Onlad karga

Onlad saray karga

Mantultuloy Kan Manbantay—Labay Kan Buagen nen Satanas!

Mantultuloy Kan Manbantay—Labay Kan Buagen nen Satanas!

“Mantultuloy kayon manlikas tan manbantay. Ta say Diablo a kabusol yo et siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.”1 PED. 5:8.

1. Ipaliwawa no panon ya nagmaliw ya Satanas so sakey ya anghel.

DATI et maong so relasyon tod si Jehova. Balet, sinmabi panaon ya labay na sayan anghel ya sikato so dayewen na totoo. Imbes ya labanan toy mauges a pilalek to, inabuloyan to itan ya ontubo anggad nankasalanan. (Sant. 1:14, 15) Amta tayon satan ya pinalsa et si Satanas. Sikatoy “agnansiansia ed katuaan.” Nanrebelde ed si Jehova tan nagmaliw ya “ama na tila.”Juan 8:44.

2, 3. Antoy nibaga tayod manunan kalaban nen Jehova base ed saray tawag ed sikato ya “Satanas,” “Diablo,” “uleg,” tan “dragon”?

2 Manlapu lad impanrebelde nen Satanas, sikato so nagmaliw ya manunan kalaban nen Jehova tan na amin ya totoo. Saray tawag ya inter ed si Satanas et mangipapanengneng ya grabe inkauges to. Say labay ya ibaga na Satanas et “Sumusumpa.” Ipapanengneng na satan ya agto susuportaan so soberanya na Dios. Kabusol to itan tan gagawaen toy anggaay nayarian ton kontraen itan. Talagan labalabay nen Satanas ya mangangga so uley nen Jehova.

3 Diad Apocalipsis 12:9, si Satanas et tinawag ya Diablo, ya say labay ton ibaga et “Managpauges.” Pinauges nen Satanas si Jehova nen pinapaway ton matila. Sikatoy tinawag met ya “daan ya uleg.” Ipapanonot na satan ed sikatayo imay impangusar nen Satanas na uleg pian palikdoen si Eva. Dugaruga met ed si Satanas imay tawag ed sikato ya “baleg a dragon” ta sikatoy maruksa tan mauge-uges. Labalabay ton kontraen so gagala nen Jehova tan deralen iray lingkor To.

4. Antoy aralen tayod sayan artikulo?

4 On, labalabay nen Satanas ya ag-itayo manmatoor ed si Jehova. Atan so rason no akin ya bibilinen itayo na Biblia: “Mantultuloy kayon manlikas tan manbantay. Ta say Diablo a kabusol yo et siber-siber a singa managlem a leon, a manaanap na buagen to.” (1 Ped. 5:8) Aralen tayo sirin ed sayan artikulo so taloran rason no akin ya talagan kaukolan tayon protektaay sarili tayo ed sayan mauge-uges ya kalaban nen Jehova tan na saray lingkor To.

MABISKEG SI SATANAS

5, 6. (a) Mangiter na alimbawa ya mangipapanengneng ya saray anghel et “mabiskeg.” (b) Akin ya imbaga na Biblia ya si Satanas et ‘walay pakayari ton mamatey’?

5 Saray anghel et “mabiskeg.” (Sal. 103:20) Mas mabiskeg tan intelihente ira nen saray totoo. Siempre, saray matoor ya anghel et uusaren day biskeg da ed kamaongan. Singa bilang, aminsan et pinatey na sakey ya anghel so 185,000 ya sundalo na Asirya. Ag-itan nagawaan na sakey ya too. Anggan say interon armada et nairapan ya gawaen itan! (2 Ara. 19:35) Aminsan et wala met so anghel ya inusar toy pakayari to pian ibulos ed prisoan iray apostol nen Jesus. Anggano wala ray guardian akabantay, agda aliklikas ya nilukasan na anghel so akatalak ya puerta, impaway to ray apostol, insan to lamet intalak so kapot!Gawa 5:18-23.

