Daniel 9:1-27

 • Pikakasi nen Daniel ya impatua toy kasalanan da (1-19)

  • Pitomplon taon a nataynanan (2)

 • Linmay Gabriel ed si Daniel (20-23)

 • Nipropesiya so 70 simba (24-27)

  • Ompatnag so Mesias kayari na 69 simba (25)

  • Naandi so Mesias (26)

  • Naderal so syudad tan masanton pasen (26)

9  Diad inmunan taon nen Dario+ ya anak nen Ahasuero—sakey a poli na saray Medo tan ari ed panarian na saray Caldeo+  diad inmunan taon na panuuley to, siak, si Daniel, et atebek kod panamegley na saray libro* so bilang na taon a singa sinalita nen Jehova ed si propeta Jeremias, a magmaliw ya ataynanan a pasen so Jerusalem+ ed loob na 70 taon.+  Kanian inmarap ak ed si Jehova, say tuan Dios, pian manpikasi ed sikato, legan kon manaayunal,+ akasulong na sakon abel, tan akayurong ed dapol.  Nampikasi ak ed si Jehova a Dios ko tan impatuak iray kasalanan mi tan inkuan ko: “O Jehova a tuan Dios, say makapanyari tan makapadinayew a Dios, a manusumpal ed sipanan to tan mangipapatnag na matoor a panangaro+ ed saramay mangaarod sikato tan manusumpal ed saray ganggan to,+  nankasalanan kami tan aliway ginawa mi tan mauges so inkiwas mi tan nanrebelde kami;+ tan agmi inunor iray ganggan tan panangukom mo.  Agmi dinengel iray lingkor mon propeta,+ a diad ngaran mo et nansalita ra ed saray arari mi, saray prinsipe mi, saray inmuunan atateng mi, tan ed amin a totoo ed dalin.  O Jehova, say inkatunong so walad sika, balet kababaingan* so walad sikami a singa ed sayan agew, diad saray totoo na Juda, saray manaayam ed Jerusalem tan ed interon Israel, saray walad asingger tan arawi, diad amin a dalin ya angitayakan mod sikara, lapud ag-ira nanmatoor ed sika.+  “O Jehova, kababaingan* so walad sikami, ed saray arari mi, saray prinsipe mi, tan ed saray inmuunan atateng mi, lapud nankasalanan kami ed sika.  Say panangasi tan panamerdona so walad sika,+ Jehova a Dios mi, ta nanrebelde kami ed sika.+ 10  Agmi tinulok so boses mo, Jehova a Dios mi, diad agmi impanumbok ed saray ganggan mo ya inyarap mod sikami ed panamegley na saray lingkor mon propeta.+ 11  Ag-inunor na interon Israel so Ganggan mo tan sinmian ira diad agda intulok ed boses mo, kanian inkalbom ed sikami so samba ya akasulat ed Ganggan nen Moises a lingkor na tuan Dios,+ ta nankasalanan kamid sika. 12  Sinumpal mo iray imbagam sumpad sikami+ tan sumpad saray manuley ya anguley ed sikami,* diad impangidapom ed sikami na baleg a kadederal; anggapo ni agawad silong na tawen a singa say agawad Jerusalem.+ 13  Singa nisulat ed Ganggan nen Moises, sinmabid sikami iyan amin a kadederal,+ balet agkami akikasi ed sika,* Jehova a Dios mi, tan nagbabawian mi komon iray kasalanan mi+ tan impatnag mi komon so aralem a pakatalos ed katuaan* mo. 14  “Kanian naynay kan akabantay, Jehova, tan indapom ed sikami so kadederal, ta sika, Jehova a Dios mi, so matunong ed amin a ginawam; balet agmi tinulok so boses mo.