Daniel 1:1-21

  • Kinubkob na saray taga Babilonia so Jerusalem (1, 2)

  • Espisyal a pangibangat ed saray inerel a kalangweran a poli na ari (3-5)

  • Asubok so inkamatoor na apatiran Hebreo (6-21)

1  Diad komatlon taon na panuuley nen Arin Jehoiakim+ na Juda, linmad Jerusalem si Arin Nabucodonosor na Babilonia tan sinakop to itan.+  Ag-abayag et inyawat nen Jehova ed lima to si Arin Jehoiakim na Juda,+ pati say pigaran kagawaan ed abung* na tuan Dios, tan inawit to iratan ed Sinar*+ diad abung* na dios to. Inyan to iray kagawaan diad pasen a pangiinay kayamanan parad dios to.+  Insan ingganggan na ari si Aspenaz a manunan opisyal na palasyo ya awiten to so pigara ed saray Israelita,* a kaiba iray kapamilya na ari tan saray gagalangen a totoo.+  Kaukolan a saratan et kalangweran* ya anggapoy depekto, walaay maabig ya itsura, karunongan, pikakabat, tan pakatebek,+ tan nasarag day manlingkor ed palasyo na ari. Nepeg to ran bangatan ed panagsulat tan lenguahe na saray Caldeo.  Niarum ni, ingganggan na ari ya ikdan ira na inagew-agew a naakan a manlapud saray mananam a kakanen na ari tan iinumen ton alak. Ibangat* ira ed loob na taloy taon, tan kayari na satan et onggapo la ran manlingkor ed ari.  Kaiba ed saraya so pigara ed tribu* na Juda: si Daniel,*+ Hananias,* Misael,* tan Azarias.*+  Tan sikaray nginaranan* na manunan opisyal na palasyo; say inngaran tod si Daniel et Beltesazar,+ si Hananias et Sadrac, si Misael et Mesac, tan si Azarias et Abednego.+  Balet determinadoy Daniel ya agto dutakan so sarili to ed saray kakanen na ari odino say iinumen ton alak. Kanian kinmerew na permiso ed manunan opisyal na palasyo ya agto dutakan so sarili to ed saya.  Tan pinakiwas na tuan Dios so manunan opisyal na palasyo pian ipatnag toy pabor* tan panangasi+ ed si Daniel. 10  Balet inkuan na manunan opisyal na palasyo ed si Daniel: “Natatakot ak ed katawan kon ari, ta sikatoy angiganggan no antoy kanen tan inumen yo. Panon to no nanengneng ton aliwliway itsura yo no ikompara ed saramay arum a kalangweran* a kaedaran yo? Pankasalananen yo ak* ed ari.” 11  Balet oniay inkuan nen Daniel ed samay tinuro na manunan opisyal na palasyo a mangaasikaso ed si Daniel, Hananias, Misael, tan Azarias: 12  “Ipangasim a suboken iray lingkor mo ed loob na samploran agew, tan ikdan mo kami na saray pising a kanen mi tan danum ya inumen mi; 13  insan ikomparam so itsura mi ed saray kalangweran* a mamangan na kakanen na ari, tan ibasem ed nanengneng mo so gawaen mo ed saray lingkor mo.” 14  Kanian sikatoy inmabuloy ed suhestion da tan sinubok to rad samploran agew. 15  Kayari na samploran agew, mas marakep so itsura da tan mas maabig so impanlaman* da nen say amin a kalangweran* a mamangan na kakanen na ari. 16  Kanian aalaen na manag-asikaso iray kakanen tan alak a parad sikara, tan iikdan to ray pisipising. 17  Tan inter na tuan Dios ed sarayan apatiran kalangweran* so pikakabat tan aralem a pakatalos ed amin a klase na libro tan karunongan; tan naikdan si Daniel na pakatalos ed amin a klase na pasingawey tan kugkugip.+ 18  Sanen asabi imay panaon ya inggetar na ari pian palooben ira,+ inyakar ira na manunan opisyal na palasyo diad arapan nen Nabucodonosor. 19  Sanen akitongtong ed sikara so ari, anggapo ed interon grupo so miparad si Daniel, Hananias, Misael tan Azarias;+ tan nantultuloy iran nanlingkor ed arapan na ari. 20  Diad amin ya intepet na ari ed sikara a mankaukolan na karunongan tan pakatalos, nalmoan ton magmaong ni ran maminsamplo nen say amin a saserdote a manmamahiko tan saray managparles+ diad interon uuleyan to. 21  Tan nansiansia ditan si Daniel ya anggad inmunan taon nen Arin Ciro.+

Paimanod leksab

Odino “templo.”
Salanti, Babilonia.
Odino “templo.”
Literal, “lalakin ananak nen Israel.”
Literal, “ugugaw.”
Odino posiblin, “Pakanen.”
Literal, “lalakin ananak.”
Kabaliksan toy “Say Dios so Ukom Ko.”
Kabaliksan toy “Impatnag nen Jehova so Panangasi.”
Nayarin mankabaliksay “Siopay Mipara ed Dios?”
Kabaliksan toy “Tinmulong si Jehova.”
Salanti, kangaranan ed Babilonia.
Odino “kaabigan.”
Literal, “ugugaw.”
Literal, “so ulok.”
Literal, “ugugaw.”
Literal, “tan mataba so laman.”
Literal, “ugugaw.”
Literal, “ugugaw.”