6 Uusaren na sarayan matoor ya anghel so pakayari da ed kamaongan, balet si Satanas et uusaren toy pakayari to ed kaugsan. Tan talagan mabiskeg so pakayari tan impluensya to! Ibabaga na Biblia ya sikato so “manuley na sayan mundo” tan “dios na sayan sistema na mundo.” (Juan 12:31; 2 Cor. 4:4) Wala ni ingey ‘pakayari ton mamatey.’ (Heb. 2:14) Balet aglabay ya ibaga na satan ya direkta ton papateyen so amin a totoo. Anto siri’ labay ya ibaga na satan? Unona, iimpluensyaan nen Satanas iray totoo pian magmaliw iran maruksa. Komadua, lapud anisia si Eva ed tila nen Satanas tan ag-inunor nen Adan so Dios, amin tayo et akatawir na kasalanan tan ipapatey. (Roma 5:12) Atan so rason no akin ya imbaga na Biblia ya say Diablo et ‘walay pakayari ton mamatey.’ Dugaruga sirin imay impanawag ed sikato nen Jesus ya “managpatey.” (Juan 8:44) Talagan mabiskeg ya kalaban si Satanas!

7. Akin et nibaga tayon mabiskeg met iray demonyo?

7 No labanan tayoy Satanas, aliwan sikato labat so kakalabanen tayo, noagta amin ya kaiba ton rebelde ed uley na Dios. Kaibad satan so dakel ya demonyo, ya dati met iran anghel balet nanrebelde ira. (Apo. 12:3, 4) Wala ray salaysay ed Biblia ya mangipapanengneng ya saray demonyo et mas mabiskeg nen saray totoo, tan sarag dan pairapen iray totoo. (Mat. 8:28-32; Mar. 5:1-5) Agtayo sirin leleglemewen so pakayari na saray demonyo tan say pakayari na “manuley” da. (Mat. 9:34) Tandaan, agtayon balot manalo ed si Satanas no anggapoy tulong nen Jehova.

MARUKSA SI SATANAS

8. (a) Antoy desididon gawaen nen Satanas? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Base ed obserbasyon mo, panon ya aaligen na sayan mundo so inkaruksa nen Satanas?

8 Si Satanas et inkompara nen apostol Pedro ed “managlem a leon.” Unong ed sakey ya reperensya, say Griegon salita ya nipatalos a “managlem” et mankabaliksay “ungol na masibesibeg ya ayep ya narnarasan.” Dugaruga itan ed si Satanas ta talagan maruksa! Anggano uuleyan to lay interon mundo, manaanap ni buagen to ta narasan ni. (1 Juan 5:19) Balet diad tua, singa to labat “palamis” so mundo. Say “manunan putahe” ya talagan labalabay ton buagen et saray alanaan ya wadia nid dalin tan say kaiba ran ‘arum a karnero.’ (Juan 10:16; Apo. 12:17) Desidido si Satanas ya “buagen” iray lingkor nen Jehova. Nanengneng tayoy inkaruksa to ed graben impamasegsegang ed saray Kristiano manlapu la nen inmunan siglo anggad natan.

9, 10. (a) Panoy inyataki nen Satanas ed bansan Israel nensaman? (Mangiter na alimbawa.) (b) Akin ya pinuntirya nen Satanas so bansan Israel? (c) Parad sika, anto kasi nalilikna na Diablo no walay lingkor nen Jehova natan ya makagaway seryoson kasalanan?

9 Nanengneng so inkaruksa nen Satanas diad arum nin paraan. Say narnarasan ya leon et agto kakasian so biktima to. Antis ton pateyen et anggapoy nalikna ton panangasi tan kayari to et anggapoy nalikna ton pagbabawi. Ontan si Satanas, anggapoy panangasi tod saray labay ton biktimaen. Singa bilang, imadyin mo pay Satanas a Diablo ya malikeliket a siber-siber nen atukso iray Israelita ya mankasalanan lapud seksual ya imoralidad tan inkaagum. No nababasam ed Biblia so makapuy ya resulta na imoralidad ya ginawa nen Zimri tan inkaagum nen Gehazi, kasin naiimadyin mo so managlem a leon ya manlikliket ya maong ta walay abiktima to?Num. 25:6-8, 14, 15; 2 Ara. 5:20-27.

Malikeliket si Satanas no say sakey a lingkor nen Jehova et manggaway kasalanan (Nengnengen so parapo 10)

10 Walay rason nen Satanas no akin ya pinuntirya toy Israel nensaman. Satan ya bansa so panlapuan na Mesias—say maneral ed sikato tan mamaneknek ya si Jehova so manepeg ya manuley. (Gen. 3:15) Labay nen Satanas ya agmanmatoor iray Israelita ed si Jehova kanian ginawa toy anggaay nayarian to pian natukso iran mankasalanan. Akasian kasi nen Satanas si David nen akagaway imoral odino akasian to kasi Moises nen akagaway lingo ya lapud satan et agla makaloob ed Insipan a Dalin? Andi! Seguradon malikeliket si Satanas no say sakey ya lingkor na Dios et makagaway seryoson kasalanan. Diad tua, uusaren iratan na Diablo pian kantiawan si Jehova.Uli. 27:11.

