Ed Saray Taga Filipos 2:1-30

  • Say inkamapaabeba na saray Kristiano (1-4)

  • Say inkamapaabeba nen Kristo tan say impangitandorod sikato (5-11)

  • Pansagpotan yoy pakaliktar yo (12-18)

    • Onsisinag a singa silew (15)

  • Impangibaki ed si Timoteo tan Epafrodito (19-30)

2  No walay niiter yon panamaseseg nisengeg ed Kristo, no walay niiter yon ligliwa nisengeg ed aro, no walay panangiyansakit yo ed sakey tan sakey, no walay masimoon a panamabli tan panangabagey yo,  diad ontan et paliket yo ak a maong diad pakawalaan yoy parehon kanonotan tan parehon panangaro, a sigpot kayon mankakasakey,* a saksakey so nononoten yo.+  Agkayo manggagaway antokaman lapud inkamakolkol+ odino inkamapaatagey,+ noagta magmaliw kayon mapaabeba,* ya ipasen yon mas atagey so arum nen say sikayo,+  legan yon aanapen so pankaabigan na arum,+ aliwan say pankaabigan yo labat.+  Pansiansia yo ed inkasikayo iyan panagnonot a wala met ed si Kristo Jesus,+  ya anggaman kaparpara toy Dios,+ agto anggan inisip a salien so makapipara ed Dios.+  Andi, noagta tinaynan to so amin a walad sikato tan inawat toy kipapasen na sakey ya aripen+ tan nagmaliw a too.*+  Nagkalalo ni, sanen sikatoy nagmaliw a too, sikatoy nampaabeba tan nagmaliw a matulok anggad ipapatey,+ on, ipapatey ed panamairapan a poste.*+  Lapud saya, sikatoy intandoro na Dios ed mas atagey a posisyon+ tan maaron inikdan to na ngaran ya atagey nen say arum nin ngaran,+ 10  pian diad ngaran nen Jesus et ontalimukor so amin a pueg—saramay walad tawen tan saramay walad dalin tan saramay walad dalem na dalin+ 11  tan ipaamta na amin* a bibidbiren dan si Jesu-Kristo so Katawan+ diad kigloriaan na Dios ya Ama tayo. 12  Kanian inad-arok ya agagi, no panon a naynay kayon ontutulok, aliwa labat a sano wadtan ak noagta nagkalalo la natan ya anggapo ak, itultuloy yon pansagpotan so pakaliktar yo tekep na takot tan giwgiw. 13  Ta say Dios so mamapabiskeg ed sikayo, ya iiter tod sikayo so panlabay tan pakayarin onkiwas, a saya et panliliketan to. 14  Itultuloy yon gawaen so amin a bengatla ya anggapoy panmeremere+ tan pansusuppiatan,+ 15  pian magmaliw kayon andiay pakabalawan tan andiay kasalanan, ananak na Dios+ ya andiay mantsa ed limog na pikewet tan mauges a henerasyon,+ a diad sikara et onsisinag kayon singa silew ed mundo,+ 16  ya ombebemben kayon malet ed salita na bilay.+ Diad ontan et walay rason kon manliket diad agew nen Kristo, ta amtak ya aliwan andi-kakanaan so impanbatik odino impansagpot ko. 17  Balet anggano singa ak apay ya iinumen ya iyiibung+ ed bagat+ nipaakar ed masanton panaglingkor* a gagawaen yo lapud pananisia yo, maliket ak tan mililiket ak ed sikayon amin. 18  Diad ontan a paraan, manliket kayo met tan miliket kayo ed siak. 19  Natan, maniilalo ak ed Katawan a Jesus a nibakik la komon a tampol ed sikayo si Timoteo,+ pian napaseseg ak sano nakabatan koy nipaakar ed sikayo. 20  Ta anggapo lay arum a nibakik a walaan na awawey a singa sikato a peteg a mangasikaso ed sikayo. 21  Ta say aanapen na arum et say nipaakar ed dilin pankaabigan da, aliwan say nipaakar ed si Jesu-Kristo. 22  Balet amta yo ya apaneknekan to lan sikatoy makanepegan, a sikatoy nampaaripen a kaibak pian nikayat so maong a balita a singa sakey ya anak+ a kaibay ama to. 23  Kanian sikato so iilaloan kon ibaki sano naamtaan ko la no antoy nagawad siak. 24  On, matalek ak ed Katawan a magano ak met lan onlad sikayo.+ 25  Balet natan et iisipen kon kaukolan ya ibakik ed sikayo si Epafrodito, say agik tan kakimeyan ko tan kaparak a sundalo, tan say ibabaki yo a manlingkor ed siak parad pankaukolan ko,+ 26  lapud labalabay to kayon nanengneng ya amin tan maer-ermen lapud nadngelan yon sikatoy nansakit. 27  On, sikatoy nansakit anggad ngalngali la ompatey; balet sikatoy kinasian na Dios, tan aliwan sikato labat noagta siak met, pian agla naaruman so ermen ko. 28  Kanian magangganat ak lan mangibaki ed sikato, pian manliket kayo lamet tan agak la masyadon manpaga sano sikatoy nanengneng yo. 29  Kanian sikatoy awat yo a malikeliket unong a niyugali yo lan gawaen ed saray manlilingkor ed Katawan, tan itultuloy yon pablien iray ontan a lalaki,+ 30  ta nisengeg ed kimey na Kristo* et sikatoy inatey lawari, ya impeligro toy bilay* to pian napanlingkoran to ak, a saya et agyo nagawaan lapud anggapo kayo dia.+

Paimanod leksab

Odino “a mankakasakey kayo ed kamarerwa.”
Odino “magmaliw a mapaabebay nonot yo.”
Literal, “nagmaliw a kaulibay na totoo.”
Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “kada dila.”
Odino “panaglingkor ed publiko.”
Odino posiblin, “ed kimey na Katawan.”
Odino “kamarerwa.”