met iray arum nin kakimeyan ko, a say kangaranan da et walad libro na bilay.+  Manliket kayon naynay ed Katawan. Uliten ko, Manliket kayo!+  Naamtaan komon na amin a totoo a makatunongan kayo.+ Asingger so Katawan.  Agkayo mapagpaga ed antokaman,+ noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat;+  tan say kareenan+ na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso+ tan nonot yo diad panamegley nen Kristo Jesus.  Kaunoran, agagi, amin a bengatlan tua, amin a bengatlan importante, amin a bengatlan matunong, amin a bengatlan malinis, amin a bengatlan managyat na panangaro, amin a bengatlan positibo, amin a bengatlan maong, tan amin a bengatlan makapadinayew, itultuloy yo irayan nodnonoten.*+  Itultuloy yon gawaen iray naaralan yo pati saray inawat, nadngel, tan anengneng yo nipaakar ed siak,+ tan niwala ed sikayo so Dios na kareenan. 10  Malikeliket ak bilang lingkor na Katawan ta ipapanengneng yo lamet a nononoten yo ak.+ Anggano sankanonot yo ak nensaman, anggapoy pankanawnawa yon ipanengneng itan. 11  Agko ibabaga iya lapud mankaukolan ak, ta naaralan ko la a pasaragen no antoy wala,* antokaman so kipapasen ko.+ 12  Amtak no panon so manbilay ed dagdaiset+ tan no panon so manbilay ed dakdakel. Diad amin a bengatla tan diad amin a kipapasen et naaralan koy sekreto no panon so manbilay, balanglan naksel odino narasan ak, balanglan walaan ak na dakdakel odino mankaukolan ak. 13  Walay biskeg kon arapen so amin a bengatla lapud samay mangiiter ed siak na pakayari.+ 14  Anggaman ontan, maabig so ginawa yon panusuporta ed siak diad kairapan ko. 15  Diad tua et amta yo met, sikayo ran taga Filipos, a sanen unonan naaralan yo so nipaakar ed maong a balita, tan sanen tinmaynan ak ed Macedonia, anggapoy kongregasyon a sinmuportad siak nipaakar ed panangiter tan panangawat, noagta sikayo labat;+ 16  ta legan a wala ak ed Tesalonica, aliwa labat ya aminsan noagta amidua kayon angipawit na tulong a nakaukolan ko. 17  Aliwan lapud manaanap ak na regalo, noagta labay kon nanengneng so bunga a mangarum na kayamanan* yo. 18  Balet, amin a nakaukolan ko et wala lad siak tan sobra ni ingen. Anggapo lay kulang ko ta naawat ko la iramay impawit yod si Epafrodito,+ a satan et ambalbalingit,+ naabobonan a bagat, a makapaliket ed Dios. 19  Diad ontan, say Dios ko et iter toy amin a nakaukolan yo+ unong ed magloria iran kayamanan to diad panamegley nen Kristo Jesus. 20  Say Dios tan Ama tayo et nigloria komon ya anggad angga. Amen. 21  Ikumustaan yo ak ed balang masanto a disipulo nen Kristo Jesus. Manpapakumusta met ed sikayo iray agagin kakaibak. 22  Manpapakumusta ed sikayo so amin a masanto, nagkalalo la ed saramay walad sankaabungan na Cesar.+ 23  Niwala komon so agnaparaan a kaabigan na Katawan a Jesu-Kristo ed espiritun ipapatnag yo.

Paimanod leksab

Literal, “peteg a kaibak ed pako.”
Odino “dalepdepen.”
Odino “naaralan ko lay mankontento.”
Tutukoyen na saya so espiritual a kayamanan.