Daniel 5:1-31

  • Ponsia nen Arin Belsazar (1-4)

  • Say sulat ed padir (5-12)

  • Kinerew ed si Daniel ya ipatalos toy sulat (13-25)

  • Kabaliksan: Naderal so Babilonia (26-31)

5  Nipaakar ed si Arin Belsazar,+ sikatoy angitarya na baleg a ponsia parad sanlibon gagalangen a totoo to, tan sikatoy oniinum na alak diad arapan da.+  Sanen abuek lay Belsazar, impailoob to iray kopan balitok tan pilak ya inala nen Nabucodonosor ya ama to diad templo ed Jerusalem+ pian paninuman na ari tan saray gagalangen a totoo to, saray asawa to tan onkokomaduan asawa to.  Insan inloob da iray kopan balitok ya inala rad templo ed abung na Dios diad Jerusalem, tan inusar iratan a paninuman na ari tan saray gagalangen a totoo to, saray asawa to tan saray onkokomaduan asawa to.  Inminum ira na alak, tan indayew da iray dirios a balitok tan pilak, gansa, balatyang, kiew, tan bato.  Kabekta et walay pinmaway a lima na too tan nansulat itan ed apalitadaan a padir na palasyo na ari, diad petek na kandelero, tan sankanengneng na ari so lima a mansusulat.  Diad saman et pinmuti bosaleg na ari* tan ataktakot ed saray nononoten to, tan ginmiwgiw iray bikking to+ tan nanpapatogan iray pueg to.  Kinmelyaw so ari tan impatawag to iray managparles, saray Caldeo,* tan saray astrologo.+ Inkuan na ari ed saray makabat a lalaki ed Babilonia: “Siopaman a makabasa ed sayan akasulat tan nasarag ton ipaamta ed siak so kabaliksan to, sikatoy nakawesan na kolor-ube, nakuwintasay balitok,+ tan magmaliw a komatlon manuley ed panarian.”+  Kanian linmoob so amin a makabat a totoo na ari, balet agda ayarian a basaen imay akasulat odino ipaamta ed ari so kabaliksan to.+  Kanian ataktakot a maong si Arin Belsazar tan pinmuti bosaleg to; tan apagaan iray gagalangen a totoo to.+ 10  Lapud saray imbaga na ari tan saray gagalangen a totoo to, linmoob so reyna ed pampoponsiaan. Inkuan na reyna: “O ari, manbilay ka komon ya andi-angga. Akin et pinmuti bosaleg mo? Agka natatakot. 11  Walay sakey a laki* ed panarian mo a walad sikato so espiritu na masanton dirios. Diad panaon nen amam et anengneng ed sikato so kakabatan, aralem a pakatalos, tan karunongan a singa karunongan na saray dirios.+ Sikatoy tinuro nen amam a si Arin Nabucodonosor bilang pangulo na saray managmahikon saserdote, saray managparles, saray Caldeo,* tan saray astrologo;+ ginawa iya nen amam, O ari. 12  Ta si Daniel, ya inikdan na ari na ngaran a Beltesazar,+ et walaay ekstraordinaryon espiritu, kakabatan, tan aralem a pakatalos a mangipaliwawa ed kabaliksan na saray kugip, mangipatalos ed saray pabitla, tan manresolbe na saray komplikadon problema.*+ Patawag mo natan sirin si Daniel, tan ipaamta tod sika so kabaliksan.” 13  Kanian inyarap dad ari si Daniel. Intepet na ari ed si Daniel: “Sika imay Daniel a kaiba ed saray narel ed Juda,+ ya inawit dia nen amak ya ari?+ 14  Nadngelan kon walad sika so espiritu na dirios,+ tan anengneng ed sika so kakabatan, aralem a pakatalos, tan ekstraordinaryon karunongan.+ 15  Impatawag ko iray makabat a lalaki tan saray managparles pian basaen da imay akasulat tan ipaamta rad siak so kabaliksan to, balet agda nipaamtay kabaliksan na mensahe.+ 16  Balet nadngelan ko a sarag mon ipaamta so kabaliksan+ na saray kugip tan sarag moy manresolbe na saray komplikadon problema.* Natan, no nabasam iyan akasulat tan nipaamtam ed siak so kabaliksan to, nakawesan kay kolor-ube, nakuwintasan kay balitok, tan magmaliw kan komatlon manuley ed panarian.”+ 17  Diad saman et inmebat si Daniel ed ari: “Agmo la nononotey pangiter mod siak na regalo, tan iter mo lad arum iray itumang mo. Balet basaen ko nin siansia ed ari iyan akasulat, tan ipaamtak so kabaliksan to. 18  O ari, inter na Sankatagyan a Dios ed si Nabucodonosor ya amam so panarian tan say pakapanyari tan kagalangan tan katagyan.+ 19  Lapud pakapanyari to ya inter na Dios, tinmakot a maong ed sikato so amin a totoo ed nanduruman nasyon tan lenguahe.+ Gagawaen tod siopaman so labay to, papateyen to odino aabuloyan ton manbilay, iyaatagey to odino iyaabeba to.+ 20  Balet sanen nagmaliw a mapaatagey so puso to tan nagmaliw a benger a sengegay inkiwas ton mapaatagey,+ sikatoy niyabeba ed trono na panarian to, tan nakal so kagalangan to. 21  Sikatoy apataynan ed saray totoo, tan say puso to et nagmaliw a singa pusoy ayep, tan nanayam ed kawalaan na saray atap ya asno. Sikatoy pinakan day tanaman a singa saray baka, tan abasay linaew so laman to, anggad naamtaan ton say Sankatagyan a Dios so Manuley ed panarian na totoo, tan turoen ton manuley so siopaman a labay to.+ 22  “Balet sika ya anak ton Belsazar, agka nampaabeba ed pusom, anggaman amtam irayan amin. 23  Imbes, nampaatagey kad Katawan na katawenan,+ tan impaalam iray kopa ed abung to.+ Insan mo naninumay alak, pati saray gagalangen a totoom, saray asawam, tan saray onkokomaduan asawam, tan indayew mo iray dirios a pilak tan balitok, gansa, balatyang, kiew tan bato, dirios ya agmakanengneng tan agmakadngel tan anggapoy amta.+ Balet agmo inggloria so Dios a panlalapuay linawam+ tan amin a dalan mo. 24  Kanian impaisulat tod sakey a lima iray salita.+ 25  Tan saya so akasulat: MENE, MENE, TEKEL, tan PARSIN. 26  “Saya so kabaliksan na saray salita: MENE, binilang la na Dios iray agew na panarian mo tan impangangga to la iya.+ 27  “TEKEL, asimbang ka lad simbangan tan kulang so belat mo. 28  “PERES,* naapag lay panarian mo tan niiter ed saray Medo tan Persiano.”+ 29  Insan ingganggan nen Belsazar a kawesan day Daniel na kolor-ube tan kuwintasan day balitok; tan improklama ran magmaliw a komatlon manuley ed panarian.+ 30  Diad saman a mismon labi et apatey si Belsazar ya ari na saray Caldeo.+ 31  Tan si Dario+ a Medo so angawat ed panarian; sikatoy mantaon na manga 62.

Paimanod leksab

Odino “anguman so itsura na ari.”
Salanti, grupo na saray marunong ed panagparles tan astrolohiya.
Odino “sakey a makayarin laki.”
Salanti, grupo na saray marunong ed panagparles tan astrolohiya.
Literal, “mangukbar na saray buknol.”
Literal, “mangukbar na saray buknol.”
Say Aramaikon salita a “Peres” et singular form na salitan “Parsin” ed bersikulo 25.