IVangeli Elabhalwa NguJohane 21:1-25

  • UJesu ubonakala kubafundi bakhe (1-14)

  • UPhetro utshela uJesu ukuthi uyamthanda (15-19)

    • ‘Nika amazinyane ami ukudla’ (17)

  • Ikusasa lomfundi othandwa nguJesu (20-23)

  • Isiphetho (24, 25)

21  Ngemva kwalokho uJesu waphinda waziveza* kubafundi bakhe eLwandle lweThibheriya. Nansi indlela aziveza ngayo:  KwakuloSimoni Phetro, loTomasi (owayebizwa ngokuthi liphahla),+ loNathaniyeli+ owayedabuka eKhana yeGalile, lamadodana kaZebhedi+ kanye labanye abafundi bakhe ababili.  USimoni Phetro wathi kubo: “Ngisayagola inhlanzi.” Bona bathi: “Sizahamba lawe.” Basebephuma bayangena esikepeni. Lanxa kunjalo ababambanga lutho ngalobobusuku.+  Kwathi sekuzakusa uJesu wafika wama ekhunjini kodwa abafundi abananzelelanga ukuthi kwakunguye.+  UJesu wathi kubo: “Bantwana, lilakho yini ukudla?”* Baphendula bathi: “Hatshi!”  Wasesithi kubo: “Phoselani amanethi ngakwesokudla kwesikepe, lizabamba inhlanzi.” Lakanye bawaphosela kodwa behluleka ukuwadonsela esikepeni ngoba inhlanzi zazizinengi kakhulu.+  Umfundi owayethandwa nguJesu+ wathi kuPhetro: “YiNkosi!” USimoni Phetro wathi esizwa ukuthi kwakuyiNkosi, wagqoka isembatho sakhe sangaphandle njengoba wayengagqokanga phezulu, wasebhudlukela elwandle.  Abanye abafundi bona beza ngesikepe esincane ababekuso, bedonsa inethi egcwele inhlanzi. Babengekho khatshana lekhunjini, kwakungaba ngamamitha angu-100* kuphela ukuyafika khona.  Bathi befika ekhunjini babona kulomlilo wamalahle, phezu kwawo kulenhlanzi lesinkwa. 10  UJesu wathi kubo: “Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba.” 11  Yikho uSimoni Phetro wangena esikepeni wadonsela inethi ekhunjini. Yayigcwele inhlanzi ezinkulu ezingu-153. Lanxa zazizinengi kangako, inethi ayizange idabuke. 12  UJesu wasesithi kubo: “Buyani lizokudla.” Kakho loyedwa umfundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi ungubani ngoba babesazi ukuthi yiNkosi. 13  UJesu wathatha isinkwa wabapha, wabanika lenhlanzi. 14  Kwasekungokwesithathu+ uJesu ebonakala kubafundi bakhe esevusiwe kwabafileyo. 15  Bathi sebedlile ukudla kwekuseni, uJesu wathi kuSimoni Phetro: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini ukwedlula lezi?” Waphendula wathi: “Ye Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” Yena wasesithi: “Nika amazinyane ami ukudla.”+ 16  Waphinda wathi kuye: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini?” Waphendula wathi: “Ye Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu wasesithi: “Yelusa amazinyane ezimvu zami.”+ 17  Waphinda okwesithathu wathi: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda kakhulu yini?” UPhetro wakhathazeka ngokuthi wayesembuza okwesithathu esithi: “Uyangithanda kakhulu yini?” Ngakho wathi kuye: “Nkosi, wena uyazazi zonke izinto, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu wasesithi kuye: “Nika amazinyane ezimvu zami ukudla.+ 18  Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, usesemutsha wawuzigqokela uzihambele lapho ofuna ukuya khona. Kodwa nxa usuluphele uzakwelula izandla zakho ugqokiswe ngenye indoda, ikuthwale ikuse lapho ongafuni khona.” 19  Lokhu wakutsho ukuze aveze indlela uPhetro ayezakufa ngayo, eyayizakhazimulisa uNkulunkulu. Esetsho njalo wathi kuye: “Qhubeka ungilandela.”+ 20  UPhetro watshibilika wabona umfundi owayethandwa nguJesu+ elandela, lowo oweyama esifubeni sakhe besidla ukudla kwantambama wathi: “Nkosi ngubani ozakuthengisa?” 21  Yikho uPhetro wathi embona wathi kuJesu: “Nkosi, indoda le yona ke?” 22  UJesu wasesithi kuye: “Nxa kuyintando yami ukuthi aqhubeke ekhona ngize ngibuye, kulani lawe lokho? Wena qhubeka ungilandela.” 23  Yikho ilizwi lokuthi umfundi lo wayengasoze afe lamemetheka phakathi kwabazalwane. Kodwa uJesu katshongo ukuthi kasoze afe, wathi: “Nxa kuyintando yami ukuthi aqhubeke ekhona ngize ngibuye, kulani lawe lokho?” 24  Umfundi lo+ nguye ofakaza izinto lezi futhi nguye owazibhalayo, njalo siyakwazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. 25  Kulezinto ezinengi ezenziwa nguJesu. Aluba zonke zabhalwa, ngibona angathi lomhlaba wawungeke ube lendawo eyeneleyo yokubeka izincwadimgoqwa zakhona.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “wabonakala.”
Kumbe, “lilazo yini inhlanzi zokudla?”
NgesiGrikhi, “kungaba zingalo ezingu-200.” Khangela iSengezo ku-B14.