Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isandulelo

IBhayibhili Elingcwele lilamazwi kaNkulunkulu abhalelwe abantu bonke. Kumele silibale ukuze simazi kuhle uMlobi walo. (UJohane 17:3; 2 KuThimothi 3:16) EBhayibhilini yikho lapho uJehova uNkulunkulu asitshela khona inhloso yakhe ngabantu kanye lomhlaba ikhaya labo.—UGenesisi 3:15; ISambulo 21:3, 4.

IBhayibhili liyabatshintsha abantu ukwedlula loba yiliphi elinye ibhuku. Liyasinceda ukuthi sibe lothando lesihawu lozwelo njengoJehova. Lenza abantu babe lethemba futhi liyabasiza ukuthi babekezele lanxa bephakathi kobunzima obukhulu. Liqhubeka liveza egcekeni izinto ezenzakala emhlabeni lo ezingahambelani lentando kaNkulunkulu epheleleyo.—IHubo 119:105; KumaHebheru 4:12; 1 UJohane 2:15-17.

Ekuqaliseni iBhayibhili lalibhalwe ngesiHebheru langesi-Aramu kanye lesiGrikhi njalo selahunyutshwa langezinye indimi ezedlula 3 000, ligcwele loba liyingxenye. Alikho elinye ibhuku elihunyutshwe ngezindimi ezinengi futhi eligcwele ebantwini njengeBhayibhili. Lokhu akusimangalisi ngoba esinye isiphrofetho esibhalwe kulo sithi: “Lezizindaba ezinhle zoMbuso [okuyiyo indaba eyisiqokoqela eBhayibhilini] zizatshunyayelwa emhlabeni wonke ukuze kube lobufakazi ezizweni zonke, besekufika ukuphela.”—UMathewu 24:14.

Okwenze sazimisela ukuhumutsha iBhayibhili elizwisisekayo njalo elilula nxa ulibala, singazange sitshintshe amazwi alo aphefumulelweyo, yikuthi siyakunanzelela ukuthi umlayezo oseBhayibhilini uqakatheke kakhulu. Okunye okunengi okumayelana lokuhunyutshwa kweBhayibhili leli lokunye okuphathelane lengxenye zalo kuyatholakala ezihlokweni ezisekucineni kuSengezo ezithi, “Indlela Okumele IBhayibhili Lihunyutshwe Ngayo,” “OkuseBhayibhilini Leli,” lesithi “IBhayibhili Lafika Njani Kithi?

Abantu abathanda uJehova uNkulunkulu njalo abamkhonzayo bayakufuna ukubala iLizwi likaNkulunkulu elihunyutshwe kuhle futhi elizwisisekayo. (1 KuThimothi 2:4) Lokhu yikho okwenze sahumutsha iNguqulo Yomhlaba Omutsha ngolimi lwesiNdebele ngoba inhloso yethu yikuthi iBhayibhili litholakale ngendimi ezinengi. Esikuthandazelayo yikuthi wena ozabala iMibhalo le eNgcwele uncedakale njengoba uzimisele ukuqhubeka ‘umdinga uNkulunkulu uze umthole.’—ImiSebenzi 17:27.

IKhomithi YeNguqulo Yomhlaba Omutsha