Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-D

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Inkonzo KaJesu EseGalile (Ingxenye Yesibili)

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

31 C.E. kumbe 32 C.E.

Emangweni weKhaphenawume

UJesu ubatshela imizekeliso emayelana loMbuso

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

ELwandle lweGalile

Uthulisa isiphepho esesikepeni

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Esabelweni samaGadarini

Uxotshela amadimoni ezingulubeni

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Kungenzakala ukuthi kwakuse Khaphenawume

Usilisa owesifazana olomkhuhlane wokopha; uvusa indodakazi kaJayirosi

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

EKhaphenawume (?)

Usilisa iziphofu lezimungulu

9:27-34

     

ENazaretha

Abantu bakibo balokhu bengamkholwa

13:54-58

6:1-5

   

EGalile

Uhambo lwakhe lwesithathu esiya eGalile; uthuma abaphostoli basebesenza umsebenzi omnengi

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

EThibheriya

UHerodi ubulala uJohane uMbhabhathizi; uHerodi umangaliswa ngakuzwayo mayelana loJesu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32 C.E., iPhasika selizafika (Joh 6:4)

EKhaphenawume (?); Empumalanga koLwandle lweGalile

Abaphostoli bavela tshumayela; uJesu unika amadoda angu-5 000 ukudla

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Eduze koLwandle lweGalile; eGenesaretha

Abantu bazama ukwenza uJesu inkosi; uhamba phezu kolwandle; usilisa abanengi

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

EKhaphenawume

Uthi yena ‘uyisinkwa sokuphila’; abanengi bayakhubeka bamtshiye

     

6:22-71

32 C.E., iPhasika selidlulile

Kungenzakala ukuthi kwakuse Khaphenawume

Uveza ububi bamasiko abantu

15:1-20

7:1-23

 

7:1

EFenikhiya; eDekhapholi

Usilisa indodakazi yowesifazana weFenikhiya yeSiriya; unika amadoda angu-4 000 ukudla

15:21-38

7:24–8:9

   

EMagadani

Akulasibonakaliso abanika sona ngaphandle kwesikaJona

15:39–16:4

8:10-12