11. Akin ya pinuntirya nen Satanas si Sara?

11 Say talagan binusol nen Satanas et say pamilyan panlapuan na Mesias. Singa bilang, isipen pay agawa kayarin imbaga nen Jehova ed si Abraham ya sikatoy magmaliw ya “baleg a nasyon.” (Gen. 12:1-3) Nen akasabid Ehipto si Abraham tan Sara, inyakar na Faraon si Sara ed abung to pian magmaliw ya asawa to. Balet, prinotektaan nen Jehova si Sara tan agto itan inabuloyan ya nagawa. (Basaen so Genesis 12:14-20.) Antis ya niyanak si Isaac, walay ontan lamet ya agawa diad Gerar sanen say ari ditan ya si Abimelec et labay ton asawaen si Sara. (Gen. 20:1-7) Posible kasin si Satanas so angimaneobra ed saratan? Tandaan ya tinaynan nen Sara so mayaman ya syudad ya Ur tan manaayam lad saray tolda. Kasin labay nen Satanas ya natukso si Sara ya manayam ed angkakabaleg iran palasyo na Faraon tan nen Abimelec? Kasin implano nen Satanas ya tuksoen si Sara pian agmanmatoor ed asawa to—tan ed si Jehova—tan miasawa ed sakey ed saraman ya ari? Anggapoy ibabaga na Biblia, balet seguradon labalabay na Diablo ya naandid si Sara so pribilehyon sikato so panlapuan na insipan ya ilalak. Agbalot nakonsiensia si Satanas no bilang ta sayan maomaong ya bii et naderal so reputasyon to, tan say relasyon tod asawa to tan ed si Jehova. Talagan mauge-uges si Satanas!

12, 13. (a) Panon ya impanengneng nen Satanas ya sikatoy talagan maruksa nen inyanak si Jesus? (b) Parad sika, anto kasi labay ya gawaen nen Satanas ed saray ugugaw natan ya mangaaro tan manlilingkor ed si Jehova?

12 Niyanak si Jesus pigaran siglo kayari impanbilay nen Abraham. Kasin inisip nen Satanas ya balibali tan guakguapo iyan ugaw? Andi! Amta nen Satanas ya sayan ugaw so magmaliw ya insipan a Mesias. On, si Jesus so manunan kabiangan na ilalak nen Abraham, tan sikato so ‘maneral ed saray kimey na Diablo.’ (1 Juan 3:8) Kasin inisip nen Satanas ya alablabas met la no pateyen to yan ugaw? Andin balot! Anggapoy pibabali to no antoy duga tan aliwa. Namplanon tampol si Satanas pian pateyen so ugaw. Antoy ginawa to?

13 Nen naamtaan nen Arin Herodes ed saray astrologo ya inyanak la so magmaliw ya “ari na saray Judio,” agaylay sanok to tan labay ton pateyen. (Mat. 2:1-3, 13) Pian makaseguro, impapatey to so amin ya ugaw a laki ya mantaon na duara paleksab diad Betlehem tan ed saray distrito ditan. (Basaen so Mateo 2:13-18.) Balet prinotektaan nen Jehova si Jesus kanian agkaibad saray ugugaw ya pinatey. Anto balet so naaralan tayod saya nipaakar ed kalaban tayo, si Satanas? Talagan mapatpatnag ya anggapoy panamabli tod bilay. Tan anggan saray ugugaw et agto kakasian! Talagan “managlem a leon” si Satanas. Agmon balot iisipen ya walay anggan daiset ya panangasi to!

MAPALIKDO SI SATANAS

14, 15. Panon ya ‘binulag nen Satanas so kanonotan na saray agmananisia’?

14 Naamper labat nen Satanas iray totoo ya mandayew ed maaron Dios ya si Jehova no napalikdo to ra. (1 Juan 4:8) Papalikdoen nen Satanas iray totoo pian agda ‘nonoten so espiritual a pankaukolan da.’ (Mat. 5:3) ‘Binulag to so kanonotan na saray agmananisia, pian ag-onsinag ed sikara so liwawa na maglorian maong a balita nipaakar ed Kristo.’2 Cor. 4:4.

