Daniel 7:1-28

 • Pasingawey nipaakar ed apatiran ayep (1-8)

  • Tinmalindeg so mapaatagey a melag a saklor (8)

 • Indaulo na Akauna nen Saray Panaon so sesyon ed korte (9-14)

  • Nagmaliw ya ari so anak na too (13, 14)

 • Nipaamta ed si Daniel so kabaliksan (15-28)

  • Say apatiran ayep et apatiran ari (17)

  • Saray masanto so mangawat na panarian (18)

  • Ontalindeg so samploran saklor, odino arari (24)

7  Diad inmunan taon nen Arin Belsazar+ na Babilonia, nankugip si Daniel tan akanengneng na saray pasingawey sanen akarukol.+ Insan insulat to so amin a detalye na kugip to.+  Oniay imbaga nen Daniel: “Anengneng kod samay pasingawey ed labi, a maksil a sisiplogan na apatiran dagem na tawen so maawang a dayat.+  Tan pinmaway ed dayat so apatiran angkakabaleg ya ayep+ a nanduruma.  “Say inmuna et singa leon+ a nampayak na agila.+ Babantayan ko itan anggad nakal iray payak to, tan niyatagey ed dalin iray sali tod arap tan singa toon inmalagey ed duaran sali to, tan naikdan na puso na too.  “Tan walay sananey nin ayep, say komadua, tan singa itan oso.+ Akatagey so sakey a diking to, tan walay taloran taglang ya intangal to; tan oniay ibabaga rad sikato, ‘Bangon ka, mangan kay dakel a laman.’+  “Kayari na satan et intuloy koy nambantay, tan wala ni sananey ya ayep a singa leopardo,+ balet walay apatiran payak tod beneg a singa payak na manok. Tan apatiray ulo na sayan ayep,+ tan niiter ed sikato so autoridad a manuley.  “Kayari na satan et anengneng kod samay pasingawey ed labi so komapat ya ayep, a makapataktakot, makapakebbiew, tan mabisbiskeg, tan angkakabaleg a balatyang so ngipen to. Sikatoy mangaakmon tan manetemek, tan say akera et gagatinan to.+ Nikadkaduma itan ed saramay ayep ya akauna ed sikato, tan walaan itan na samploran saklor.  Legan kon nenengnengen a maong iray saklor, walay sananey a saklor a tinmubo ed kawalaan da, a satan et melag a saklor,+ tan abagot so talora ed saramay akaunan saklor sanen tinmubo itan. Tan wala ray singa mata na too ed sayan saklor, tan walay sangi ya aroganten* mansasalita.+  “Intultuloy koy nambantay ya anggad wala ray nilira a trono tan yinmurong imay Akauna nen Saray Panaon.+ Say kawes to et amputi a singa niebe,+ tan say buek to et singa amputin abel a gawad bagoy karnero. Say trono to et manliob ya apoy; saray dalig to et mandarlang ya apoy.+ 10  Walay apoy ya onaagus tan ompapaway ed arapan to.+ Sanlibon libolibo so manlilingkor ed sikato, tan samplon libo ya asamploran nilibo so akaalagey ed arapan to.+ Ginmapo so sesyon ed Korte,+ tan wala ray alukasan a libro. 11  “Intuloy koy nambantay lapud tanol na aroganten* pansasalita na saklor;+ nambantay ak ya anggad apatey so ayep tan nibuntok ed apoy so laman to tan aderal. 12  Balet nipaakar ed saramay arum ya ayep,+ naandi so autoridad dan manuley, tan naabuloyan iran manbilay ni ed sakey a panaon. 13  “Intuloy koy nambantay ed samay pasingawey ed labi, tan anengneng kon onsasabi so singa anak na too+ a kaiba na saray lurem ed tawen; tan sikatoy naabuloyan ya onloob ed kawalaan na samay Akauna nen Saray Panaon,+ tan sikatoy inyasingger dad arapan To. 14  Tan niiter ed sikato so panuley,+ kagalangan,+ tan panarian, pian manlingkor ed sikato+ iray totoo ed nanduruman nasyon tan lenguahe. Say uley to et andi-anggaan, tan say panarian to et agnaderal.+ 15  “Nipaakar ed siak, si Daniel, agonigon so espirituk lapud ataktakot ak ed pasingawey ya anengneng ko.+ 16  Inasinggeran koy sakey ed saramay akaalagey diman pian tepeten so tuan kabaliksan na saya. Kanian sikatoy inmebat tan impaamta tod siak so kabaliksan na saraya. 17  “‘Sarayan apatiran angkakabaleg ya ayep+ et apatiran ari ya ontalindeg diad dalin.+ 18  Balet saray masanton totoo na Sankatagyan a Dios+ so mangawat ed panarian,+ tan kayarianen da so panarian+ diad andi-anggaan, on, anggad angga.’ 19  “Insan labay kon naamtaan nin maong so nipaakar ed komapat ya ayep, a nikadkaduma ed saramay arum; makapataktakot itan a maong, a walaan na balatyang a ngipen tan gansan kuko, tan mangaakmon tan manetemek, tan saray akera et gagatinan to;+ 20  tan nipaakar ed samay samploran saklor+ ed ulo to, tan samay tinmubon saklor a sengegay inkaplag na taloran saklor,+ on, say saklor a walaan na mata tan sangi ya aroganten* mansasalita tan mas baleg nen saray arum. 21  “Sanen manbabantay ak, sayan saklor et akiguerra ed saray masanto, tan natatalo to ra,+ 22  anggad sinmabi imay Akauna nen Saray Panaon+ tan impaakseb so panangukom a pabor ed saray masanton totoo na Sankatagyan a Dios,+ tan sinmabi so aturon panaon pian kayarianen na saray masanto so panarian.+ 23  “Oniay inkuan to: ‘Nipaakar ed komapat ya ayep, walay komapat a panarian ya ontalindeg ed dalin. Midumaan itan ed arum ni ran panarian, tan akmonen toy interon dalin tan gatinan to tan temeken to.+ 24  Nipaakar ed samploran saklor, walay samploran arari ya ontalindeg manlapud saman a panarian; tan kayari ra et wala ni sakey ya ontalindeg, tan sikatoy midumaan ed saramay akauna, tan taloran arari so taloen to.+ 25  Sikatoy mansalita na kontrad Sankatagyan,+ tan itultuloy ton pairapen iray masanton totoo na Sankatagyan a Dios. Nonoten ton umanen iray panaon tan ganggan, tan niiter ira ed lima to ed loob na sakey a panaon, saray panaon, tan kapalduan panaon.*+ 26  Balet ginmapo so sesyon ed Korte, tan sinamsam da so uley to, pian sikatoy naandi tan sigpot a naderal.+ 27  “‘Tan niiter ed saray masanton totoo na Sankatagyan a Dios so panarian tan pananguley tan gloria na saray panarian a walad silong na tawen.+ Say panarian da et agmanganggan panarian,+ tan amin a gobierno et manlingkor tan ontulok ed sikara.’ 28  “Dia la anampot so anengneng tan nadngel ko. Nipaakar ed siak, si Daniel, apagaan ak a maong, kanian pinmuti bosaleg ko;* balet inalwaran kod pusok so anengneng tan nadngel ko.”

Paimanod leksab

Odino “malastog a.”
Odino “malastog a.”
Odino “malastog a.”
Salanti, talora tan kapalduan panaon.
Odino “anguman so itsurak.”