+ 15  “Natan, O Jehova a Dios mi, sika ya angipaway ed saray totoom manlapud dalin na Ehipto diad panamegley na mabiskeg a limam,+ tan sika a nanggaway ngaran parad sarilim a kabkabat anggad natan,+ nankasalanan kami tan mauges so ginawa mi. 16  Ipangasim, O Jehova, lapud inkatunong mo,+ naandi la komon so pasnok tan sanok mod syudad mon Jerusalem, say masanton palandey mo; lapud saray kasalanan mi tan impakasumlang na inmuunan atateng mi, say Jerusalem tan saray totoom et balbalawen na amin ya akapaliber ed sikami.+ 17  Tan natan, O Dios mi, dengel moy pikakasi na lingkor mo tan saray kerew to, tan ipatnag moy panangabobon ed aderal a santuaryom,+ parad ngaran mo, O Jehova. 18  Talineng ka, O Dios ko, tan dengel mo! Ilukas mo ray matam tan nengneng moy inkaderal na syudad mi ya atawag ed ngaran mo; ta mikakasi kamid sika lapud kabaleg na panangasim,+ aliwan lapud matunong iran ginawa mi. 19  O Jehova, dengel mo. O Jehova, mamerdona ka.+ O Jehova, imanom pa tan kiwas ka! Agka manpapaleen, parad mismon ngaran mo, O Dios ko, lapud say syudad mo tan saray totoom et atawag ed mismon ngaran mo.”+ 20  Legan kon mansasalita tan manpipikasi, tan ipapatuak so kasalanan ko tan kasalanan na kanasyonan kon Israel, tan legan kon mikakasi ed arapan nen Jehova a Dios ko parad masanton palandey na Dios ko,+ 21  on, legan kon manpipikasi, si Gabriel,+ samay lakin anengneng kod pasingawey+ et linmad siak sanen naknaksawan ak, diad oras na panangiyapay na bagat no labi. 22  Tan inikdan to ak na pakatalos, ya inkuan to: “O Daniel, linma ak dia natan pian ikdan ta kay aralem a pakatebek tan pakatalos. 23  Kagapom ni labat a nampikasi et wala lay ebat, tan linma ak dia pian ibagak ed sika, lapud sakey kan pinabpabli.*+ Kanian imanom iya, tan talosan moy pasingawey. 24  “Walay 70 simba* a nigeter parad saray totoom tan ed masanton syudad mo,+ pian manampot so impakasumlang, manganggay kasalanan,+ nasakbongan so impakalingo,+ niwalay andi-anggaan ya inkatunong,+ naselyadoan so pasingawey tan propesiya,*+ tan nalanaan so Masanto na Saray Masanto.* 25  Amtaen mo tan talosan mo a manlapud pangipaakseb na ganggan ya apigeren tan ipaalagey lamet so Jerusalem+ ya anggad isabi na Mesias*+ a Pangulo+ et walay 7 simba tan 62 simba.+ Naapiger so Jerusalem tan nipaalagey lamet a walaan na plaza tan banawang, balet diad saray makapagonigon a panaon. 26  “Tan kayari na 62 simba et naandi* so Mesias,+ tan anggapon balot so nakera ed sikato.+ “Tan saray onsabin armada na pangulo et deralen day syudad tan say masanton pasen.+ Tan panganggaen itan na delap. Tan walay guerra anggad kasampotan; kadederal so niganan nagawa.+ 27  “Tan pansiansiaen toy sipanan parad karaklan diad loob na sakey simba; tan diad kapegleyan na simba et patundaen toy panangibagat tan panangiyapay.+ “Tan onsabi imay managderal ya akalugan ed payak na saray makapadimlan bengatla;+ tan anggad nagawa so sigpot a panderal, say niganan nagawa et nikalbo met ed samay aderal.”

Paimanod leksab

Salanti, saray sagradon libro.
Literal, “kababaingan na lupa.”
Literal, “kababaingan na lupa.”
Literal, “saray ukom mi ya angukom ed sikami.”
Odino “agmi pinalemek so lupam.”
Odino “inkamatoor.”
Odino “makapalikliket; nirayrayew.”
Salanti, simba na taotaon.
Literal, “propeta.”
Odino “so Sankasantosan.”
Odino “Nilanaan.”
Odino “pateyen.”