Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uluhlu Lwamabala AseBhayibhilini

Khangela ikhasi 40 ukuze uthole amabizo afitshanisiweyo amabhuku eBhayibhili.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

A

ABABI

, Hu 37:10 a. babe bengasekho

ABABONGAYO

, Kol 3:15 ukuthi lingabantu a.

ABABONISI

, Isy 60:17 Ngizabeka ukuthula kube nga.

Imis 20:28 umoya olibeke ukuthi libe nga.

1Pe 5:2 libe nga. bawo

ABABUBULAYO

, Hez 9:4 ufake uphawu abantu a.

Hez 9:4 abantu a. labakhalayo

ABABUKISWAYO

, 1Kr 4:9 sesibe nga. enkundleni

ABABUSI

, Joh 12:42 la. abanengi bakholwa

Imis 4:26 la. babuthene ukuze balwisane

ABACEBISI

, Zag 15:22 kuba lokuphumelela nxa kula.

ABADABUKILEYO

, Isy 57:15 ngihlala la.

ABADALA

, Tit 1:5 ubeke a.

ABADANILEYO

, Hu 34:18 Uyabasiza a.

ABAFEBAYO

, 1Kr 5:9 lobudlelwano labantu a.

1Kr 6:9 A. abasoze balithole ilifa

ABAFILEYO

, Tsh 9:5 a. abazi lutho ngitsho

Luk 20:38 wabaphilayo, hatshi owa.

1The 4:13 libe lolwazi mayelana la.

1The 4:16 a. abamanyene loKhristu bavuke

Sam 14:13 Bayathokoza a., bemanyene leNkosi

ABAFUNA UKUKUZWA

, 2Thi 4:3 abazabatshela a.

ABAFUNDI

, Mat 28:19 abantu bezizwe babe nga.

Joh 8:31 lingahlala liselizwini, linga. bami

Joh 13:35 bazakwazi ukuthi linga. bami

ABAFUNDILEYO

, Luk 10:21 uzifihlele la.

ABAFUNDISAYO

, Efe 4:11 abanye babe nga.

ABAGOLI BABANTU

, Mat 4:19 ngizalenza libe nga.

ABAHLABELELI

, 1Imi 15:16 abafowabo ababenga.

ABAHLAKANIPHILEYO

, Zag 13:20 Ohamba la.

Mat 11:25 izinto lezi uzifihlele a.

1Kr 1:26 ababanengi a. ngokubona kwabantu

Efe 5:15 kodwa yenzani njenga.

ABAHLAMUKI

, Zag 24:21 Ungazihlanganisi la.

ABAHLULUKELWEYO

, 1The 5:14 liduduze a.

ABAHLUPHEKAYO

, Job 36:15 uyabakhulula a.

Hu 41:1 onceda a.

ABAKHOKHELAYO

, Heb 13:7, 17 a. phakathi kwenu

ABAKHOKHELI

, Isy 32:1 La. bazakwahlulela kuhle

ABAKHUBAZEKILEYO

, Mat 15:31 a. sebesilile

ABAKHUTHELEYO

, Zag 21:5 amacebo a.

ABAKUFUNAYO

, Flp 2:21 baqakathekisa a.

ABAKUSWELAYO

, Rom 12:13 Phanini abangcwele a.

ABALAHLE

, 1Sa 12:22 UJehova kasoze a. abakhe

Hu 37:28 Kasoze a. abaqotho kuye

ABALAMPANDE

, Luk 8:13 bayalizwa ilizwi kodwa a.

ABALE

, Luk 14:28 ahlale phansi a. izindleko

ABALENHLIZIYO EZIDABUKILEYO

, Hu 34:18 useduze la.

Hu 147:3 Uyabelapha a.

ABALEYONDLELA

, Imis 9:2 ayebopha a.

ABALIHLUKULUZAYO

, Rom 12:14 libusisa a.

ABALILALELANGA

, Jer 8:9 A. ilizwi likaJehova

ABALILAYO

, Mat 5:4 Bayathokoza a.

ABALIZONDAYO

, Luk 6:27 libenzela okuhle a.

ABALOKHOLO OLUQINILEYO

, Heb 5:14 Kodwa a.

ABALOMOYA WOKUTSHELA NGEKUSASA

, Lev 19:31 lingabuzi kwa.

ABALUNGILEYO

, 1Pe 3:12 akhangele a.

ABALUTSHWANA

, Isy 60:22 A. bazakuba

ABAMGWAZILEYO

, Zak 12:10 bazamkhangela a.

ABAMNENE

, Zef 2:3 Dingani uJehova lina lonke a.

ABAMSULWA

, Mat 5:8 Bayathokoza a. enhliziyweni

ABANCITSHE

, Hu 84:11 UJehova kasoze a. okuhle

ABANENGI

, Jer 8:6 okwenziwa ngabantu a.

ABANGAKAZE BATSHADE

, 1Kr 7:25 engingawutshela a.

ABANGAKHOLWAYO

, 1Kr 6:6 phambi kwabantu a.!

2Kr 6:14 Lingabotshelwa ejogweni linye la.

ABANGALUNGANGA

, Imis 24:15 bazavuswa la.

1Kr 6:9 a. abasoze balithole ilifa

ABANGANE

, Zag 14:20 onothileyo ula. abanengi

Zag 16:28 onyundiselayo wehlukanisa a.

Luk 16:9 Zenzeleni a. ngenotho engalunganga

Joh 15:13 anikele ngempilo ngenxa ya.

Joh 15:14 Linga. bami nxa lisenza

ABANGAPHANDLE

, 1Kr 5:13 esahlulela a.?

ABANGATSHADANGA

, 1Kr 7:8 Kulabo a.

ABANGAYISIWO MALUNGA

, Kol 4:5 a. ebandla

ABANGELALWAZI

, Hu 19:7 zenza a. bahlakaniphe

ABANGIFUNDISAYO

, Hu 119:99 ukwedlula bonke a.

ABANGIPHIKISAYO

, 1Kr 16:9 banengi a.

ABANOTHILEYO

, Luk 14:12 ungabizi abangane a.

1Thi 6:17 Tshela a. bangazikhukhumezi

ABANTU ABADALA

, 1Kr 14:20 libe nga. ekuzwisiseni

ABANTU ABALESONO

, Kol 2:18 ngeya.

ABANTU BAKINI

, 1The 2:14 lahlutshwa nga.

ABANTUKAZANA

, 1Sa 2:8 Uphakamisa a.

Imis 4:13 bengafundanga futhi benga.

ABANTWABAKHO

, Isy 54:13 a. bazafundiswa

ABANXUSIWEYO

, Mat 22:14 Banengi a. kodwa

ABAPHAMBUKAYO

, 1The 5:14 lixwayise a.

ABAPHATHI

, 1Kr 4:2 a. bathembeke

ABAPHRISTI

, Mik 3:11 A. bafundisela ukuthola

Imis 6:7 a. abanengi baba ngamakholwa

1Pe 2:9 iqembu la., isizwe esingcwele

Sam 20:6 nga. okweminyaka eyinkulungwane

ABAPHROFETHI

, 1Am 18:4 wathatha a. abangu-100

Amo 3:7 iveze imfihlo ezincekwini zayo a.

Imis 10:43 Bonke a. bafakaza ngaye

ABAPHROFETHI BAMANGA

, Mat 7:15 Qaphelani a.

Mat 24:11 Kuzakuba la. abanengi

Mak 13:22 la. bazakwenza izibonakaliso

ABASAKHULAYO

, Zag 20:29 Udumo lwa.

ABASELEYO

, Sam 12:17 wasusiyakulwa la.

ABASEMATHUNENI

, Joh 5:28 bonke a. abazalizwa

ABATHANDABUZAYO

, Jud 22 lesihawu kulabo a.

ABATHEMBEKILEYO

, 1Sa 2:9 Uyazilinda izindlela za.

ABATHENGISI

, Sam 18:3 A. bomhlaba sebenothile

ABATHENWA

, Isy 56:4 A. abakhetha ukwenza

Mat 19:12 Kula. abazalwa benjalo

ABATHOBEKILEYO

, Hu 37:11 a. bazakudla ilifa

Isy 57:15 ngivuselele umoya wa.

Jak 4:6 ulomusa omkhulu kwa.

ABATSHAYA AMATHAMBO

, Dut 18:10 lobuza kwa.

ABAWONAKALISA

, Sam 11:18 lesokubhubhisa a. umhlaba

ABAYANGA

, 1Sa 2:8 a. abasuse esilotheni

Hu 9:18 kasoze abakhohlwe a.

Hu 69:33 UJehova uyabalalela a.

Joh 12:8 A. lihlala lilabo

2Kr 8:2 Lanxa benga. bokucina

Gal 2:10 sihlale sikhumbula a.

ABAZALI

, Luk 18:29 otshiye a. ngenxa yoMbuso

Luk 21:16 lizanikelwa langa. benu

2Kr 12:14 a. yibo abenzela abantwana

Efe 6:1 lalelani a. benu

Kol 3:20 lalelani a. kukho konke

ABAZIPHAKAMISAYO

, Jak 4:6 umelana la.

ABAZITHOBAYO

, Zag 11:2 ukuhlakanipha ngokwa.

ABAZWISISAYO

, Flp 4:5 ukuthi lingabantu a.

ABEKUKHANGELELE

, Job 23:12 okwedlula lokho a.

ABELA

, Gen 4:8 uKhayini wahlasela u-A.

Mat 23:35 kusukela egazini lika-A. owayelungile

ABENZA

, Jak 1:22 ngabantu a. lokho ilizwi

ABENZA OKUBI

, Zag 15:8 UJehova uyawenyanya umhlatshelo wa.

Zag 15:29 UJehova ukhatshana labantu a.

Isy 57:21 A. kabalakho ukuthula

ABENZA OKUHLE

, Zag 31:29 Banengi abafazi a.

ABESIFAZANA

, Dut 31:12 Buthanisani amadoda la.

ABEYISAYO

, 2Pe 3:3 ezinsukwini zokucina a.

ABHA

, Rom 8:15 simemeza sisithi: A., Baba!”

ABHADALE

, Eks 21:36 kumele a.

ABHIGELI

, 1Sa 25:3 U-A. wayehlakaniphile, emuhle

ABOKUQALA

, Mat 19:30 abanengi a. bazakuba

ABRAHAMA

, Gen 21:12 wasesithi ku-A., Mlalele

2Imi 20:7 u-A. umngane wakho

Mat 22:32 NginguNkulunkulu ka-A.

Rom 4:3 U-A. wakholwa kwathiwa ulungile

ABUSE

, 1Kr 15:25 Kumele a. kuze kube

ABUYISANE

, 2Kr 5:19 wasebenzisa uKhristu ukuthi a.

ACHOTHOZE

, 1Sa 17:26 a. ibutho likaNkulunkulu

ADAMU

, Gen 5:5 u-A. waphila iminyaka engu-930

1Kr 15:22 Njengoba besifa ngenxa ka-A.

