Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 12

Abantu Abafileyo Bazaphinda Baphile Yini?

“Akungalimangalisi lokhu ngoba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni abazalizwa khona ilizwi layo baphume.”

UJohane 5:28, 29

“Abafileyo bazavuswa, abalungileyo labangalunganga.”

ImiSebenzi 24:15

“Ngabona abafileyo, abakhulu labancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi kwasekuvulwa izincwadimgoqwa. Kodwa kwavulwa lenye incwadimgoqwa, incwadimgoqwa yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngezinto ezazibhalwe ezincwadinimgoqwa kusiya ngezenzo zabo. Ulwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, ukufa lengcwaba lakho kwakhipha abafileyo ababekukho, ngamunye wasesahlulelwa kusiya ngezenzo zakhe.”

ISambulo 20:12, 13