Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJohane

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Okumunyethweyo

 • 1

  • ULizwi waba ngumuntu (1-18)

  • Ubufakazi obethulwa nguJohane uMbhabhathizi (19-28)

  • UJesu, iMvana kaNkulunkulu (29-34)

  • Abafundi bakaJesu bokuqala (35-42)

  • UFiliphu loNathaniyeli (43-51)

 • 2

  • Umtshado eKhana; amanzi aba liwayini (1-12)

  • UJesu uhlambulula ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okusenhliziyweni yomuntu (23-25)

 • 3

  • UJesu loNikhodemu (1-21)

   • Ukuzalwa kutsha (3-8)

   • UNkulunkulu wawuthanda umhlaba (16)

  • UJohane ufakaza okokucina ngoJesu (22-30)

  • Ovela phezulu (31-36)

 • 4

  • UJesu lowesifazana ongumSamariya (1-38)

   • Khonza uNkulunkulu “ngomoya langeqiniso” (23, 24)

  • AmaSamariya amanengi akholwa kuJesu (39-42)

  • UJesu welapha indodana yesiphathamandla (43-54)

 • 5

  • Welapha indoda egulayo eBhethizatha (1-18)

  • UJesu uphiwe amandla nguYise (19-24)

  • Abafileyo bazalizwa ilizwi likaJesu (25-30)

  • Ubufakazi ngoJesu (31-47)

 • 6

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (1-15)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (16-21)

  • UJesu ‘uyisinkwa sokuphila’ (22-59)

  • Abanengi bakhutshwa ngamazwi kaJesu (60-71)

 • 7

  • UJesu eMkhosini Wamathabanikeli (1-13)

  • UJesu uyafundisa emkhosini (14-24)

  • Balemibono etshiyeneyo ngoKhristu (25-52)

 • 8

  • UYise uyafakaza ngoJesu (12-30)

   • UJesu ‘uyikukhanya komhlaba’ (12)

  • Abantwana baka-Abrahama (31-41)

   • “Iqiniso lizalikhulula” (32)

  • Abantwana bakaDeveli (42-47)

  • UJesu lo-Abrahama (48-59)

 • 9

  • UJesu usilisa indoda eyazalwa iyisiphofu (1-12)

  • Indoda esilisiweyo ithonisiswa ngabaFarisi (13-34)

  • Ubuphofu babaFarisi (35-41)

 • 10

  • Umelusi lezibaya zezimvu (1-21)

   • UJesu ngumelusi omuhle (11-15)

   • “Ngilezinye izimvu” (16)

  • AmaJuda ahlangana loJesu emkhosini (22-39)

   • AmaJuda amanengi awafuni ukukholwa (24-26)

   • “Izimvu zami ziyalilalela ilizwi lami” (27)

   • INdodana imunye loYise (30, 38)

  • Abanengi abangaphetsheya kukaJodani bayakholwa (40-42)

 • 11

  • Ukufa kukaLazaro (1-16)

  • UJesu ududuza uMatha loMariya (17-37)

  • UJesu uvusa uLazaro (38-44)

  • Icebo lokubulala uJesu (45-57)

 • 12

  • UMariya uthela amafutha enyaweni zikaJesu (1-11)

  • UJesu ungena njengomnqobi (12-19)

  • UJesu ubatshela ngokufa kwakhe (20-37)

  • Ukungakholwa kwamaJuda kugcwalisa isiphrofetho (38-43)

  • UJesu weza ukuzosindisa umhlaba (44-50)

 • 13

  • UJesu ugezisa inyawo zabafundi bakhe (1-20)

  • Uthi uJudasi nguye ozamthengisa (21-30)

  • Umlayo omutsha (31-35)

   • “Nxa lithandana” (35)

  • UPhetro uzaphika uJesu (36-38)

 • 14

  • UJesu nguye yedwa indlela yokuya kuBaba (1-14)

   • ‘Mina ngiyindlela leqiniso lokuphila’ (6)

  • UJesu uthembisa abafundi umoya ongcwele (15-31)

   • “UBaba mkhulu kulami” (28)

 • 15

  • Umzekeliso wesihlahla samagilebisi (1-10)

  • Uthando olunjengolukaKhristu (11-17)

   • “Kakho olothando olwedlula lolu” (13)

  • Abafundi bakaJesu bayazondwa (18-27)

 • 16

  • Abafundi bakaJesu bangabulawa (1-4a)

  • Okuzakwenziwa ngumoya ongcwele (4b-16)

  • Usizi lwabafundi luzakuba yintokozo (17-24)

  • UJesu unqoba umhlaba (25-33)

 • 17

  • Umthandazo wokucina elabaphostoli bakhe (1-26)

   • Ukwazi uNkulunkulu kwenza uthole ukuphila (3)

   • AmaKhristu awasiwo womhlaba (14-16)

   • “Ilizwi lakho liliqiniso” (17)

   • “Sengenze balazi ibizo lakho” (26)

 • 18

  • UJudasi uthengisa uJesu (1-9)

  • UPhetro uhlasela ngenkemba (10, 11)

  • UJesu uhanjiswa ku-Anasi (12-14)

  • UPhetro uphika uJesu okokuqala (15-18)

  • UJesu uthonisiswa ngu-Anasi (19-24)

  • UPhetro uphika uJesu okwesibili lokwesithathu (25-27)

  • UJesu uthonisiswa nguPhilathu (28-40)

   • “UMbuso wami awusiwo walumhlaba” (36)

 • 19

  • UJesu uyabhaxabulwa enziwe inhlekisa (1-7)

  • UPhilathu uphinda athonisise uJesu (8-16a)

  • UJesu uyabethelwa eGoligotha (16b-24)

  • UJesu uthi uJohane agcine unina (25-27))

  • Ukufa kukaJesu (28-37)

  • UJesu uyangcwatshwa (38-42)

 • 20

  • Ithuna alilalutho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Magadalena (11-18)

  • Ubonakala kubafundi bakhe (19-23)

  • UTomasi uyathandabuza (24-29)

  • Inhloso yencwadimgoqwa le (30, 31)

 • 21

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (1-14)

  • UPhetro utshela uJesu ukuthi uyamthanda (15-19)

   • ‘Nika amazinyane ami ukudla’ (17)

  • Ikusasa lomfundi othandwa nguJesu (20-23)

  • Isiphetho (24, 25)