1Kr 15:45 U-A. wokucina yena waba

1Thi 2:14 u-A. kaqilwanga kodwa owesifazana

ADONSWE

, Joh 6:44 engazange a. nguBaba

ADUNYISWE

, Hu 147:1 nguye okufanele a.!

AFANELE

, 2Thi 2:2 a. sibili ukufundisa abanye

AFE

, Joh 11:25 uzaphila lanxa angaze a.

Joh 11:26 kasoze a. loba sekutheni

AHLABAYO

, Zag 15:1 amazwi a. avusa ulaka

AHLAKANIPHILEYO

, Eks 18:21 ukhethe amadoda a.

AHLANZEKE

, Hab 1:13 Amehlo akho a.

AHLELE

, Efe 1:10 ukuthi a. izinto

AHLULELA

, Job 40:8 usola indlela enga. ngayo?

Isy 26:9 nxa ukwa. kwakho kukhona

Luk 6:37 yekelani ukwa. ukuze lingahlulelwa

Joh 5:22 umsebenzi wokwa. uwuphathise iNdodana

Imis 17:31 usebeke ilanga ahlose ukwa. ngalo

1Kr 6:2 abangcwele bazakwa. umhlaba?

1Pe 4:17 ukwa. kuqalise endlini kaNkulunkulu

AHLULELA KUBI

, Tsh 5:8 isiphathamandla sisa.

AHLULELA KUHLE

, Zag 29:4 nxa isa.

Isy 32:1 Labakhokheli abazabusa bazakwa.

Imis 28:4 unkulunkulukazi wokwa. kayivumelanga

AHLULELE

, Luk 22:30 lihlale ezihlalweni la. izizwana

Rom 14:4 ungubani ukuthi wa. inceku yomunye?

Jak 4:12 ungubani ukuthi wa. umakhelwane?

AHLULELWA

, Mat 7:2 lizakwa. ngendlela elahlulela

AHLULELWA KUHLE

, Luk 18:7 abakhethiweyo ba.?

AHLUPHEKE

, Heb 2:10 uMmeli Omkhulu a. ukuze

AHUGAYO

, 1Kr 2:4 amazwi a. okuhlakanipha

AKHA

, Luk 17:28 behlanyela futhi besa.

1Kr 3:10 enanzelela indlela a. ngayo

AKHANI

, Jos 7:1 U-A. wathatha ezinye zakhona

AKHE

, Hu 127:1 Ngaphandle kokuthi uJehova aya.

AKHUBE

, Luk 17:2 a. omunye walaba abancinyane

AKHUBEKE

, 1Kr 8:13 nxa kusenza umfowethu a.

AKHUTHALE

, Heb 6:11 a. njengasekuqaleni

AKHWILA

, Imis 18:2 umJuda okuthiwa ngu-A.

AKUDUMISE UJAH

, Hu 150:6 Konke okuphilayo a.

AKUFUNAYO

, Dut 10:12 kuyini uJehova a. kuwe?

AKULAKWESABA

, 1Jo 4:18 Ethandweni a.

AKUMVIKELI

, Zag 12:3 Ukwenza okubi a. umuntu

AKUNCEDI NGALUTHO

, Tsh 1:2 A.!

AKUNCOME

, Zag 27:2 Yekela omunye umuntu a.

AKUTSHIYE

, Dut 31:8 Kasoze a. kumbe akulahle

ALETHUKI

, Flp 1:28 a. lanxa beliphikisa

ALFA

, Sam 1:8 Ngingu-A. lo-Omega

ALIDINGE

, Luk 15:8 athanyele indlu, a. yonke indawo

ALIHUGE

, Zag 7:21 A. ngamazwi amnandi

ALILAMUKELI

, Joh 8:37 a. ilizwi lami

ALIQINISE

, 1Kr 1:8 Uzaphinda a.

ALISIDANISI

, Rom 5:5 ithemba a.

ALITHARE

, Gen 8:20 wasesakhela uJehova i-a.

Eks 27:1 lenze i-a. ngezigodo zesinga

Mat 5:24 tshiya isipho sakho phambi kwe-a.

Imis 17:23 i-a. ElikaNkulunkulu Ongaziwayo

ALIVUSELELE

, Imis 3:19 ukwenzela ukuthi uJehova a.

ALIZANGE LINGILAHLE

, Luk 22:28 a. ebunzimeni

ALUCAPHUKI

, 1Kr 13:5 aluzifuneli okwalo, a.

ALULAMHAWU

, 1Kr 13:4 Uthando a.

ALUPHELELANGA

, 1Kr 13:9 ulwazi esilalo a.

ALUZIFUNELI

, 1Kr 13:5 [uthando] a. okwalo

AMABELE

, Zag 5:19 a. akhe akuthokozise

AMABIZO

, Flp 2:9 lebizo eliphezu kwawo wonke a.

AMACALA

, Isy 53:5 Wahlupheka ngenxa ya. ethu

Mat 6:12 usithethelele a. ethu

AMACEBO

, Zag 11:14 nxa kungela. alobungcitshi

Zag 15:22 A. ayafadalala nxa umuntu engabuzi

Zag 19:21 Manengi a. asenhliziyweni yomuntu

Rom 13:14 lingabumbi a. okusuthisa izifiso

AMADILI

, Gal 5:21 lokudakwa, la. axokozelayo

AMADOLOBHO OKUPHEPHELA

, Nan 35:11 abe nga.

Jos 20:2 Khethani a.

AMAFUTHA

, 1Am 17:16 la. ayesembizeni encane

Mat 25:4 zathwala izibane zazo la.

Mak 14:4 a. la anukelelayo adlaliselwani?

AMAGEDONI

, Sam 16:16 ebizwa ngokuthi yi-A.

AMAHLAMVU

, Hez 47:12 a. azo abe ngawokwelapha

Mat 24:32 la. aso esehluma, lihle likwazi

AMAHLANGA

, 1Kr 3:12 angakhela kulesosisekelo nga.

AMAJAHA

, Hu 110:3 Uleqembu lakho la.

AMAJUDA

, Rom 3:29 unguNkulunkulu wa. yini?

AMAKHANKA

, Mat 8:20 A. alemilindi

AMAKHOSI

, Mat 6:24 Kakho ongasebenzela a. amabili

AMALAHLE

, Rom 12:20 ubuthelela a. avuthayo

AMALAWULO

, 1Thi 2:9 ngezigqoko ezingadlulisi a.

AMALEVI

, Eks 32:26 Wonke a. asebuthana kuye

Nan 3:12 a. azakuba ngawami

2Imi 35:3 la., isizwana esasilomsebenzi

AMAMINA

, Luk 19:16 ngithole amanye a. alitshumi

AMANDLA

, Hu 29:11 uzabanika a. abantu bakhe

Hu 31:10 Sengiphela a. ngenxa yesono sami

Hu 40:17 angila. njalo ngingumyanga

Hu 84:7 bengapheli a.

Zag 17:22 ukudabuka emoyeni kuqeda a.

Zag 28:16 uwasebenzisa kubi a. akhe

Isy 40:29 Odiniweyo uyamnika a.

Isy 40:31 abathemba uJehova bazaphinda babe la.

Dan 4:17 oPhezukonke ula. phezu kwemibuso

Zak 4:6 akusoze kwenzakale nga. abantu

Mat 28:18 Sengiphiwe a. wonke

Mak 5:30 wananzelela ukuthi a. ayephumile

Mak 12:30 uthande uJehova, langa. wonke

Luk 4:6 Ngizakupha a. lenkazimulo

Imis 1:8 lizakwamukela a. nxa umoya

Rom 15:1 ubuthakathaka balabo abangela.

1Kr 16:13 libe lesibindi la.

2Kr 4:7 a. amakhulu futhi angajayelekanga

2Kr 12:9 kulapho engiveza khona a. ami

2Kr 12:10 kulapho engila. khona

Flp 4:13 Ngila. okwenza izinto ngenxa

2Pe 2:10 abeyisa abala.

Sam 3:8 Ngiyakwazi ukuthi ula. amancane

AMANDLA OKUPHILA

, Tsh 12:7 a. abuyele kuNkulunkulu

AMANETHI

, Luk 5:4 beselisehlisa a. enu libambe

AMANGA

, Hu 101:7 Loqamba a. kasoze ame

Mat 26:59 babedinga ubufakazi ba.

Rom 12:9 Uthando lwenu alungabi ngolwa.

Gal 2:4 kwakulabazalwane ba.

Kol 3:9 Lingaqambelani a.

2The 2:11 ukuze bakholwe a.

Tit 1:2 nguNkulunkulu ongeke aqambe a.

AMANYALA

, Mat 24:15 a. abangela umonakalo

AMANYATHELO

, 1Pe 2:21 liwalandele eduze a.

AMANZI

, Nan 20:10 Silikhiphele a. edwaleni leli yini?

Zag 20:5 Imicabango yomuntu injenga.

Zag 25:25 Unjenga. emuntwini odiniweyo

Jer 2:13 lanxa ngingumthombo wa. okuphila

Jer 50:38 a. ayo azakutsha

Zak 14:8 a. okuphila azageleza eJerusalema

Joh 4:10 ubezakupha a. okuphila

Sam 7:17 ibakhokhele emithonjeni ya. okuphila

Sam 17:1 kwesifebe esihlezi phezu kwa.

AMAPHARELI

, Mat 7:6 lingajikeli a. ezingulubeni

Mat 13:45 ufane lomthengisi odinga a.

AMAPHIKO

, Rut 2:12 ukuzocatsha ngaphansi kwa.

AMAPHOSO

, Nan 23:23 Akula. angalimaza uJakhobe

AMAREKHABI

, Jer 35:5 iwayini phambi kwa.

AMASALAMUSI

, Dut 18:10 lowenza a.

Imis 19:19 ababesenza a.

AMASIMU

, Joh 4:35 likhangele a., asemhlophe

AMASIMU AMAGILEBISI

, Isy 65:21 balime a. badle

AMATSHE

, Luk 19:40 laba bangathula, a. azamemeza

AMAZOLO

, Dut 32:2 amazwi ami akhithike njenga.

Hu 110:3 uleqembu lakho lamajaha elinjenga.

AMAZULU

, Hu 8:3 Nxa ngibona a., lezinkanyezi

Hu 19:1 A. amemezela inkazimulo

2Pe 3:13 kula. amatsha lomhlaba omutsha

AMEHLO

, Hu 115:5 Zila. kodwa aziboni

Zag 15:3 A. kaJehova akuyo yonke indawo

AMENI

, Dut 27:15 Bonke bazaphendula bathi, A.!

1Kr 14:16 A. emthandazweni wakho wokubonga

2Kr 1:20 ngayo sithi A. kuNkulunkulu

AMEVA

, Mak 15:17 eluka umqhele wa. awubeka

2Kr 12:7 ngafakwa a. enyameni

AMUKELA

, Luk 3:22 uyiNdodana yami, ngiyakwa.