15 Sakey ed saray manunan uusaren nen Satanas pian napalikdo iray totoo et say palson relihyon. Amta to ya ingganggan nen Jehova ya Sikato labat so nepeg a dayewen. (Exo. 20:5) Kanian imadyin yo pay liket nen Satanas no nanenengneng to ray totoo ya mandadayew ed saray inmuunan atateng da, ed kiew, agew, bulan, odino ed ayayep—ed anggan anto odino anggan siopa, basta aliwan si Jehova! Makapaermen ta dakel so maniisip ya duga so paraan na panagdayew da ed Dios balet diad tua, saray papanisiaan da et palson doktrina tan andi-kakanaan iran ritual. Pakaskasi situasyon da, singa saramay Israelita ya binagaan nen Jehova: ‘Akin et gagastosen yo so pilak ed aliwan tagano, tan say sagpot yo ed agmakapesel? Talinengen yo ak a maseeseet, tan kanen yo so maong, tan panliketan yo komon so inkataba.’Isa. 55:2.

16, 17. (a) Akin ya imbaga nen Jesus ed si Pedro ya: “Arawi ka’d siak, Satanas”? (b) Panon itayon posiblin napalikdo nen Satanas pian ag-itayo mansiansian akabantay?

16 Anggan saray maseseg ya lingkor nen Jehova et sarag nen Satanas ya palikdoen. Singa bilang, isipen pa may agawa nen imbaga nen Jesus ed saray disipulo to ya sikatoy asingger lan pateyen. Seguradon maong met so intension nen apostol Pedro nen inyakar toy Jesus ed pireg tan inkuan to: “Kasian moy inkasika, Katawan. Ag-iyan balot nagawa ed sika.” Balet oniay inyebat nen Jesus: “Arawi ka’d siak, Satanas!” (Mat. 16:22, 23) Akin ya tinawag nen Jesus si Pedro ya “Satanas”? Lapud amta nen Jesus no anto ray onsublay ya nagawa. Asingsingger lay ipatey to bilang dondon bagat tan paneknekan ton matila so Diablo. Amta to ya kritikal iman a panaon, tan agto nepeg ya “kasian” so sarili to. No agmansiansian alerto si Jesus, maliket si Satanas.

17 Legan ya manasingger so anggaan na sayan sistema na mundo, manbibilay tayo met ed kritikal a panaon. Labalabay nen Satanas no ag-itayo mansiansian alerto, ya “kasian” tayoy sarili tayo pian onaligwas so panagbilay tayod sayan mundo. Labay ton nalingwanan tayo ya manbibilay tayo lad kaunoran iran agew tan ag-itayo mansiansian akabantay. Agmo aabuloyan ya nagawa itan ed sika! Kanian ‘mantultuloy kan manbantay.’ (Mat. 24:42) Agmon balot papanisiaan so propaganda nen Satanas ya mabayag ni anggaan—odino agla itan onsabi.

18, 19. (a) Antoy labay nen Satanas ya nalikna tayo? (b) Panon itayon tutulongan nen Jehova pian mansiansia tayon alerto tan akabantay?

18 Papalikdoen itayo nen Satanas diad arum nin paraan. Labay ton nalikna tayo ya ag-itayo makanepegan ya aroen nen Jehova tan agto itayon balot naperdona. Propaganda iratan nen Satanas. Diad tua, siopan talaga so agmakanepegan na panangaro nen Jehova? Si Satanas. Tan siopan talaga so agbalot naperdona? Si Satanas met. Balet ipapaseguro na Biblia: “Say Dios et aliwan agmatunong pian lingwanan to so gawa yo tan say aro ya impanengneng yo parad ngaran to.” (Heb. 6:10) Aapresyaen nen Jehova so amin ya sagpot tayon mamaliket ed sikato, tan say panlilingkor tayo et aliwan andi-kakanaan. (Basaen so 1 Corinto 15:58.) Kanian agtayo papanisiaan iratan ya propaganda nen Satanas.

19 On, si Satanas et mabiskeg, maruksa, tan mapalikdo. Panon tayon natalo iyan kalaban? Tutulongan itayo nen Jehova pian walay depensa tayo. Naaralan tayod Salita to iray pakana nen Satanas, kanian ag-itayo ignorante ed saray paraan to. (2 Cor. 2:11) No amta tayo ray taktika to, mas makapansiansia tayon alerto tan akabantay. Balet aliwan magenap ya amta tayo ray paraan nen Satanas. Ibabaga na Biblia: “Sumpa yo so Diablo, tan arawian to kayo.” (Sant. 4:7) Aralen tayod onsublay ya artikulo so taloran paraan no panon tayon nalabanan tan natalo si Satanas.