Daniel 4:1-37

 • Binidbir nen Arin Nabucodonosor so inkaari na Dios (1-3)

 • Kugip na ari nipaakar ed sakey a kiew (4-18)

  • Pitoran panaon so palabasen parad atumban kiew (16)

  • Say Dios so Manuley ed katooan (17)

 • Impatalos nen Daniel so kugip (19-27)

 • Agawad ari so unonan kasumpalan (28-36)

  • Naatapis so ari ed pitoran panaon (32, 33)

 • Intandoro na ari so Dios na tawen (37)

4  “Saya so mensahe nen Arin Nabucodonosor parad amin a totoon nanlapud nanduruman nasyon tan lenguahe a manaayam ed interon dalin: Niwala komon ed sikayo so daakan a kareenan!  Maliket ak a mangiyabawag ed saray tanda tan saray makapakelaw a ginawa ed siak na Sankatagyan a Dios.  Talagan makapadinayew iray tandan impanengneng to, tan agaylay biskeg na saray makapakelaw a ginawa to! Say panarian to et andi-anggaan a panarian, tan say panuley to et mansiansia ed amin a henerasyon.+  “Siak, si Nabucodonosor, so maligen a manaayam ed abung ko tan komportablen manbibilay ed palasyok.  Walay akugip ko ya akataktakotan ko. Legan kon akarukol, ataktakot ak ed saray anengneng ko tan saray pasingawey a linmad kanonotan ko.+  Kanian ingganggan kon iyarap dad siak so amin a makabat a lalaki ed Babilonia pian ipaamta rad siak so kabaliksan na kugip.+  “Diad saman et sinmabi iray managmahikon saserdote, saray managparles, saray Caldeo,* tan saray astrologo.+ Sanen imbagak ed sikara so kugip ko, agda nipaamta ed siak so kabaliksan to.+  Diad kaunoran et inmarap ed siak si Daniel, a say ngaran to et Beltesazar+ unong ed ngaran na dios ko,+ tan walad sikatoy espiritu na masanton dirios,+ tan imbagak ed sikato so kugip ko:  “‘O Beltesazar a pangulo na saray managmahikon saserdote,+ amtak a walad sika so espiritu na masanton dirios+ tan anggapoy sekreton agmo nasarag ya iparungtal.+ Kanian ipaliwawam ed siak iray anengneng kod kugip ko tan say kabaliksan to. 10  “‘Diad saramay pasingawey a linmad kanonotan ko sanen wala ak ed dukolan ko, walay anengneng kon kiew+ ed pegley na dalin ya atagtagey a maong.+ 11  Binmaleg iyan kiew tan nagmaliw a matibay, tan akasabi ed tawen so toktok to, tan sankanengneng iya anggad saray sampot na dalin. 12  Marakep iray bulong to, tan amayamay so bunga to, tan walay naakan ditan parad amin. Onsisirom ditan iray ayayep, tan manaayam ed saray sanga to iray ontitikyab a manok, tan mamangan ed bunga to so amin a pinalsa.* 13  “‘Legan kon nenengnengen iray pasingawey a linmad kanonotan ko sanen wala ak ed dukolan, walay anengneng kon managbantay, sakey a masanto, ya onleleksab manlapud tawen.+ 14  Oniay inyeyag to: “Batang yo so kiew,+ puterputer yo ray sanga to, ekal yo ray bulobulong to, tan itayak yo ray bunga to! Pataynan yo ray ayayep ed silong to tan saray manok ed sanga to. 15  Balet ikera yod dalin so sengeg tan lamot to a kaiba na dikarika ed uma, tan bariberan yoy balatyang tan gansa. Paulyan yo itan a nabasay linaew tan miapag ed saray ayayep a manaayam ed tanamanan diad dalin.+ 16  Paulyan yon manguman so puso to, manlapud puso na too a magmaliw a puso na ayep, tan paulyan yon onlabas so pitoran panaon.+ 17  Saya et ingganggan na saray managbantay,+ tan kinerew na saray masanto, pian naamtaan na mabilay a totoo a say Sankatagyan so Manuley ed panarian na totoo+ tan iter to itan ed siopaman a labay to, tan turoen ton manuley ed satan anggan samay sankaabebaan ed saray totoo.” 18  “‘Saya so kugip ya anengneng ko, siak ya Arin Nabucodonosor; tan natan O Beltesazar, ibagam so kabaliksan to, ta agnipaamta ed siak na amin a makabat a lalaki ed panarian ko so kabaliksan to.+ Balet nasarag mo, ta walad sika so espiritu na saray masanton dirios.’ 19  “Diad saman a bekta, apagaan si Daniel, ya inngaran a Beltesazar,+ tan ataktakot ed saray nononoten to. “Inkuan na ari, ‘O Beltesazar, agka komon nataktakot ed sayan kugip tan say kabaliksan to.’ “Inmebat si Beltesazar, ‘O katawan ko, nagawa komon so kugip ed saramay mamubusol ed sika, tan nagawa komon ed saray kalaban mo so kabaliksan to. 20  “‘Say anengneng mon kiew a binmaleg a maong tan nagmaliw a matibay, ya akasabi ed tawen so toktok to tan sankanengneng ed interon dalin,+ 21  tan walaay mararakep a bulong, amayamay a bunga, tan naakan parad amin, a diad silong to manaayam iray ayayep tan diad saray sanga to manaayam iray ontitikyab a manok,+ 22  sika iman, O ari, lapud nagmaliw kan makapanyari tan mabisbiskeg, tan say gloriam et inmaligwas tan akasabi ed tawen,+ tan say uley mo et akasabi anggad saray sampot na dalin.+ 23  “‘Tan anengneng na ari so sakey a managbantay, sakey a masanto,+ ya onleleksab manlapud tawen, a mangibabagay: “Batang yo so kiew tan deral yo, balet ikera yod dalin so sengeg tan lamot to a kaiba na dikarika ed uma, tan bariberan yoy balatyang tan gansa. Tan paulyan yo itan a nabasay linaew tan miapag ed saray ayayep anggad onlabas so pitoran panaon.”+ 24  Saya so kabaliksan to, O ari; ganggan iya na Sankatagyan a nepeg a nagawa ed katawan kon ari. 25  Napataynan kad saray totoo, tan manayam kad kawalaan na ayayep, tan pakanen da kay tanaman a singa saray baka; tan nabasa kay linaew,+ tan onlabas so pitoran panaon,+ anggad naamtaan mo a say Sankatagyan so Manuley ed panarian na totoo tan iter to itan ed siopaman a labay to.+ 26  “‘Balet lapud imbaga ran nepeg ya itilak so sengeg tan lamot na kiew,+ say panarian mo et nipawil ed sika kayarim a naamtaan a say katawenan so manuuley. 27  Kanian, O ari, komon ta awaten moy simbawak. Itundam so pankakasalanan mo diad panggawam na duga, pati say inkauges mo diad pangipanengneng moy panangasi ed saray mairap-bilay. Nayarin ondukey ni so maaligwas a bilay mo.’”+ 28  Agawa iyan amin ed si Arin Nabucodonosor. 29  Kayari na labinduan bulan manlapud samay impankugip to, sikatoy manaakar ed atep na palasyo diad Babilonia. 30  Oniay ibabaga na ari: “Agta saya so Babilonia a Makapanyari, ya impaalagey kon mismo parad abung na ari diad panamegley na biskeg ko tan pakayarik tan parad gloria na katagyan ko?” 31  Legan iyan ibabaga na ari, walay sakey a boses a nanlapud tawen: “Saya so mensahe parad sika, O Arin Nabucodonosor, ‘Naandi lad sika so panarian,+ 32  tan napataynan ka ed saray totoo. Manayam kad kawalaay ayayep, pakanen da kay tanaman a singa saray baka, tan onlabas so pitoran panaon, anggad naamtaan mo a say Sankatagyan so Manuley ed panarian na saray totoo tan iter to itan ed siopaman a labay to.’”+ 33  Diad saman a mismo et asumpal iyan salita ed si Nabucodonosor. Sikatoy apataynan ed saray totoo, tan ginmapon angan na tanaman a singa saray baka, tan say laman to et abasay linaew, ya anggad dinmukey so buek to a singa saray bago na agila tan nagmaliw a singa kuko na manok iray kuko to.+ 34  “Kayari na saman a panaon,+ siak, si Nabucodonosor, et tinmangay ed tawen, tan pinmawil so kalakal ko; tan indayew ko so Sankatagyan, tan indayew tan inggloriak imay manbibilay ed andi-anggaan, lapud say pananguley to et andi-anggaan a pananguley tan say panarian to et mansiansia ed amin a henerasyon.+ 35  Amin a manaayam ed dalin et singa anggapo no ikomparad sikato, tan gagawaen tod saray armada na katawenan tan ed saray manaayam ed dalin so unong ed linawa to. Tan anggapoy makaamper ed sikato*+ odino mangibaga ed sikato, ‘Antoy ginawam?’+ 36  “Diad saman et pinmawil so kalakal ko, tan nipawil ed siak so gloria na panarian ko, say katagyan ko, tan say kagalangan ko.+ Inmasingger ed siak iray atagey ya opisyal ko tan saray gagalangen a totook, tan akapawil ak ed panarian ko, tan mas binmaleg so kagalangan ko nen say dati. 37  “Natan et siak, si Nabucodonosor, so mangidadayew tan mangitatandoro tan mangiglogloria ed Ari na katawenan,+ lapud tua so amin a kimey to tan maptek iray dalan to,+ tan lapud nayarian ton iyabeba iray mapaatagey.”+

Paimanod leksab

Salanti, grupo na saray marunong ed panagparles tan astrolohiya.
Literal, “amin a laman.”
Odino “mamatunda ed lima to.”