Heb 13:2 Lingakhohlwa ukwa. abantu

3Jo 8 silomlandu wokuba.

AMUKELA IZIHAMBI

, Tit 1:7, 8 Umbonisi abe ngowa.

AMUKELA KUHLE

, Rom 12:13 lomkhuba wokwa.

AMUKELANANI

, 1Pe 4:9 Ya. kungela kukhonona

AMUKELEKE

, 2Thi 2:15 ukuthi wa. kuNkulunkulu

AMUKELWA

, 2Kr 6:2 yiso kanye isikhathi sokwa.

ANA

, Luk 2:36, 37 u-A. wayeseleminyaka engu-84

ANANIYA

, Imis 5:1 ngu-A. lomkayo uSafira

ANGABUYISELI

, Hu 37:21 Umuntu omubi uboleka a.

ANGACABANGI

, Rom 12:3 a. ukuthi ungcono

ANGAFA

, Job 14:14 Nxa a. angaphinda aphile yini?

ANGALIPHA

, Heb 13:21 a. konke ukuze lenze intando

ANGAMKHOHLWA

, Isy 49:15 a. umntanakhe?

ANGAMZWELI

, 1Jo 3:17 kodwa a.

ANGAWA

, Tsh 4:10 nxa omunye a., omunye

ANGAWI

, 1Kr 10:12 kananzelele a.

ANGESABI

, Hu 23:4 A. lutho ngoba wena ulami

ANGIHLALI NGIKWENZA

, Rom 7:15 engifisa ukukwenza a.

ANGITHOKOZI

, Hez 18:32 A. ngokufa

ANGIYIKHOHLWANGA

, Hu 119:141 a. imithetho

ANOTHE

, Zag 10:22 senza umuntu a.

APHELELE

, Heb 2:10 uMmeli Omkhulu amenze a.

APHENDUKE

, 2Kr 7:10 ukudana kwenza umuntu a.

APHILE

, Job 14:14 angafa angaphinda a. yini?

APHOLO

, Imis 18:24 u-A. wayeyingcitshi

APHUZE

, Jak 1:19 a. ukukhuluma, a. lokuzonda

APULA

, Zag 25:11 ama-a. egolide asemganwini

AQAKATHEKISENI

, 1Kr 16:18 wa. amadoda anjalo

AQILWE

, Gal 6:7 UNkulunkulu ngeke a.

AQOQELE

, Efe 1:10 ukuze a. zonke izinto kuKhristu

ARARATHI

, Gen 8:4 phezu kwezintaba ze-A.

ARIYOPHAGU

, Imis 17:22 UPhawuli wasesima e-A.

ASEKUHLANGANISILE

, Mat 19:6 uNkulunkulu a.

ASEVALE

, 2Kr 4:4 labo unkulunkulu a. ingqondo

ASIKHALALI

, 2Kr 4:1 silenkonzo le, a.

2Kr 4:16 Yikho-ke a.

ASILITHENGISI

, 2Kr 2:17 a. ilizwi likaNkulunkulu

ASILITSHILI

, 2Kr 4:2 a. ilizwi likaNkulunkulu

ASILWI

, Efe 6:12 a. lenyama legazi

ASITHOKOZENI

, Rom 5:3 a. nxa

ASIWETHUSELENI

, Imis 4:17 A. siwatshele

ASIZAMENI NGAMANDLA

, Rom 14:19 a. wonke ukwenza ukuthula

ASIZIHLAMBULULENI

, 2Kr 7:1 a. ezintweni zonke

ASONGELE

, 1Pe 2:23 Wathi esebunzimeni, kazange a.

ATHEMBEKILEYO

, Eks 18:21 ukhethe amadoda a.

ATHEMISI

, Imis 19:34 besithi: Mkhulu u-A.!

ATHOKOZE

, Tsh 8:15 ngaphandle kokuthi adle njalo a.

AVUNE

, Tsh 11:4 okhangela amayezi kasoze a.

AVUNWE

, Mat 9:37 Manengi amabele okumele a.

AWATHATHI

, Mat 22:30 Ekuvukeni amadoda a.

AWE

, Zag 24:16 olungileyo angaze a. kasikhombisa

AWUKHOHLWE

, Heb 6:10 ukuthi usengaze a.

AWUPHATHE KUHLE

, Efe 5:29 uyawunika ukudla a.

AYETHUSA

, Joh 6:60 Amazwi la a. ngubani

AYIHLANYELAYO

, Gal 6:7 Loba yini umuntu a.

AZAZELI

, Lev 16:8 inkatho ibe ngeye-A.

AZITHOKOZISE

, Rom 15:3 loKhristu kazange a.

AZIZONDAYO

, Zag 6:16 Kulezinto eziyisithupha a.

B

BABA

, Hu 89:26 UnguB., unguNkulunkulu wami

Hu 103:13 Njengoba ub. elesihawu emadodaneni

Isy 9:6 Izabizwa ngokuthi nguB. Waphakade

Mat 6:9 B. wethu osezulwini, kalingcweliswe

Mat 23:9 lingabizi muntu ngokuthi b.

Luk 2:49 kumele ngibe sendlini kaB.

Joh 5:20 uB. uyitshengisa konke akwenzayo

Joh 10:30 Mina loB. simunye

Joh 14:6 Akulamuntu ongeza kuB. ngaphandle

Joh 14:9 ongibonileyo usembonile loB.

Joh 14:28 uB. mkhulu kulami

Joh 14:28 belizathokoza ngokuthi ngiya kuB.

BABELINDELE

, Luk 3:15 abantu b., bezibuza

BABESIZWA KUSITSHO

, Eks 36:2 bonke ab.

BABEZIMISELE

, Imis 17:11 b. ukufunda

BABILI

, Luk 10:1 abangu-70, yasibathuma ngab.

BABUYISANE

, Rom 3:25 waba ngumnikelo ukuze b.

BAFELOKAZI

, Hu 146:9 Uyanakekela izintandane lab.

Jak 1:27 ukunakekela izintandane lab.

BAFOWABO

, Mat 13:55 lab. akusiJakhobe, loJosefa

Mat 23:8 Lina lonke lingab.

BAFOWETHU

, Mat 25:40 Loba yini elayenzela ab.

BAFUNDE

, Dut 4:10 Buthanisa abantu ukuze b.

BAHLAMUKI

, Nan 20:10 Zwanini lina b.!

BAHLEKISE

, Luk 18:32 izanikelwa b. ngayo

BAHLOLWE

, 1Thi 3:10 baqale b. ukuthi bafanele

BAKHUBEKE

, Hu 119:165 Akulalutho olungabenza b.

Mat 13:41 zibuthe izinto ezenza b.

BAKUNQOBE

, Jer 1:19 abasoze b.

BALA

, Hu 90:12 Sifundise ukub. insuku zethu

BALEKELANI

, 1Kr 6:18 B. ubufebe!

BALENKANI

, 2Pe 2:10 Balesibindi futhi b.

BALIBUKE

, Mat 6:1 lisenzela ukuthi b.

BALIME

, Isy 65:22 Kumbe b. kudle abanye abantu

BAMBA

, Zag 10:19 ob. umlomo uhlakaniphile

Mat 8:3 wayib., wathi: Ngiyafuna

BAMBISANE

, Rom 8:28 wenza imisebenzi yakhe ib.

Efe 4:16 izitho zawo zib.

BAMDINGE

, Imis 17:27 ukuze b. uNkulunkulu

BAMKHONZE

, Joh 4:24 b. ngomoya langeqiniso

BAMLALELE

, Rom 16:26 abantu bakholwe njalo b.

BANDLA

, Mat 16:18 phezu kwalelidwala ngizakwakha ib.

Imis 20:28 leluse ib. likaNkulunkulu

Rom 16:5 libingelele leb. elibuthana endlini

BANDLENI

, Hu 22:25 Ngizakudumisa eb. elikhulu

Hu 40:9 Ngimemezela izindaba ezinhle eb.

BANENGI

, Eks 23:2 ulandela okwenziwa ngab.

BANGADANI

, Kol 3:21 ukuze b.

BANGAPHELI AMANDLA

, Isy 40:31 Bazahamba b.

BANGASAZIPHILELI

, 2Kr 5:15 b. bona

BANGENELA

, 1Thi 5:13 b. indaba zabantu

BANTWABENU

, 1Kr 7:14 ab. bebezabe

BANTWANA

, Dut 7:14 kakho ongasoze abe lab.

Dut 31:12 Buthanisani abantu, lab.

Hu 8:2 usebenzisa imilomo yab.

Mat 11:16 Sifanana lab. emamakethe

Mat 18:3 ngaphandle kokuthi libe njengab.

Mat 19:14 Bayekeleni ab., lingazami

Rom 8:21 inkululeko yab. bakaNkulunkulu

1Kr 14:20 libe ngab. ezintweni ezimbi

2Kr 12:14 ab. baqogelele impahla besenzela

Efe 6:1 B., lalelani abazali benu

1Jo 3:2 sesingab. bakaNkulunkulu

BAPHANE

, 1Thi 6:18 b., bazimisele ukwabelana

BAPHENDUKE

, Imis 17:30 bonke abantu kumele b.

Sam 16:11 bathuka, kabazange b.

BAPHUCE

, Lev 21:5 akumelanga b. amakhanda abo

BAQALEKISIWE

, Joh 7:49 abangawaziyo uMthetho b.

BASEBEMKHAFULELA

, Mat 26:67 B. ebusweni

BATHEMBEKE

, 1Kr 4:2 ukuthi abaphathi b.

BATHETHELELWE

, Mat 26:28 elizachithwa ukuze b.

BAVUKELE

, Joh 5:29 b. ukuphila

BAVUSWE

, Mat 22:23 besithi abafileyo abasoze b.

1Kr 15:13 nxa kuyikuthi abafileyo abasoze b.

BAXABANE

, Zag 6:19 obangela ukuthi abazalwane b.

BAYAMDINGA

, Mat 5:3 ukuthi b. uNkulunkulu

BAYEKELE

, Imis 5:42 baqhubeka, abazange b.

BAYENGE

, Mat 24:24 b. ngitsho labakhethiweyo

BAZAKUZWA

, Rom 10:14 B. njani kungela

BAZAKWAKHA

, Isy 65:21 B. izindlu bahlale kuzo

BAZAKWAZI UKUTHI NGINGUJEHOVA

, Eks 7:5 AbaseGibhithe b.

BAZALWANE

, 1Pe 2:17 lithande bonke ab.

1Pe 5:9 bonke ab. benu

BAZAPHEPHELA

, Zef 3:12 b. ebizweni likaJehova

BAZATHINI

, Job 31:34 ngesaba ukuthi abantu b.

BAZAVUSWA

, Imis 24:15 abafileyo b., abalungileyo

BAZINIKELE KUYE

, Eks 34:14 uJehova ufuna b.

BAZISIKASIKE

, Lev 21:5 akumelanga b. emzimbeni

BAZWISISE

, Neh 8:8 bebancedisa ukuthi b.

