Daniel 3:1-30

  • Balitok ya imahen nen Arin Nabucodonosor (1-7)

    • Ingganggan ton idayew so imahen (4-6)

  • Naakusaan so taloran Hebreo ya ag-ira ontutulok (8-18)

    • “Agmi panlingkoran iray dirios mo” (18)

  • Nibuntok ed mandarlang a hurno (19-23)

  • Mamilagron inkiliktar ed apoy (24-27)

  • Intandoro na ari so Dios na saray Hebreo (28-30)

3  Nanggaway Arin Nabucodonosor na sakey a balitok ya imahen* ya 60 kasiko* so katagey to tan 6 kasiko* so kalapar to. Impaalagey to iya ed patar na Dura diad probinsya* na Babilonia.  Insan impantitipon nen Arin Nabucodonosor iray satrapa, prepekto, gobernador, mananimbawa, tresurero, huis, mahistrado, tan amin ya administrador na saray probinsya* pian onla rad inagurasyon na imahen ya impaalagey nen Arin Nabucodonosor.  Kanian nantitipon iray satrapa, prepekto, gobernador, mananimbawa, tresurero, huis, mahistrado, tan amin ya administrador na saray probinsya* parad inagurasyon na imahen ya impaalagey nen Arin Nabucodonosor. Tan inmalagey irad arap na imahen ya impaalagey nen Nabucodonosor.  Oniay inyeyag na manag-anunsio: “Saya so ganggan ed sikayo, O sikayo ran totoo a nanlapud nanduruman nasyon tan lenguahe,  sano narengel yoy tanol na tambuyog, nanduruman klase na plauta, nandeles ya instrumento, tan amin nin klase na panagtogtog, nepeg kayon ondakmomo tan mandayew ed balitok ya imahen ya impaalagey nen Arin Nabucodonosor.  Siopaman ya ag-ondakmomo tan agmandayew et tampol a nibuntok ed mandarlang a hurno.”+  Kanian sanen nadngel na amin a totoo a nanlapud nanduruman nasyon tan lenguahe so tanol na tambuyog, nanduruman klase na plauta, nandeles ya instrumento, tan amin nin klase na panagtogtog, dinmakmomo tan nandayew ira ed balitok ya imahen ya impaalagey nen Arin Nabucodonosor.  Diad saman et wala ray Caldeo ya inmasingger tan inakusaan* da iray Judio.  Inkuan dad si Arin Nabucodonosor: “O ari, manbilay ka komon ya andi-angga. 10  Sikan mismo, O ari, so angiganggan a nepeg ya ondakmomo tan mandayew ed balitok ya imahen so amin a too, sano narengel da so tanol na tambuyog, nanduruman klase na plauta, nandeles ya instrumento tan amin nin klase na panagtogtog; 11  tan siopaman ya ag-ondakmomo tan agmandayew et nepeg ya ibuntok ed mandarlang a hurno.+ 12  Balet wala ray Judio a tinurom ya administrador na probinsya* na Babilonia: si Sadrac, Mesac, tan Abednego.+ Agka nirespeto na sarayan lalaki, O ari. Ag-ira manlilingkor ed dirios mo, tan agda labay a dayewen so balitok ya imahen ya impaalagey mo.” 13  Diad saman et sinmanok a maong si Nabucodonosor, tan ingganggan ton awiten day Sadrac, Mesac, tan Abednego. Kanian inyarap dad ari irayan lalaki. 14  Oniay inkuan nen Nabucodonosor ed sikara: “Tua ta, Sadrac, Mesac, tan Abednego, ya agkayo manlilingkor ed dirios ko,+ tan agyo labay a dayewen so balitok ya imahen ya impaalagey ko? 15  No ondakmomo tan mandayew kayo ed imahen a ginawak sano narengel yoy tanol na tambuyog, nanduruman klase na plauta, nandeles ya instrumento, tan amin nin klase na panagtogtog, maong. Balet no agyo labay so mandayew, nibuntok kayon tampol ed mandarlang a hurno. Tan siopan dios so makapangiliktar ed sikayo ed limak?”