Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

B12-B

Iviki Yokucina KaJesu Esemhlabeni (Ingxenye Yesibili)

Nisani 12

UKUPHUMA KWELANGA (Amalanga amaJuda aqalisa futhi aphele ekutshoneni kwelanga)

UKUTSHONA KWELANGA

 • Uqeda ilanga lonke elabafundi bakhe

 • UJudasi uhlela ukuthengisa uJesu

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 13

UKUTSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPhetro loJohane balungiselela iPhasika

 • UJesu labanye abaphostoli bafika emini yantambama

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 14

UKUTSHONA KWELANGA

 • Udla iPhasika labaphostoli bakhe

 • Ugezisa abaphostoli inyawo

 • Uxotsha uJudasi

 • Usungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa

 • Uyathengiswa abesebotshwa ensimini yeGetsemane

 • Abaphostoli bayabaleka

 • Uthonisiswa yiSanihedrini endlini kaKhayifasi

 • UPhetro uphika uJesu

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uphinda amiswe phambi kweSanihedrini

 • Bamusa kuPhilathu, abesehanjiswa kuHerodi, abesebuyiselwa kuPhilathu

 • Ugwetshelwa ukufa abesebulawa eGoligotha

 • Ufa ngabo-3 emini

 • Bethula isidumbu sakhe bayesingcwaba

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 15 (ISabatha)

UKUTSHONA KWELANGA

UKUPHUMA KWELANGA

 • UPhilathu uyavuma ukuthi kube lamasotsha alinda ingcwaba likaJesu

UKUTSHONA KWELANGA

Nisani 16

UKUTSHONA KWELANGA

 • Kuthengwa amanye amakha okugcoba isidumbu sikaJesu

UKUPHUMA KWELANGA

 • Uyavuswa

 • Ubonakala kubafundi

UKUTSHONA KWELANGA