IVangeli Elabhalwa NguJohane 6:1-71

  • UJesu unika abangu-5 000 ukudla (1-15)

  • UJesu uhamba phezu kwamanzi (16-21)

  • UJesu ‘uyisinkwa sokuphila’ (22-59)

  • Abanengi bakhutshwa ngamazwi kaJesu (60-71)

6  Ngemva kwalokho uJesu waya ngaphetsheya koLwandle lweGalile olwalubizwa langokuthi yiThibheriya.+  Abantu abanengi babelokhu bemlandela+ ngoba babebona izimangaliso ayezenza esilisa abagulayo.+  Ngakho uJesu wakhwela entabeni wasehlala phansi labafundi bakhe.  Umkhosi wamaJuda okuthiwa liPhasika+ wawususondele.  UJesu wathi ebona abantu abanengi besiza kuye wathi kuFiliphu: “Sizazithenga ngaphi izinkwa zokuthi abantu laba badle?”+  Kodwa watsho lokhu efuna ukubona ukuthi uFiliphu uzathini ngoba yena wayekwazi ayesezakwenza.  UFiliphu wamphendula wathi: “Izinkwa zabodenariyu* abangu-200 ngeke zenele lanxa umuntu ngamunye engaphiwa okulucezwana.”  Umfundi wakhe okwakuthiwa ngu-Andreya owayengumfowabo kaSimoni Phetro wathi kuye:  “Nangu umfana olezinkwa zebhali ezinhlanu lenhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa zingabenela yini abantu abanengi kangaka?”+ 10  UJesu wathi: “Hlalisani abantu phansi.” Kwakulotshani obunengi endaweni leyo, yikho abantu bahlala phansi. Kwakulamadoda angaba ngu-5 000.+ 11  UJesu wathatha izinkwa wabonga uNkulunkulu, wasezinika ababehlezi. Wenza njalo langenhlanzi ezincane, badla baze batshiya. 12  Bathi sebedle basutha wathi kubafundi bakhe: “Buthani iziqephu eziseleyo ukuze kungadlaliswa lutho.” 13  Ngakho bazibutha bagcwalisa amabhasikiti angu-12 ngeziqephu zezinkwa zebhali ezazitshiywe ngababedle izinkwa ezinhlanu. 14  Abantu bathi sebebone isimangaliso ayesenzile bathi: “Lo nguye sibili uMphrofethi okwakuthiwa uzabuya emhlabeni.”+ 15  UJesu wakwazi ukuthi basebezambamba ukuze bamenze inkosi. Ngakho waphinda wasuka+ kuleyondawo waya entabeni eyedwa.+ 16  Sekuntambama abafundi bakhe baya elwandle,+ 17  bafika bangena esikepeni badabula elwandle besiya eKhaphenawume. Kwaze kwaba mnyama uJesu elokhu engakafiki kubo,+ 18  futhi elwandle kwasekusiba lesiphepho ngoba kwakuvunguza umoya omkhulu.+ 19  Kodwa abafundi bathi sebehambe amakhilomitha angaba mahlanu kumbe ayisithupha,* babona uJesu ehamba phezu kolwandle esondela esikepeni, bethuka. 20  Yena wathi kubo: “Yimi lingesabi!”+ 21  Basebemngenisa esikepeni bekhululekile. Masinyane nje isikepe safika endaweni ababesiya kuyo.+ 22  Ngelanga elilandelayo abantu ababesele ngaphetsheya kolwandle bananzelela ukuthi kwakungaselasikepe. Lesikepe esincane ababesicine sisekhunjini sasingasekho ngoba abafundi bakaJesu babehambe ngaso, kodwa uJesu yena wayengahambanga labo. 23  Kusenjalo izikepe ezazivela eThibheriya zafika duze lalapho ababedlele khona izinkwa ngemva kokuba iNkosi ibonge uNkulunkulu. 24  Abantu bathi bebona ukuthi uJesu labafundi bakhe babengekho, bangena ezikepeni lezo bayadinga uJesu eKhaphenawume. 25  Bamthola ngaphetsheya kolwandle bathi kuye: “Rabi,+ kanti ufike nini lapha?” 26  UJesu wabaphendula wathi: “Ngiqinisile ngithi kini, alingidingeli ukuthi selibone izimangaliso kodwa lingidinga ngenxa yokuthi lidle izinkwa lasutha.+ 27  Lingasebenzeli ukudla okubolayo kodwa sebenzelani ukudla okungaboliyo* okuzalinika impilo engapheliyo,+ elizakuphiwa yiNdodana yomuntu. UBaba, uNkulunkulu ngokwakhe, uyifake uphawu lokuthi uyayamukela.”+ 28  Basebesithi kuye: “Yiphi imisebenzi okumele siyenze ukuze uNkulunkulu asamukele?” 29  UJesu wabaphendula wathi: “UNkulunkulu ufuna litshengise ukuthi liyakholwa kulowo amthumileyo.”+ 30  Bathi kuye: “Uzasenzela siphi isimangaliso+ ukuze sisibone besesikukholwa? Uzakwenzani? 31  Okhokho bethu badla imana enkangala+ njengoba nje kubhaliwe ukuthi: ‘Wabapha isinkwa esasivela ezulwini ukuze badle.’”+ 32  UJesu wasesithi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, uMosi kazange aliphe isinkwa esivela ezulwini kodwa uBaba ulipha isinkwa seqiniso esivela ezulwini 33  ngoba isinkwa sikaNkulunkulu ngulowo oyehla ezulwini anike umhlaba ukuphila.” 34  Ngakho bathi: “Nkosi, siphe isinkwa leso zikhathi zonke.” 35  UJesu wasesithi: “Mina ngiyisinkwa sokuphila. Loba ngubani oza kimi kasoze alambe, njalo loba ngubani okholwa kimi kasoze ome loba sekutheni.