Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B1

Umlayezo WeBhayibhili

UJehova uNkulunkulu ulelungelo lokubusa. Ubusa ngendlela engcono ukwedlula zonke. Uzakwenza lokho akuhlosileyo ngomhlaba langabantu.

Ngemva kuka- 4026 B.C.E.

“Inyoka” isola ilungelo likaJehova lokubusa kanye lendlela abusa ngayo. UJehova uthembisa ukuletha ‘inzalo’ ezacobodisa inyoka enguSathane. (UGenesisi 3:1-5, 15) Kodwa uJehova unike abantu ithuba lokuthi bazibuse bekhokhelwa nguSathane.

Ngo-1943 B.C.E.

UJehova utshela u-Abrahama ukuthi ‘inzalo’ ethenjisiweyo izakuba ngomunye wezizukulwane zakhe.—UGenesisi 22:18.

Ngemva kuka- 1070 B.C.E.

UJehova uqinisekisa iNkosi uDavida lendodana yakhe uSolomoni ukuthi “inzalo” ethenjisiweyo izavela kusendo lwemuli yabo.—2 USamuyeli 7:12, 16; 1 AmaKhosi 9:3-5; U-Isaya 9:6, 7.

Ngo-29 C.E.

UJehova uveza ukuthi uJesu nguye ‘inzalo’ ethenjisiweyo, eyindlalifa ezathatha isihlalo sobukhosi sikaDavida.—KwabaseGalathiya 3:16; ULukha 1:31-33; 3:21, 22.

Ngo-33 C.E.

Inyoka enguSathane ilimaza ‘inzalo’ ethenjisiweyo okwesikhatshana ngokwenza ukuthi uJesu abulawe. Kodwa uJehova uyamvusa ukuthi ayephila ezulwini futhi wamukela ukuphila kukaJesu okupheleleyo. Lokhu yikho okwenza abantwana baka-Adamu bathethelelwe futhi bathole impilo engapheliyo.—UGenesisi 3:15; ImiSebenzi 2:32-36; 1 KwabaseKhorinte 15:21, 22.

Ngabo-1914 C.E.

UJesu uphosela uSathane emhlabeni ukuze ahlale khona okwesikhathi esifitshane.—ISambulo 12:7-9, 12.

Esikhathini Esizayo

UJesu ubopha uSathane okweminyaka eyinkulungwane. Ngemva kwalokho uyambhubhisa, egcwalisa isiphrofetho esimayelana lokucobodiswa kwekhanda lenyoka. Lokho okwakuvele kuhloswe nguJehova ngomhlaba langabantu kuyagcwaliseka, ibizo lakhe lisala limsulwa njalo ubukhosi bakhe buyalwelwa. —ISambulo 20:1-3, 10; 21:3, 4.