Daniel 6:1-28

  • Mauges a plano na saray opisyal na Persia ed si Daniel (1-9)

  • Nantultuloy a nampikasi si Daniel (10-15)

  • Nibuntok si Daniel ed ungib na saray leon (16-24)

  • Pinagalangan nen Arin Dario so Dios nen Daniel (25-28)

6  Labay nen Dario so manuro na 120 satrapa a manguley ed interon panarian.+  Uleyan ira na taloran atagey ya opisyal, a say sakey et si Daniel;+ tan ipaamtad sikara na saray satrapa+ so amin a nagagawa pian agnasaol so ari.  Ag-abayag et apatnagan a mas marunong si Daniel nen saray arum ya atagey ya opisyal tan satrapa, ta walad sikato so ekstraordinaryon espiritu;+ tan ninonot na ari so pangiter ed sikato na pakauley diad interon panarian.  Diad saman, saray atagey ya opisyal tan saray satrapa et manaanap na pangakusaan dad si Daniel nipaakar ed panusumpal toy betang to ed panarian; balet anggapoy aromog dan pangakusaan odino kaugsan, ta sikatoy napanmatalekan tan anggapoy nanengneng ed sikaton panamaulyan odino kaugsan.  Kanian imbaga na sarayan lalaki: “Anggapoy naromog tayon pangakusaan ed sayan Daniel, likud no makaromog itayo na iyakusa ed sikato diad pandadayew tod Dios to.”+  Kanian sakey grupon linmad ari irayan atagey ya opisyal tan satrapa, tan oniay imbaga rad sikato: “O Arin Dario, manbilay ka komon ya andi-angga.  Nampapakna so amin ya atagey ya opisyal ed palasyo, saray prepekto, satrapa, mananimbawa na ari, tan saray gobernador pian mangiletneg na ganggan tan mangipaakseb na pananebel, a siopaman a manpikasi ed anggan siopan dios odino too diad loob na 30 agew nilikud ed sika, O ari, et nepeg ya ibuntok ed ungib na saray leon.+  Natan, O ari, iletneg mo komon so ganggan tan pirmaan mo,+ pian ag-itan nauman, unong ed ganggan na saray Medo tan Persiano, ya agnayarin kanselaen.”+  Kanian pinirmaan nen Arin Dario so ganggan tan say pananebel. 10  Balet sanen naamtaan nen Daniel ya apirmaan lay ganggan, linmoob ed abung to, ya akalukas iray bintana na kuarto tod tagey ya akaarap ed Jerusalem.+ Tan diad saman ya agew et sikatoy amitlon tinmalimukor tan nampikasi tan angidayew ed Dios to, a singa dati lan gagawaen to. 11  Diad saman et tampol a linmoob iramay lalaki tan anengneng day Daniel a manpipikasi ed Dios to. 12  Kanian linma rad ari tan impanonot dad sikato so ganggan ya impaakseb to: “Agta walay pinirmaan mon ganggan a siopaman a manpikasi ed anggan siopan dios odino too ed loob na 30 agew, nilikud ed sika, O ari, et nepeg ya ibuntok ed ungib na saray leon?” Inmebat so ari: “Sayan bengatla et niletneg a maong unong ed ganggan na saray Medo tan Persiano, ya agnayarin umanen.”+ 13  Tampol ya inkuan dad ari: “Si Daniel a kaiba ed saray narel ed Juda,+ et agto ka nirespeto, O ari, pati samay ganggan a pinirmaan mo, ta sikatoy manpipikasi ed Dios to a mamitlo ed sanagew.”+ 14  Sanen nadngel iya na ari, sikatoy naermenan a maong tan nannonot na paraan pian isalba toy Daniel; tan anggad inselek na agew et ginawa toy anggaay nayarian to pian niliktar to. 15  Diad kaunoran et nanuulop a linmoob ed kawalaan na ari iramay lalaki, tan oniay imbaga rad sikato: “Amtam, O ari, ya unong ed ganggan na saray Medo tan Persiano et agnayarin umanen so dinanman a pananebel odino ganggan ya inletneg na ari.”+ 16  Kanian ingganggan na ari ya alaen day Daniel tan ibuntok dad ungib na saray leon.+ Inkuan na ari ed si Daniel: “Iliktar ka na Dios mo a matoor mon panlilingkoran.” 17  Insan angala ray bato tan insara da itan ed sangab* na ungib, tan tinatakan itan na ari ed panamegley na singsing to tan saray singsing na saray gagalangen a totoo to, pian agla nauman so desisyon nipaakar ed si Daniel. 18  Insan linmay ari ed palasyo to tan sanlabin nanayunal, tan agto labay so paligliwa,* tan sikatoy agmakaugip. 19  Insan kaliwawa na palbangon, binmangon so ari tan nanapuran linma ed ungib na saray leon. 20  Kaasingger tod ungib, sikatoy maermen a tinmawag ed si Daniel. Intepet na ari ed si Daniel: “O Daniel, a lingkor na mabilay a Dios, kasin say Dios mo a matoor mon panlilingkoran et niliktar to kad saray leon?” 21  Tampol ya inmebat si Daniel ed ari: “O ari, manbilay ka komon ya andi-angga. 22  Imbaki na Dios ko so anghel to pian pepetan toy sangi na saray leon,+ kanian agda ak sinakitan,+ ta anggapoy kasalanan kod sikato; tan anggapoy mauges a ginawak ed sika, O ari.” 23  Malikeliket so ari, tan ingganggan ton agwaten si Daniel ed ungib. Sanen naagwat lay Daniel, anengneng dan sikatoy agbalot asakitan lapud nanmatalek ed Dios to.+ 24  Insan ingganggan na ari ya alaen da iramay lalakin angakusa* ed si Daniel, tan imbuntok da rad ungib na saray leon, pati saray ananak da tan kaasawaan da. Agni ra akasabi ed leksab na ungib et siningkat la ra na saray leon, tan aputerputer so amin a pukel da.+ 25  Diad saman et nansulat si Arin Dario ed amin a totoo ed nanduruman nasyon tan lenguahe, a manaayam ed interon dalin:+ “Niwala komon ed sikayo so daakan a kareenan! 26  Ipaakseb ko so ganggan a nepeg ya onggiwgiw tan ontakot ed Dios nen Daniel so amin a totoo ed interon sakop na panarian ko.+ Ta sikato so mabilay a Dios tan mansiasiansia ed andi-anggaan. Agbalot naderal so panarian to, tan agmangangga so uley* to.+ 27  Sikatoy mangililiktar,+ mangisasalba, tan manggagawa na saray tanda tan pakelaw ed tawen tan dalin,+ ta inliktar toy Daniel ed saray leon.” 28  Kanian inmaligwas si Daniel ed panarian nen Dario+ tan ed panarian nen Ciro a Persiano.+

Paimanod leksab

Literal, “sangi.”
Odino posiblin, “tan anggapoy pinaloob dan managtogtog.”
Odino “nampauges.”
Odino “inkasoberano.”