+ 16  Inmebat ed ari si Sadrac, Mesac, tan Abednego: “O Nabucodonosor, agmi la kaukolay onebat ed sika. 17  No ontan so nagawa, O ari, say Dios a panlilingkoran mi so makayarin mangiliktar ed sikami ed mandarlang a hurno tan ed limam.+ 18  Balet anggano agto kami iliktar, naamtaan mo komon, O ari, ya agmi panlingkoran iray dirios mo, tan agmi dayewen so balitok ya imahen ya impaalagey mo.”+ 19  Kanian sinmanok a maong si Nabucodonosor ed si Sadrac, Mesac, tan Abednego, tan anguman so itsuray lupa to* ed sikara, tan ingganggan ton papetangen a maminpito so hurno nen samay dati. 20  Insan ingganggan toy pigaran mabibiskeg a sundalo to a baloren day Sadrac, Mesac, tan Abednego, tan ibuntok da rad mandarlang a hurno. 21  Kanian abalor irayan lalaki ya akasulong ni iray balabal da, kawes da, sakbong na ulo ra, tan arum nin kawes da, tan nibuntok irad mandarlang a hurno. 22  Lapud inkaruksa na ganggan na ari tan lapud ampetapetang so hurno, inatey ed dalang na apoy iray lalakin angawit ed si Sadrac, Mesac, tan Abednego. 23  Balet saramay taloran lalaki, si Sadrac, Mesac, tan Abednego, et abalor a nibuntok diad mandarlang a hurno. 24  Diad saman et ataktakot si Arin Nabucodonosor tan inmalagey a tampol, tan inkuan tod saray atagey ya opisyal to: “Agta taloran lalaki so binalor tayon imbuntok ed apoy?” Inmebat ira ed ari: “On, O ari.” 25  Inkuan to: “Apatiran lalaki so nanenengneng kon manaakar ed pegley na apoy, tan ag-ira apoolan, tan samay komapat et singa anak na saray dirios.” 26  Inmasingger si Nabucodonosor ed puerta na mandarlang a hurno, tan inkuan to: “Sadrac, Mesac, tan Abednego, sikayo ran lingkor na Sankatagyan a Dios,+ paway kayo tan gali dia!” Pinmaway si Sadrac, Mesac, tan Abednego manlapud pegley na apoy. 27  Tan anengneng na saramay atipon diman a satrapa, prepekto, gobernador, tan saray atagey ya opisyal na ari+ ya anggapoy epekto* na apoy ed laman na sarayan lalaki;+ anggapoy anggan sakey a buek na ulo ra ya apoolan, ag-aderal iray balabal da, tan ag-ira anggan maasyot. 28  Diad saman et inyabawag nen Nabucodonosor: “Narayew komon so Dios di Sadrac, Mesac, tan Abednego,+ ya angibaki na anghel to tan angiliktar ed saray lingkor to. Nanmatalek irad sikato tan agda inunor so ganggan na ari tan mabulos iran ompatey* imbes a manlingkor tan mandayew ira ed siopaman a dios nilikud ed say mismon Dios da.+ 29  Kanian saya so ganggan ya ipaakseb ko, siopaman a too ed dinanman a nasyon odino lenguahe a mansalita na anggan anton kontra ed Dios di Sadrac, Mesac, tan Abednego et nategtegteg, tan say abung to et magmaliw a kasilyas na publiko;* ta anggapoy arum a dios a makapangiliktar a singa saya.”+ 30  Diad saman et inyatagey na ari so posisyon di* Sadrac, Mesac, tan Abednego diad probinsya* na Babilonia.+

Paimanod leksab

Odino “estatua.”
Manga 27 metro (88 piye). Nengnengen so Apendise B14.
Manga 2.7 metro (8.8 piye). Nengnengen so Apendise B14.
Odino “nasasakopan a distrito.”
Odino “saray nasasakopan a distrito.”
Odino “saray nasasakopan a distrito.”
Odino “pinauges.”
Odino “nasasakopan a distrito.”
Odino “sigpot ya anguman so awawey to.”
Odino “pakayari.”
Odino “tan insuko day laman da.”
Odino posiblin, “panagtambakay basura; bunton na saray tai na ayep.”
Literal, “et pinaaligwas na ari si.”
Odino “nasasakopan a distrito.”