Dan 11:33 bazanceda abanengi ukuthi b.

BEBIZO

, Imis 15:14 abantu b. lakhe phakathi kwabo

BEKA

, Hu 31:5 Impilo yami ngiyib. ezandleni zakho

1Kr 15:27 wab. izinto ngaphansi kwenyawo

1Pe 4:19 beb. impilo ezandleni zoMdali

BEKEZELA

, Zag 25:15 Ukub. kuyasincibilikisa

1Kr 13:4 Uthando luyab. njalo lulomusa

Jak 5:8 tshengisani ukuthi liyab.

2Pe 3:15 bonani ukub. kweNkosi njengokusindiswa

BEKEZELELA

, Neh 9:30 Wabab. okweminyaka

Rom 9:22 uNkulunkulu wab. izitsha

2Pe 3:9 UJehova uyalib.

BEKEZELELE

, Hab 1:13 Ngeke ub. izinto ezimbi

1The 5:14 lib. wonke umuntu

BELETHA

, Isy 66:7 Wab. engakahelelwa

BELIPHIKISA

, Flp 1:28 alethuki lanxa b.

BELUSI

, Hez 34:2 Maye b. bako-Israyeli! liyazidlela

Efe 4:11 abanye ngab., abanye

BENGAFUNDANGA

, Imis 4:13 bona b.

BENGAKWAZI

, Tsh 7:14 b. okuzakwenzakala kubo

BENGANGILAHLA

, Hu 27:10 Lanxa ubaba lomama b.

BENGASANCEDISEKI

, 2Imi 36:16 baze basala b.

BENGCONO

, Flp 2:3 bonani abanye b. kulani

BENGELASIZATHO SOKUZIGEZA

, Rom 1:20 yikho b.

BENGESABI LUTHO

, Hos 2:18 Ngibenze bahlale b.

BENGIBAKHANGELE

, Joh 17:12 Ngiseselabo b.

BENGIZIDLALELA

, Zag 26:19 abesesithi, B.

BESABE

, Mik 4:4 Kakho ozabenza b.

BESEBETHELA

, Luk 8:15 b. beqinisela

BESEBEZISOLA

, 1Am 8:47 b. bekhonale, baphenduke

BETHELA. Khangela elithi ESIGODWENI

.

BEVIKELEKILE

, 1Am 4:25 labako-Israyeli babehlezi b.

BEZINYE IZIZWE

, Dut 10:19 libathande abantu b.

BEZIPHATHA KUBI

, Efe 4:19 Akusathi thiki kubo nxa b.

BHABHATHIZE

, Mat 28:19 babe ngabafundi, libab.

BHABHATHIZELWA

, Rom 6:4 ngokub. ekufeni

BHABHATHIZO

, 1Pe 3:21 ub. olulisindisa

BHABHATHIZWA

, Mat 3:13 ukuze azob.

Imis 2:41 bab. kwengezelelwa abangaba ngu-3 000

BHABHATHIZWE

, Luk 3:3 bab. betshengisa ukuthi

Imis 8:36 Kuyini okungivimbela ukuthi ngib.?

BHABHELI

, Gen 11:9 labizwa ngokuthi yiB.

BHABHILONI

, Jer 51:6 Balekani eB.

Jer 51:30 Amabutho aseB. aseyekele ukulwa

Jer 51:37 IB. izakuba yinqwaba yamatshe

Sam 17:5 IB. Enkulu, unina

Sam 18:2 IB. Enkulu isiwile

BHADALA

, Hu 116:12 Ngizamb. ngani uJehova

Mat 16:26 angab. ngakho athole impilo?

BHALAMU

, Nan 22:28 ubabhemi wathi kuB.

BHALI

, Jer 19:5 batshise amadodana, besenzela uB.

BHALU

, Mat 21:13 seliyenza ub. lwamasela

BHANABHA

, Imis 9:27 Wancedwa nguB.

BHANTI

, Isy 11:5 Ukulunga kuzakuba lib.

BHARUKHI

, Jer 45:2 okutshiwo nguJehova ngawe B.

BHASIKITI

, Mat 14:20 zagcwala amab. angu-12

BHATHISHEBHA

, 2Sa 11:3 NguB. umka-Uriya

BHELISHAZARI

, Dan 5:1 INkosi uB. yenza idili elikhulu

BHERE

, 1Sa 17:37 enzitsheni zesilwane lezeb.

Isy 11:7 Inkomo leb. kuzakudla ndawonye

BHETHELI

, Gen 28:19 wabiza leyondawo ngokuthi yiB.

BHETHILEHEMA

, Mik 5:2 B. Efratha, kuwe kuzaphuma

BHEZALELI

, Eks 31:2 Sengikhethe uB.

BHIDLIKA

, 1Thi 1:19 ukholo lwaselub. njengomkhumbi

BHIDLIKELWA

, 2Kr 11:25 ngab. ngumkhumbi kathathu

BHIZA

, Sam 6:2 Ngabona leb. elimhlophe!

Sam 19:11 ngasengibona ib. elimhlophe!

BHIZIMUSI

, Jak 4:13 sizakwenza ib. sithole inzuzo

BHIZIMUSINI

, Mat 22:5 omunye waya eb. yakhe

BHOKISI

, Eks 25:10 lenze ib. ngezigodo zesinga

2Sa 6:6 u-Uza walibamba ib.

1Imi 15:2 athwale ib. ngaphandle kwamaLevi

BHUBHISA

, 2Pe 3:7 lolokub. abantu abangamesabiyo

BHUDLUKELA

, Zag 14:16 isithutha siphongub.

BHUJISWA

, 2The 1:9 bajeziswe ngokub. phakade

BHUKU

, Jos 1:8 Ib. leli loMthetho akumelanga lisuke

Tsh 12:12 Amab. azaqhubeka ebhalwa

Mal 3:16 Kwabhalwa ib. elokukhumbula

Imis 19:19 babuthelela amab. abo bawatshisa

BHUKWINI

, Eks 32:33 ngizamcitsha eb. lami

Sam 20:15 ebhaliwe eb. lokuphila

BIKA

, Lev 5:1 ayekele ukuyab. uyabe eselesono

Nan 14:36 ngokub. umbiko omubi

BIZWA

, Efe 4:1 lihambe ngendlela efanele ukub.

BOLEKA

, Hu 37:21 omubi ub. angabuyiseli

Luk 6:35 lib. lingakhangelelanga ukuthola lutho

BOME

, Isy 49:10 abasoze b.

BONA

, Joh 1:18 Kakho osewake wamb. uNkulunkulu

Joh 7:24 ukwahlulela ngelikub. ngamehlo

Rom 14:1 lib. izinto ngendlela etshiyeneyo

BONGA

, Hu 92:1 Kuhle ukukub. Jehova

Joh 11:41 Baba, ngiyab. ukuthi ungizwile

Imis 28:15 UPhawuli wab. uNkulunkulu

1Kr 1:4 Ngihlala ngimb. uNkulunkulu

Efe 5:20 lib. uNkulunkulu ngenxa yakho konke

1Thi 1:12 Ngiyamb. uKhristu uJesu

BONILE

, Rom 3:23 Bonke b. njalo bayasilela

BOPHA

, Gen 22:9 Wab. indodana yakhe u-Isaka

BOPHE

, Isy 61:1 ngib. inhliziyo zabadabukileyo

BOTSHIWE

, Mat 16:19 ozakubopha emhlabeni, sekub.

BUBULA

, Eks 2:24 uNkulunkulu wezwa ukub.

Isy 35:10 usizi lokub. kuzanyamalala

Rom 8:22 okudaliweyo kuqhubeka kub.

Rom 8:26 singelamazwi okuchaza ukub.

BUHLE

, Zag 6:25 Ungahawukeli ub. bakhe

Zag 31:30 lob. buyaphela

Hez 28:17 Inhliziyo yazikhukhumeza ngenxa yob.

BUHWABA

, Luk 12:15 liqaphele yonke imihlobo yob.

Kol 3:5 lob., okuyikukhonza izithombe

BULALA

, Mat 10:28 lingabesabi abangalib. kodwa

BULALANI

, Kol 3:5 b. izitho zemizimba yenu

BULEPHERO

, Nan 12:10 uMiriyamu watshaywa ngob.

Luk 5:12 kwakulendoda eyayigcwele ub.

BUMBA

, Isy 45:9 ib. lingabuza uMbumbi

Isy 64:8 silib. wena unguMbumbi wethu

Dan 2:42 abeyinsimbi ehlangene leb.

BUMNYAMA OBUKHULU

, Zef 1:15 Usuku lob.

BUNJWA

, Rom 12:2 Yekelani ukub. ngumumo wezinto

Efe 4:16 uyab. ubambane kuhle

1Pe 1:14 yekelani ukub. yizifiso elalilazo

BUSA

, Gen 3:16 lomkakho uzakub.

Zag 29:2 bayakhala nxa kub. owenza okubi

Rom 6:12 lingavumi isono sib. emizimbeni

BUSANI

, Gen 1:28 b. lakuzo zonke izidalwa eziphilayo

BUSISA

, Gen 1:28 uNkulunkulu wabab. wathi

Nan 6:24 Kwangathi uJehova angalib.

Luk 6:28 lib. abaliqalekisayo

Rom 12:14 Qhubekani lib. abalihlukuluzayo

BUSISANGA

, Gen 32:26 Angisoze ngikuyekele ungangib.

BUSISIWE

, Aba 5:24 uJayeli ub. kulabo bonke

Joh 12:13 Ub. lowo oza ngebizo likaJehova

BUSWA

, Tsh 8:9 nxa eb. ngomunye uyalimala

BUTHAKATHAKA

, Rom 15:1 sithwale ub. balabo

2Kr 4:16 umuntu esinguye esiba b.

2Kr 12:10 nxa ngib. kulapho engilamandla

1The 5:14 lisekele abab.

1Pe 3:7 njengezitsha ezib. kulani

BUTHO

, Hu 68:11 Abesifazana balib. elikhulu

Sam 19:14 Amab. asezulwini ayemlandela

BUTHUNDU

, Heb 5:11 selibe b. ekuzweni

BUYELA EMUVA

, Heb 10:39 abab. ekubhujisweni

BUYISANE

, 1Jo 2:2 ungumhlatshelo owenza sib.

BUYISELA

, Rom 12:19 yimi engizab.

BUYISELANI

, Mat 22:21 b. okukaKhesari kuKhesari

C

CABANGA

, Isy 26:9 ngic. ngawe

Rom 8:6 Ukuhlala uc. okufunwa yinyama

Efe 4:23 litshintsha indlela elic. ngayo

Flp 2:5 Indlela elic. ngayo injengekaKhristu

CABANGELA

, 1Thi 1:4 zenza baphethe ngokuc. nje

CABANGISISA

, Gen 24:63 ezihambahambela ec.

