Ed Saray Taga Filipos 1:1-30

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Pisasalamat ed Dios; pikakasi nen Pablo (3-11)

  • Inmaligwas so maong a balita anggaman walay irap (12-20)

  • Say pambilay et parad si Kristo, say ipatey et makagunggona (21-26)

  • Kiwas kayo diad paraan a manepeg ed maong a balita (27-30)

1  Siak, si Pablo, tan si Timoteo, ya ariripen nen Kristo Jesus, so nansulat ed amin a masanto a disipulo nen Kristo Jesus diad Filipos+ tan ed saray manangasikaso tan ministeryal a lingkor:+  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Naynay ak a misasalamat ed Dios ko sano nanononotan ta kayo  kapagno masimoon ak a mangipipikasi ed sikayon amin. Legan kon gagawaen iraya et malikeliket ak,+  lapud tulong yo parad* maong a balita manlapud unonan agew na impangawat yod satan anggad natan.  Ta matalek ak a say maabig a kimey ya inggapo na Dios ed sikayo et sumpalen to+ anggad agew nen Kristo Jesus.+  Duga labat ya oniay isipen ko nipaakar ed sikayon amin, lapud wala kayod pusok, sikayo ran sinmuporta ed siak diad impakaprisok+ tan diad panangidepensa tan pakaala na legal a kanepegan a mangipulong na maong a balita.+ Diad ontan et pareho itayon agunggonaan ed agnaparaan a kaabigan.  Ta amta na Dios a makakailiw ak lan maong ed sikayon amin, a papablien ta kayo a singa ed panamabli nen Kristo Jesus.  Tan saya so naynay kon ipipikasi, a lalo ni komon ya ombaleg so panangaro yo+ tekep na suston kakabatan+ tan aralem a pakatebek;+ 10  a seguroen yo komon no anto ray mas importantin bengatla,+ pian anggapoy nabalaw ed sikayo tan agyo nagapol so arum+ anggad agew nen Kristo; 11  tan napano kayo komon na matunong a bunga, diad panamegley nen Jesu-Kristo,+ parad kigloriaan tan kirayewan na Dios. 12  Natan labay kon naamtaan yo, agagi, a say kipapasen ko et nanresulta laingen ed inyaligwas na maong a balita, 13  kanian akabatan na amin a Guardia na Emperador tan arum nin totoo so nipaakar ed impakaprisok+ nisengeg ed Kristo.+ 14  Natan, karaklan ed saray agagi ed Katawan et nagmaliw a matalek lapud impakaprisok, tan lalo ran makmakpel tan andian na takot a mangipupulong ed salita na Dios. 15  Tua, ipupulong na arum so Kristo lapud ibeg tan pilalaslasan, balet say arum et lapud kaabigay-linawa. 16  Sarayay unor ya abitla et mangipupulong ed Kristo lapud aro, ta amta ra ya aturo ak a mangidepensa ed maong a balita;+ 17  balet saramay unonan abitla et gagawaen da itan lapud inkamakolkol da, ya aliwan malinis so motibo ra, ta labay dan nagonigon ak legan ya akapriso ak. 18  Antoy resulta? Anggapo lay arum noagta nipupulong so Kristo diad amin a paraan, balanglan diad pankunkunwari odino diad katuaan, tan panliliketan ko iya. Diad tua et mantultuloy ak met a manliket, 19  ta amtak a manresulta iya ed kiliktar ko diad panamegley na masimoon a pikakasi yo+ tan diad tulong na espiritu nen Jesu-Kristo.+ 20  Kanian mataletalek ak tan maniilalo ak ya agak balot nabaingan. Balet lapud inkakpel kon mansalita, nitatandoro natan si Kristo, a singa nensaman la, diad panamegley ko,* balanglan mabilay ak odino inatey ak.+ 21  Ta no manbilay ak, manbilay ak parad si Kristo,+ tan no ompatey ak, pakagunggonaan ko itan.+ 22  Natan no mantultuloy ak a manbilay diad sayan laman, manbunga ni so kimey ko; ingen ta agko ibaga no dinan so pilien ko. 23  Agko amtay pilien ko ed sarayan dua, ta say labay ko et say kibulos tan nakaibak so Kristo,+ a saya et seguradon mas maong ni.+ 24  Balet, mas nakaukolan a mansiansia ak ni ed sayan laman nisengeg ed sikayo. 25  Kanian lapud matalek ak ed saya, amtak a mansiansia ak ni tan mantultuloy ak a kaiba yon amin pian onaligwas kayo tan nalikna yoy liket diad pananisia yo, 26  pian manliket kayon maong nipaakar ed si Kristo Jesus lapud siak sano wadtan ak la lamet a kaiba yo. 27  Balet onkiwas kayo komon* diad paraan a manepeg ed maong a balita nipaakar ed Kristo,+ pian balanglan makakar ak ditan tan napinengnengan ta kayo odino anggapo ak ditan, narengelan ko so nipaakar ed sikayo tan naamtaan ko a mansiasiansia kayon mapekder, a walaay saksakey a kanonotan* tan saksakey a puso,*+ a sankakaiba kayon mansasagpot parad pananisia ed maong a balita, 28  tan agkayon balot natataktakot na saray kalaban yo. Saya et paneknek a naderal ira,+ balet paneknek met a niliktar kayo;+ tan saya et manlalapud Dios. 29  Ta niiter ed sikayo so pribilehyo nisengeg ed si Kristo, aliwa labat a pian manisia kayo ed sikato noagta pian manirap kayo met nisengeg ed sikato.+ 30  Ta nipapaarap kayo ed subok a singa anengneng yon nipaarap ed siak,+ a natan et narerengelan yo nin nipapaarap ed siak.

Paimanod leksab

Odino “lapud pibibiang yo ed panangikayat na.”
Literal, “na laman ko.”
Odino “onkiwas kayo bilang mibabaley.”
Literal, “sakey ya espiritu.”
Literal, “sakey a kamarerwa.”