+ 36  Kodwa lilokhu lingakholwa+ lanxa selingibonile, njengoba nje ngangitshilo kini. 37  Bonke engibaphiwa nguBaba bazakuza kimi njalo lowo oza kimi+ angisoze ngimxotshe loba sekutheni, 38  ngoba ngehle ezulwini+ ukuze ngizokwenza intando yalowo ongithumileyo hatshi eyami.+ 39  Intando yalowo ongithumileyo yikuthi ngingalahlekelwa langoyedwa kubo bonke angiphe bona, kodwa ngibavuse kwabafileyo+ ngelanga lokucina. 40  Intando kaBaba yikuthi wonke umuntu owamukela iNdodana futhi otshengisa ukuthi ulokholo kuyo athole ukuphila okungapheliyo.+ Mina ngizamvusa+ kwabafileyo ngelanga lokucina.” 41  AmaJuda aqalisa ukukhonona ngaye ngenxa yokuthi wayethe yena uyisinkwa esehla sivela ezulwini.+ 42  Athi: “Kanti lo ayisuye yini uJesu indodana kaJosefa? Angithi uyise lonina siyabazi?+ Manje kungani esesithi wavela ezulwini?” 43  UJesu wasesithi: “Yekelani ukukhonona. 44  Akulamuntu ongeza kimi engazange adonswe nguBaba ongithumileyo,+ futhi mina ngizamvusa kwabafileyo ngelanga lokucina.+ 45  Kubhaliwe kubaPhrofethi ukuthi: ‘Bonke bazafundiswa nguJehova.’*+ Wonke umuntu omlalelayo uBaba afunde, uyabuya kimi. 46  Kodwa kakho owake wabona uBaba+ ngaphandle kwalowo ovela kuNkulunkulu, lo nguye ombonileyo uBaba.+ 47  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani okholwayo ulokuphila okungapheliyo.+ 48  “Mina ngiyisinkwa sokuphila.+ 49  Okhokho benu bafa lanxa badla imana enkangala.+ 50  Nansi isinkwa esehla sivela ezulwini ukuze loba ngubani osidlayo angafi. 51  Yimi isinkwa sokuphila esehla sivela ezulwini. Loba ngubani odla isinkwa lesi uzaphila kuze kube nini lanini. Isinkwa engizanikela ngaso yinyama yami ezakwenza ukuthi umhlaba uthole ukuphila.”+ 52  AmaJuda aseqalisa ukuphikisana esithi: “Indoda le ingasipha njani inyama yayo ukuthi siyidle?” 53  Ngakho uJesu wathi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, nxa lingasayidlanga inyama yeNdodana yomuntu lanatha legazi layo, alilakho ukuphila phakathi kwenu.+ 54  Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami ulokuphila okungapheliyo futhi ngizamvusa+ ngelanga lokucina, 55  ngoba inyama yami yikudla kweqiniso legazi lami ngokunathwayo kweqiniso. 56  Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami uzahlala emunye lami, futhi lami ngizahlala ngimunye laye.+ 57  Lowo ongidlayo uzaphila ngenxa yami njengoba nje uBaba ophilayo kunguye ongithumileyo njalo ngiphila ngenxa yakhe.+ 58  Lesi yiso isinkwa esehla sivela ezulwini. Asifanani laleso esadliwa ngokhokho benu abacina befile. Loba ngubani odla isinkwa lesi uzaphila kuze kube nini lanini.”+ 59  Izinto lezi wazikhuluma ngesikhathi efundisa esinagogeni* eKhaphenawume. 60  Abafundi bakhe abanengi bathi besizwa lokhu bathi: “Amazwi la ayethusa, ngubani ongawalalela?” 61  Kodwa uJesu wayesazi enhliziyweni yakhe ukuthi abafundi bakhe babekhonona ngayekutshilo, wasesithi kubo: “Kuyalikhuba yini lokhu? 62  Manje lizathini lingabona iNdodana yomuntu iphakama isiya lapho eyayikhona kuqala?+ 63  Umoya yiwo onika ukuphila,+ inyama ayincedi ngalutho ngitsho. Amazwi engilitshele wona angumoya lokuphila.+ 64  Kodwa kulabanye benu abangakholwayo.” UJesu watsho njalo ngoba wayesazi kusukela ekuqaleni ukuthi ngobani abangakholwayo lokuthi ngubani owayezamthengisa.+ 65  Waqhubeka wathi: “Yikho ngithe kini akulamuntu ongeza kimi ngaphandle nxa evunyelwe nguBaba.”+ 66  Abafundi bakhe abanengi bayekela ukuhamba laye ngenxa yalokho, babuyela ezintweni ababezitshiye emuva.+ 67  Ngakho uJesu wathi kwabaliTshumi Lambili: “Lani lifuna ukuhamba yini?” 68  USimoni Phetro wamphendula wathi: “Nkosi singaya kubani?+ Nguwe olamazwi okuphila okungapheliyo.+ 69  Sesikholiwe futhi sesikwazi ukuthi ungoNgcwele kaNkulunkulu.”+ 70  UJesu wabaphendula wathi: “Lakhethwa yimi lina abalitshumi lambili angithi?+ Lanxa kunjalo omunye wenu ungumnyundeli.”*+ 71  Wayekhuluma ngoJudasi indodana kaSimoni Iskariyothi ngoba nguye owayezamthengisa lanxa wayengomunye wabaliTshumi Lambili.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “amastadiya angaba yi-25 kumbe 30.” Khangela iSengezo ku-B14.
NgesiGrikhi, “okuhlalayo.”
Ezinye inguqulo zithi, “abantu ababebuthene.”
Kumbe, “ungudeveli.”