Hu 77:12 Ngizac. yonke misebenzi yakho

Zag 15:28 Olungileyo uyac. engakaphenduli

CECA

, 1Pe 3:3 Ukuc. akungabi ngokwangaphandle

CECISE

, Tit 2:10 zic. imfundiso yoMsindisi wethu

CECISIWEYO

, Dan 11:45 eLizweni Elic.

CELA

, Hu 2:8 C. kimi, ngizakupha izizwe

Mat 7:7 Qhubekani lic. lizaphiwa

Joh 14:13 loba yini eliyic. ngebizo lami

1Jo 5:14 sic. loba yini evumelana lentando

CENGA

, Dan 11:35 ukuze kwenziwe umsebenzi wokuc.

Zak 13:9 Ngizabac. angathi ngicenga isiliva

CHASISA

, Neh 8:8 Bawuc. wacaca ebantwini

CHASISELA

, Imis 17:3 ebac. ngeMibhalo

CHITHA

, Hez 21:27 Ngizawuc., ngizawuc. umbuso

Luk 15:13 yac. yonke impahla yayo

CHOTHOZWA

, 2Kr 6:8 siyac. njalo siyanconywa

CHWAYISISA

, Zag 25:2 udumo lwamakhosi yikuc.

Dan 12:4 Abanengi bazac. bajule ebhukwini

1Pe 1:10 babuzisisa bac. ngayo

CINDEZELA

, Tsh 4:1 Ababebac. babelamandla

1Kr 7:35 angizami ukulic. kodwa

CINDEZELWA

, Tsh 7:7 ukuc. kungenza aphambane

CINDEZELWE

, 2Kr 1:8 Sasic. ngendlela ebuhlungu

D

DABULANI

, Jow 2:13 D. inhliziyo zenu

DADEWABO

, Dut 27:22 umuntu olala lod.

DAKWA

, Zag 23:21 izid. zizakuba ngabayanga

1Kr 5:11 ngumzalwane yena eyisid.

1Kr 6:10 labayizid. kabasoze balithole ilifa

DAKWE

, Efe 5:18 akumelanga lid.

DALA

, Gen 1:1 Ekuqaleni uNkulunkulu wad.

Kol 1:16 kwasetshenziswa yona ukud.

Sam 4:11 wad. zonke izinto ngenxa yentando

DALIWEYO

, Rom 8:20 Okud. kwenziwa kwaphila

Kol 1:23 ezatshunyayelwa kukho konke okud.

DALWA

, Hu 104:30 ungathumela umoya ziyad.

Sam 3:14 oyisiqalo sezinto ezad. nguNkulunkulu

DANA

, Zag 24:10 ungad. ngosuku lokuhlupheka

2Kr 2:7 angakhulelwa yikud. kakhulu

2Kr 7:9 Ukud. kwakuvumelana lentando

DANE

, Rom 9:33 okholwa kulo kasoze ad.

DAVIDA

, 1Sa 16:13 uSamuyeli wamgcoba uD.

Luk 1:32 isihlalo sobukhosi sikayise uD.

Imis 2:34 uD. kazange aye ezulwini

DENARIYU

, Luk 7:41 sabod. abangu-500

DEVELI

, Mat 25:41 emlilweni olungiselwe uD.

Luk 4:5 uD. wamthatha wamusa

Luk 8:12 uD. alithathe ilizwi ezinhliziyweni

Joh 8:44 Lina livela kuyihlo uD.

Efe 4:27 Lingamniki ithuba uD.

Efe 6:11 limelane lezenzo zikaD.

Jak 4:7 melanani loD. uzalibalekela

1Pe 5:8 Isitha senu uD. siyahambahamba

1Jo 3:8 ukuze ibhidlize imisebenzi kaD.

Sam 12:12 Maye ngoba uD. wehlele kini

Sam 20:10 UD. waphoselwa echibini

DILIZA

, Rom 14:20 ukud. umsebenzi kaNkulunkulu

2Kr 10:4 okud. izinto eziqine njengezinqaba

DIMONI

, Mat 8:28 amadoda amabili ayelamad.

Imis 16:16 id. lokubonisa ngekusasa

1Kr 10:21 lidle lasetafuleni yamad.

Jak 2:19 lamad. ayakukholwa aqhaqhazele

DIMONINI

, 1Kr 10:20 banikela imihlatshelo emad.

DINA

, Gen 34:1 UD. wayejayele ukuyakwejisa

DINGA

, 1Imi 28:9 ungamd. uzamthola

Joh 4:23 UBaba ud. abanjalo

DINGANI

, Isy 55:6 D. uJehova esatholakala

Zef 2:3 D. uJehova lonke abamnene

DINWA

, Isy 40:28 Kad. njalo kapheli amandla

Gal 6:9 sizavuna nxa kuyikuthi asid.

Heb 12:3 lingad. lingalahli ithemba

DIVOSA

, Mal 2:16 Ngiyakuzonda ukubona abantu bed.

Mat 19:9 od. inkosikazi ingazange ifebe

Mak 10:11 od. inkosikazi abesetshada lomunye

DLAKELA

, Gen 6:11 umhlaba wawusugcwele ud.

Hu 5:6 UJehova uyabenyanya abalod.

Hu 11:5 Uyamzonda loba ngubani othanda ud.

Hu 72:14 Izabakhulula lasebantwini abalod.

DOBHA

, Rut 2:8 UBhowazi wasesithi, ungasuki uyed.

DOKHASI

, Imis 9:36 nguThabitha okutsho ukuthi D.

DOLOBHO

, Luk 4:43 ngitshumayele lakwamanye amad.

Heb 11:10 id. elilezisekelo eziqinileyo

DRAKHIMA

, Luk 15:8 ongathi elamad. alitshumi

DUBEKA

, 2Kr 6:10 siyad. kodwa sinothisa abanengi

DUDUZA

, Hu 94:19 sekungikhulela, wangid.

Rom 15:4 iMibhalo iyasid.

2Kr 1:4 senelise ukud. abanye

1The 2:11 sasihlala silikhuthaza, silid.

DUDUZE

, Job 2:11 bayemkhalela njalo bamd.

Isy 49:13 UJehova used. abantu bakhe

Isy 61:2 Ngid. bonke abalilayo

DUDUZWA

, Jer 31:15 URasheli uyala ukud.

Mat 5:4 Bayathokoza abalilayo, bazad.

DUMISA

, Zag 3:9 D. uJehova ngokuhle kakhulu

DUMISANI UJAH

, Hu 146:1 D.! Ngizamdumisa

Sam 19:1 ixuku elikhulu lathi: D.!

E

EBAFAZINI

, Zag 31:3 Ungaqedeli amandla akho e.

EBANTWANENI

, Luk 10:21 waziveza e. abancane

EBEKE AMAPHAPHU PHANSI

, Zag 17:27 uzahlala e.

EBUHLUNGWINI

, Hu 119:50 Liyangiduduza nxa ngise.

Rom 8:22 okudaliweyo kuse. kuze kube

EBUNZIMENI

, Hu 46:1 ukusinceda nxa sise.

Luk 22:28 alizange lingilahle e. bami

Rom 12:12 Jabulani. Qiniselani e.

EBUTHONGWENI

, Rom 13:11 sokuthi livuke e.

ECHAYILEYO

, Hu 26:12 Ngime endaweni e.

ECHIBINI

, Sam 19:20 e. lomlilo ovutha isalufa

EDENI

, Gen 2:8 uNkulunkulu wenza insimu e-E.

EDWALENI

, Mat 7:24 ukwakha indlu yayo e.

EFANELEYO

, Jer 30:11 Ngizakulaya ngendlela e.

1Kr 14:40 izinto kazenziwe ngendlela e.

Kol 1:10 ngendlela e. phambi kukaJehova

EFESU

, 1Kr 15:32 ngilwe lezinyamazana e-E.

EFIHLAKELEYO

, Hu 91:1 endaweni e. yoPhezukonke

EGAZINI

, Lev 17:11 ukuphila kwezidalwa kuse.

Imis 20:26 ngimsulwa e. labantu bonke

EGODINI

, Mat 15:14 zombili iziphofu zizawela e.

EGQOKE

, Zag 7:10 E. njengewule

EGULA

, Hu 41:3 uzamsekela nxa e.

EHLALISEKILEYO

, Zag 14:30 Inhliziyo e. yenza

EHLEKILE

, Gen 18:13 Kungani uSara e.?

EHLELEKILEYO

, 1Thi 3:2 kumele abe yindoda e.

EHLUKANISA

, Mat 25:32 ibisise. abantu babe

EHLUKANISE

, Rom 8:39 kuse. lothando

EJELE

, Mat 25:36 Ngangise. langivakatshela

Imis 5:18 abaphostoli babafaka e.

Imis 5:19 ingilosi yavula iminyango ye.

Imis 12:5 uPhetro wayevalelwe e.

Imis 16:26 izisekelo ze. zanyikinyeka

Sam 2:10 UDeveli ephosela abanye benu e.

EJULILEYO

, Sam 2:23 engihlola imicabango e.

EKUBHUJISWENI

, Mat 25:46 bazakuya e. kwaphakade

EKUCINENI

, Joh 13:1 ebathanda kwaze kwaba se.

2Thi 4:7 sengigijimile ngayafika e.

EKUDALWENI

, Rom 1:20 kuyabonakala kusukela e.

EKUHLAKANIPHENI

, 1Kr 2:5 hatshi e. kwabantu

EKUHLONIPHENI

, Rom 12:10 Khokhelani e. abanye

EKUHLUKULUZWENI

, Hu 72:14 Izabakhulula e.

EKUHLUPHEKENI

, Sam 7:14 abaphuma e. okukhulu

EKULINGWENI

, Mat 6:13 Ungasingenisi e.

Mat 26:41 likhuleka ukuze lingangeni e.

EKUQALENI

, Isy 46:10 Kusukela e. ngihle ngibike

EKUSUNGULWENI

, Mat 25:34 kusukela e.

EKUTHANDAZENI

, Rom 12:12 Phikelelani e.

EKUVUKENI KWABAFILEYO

, Mat 22:30 E., amadoda

EKUZWISISENI

, 1Kr 14:20 libe ngabantu abadala e.

ELAHLEKILEYO

, Hu 119:176 Ngihlanhlathile njengemvu e.

ELALELAYO

, 1Am 3:9 nika inceku yakho inhliziyo e.

ELAPHA

, Hu 147:3 Uyabe. abophe

Zag 12:18 ulimi lwabahlakaniphileyo luye.

Sam 22:2 Amahlamvu ayengawokwe. izizwe

ELENGISE IZANDLA

, Dut 16:16 azokuma e.

ELESIFISO

, 2Kr 8:12 Nxa umuntu e. sokupha

ELETHESWA

, 1Thi 5:19 icala e. indoda endala

ELI

, 1Sa 1:3 Amadodana ka-E. ayengabaphristi

ELIBOLILEYO

, Efe 4:29 Akungaphumi ilizwi e.

ELIJA

, Jak 5:17 U-E. wayengumuntu owayelemizwa

ELIKHANGELE

, Kol 3:22 hatshi nxa e. kuphela

ELINCANE

, Mat 7:13 Ngenani ngegedi e.

ELINGALICABANGELIYO

, Mat 24:44 ngehora e.

ELOKHU EYIVUSA

, Zag 17:9 oyabe e. indaba

ELOMILEYO

, Isy 55:1 Wozani lina lonke e.

ELULA

, Isy 54:2 use. intambo zetende lakho

EMABUNZINI

, Hez 9:4 ufake uphawu e. abantu

EMADILINI

, Rom 13:13 singayi e. axokozelayo

EMADLELWENI

, Isy 30:23 izifuyo zizakudla e. abanzi

EMAGUGWINI

, Luk 6:45 ukhipha okuhle e.

EMAJELE

, Heb 13:3 Hlalani likhumbula abase.

EMAKETHE

, Imis 17:17 wayesiya e.

EMANGALISAYO

, Hu 139:14 ngenziwe ngendlela e.

EMANZINI

, Isy 55:1 lonke elomileyo, wozani e.

EMAPHETHELWENI

, Lev 23:22 akumelanga livune okuse.

EMATHANJENI

, Jer 20:9 angathi kulomlilo e. ami

EMBUSWENI

, Luk 22:29 sokuthi libuse e.

Kol 1:13 wasisa e. weNdodana yakhe

EMDULINI

, Dan 5:5 saqalisa ukubhala e. wesigodlo

EMGODINI

, Dan 6:7 kumele aphoselwe e. wezilwane

EMGODINI ONGELAMKHAWULO

, Sam 11:7 isilo esiphuma e.

Sam 17:8 Isilo sesizaphuma e.

Sam 20:3 Yamphosela e.

EMHLABATHINI

, Mat 13:23 inhlanyelo iwela e. omuhle

EMILAYWENI

, Mat 22:40 uMthetho usekelwe e. emibili

EMISEBENZINI

, Heb 9:14 e. engancediyo

EMJIBILENI

, Hu 91:3 uzakukhulula e.

EMKOLWENI

, Luk 2:7 e. odlela izifuyo

EMLILWENI

, Mat 25:41 e. olungiselwe uDeveli

EMLONYENI

, Jak 3:10 E. munye kuphuma isibusiso

EMNCINTISWANENI

, Tsh 9:11 benqoba e.

2Thi 4:7 sengigijimile e.

EMPINI

, Sam 16:14 e. yosuku lukaNkulunkulu

EMPUMALANGA

, Isy 41:2 ovuse lowo ovela e.

EMTHETHWENI

, 1Kr 6:12 zonke izinto zise.

Flp 1:7 ngizimisa ziqine ngokuse.

Jak 2:8 lisenza okuse. wobukhosi

EMTHUNZINI

, Hu 91:1 Uzacatsha e. kaSomandla

EMUKELWA

, 1Kr 7:33 inge. njani ngumkayo

1Kr 9:27 ngicine ngingase.

ENDLELENI

, Jow 2:7 Ngamunye ese. yakhe

ENDLINI

, Hu 27:4 ukuhlala e. kaJehova

Hu 101:2 Ngizakuba qotho ngise. yami

Luk 2:49 kumele ngibe se. kaBaba

Joh 14:2 E. kaBaba kulezindawo

Imis 5:42 befundisa lase. ngendlu

Imis 20:20 lokulifundisa obala lase. ngendlu

ENELISA

, Mat 25:15 eyayise. ukukwenza

ENGABANAKEKELI

, 1Thi 5:8 e. abangabakhe

ENGABONAKALI

, Rom 1:20 Lanxa e., ubuntu bakhe

ENGABUZI KWABANYE

, Zag 15:22 ayafadalala nxa e.

ENGACABANGANGA

, Zag 12:18 okhuluma e.

ENGAFI

, Hu 89:48 Ukhona yini umuntu ongaphila e.?

ENGAGQOKANGA EKHANDA

, 1Kr 11:6 nxa owesifazana e.

ENGAGWETSHWANGA

, Tsh 8:11 owenza okubi e.

ENGAHLELEKANGA

, 2The 3:6 ophila ngendlela e.

ENGAKAPHENDULI

, Zag 15:28 uyacabangisisa e.

ENGAKHOLWAYO

, 1Kr 7:12 elenkosikazi e. futhi ivuma

ENGAMHOLISI

, Jer 22:13 osebenzisa umuntu e. lutho

ENGASILUTHO

, Gal 6:3 uqakathekile yena e.

ENGASOLEKIYO

, Tit 1:7 Umbonisi abe yindoda e.

ENGATSHADANGA

, 1Kr 7:32 Indoda e. ikhathazeka

1Kr 7:38 ohlala e. wenza kuhle kakhulu

ENGCONO KULAZO ZONKE

, 1Kr 12:31 ngizalitshengisa e.

ENGCWABENI

, Job 14:13 Aluba ubungangifihla e.

Tsh 9:10 e. akusetshenzwa, akulakuhlakanipha

Imis 2:31 uKhristu kasoze atshiywe e.

ENGELACALA

, 1Pe 2:19 ukuthi umuntu ahlutshwe e.

ENGELANCEDO

, Hu 101:3 ngikhangele loba yini e.

ENGELANGQONDO

, Luk 24:11 bakhuluma into e.

ENGIBANGELE

, 1Sa 22:22 Yimi e. ukuthi babulawe

ENGIBATHANDAYO

, Sam 3:19 e. ngiyabakhuza

ENGIBUSAYO

, 1Kr 6:12 ukuthi kube lento e.

ENGIKUDLAYO

, 1Kr 8:13 nxa e. kusenza

ENGIKUFUNDISAYO

, Joh 7:16 E. ayisikho kwami

ENGIYITHANDAYO

, Mat 3:17 yiNdodana yami e.

ENGOZINI

, Rom 16:4 abafake impilo zabo e.

ENGQONDWENI

, Luk 15:17 Kuthe kusithi dlwe e. yathi

Rom 7:25 e. ngiyisigqili somthetho kaNkulunkulu

ENGULUBENI

, Luk 8:33 Amadimoni angena e.

ENHLE

, Zag 19:11 kuyinto e. ukungabi lendaba

ENHLIZIYWENI

, Eks 35:21 owayesizwa kusitsho e.

Dut 6:6 Amazwi la abe se. yakho

1Am 8:38 uyalwazi uhlupho oluse. yakhe

Mat 15:19 e. kuphuma ukubulala

Rom 7:22 E. yami ngiyathokoza sibili

ENSIMINI

, Gen 2:15 wamhlalisa e. yase-Edeni

Luk 20:9 wahlanyela amagilebisi e. wasesiya

ENSIMINI YAMAGILEBISI

, Mat 20:1 abantu e.

Mat 21:28 uyesebenza e.

ENTABENI

, Isy 2:3 Wozani siqanse e. kaJehova

ENTABENI YAMA-OLIVA

, Luk 22:39 waya e.

Imis 1:12 e. eseduze kweJerusalema

ENYANGENI

, Luk 21:25 lezibonakaliso elangeni lase.

ENZALWENI

, Gal 3:16 lase. yakho, uKhristu

EQINISWENI

, 2Pe 1:12 limi liqinile e.

3Jo 4 baqhubeka behamba e.

ESANGOMENI

, Dut 18:11 lobuza e.

ESAWU

, Gen 25:34 u-E. weyisa ilungelo lokuba lizibulo

Heb 12:16 izinto ezingcwele, njengo-E.

ESENELEYO

, 1Pe 4:3 laba lesikhathi e.

ESENZA ISONO

, 1Jo 3:6 kaqhubeki e.

ESIBUKWENI

, Jak 1:23 okhangela ubuso bakhe e.

ESIDINDINI

, Isy 11:1 Kuzahluma ugatsha e. sikaJese

ESIFUBENI

, Isy 40:11 Azithwale e. sakhe

ESIGODWENI

, Mak 15:25 Ambethela e.

Luk 23:21 Kabethelwe e.!

Gal 3:13 olengiswe e. uqalekisiwe

ESIHLAHLENI

, Sam 2:7 adle e. sokuphila

ESIHLAHLENI SAMA-OLIVA

, Rom 11:17 waxhunyelwa e.

ESIHLALWENI SOBUKHOSI

, Isy 6:1 uJehova ehlezi e.

ESIHLALWENI SOKWAHLULELA

, Joh 19:13 UPhilathu wasehlala e.

ESIHLATHINI

, Mat 5:39 okutshaya e. mnike lesinye

ESIHLE

, Luk 4:13 UDeveli waselindela isikhathi e.

ESIKHATHINI

, Lev 15:19 esopha ngenxa yokuthi use.

Lev 18:19 emacansini lowesifazana nxa ese.

ESIKHOSINI

, 1Kr 1:26 ababanengi abazalelwe e.

ESIMQILILEYO

, 2Kr 7:2 kakho e.

ESINGAZIBONIYO

, 2Kr 4:18 nhlo ezintweni e.

ESINGELANCEDO

, Nan 21:5 isinkwa lesi e.

ESIPHENDUKAYO

, Luk 15:7 ngenxa yesoni e.

ESISEKELWENI

, 2Thi 1:13 e. samazwi aqondileyo

ESISWINI

, Hu 139:16 ngiqalisa ukubunjwa e.

ESITHANDWENI SOMLILO

, Dan 3:17 e. ovuthayo

ESIVEZWE

, Efe 3:5 imfihlo e. kubaphostoli

ESIZICELAYO

, Efe 3:20 ukwedlula lezo e.

ETENDENI

, Hu 15:1 ngonjani omamukela e. lakho?

ETHULEYO

, Isy 53:7 Wayenjengemvukazi e.

ETSHELELAYO

, Hu 73:18 Ubabeka endaweni e.

EVALWE NGCI

, Dan 12:9 amazwi la kumele e.

EWENZA KUHLE

, Dan 6:4 e. umsebenzi wakhe

EWINDINI

, Imis 20:9 E. kwakuhlezi uYuthikhu

EYANGITHANDAYO

, Gal 2:20 eNdodaneni e.

EYAYOME UMHLUBULO

, Luk 5:24 wathi endodeni e.

EZABHALWA

, Rom 15:4 izinto e. kudala

EZAKHAYO

, 1Kr 10:23 kodwa kayisizo zonke e.

EZAZISELE

, Mat 14:20 babutha iziqephu e.

EZEHLISA

, Luk 2:51 waqhubeka e. kubo

EZELWE YODWA

, Joh 3:16 ngeNdodana yakhe e.

EZIBAJUMA BELIBELE

, Tsh 9:11 yizehlakalo e.

EZIHLAHLENI

, Sam 22:14 e. zokuphila

EZIKOLO

, Joh 7:15 ingafundanga e.

EZILAHLEKILEYO

, Hez 34:4 le. alizange lizidinge

EZILIHLAZO

, Rom 1:27 besenza izinto e.

EZIMHLOPHE

, Zag 16:31 Inwele e. zingumqhele

EZIMNANDI ENDLEBENI

, Rom 16:18 izinto e.

EZIMTHOKOZISAYO

, Joh 8:29 ngisenza izinto e.

EZIMVU

, Joh 21:16 Yelusa amazinyane e. zami

EZINCANE

, Zak 4:10 Lingeyisi usuku lwezinto e.

EZINDLINI

, Isy 26:20 ngenani e. zenu zangaphakathi

Imis 7:48 oPhezukonke kahlali e.

EZINGATSHO LUTHO

, Luk 17:10 Siyizinceku e.

EZINGAYISIZO ZEMVELO

, Jud 7 belandela izifiso e.

EZINGCOLILEYO

, Rom 1:24 balandela inkanuko e.

EZINGOZINI

, 2Kr 11:26 lase. edolobheni

EZINHLIZIYWENI

, Jer 31:33 ngiwubhale e. zabo

EZINKULU KAKHULU

, Efe 3:20 ukwenza izinto e.

EZINSUKWINI ZOKUCINA

, 2Thi 3:1 e. ezinzima

EZINTSHA

, Isy 42:9 Khathesi sengimemezela izinto e.

Imis 17:21 kokukhuluma lokulalela izinto e.

EZINYE IZIMVU

, Joh 10:16 Ngile. ezingayisizo

EZIPHAKAMISA

, Zag 16:18 Nxa umuntu e.

EZIPHAKEMEYO

, Rom 12:16 licabanga ngezinto e.

EZIQAKATHEKE

, Flp 1:10 linanzelele e. kakhulu

EZIQHULAYO

, Mal 1:8 linikela ngezifuyo e.

EZISEMUVA

, Luk 9:62 akhangele izinto e.

EZIYIKUTHULA

, 1Pe 3:4 e. lomoya omnene

EZRA

, Ezr 7:11 u-E. umphristi owayengumbhali

EZULWINI

, Joh 3:13 Kakho osewake waya e.

2Kr 12:2 eyathathwa yasiwa e. lesithathu

F

FAKAZA

, Joh 7:7 Umhlaba uyangizonda ngoba ngif.

Joh 18:37 ukuthi ngizof. iqiniso

Imis 28:23 ef. ngokugcweleyo ngoMbuso

FAKAZI

, Dut 19:15 iqiniswe yibuf. babantu ababili

Isy 43:10 Lingof. bami, kutsho uJehova

Mat 18:16 yibuf. babantu ababili kumbe

Mat 24:14 zizatshunyayelwa kube lobuf.

Imis 1:8 lizakuba ngof. bami

Imis 17:31 Unike ubuf. ngokumvusa kwabafileyo

Sam 1:5 lakuJesu Khristu, uF. Othembekileyo

Sam 11:3 of. ababili baphrofethe okwamalanga

FANELANGA

, Ezr 9:6 kungangif. ukuthandaza

Mat 10:37 ukwedlula mina kangif.

Luk 15:19 Akusangif. ukubizwa ngokuthi

Imis 13:46 lizahlulela ukuthi ukuphila akulif.

1Kr 11:27 onatha inkomitsho yena engaf.

FANELE

, Imis 5:41 uNkulunkulu wayekubone kuf.

2Kr 3:5 nguNkulunkulu osenza sif.

Efe 4:1 lihambe ngendlela ef. ukubizwa

2The 1:5 lif. ukungena eMbusweni

Heb 11:38 umhlaba awuzange ubaf.

Sam 4:11 Uf. Jehova, ngoba

FEBA

, Mat 15:19 kuphuma lokuf.

Mat 19:9 abesetshada lomunye umfazi, uyaf.

Imis 15:20 baxwaye lokuf., legazi

Gal 5:19 Ukuf. lokungcola, lokuxhwala

FIHLA

, Zag 28:13 Of. iziphambeko zakhe kasoze

FILIPHU

, Imis 8:26 ingilosi kaJehova yakhuluma loF.

Imis 21:8 endlini kaF. umvangeli

FINIYASI

, Nan 25:7 UF. wathatha umkhonto

FISA

, Job 14:15 Uzaf. ukuphinda ungibone

FUNA

, Mat 6:32 UYihlo uyakwazi ukuthi liyazif.

Kol 3:1 qhubekani lif. izinto zaphezulu

FUNDA

, Flp 4:9 Izinto elazif. kimi

2Thi 3:7 Bahlala bef. kodwa bayehluleka

FUNDISA

, Aba 13:8 izosif. ukuthi umntwana

Hu 143:10 Ngif. ukwenza intando yakho

Zag 9:9 F. olungileyo, yena uzakwengezelela

Zag 22:6 F. umntwana indlela

Mat 7:28 bemangaliswa yindlela ayef. ngayo

Mat 7:29 wayef. njengomuntu olamandla

Mat 15:9 baf. ezithethwe emilayweni yabantu

Rom 2:21 uf. abanye, kungani ungazifundisi?

FUNDISA NGOBUNGCITSHI

, 2Thi 4:2 langokuf.

FUNDISE

, Ezr 7:10 wayeselungise inhliziyo ukuze af.

Hu 32:8 ngikuf. indlela

Jer 31:34 kasoze aphinde af. umfowabo

Mal 2:7 Umphristi kumele af. abantu

Mat 28:20 libaf. ukulandela izinto zonke

1Thi 2:12 Angimvumeli owesifazana af.

FUNDISWA

, Isy 54:13 bazaf. nguJehova

FUNEKA

, Luk 12:48 ophiwe okunengi kuzaf. okunengi

FUNGA

, Gen 22:16 Ngif. ngami uqobo

Aba 11:30 UJeftha waf.

Mat 5:34 Lingaqali ukuf.

FUNJATHISWA

, Tsh 7:7 lokuf. kuyayona inhliziyo

G

GABRIYELI

, Luk 1:19 NginguG., ngima phambi

GALIKHI

, Nan 11:5 sakhanuka lama-onyeni leg.

GAMALIYELI

, Imis 22:3 ngafundiswa nguG.

GANYANA

, Isy 11:6 lzinyane lemvu Ieg. ndawonye

Mat 7:15 begqoke esemvu bengamag.

Luk 10:3 linjengamazinyane phakathi kwamag.

Imis 20:29 amag. alesihluku azangena

GAZI

, Gen 9:4 okutsho ig. layo, lingayidli

Lev 7:26 Akumelanga lidle ig.

Lev 17:13 athululele ig. phansi aligqibele

Hez 3:18 ig. lakhe ngizalithonisa kuwe

Mat 26:28 lokhu kumela ig. lami lesivumelwano

Mat 27:25 Ig. lakhe kalibe phezu kwethu

Imis 15:29 liqhubeke lixwaya leg.

Imis 20:28 alithenga ngeg. leNdodana yakhe

Efe 1:7 Siyakhululwa ngenhlawulo ngeg.

1Pe 1:19 lakhululwa ngeg. likaKhristu eliligugu

1Jo 1:7 ig. likaJesu liyasihlambulula

Sam 18:24 Kwatholakala ig. labangcwele

GCOBA

, 1Sa 16:13 uSamuyeli wamg. uDavida

GCOTSHIWEYO

, Hu 2:2 Amakhosi afuna ukulwa log.

Hu 105:15 Lingabathinti abag. bami

GCWALISA

, Mat 5:17 ukuzog., hatshi ukutshabalalisa

GEDI

, Mat 7:13 Ngenani ngeg. elincane

GEHAZI

, 2Am 5:20 uG. wathi, ngizagijima

GEHENA

, Mat 10:28 ongalitshabalalisa eG.

GEZA

, 2Am 5:10 hamba uyeg. kasikhombisa emfuleni

GEZISA

, Hu 51:2 Ngig. ususe isiphambeko sami

Joh 13:5 waqalisa ukug. abafundi inyawo

GEZISWA

, 1Kr 6:11 selag. lahlanzeka, selangcweliswa

GIBHITHE

, Mat 2:15 ngayibiza indodana yami eG.

GIBHIYONI

, Jos 9:3 AbaseG. labo bakuzwa

GIDA

, Aba 11:34 indodakazi yakhe yaphuma ig.

GIDIYONI

, Aba 7:20 Inkemba kaJehova lekaG.!

GIJIMA

, Gal 5:7 Belig. kuhle nje

GIJIMANI

, 1Kr 9:24 G. ngendlela ezakwenza liwuthole

GOLA

, Luk 5:10 khathesi uzabe usug. abantu

GOLIDE

, Hez 7:19 Isiliva leg. akusoze kubasindise

Dan 3:1 yenza isithombe seg.

GOLIGOTHA

, Joh 19:17 yiNdawo ethiwa yi-G.

GOLIYATHI

, 1Sa 17:4 iqhawe okwakuthiwa nguG.

GOMORA

, Gen 19:24 isalufa kanye lomlilo eG.

GUGU

, Zag 2:4 angathi ugebha amag. afihliweyo

Zag 10:2 Amag. atholakale ngobuqili ngeke

Dan 9:23 wena ulig. kakhulu

Hag 2:7 izinto ezilig. ezivela ezizweni zonke

Mat 13:44 UMbuso unjengeg. elifihlwe egangeni

2Kr 4:7 Sileg. leli ezimbizeni zebumba

1Pe 1:19 lakhululwa ngegazi elilig. likaKhristu

GUQUKA ISIMO

, Mat 17:2 wag. phambi kwabo

GUQULWANI

, Rom 12:2 g. indlela elicabanga ngayo

GWADULE

, Isy 35:1 lendawo elug. izathaba iqhakaze

Isy 35:6 Lezifula zigeleze endaweni elug.

GWALA

, 2Thi 1:7 kasiphanga umoya wobug.

H

HALELUYA

Khangela elithi DUMISANI UJAH.

HAMBA

, Joh 6:19 uJesu eh. phezu kolwandle

1Kr 7:15 ongakholwayo ekhetha ukuh.

HAWUKELA

, Hu 73:3 ngah. abazikhukhumezayo

HAYIDESI

. Khangela elithi NGCWABA.

HEZEKHIYA

, 2Am 19:15 UH. waqalisa ukuthandaza

HLABELA

, Mat 26:30 bah. izingoma zokudumisa

Imis 16:25 uPhawuli loSila beh. bedumisa

HLABELELANI

, Hu 96:1 H. uJehova ingoma entsha

Hu 98:1 H. uJehova ingoma entsha

HLAHLULA

, Nan 23:23 akulakuh. okungamelana

HLAKANIPHA

, Hu 111:10 yikuqala kokuh.

Zag 2:6 uJehova nguye onika ukuh.

Zag 4:7 Ukuh. kuqakatheke kakhulu

Zag 8:11 ukuh. kungcono kulamakhorali

Zag 9:9 yena uzakwandisa ukuh. kwakhe

Zag 24:3 Indlu yakhiwa ngokuh.

Zag 27:11 Ndodana h. uthokozise inhliziyo yami

Tsh 7:12 ukuh. kuyayilondoloza impilo

Tsh 10:10 ukuh. kwenza umuntu aphumelele

Mat 11:19 ukuh. kukhanya ngemisebenzi

Luk 21:15 lokuh. okuzakwenza izitha zehluleke

Rom 11:33 Inotho lokuh. kujule kakhulu!

1Kr 2:6 ayisikho ukuh. kwababusi

1Kr 3:19 Ukuh. komhlaba kuyibuthutha

Kol 2:3 amagugu okuh. afihlwe kuye

Kol 2:8 olithumba ngokuh.

Jak 1:5 ongelakho ukuh. kaqhubeke

Jak 3:17 ukuh. okuvela phezulu

HLAKANIPHE

, Hu 119:98 wenza ngih. ukwedlula

HLAKANIPHILE

, Zag 3:7 Ungaziboni angani uh.

Isy 5:21 Maye kwabazitshela ukuthi bah.

Luk 16:8 umphathi wayetshengise ukuthi uh.

Luk 16:8 bah. ukwedlula amadodana

HLALA

, Hu 110:1 H. esandleni sami sokudla

HLAMBULULA

, Dan 12:10 Abanengi bazazih.

HLAMBULULE

, Hu 51:2 Ungih. esonweni sami

HLAMUKA

, 1Sa 15:23 ukuh. kuyafanana lesono

2The 2:3 kungaqalanga kwaba lokuh.

HLANHLATHILE

, Hu 119:176 Ngih. njengemvu

Isy 53:6 sih. njengezimvu ezilahlekileyo

HLANYELA

, Hu 126:5 Abah. bekhala

Tsh 11:6 H. inhlanyelo yakho ekuseni

1Kr 3:6 ngah., u-Apholo wathelela

HLANZEKILE

, Joh 15:3 selih. kudala ngenxa yelizwi

HLATSHWA

, Hu 44:22 angathi siyizimvu zokuh.

Isy 53:7 Walethwa njengemvu esisiyah.

HLAWULELWE

, Lev 16:34 kanye abantu bah.

HLEKA

, Hu 2:4 ohlezi esihlalweni ezulwini uzah.

Zag 14:13 Umuntu angah. inhliziyo ibuhlungu

HLELWE KUHLE

, 1Kr 14:40 ngendlela efaneleyo leh.

HLENGA

, Hu 49:7 Akula ongenelisa ukuh. umfowabo

Hos 13:14 Ngizabah. emandleni engcwaba

2Pe 2:9 uJehova uyakwazi ukubah.

HLIFIZWA

, Zag 29:1 oqinisa intamo uzah.

HLOLA

, Hu 26:2 Ngih. awu Jehova, h. inhliziyo

Zag 21:2 uJehova uh. izinhliziyo

2Kr 13:5 lizih. ukuthi lisekukholweni yini

HLOLISISA

, 2Imi 16:9 Amehlo kaJehova ayakuh.

Imis 17:11 beh. iMibhalo

HLOLISISANI

, 1The 5:21 H. zonke izinto

HLONIPHA

, Eks 20:12 H. uyihlo lonyoko

1Pe 3:2 sebezibonele lokuthi liyah.

HLONIPHE

, Efe 5:33 lenkosikazi kumele imh.

1The 5:12 libah. abasebenza nzima

HLONITSHWE

, 1Thi 5:17 bah. ngokuphindiweyo

HLUKANISA

, Heb 5:14 asebazifundisa ukweh. okuhle

HLUKULUZA

, Hu 119:86 bayangih. ngingonanga

Joh 15:20 nxa bengihlukuluzile lani bazalih.

Imis 22:4 Ngangih. abaleyoNdlela

HLUKULUZWA

, Mat 5:10 Bayathokoza asebeke bah.

Mat 13:21 ukuh. kufika, akhubeke

Mak 4:17 nxa ukuh. kufika, bakhubeke

Mak 10:30 abantwana lamasimu lokuh.

1Kr 4:12 nxa sih. siyaqinisela

2Kr 4:9 Siyah. kodwa kasilahlwanga

HLULUKELWA

, Zag 18:14 ongabekezelela ukuh.?

HLUPHEKA

, Mat 24:21 lokuh. okukhulu okungakaze

Rom 8:17 sizindlalifa, nxa singah.

1Kr 12:26 Nxa esinye isitho sih., ezinye

2Kr 4:17 Ukuh. ngokwesikhatshana

HORA

, Mat 24:36 olaziyo lelolanga laleloh.

I

IBILAHLEKILE

, Luk 15:24 indodana i. kodwa

IBIZO

, Gen 11:4 kasizenzeleni i.

Eks 3:13 Ngubani i. lakhe?

Eks 3:15 yilo i. lami nini lanini

Eks 9:16 i. lami limenyezelwe emhlabeni

Eks 20:7 ulisebenzise kubi i. likaJehova

1Imi 29:13 siyalidumisa i. lakho elihle

Hu 9:10 abalaziyo i. bazathembela kuwe

Zag 18:10 I. likaJehova liyinqaba eqinileyo

Zag 22:1 Ukukhetha i. elihle kungcono

Tsh 7:1 I. elihle lingcono kulamafutha

Jer 23:27 abakhohlwa i. lami

Hez 39:25 Ngizalilwela i. lami elingcwele

Mal 1:11 i. lami lizaphakanyiswa ezizweni

Mat 6:9 kalingcweliswe i. lakho

Joh 12:28 Baba khazimulisa i. lakho

Joh 17:26 Sengenze balazi i. lakho

Imis 4:12 alikho i. okumele sisindiswe ngalo

Rom 10:13 wonke umuntu obiza i. likaJehova

IBUSE

, Sam 11:15 izakuba yinkosi i. nini lanini

IBUYELELANE

, 1Kr 7:11 ingatshadanga kumbe i.

IDILI

, Isy 25:6 I. elilezibiliboco, I. elilewayini

IDINGE

, Hu 119:176 njengemvu elahlekileyo. I. inceku

IFILE

, Luk 15:24 indodana ibi. kodwa isiphila

Efe 2:1 laphila lanxa lali. ngenxa yezono

IGODI

, Zag 26:27 Ogebha i. uzawela kulo

IHAWU

, Hu 84:11 UJehova ulilanga futhi uli.

Efe 6:16 thathani i. elikhulu lokholo

IHLOBO

, Mat 24:32 likwazi ukuthi i. seliseduze

IHLUMELA

, Jer 23:5 ngizavusela uDavida i. elihle

IJWABU

, Job 33:25 I. lakhe kalibe butshelezi

IKHANDA

, Gen 3:15 Izacobodisa i. lakho

Dan 2:32 I. laso belenziwe ngegolide

IKHUBA

, Luk 9:62 othi esebambe i. akhangele

IKUSASA

, Zag 24:20 i. lomuntu owenza okubi

Isy 65:11 unkulunkulu ohlela i.

ILANGA LOKUZALWA

, Mat 14:6 i. kukaHerodi

ILELE

, Gen 28:12 i. lisiyatshaya emazulwini

ILENOTHO

, Sam 18:7 ebizikhazimulisa ngalo i.

ILIFA

, Hu 127:3 Abantwana bali. elivela kuJehova

Mat 5:5 abamnene bazakudla i. lomhlaba

Mat 25:34 lidle i. loMbuso elawulungiselwa

Efe 1:18 inotho eli. aligcinele abangcwele

ILITSHE

, Dan 2:34 wabona i. liqetshulwa

Mat 21:42 I. elaliwa ngabakhi

ILITSHE ELIYISIQOKOQELA

, Hu 118:22 Selibe li.

Efe 2:20 uJesu uli.

ILIZWE

, Isy 66:8 i. lingazalwa ngelanga elilodwa?

ILIZWI LESIPHROFETHO

, 2Pe 1:19 i. lizagcwaliseka

ILIZWI LIKANKULUNKULU

, Isy 40:8 i. lihlala nini lanini

Mak 7:13 lenza i. libe yinto engelancedo

1The 2:13 lisamukela i.

Heb 4:12 I. liyaphila njalo lilamandla

ILWE

, 2Thi 2:24 inceku yeNkosi akumelanga i.

IMALI

, Tsh 7:12 njengoba nje i. ivikela

Tsh 10:19 i. iqeda zonke inhlupho

1Thi 6:10 ukuthanda i. kuyimpande

Heb 13:5 lingabi ngabantu abathanda i.

IMANA

, Eks 16:31 babiza isinkwa leso ngokuthi yi.

Jos 5:12 I. yacina ukuba khona

IMBONGI

, Imis 17:28 njengoba lezinye i. zenu zisitsho

IMFIHLO

, Zag 11:13 othembekileyo uyayigcina i.

Zag 20:19 Onyundiselayo uveza eziyi.

Zag 25:9 ungayivezi i. oyitsheliweyo

Amo 3:7 Ingazange iqale iveze i. yayo

Flp 4:12 sengifunde i. yokusutha

IMFIHLO ENGCWELE

, Efe 3:4 ngiyayizwisisa i.

IMIBHALO

, Mat 22:29 aliyazi i. futhi aliwazi

Luk 24:32 bezingavuthi yini esichasisela i.

Imis 17:11 behlolisisa i. nsuku zonke

Rom 15:4 ngoba i. iyasiduduza

2Thi 3:16 i. iphefumulelwe nguNkulunkulu

IMIBIKO

, Dan 11:44 izakwethuswa yi.

IMIHLANGANO

, Lev 23:4 Le yi. engcwele

IMIHLATSHELO

, 2Sa 24:24 i. engingazange

Hu 40:6 Awuzange ufune i. leminikelo

Rom 12:1 imizimba ibe yi. ephilayo

IMIKHOSI

, Lev 23:4 Le yi. kaJehova

IMILOMO

, Hu 8:2 usebenzisa i. yabantwana

IMIMOYA

, Efe 4:14 siphoselwa le yi. yemfundiso

Sam 7:1 ziyibambe zayiqinisa i. emine

IMITHANDAZO

, Hu 65:2 Wena olalela i.

1Pe 3:7 i. yenu ingavinjwa

IMITHELO

, Luk 23:2 bangabhadali i. kuKhesari

Rom 13:6 Yikho futhi libhadala i.

IMITHETHO

, Hu 19:7 I. kaJehova iphelele

2Thi 2:5 nxa elandele i. yomncintiswano

IMITHETHO ELITSHUMI

, Eks 34:28 i. wayibhala

IMIZEKELISO

, Mat 13:34 UJesu wasebenzisa i.

Mak 4:2 Wabafundisa esebenzisa i.

IMIZWA

, 1Kr 7:36 isikhathi lapho i. yobutsha

IMPENDULO

, Zag 15:1 I. epholileyo iyalwehlisa ulaka

IMPI

, 1Sa 17:47 i. ngekaJehova

Hu 46:9 Uyaziqeda izi. emhlabeni

Isy 2:4 azisoze zifundele ukulwa i.

1Kr 14:8 ngubani ongalungiselela i.?

Sam 12:7 Kwavuka i. ezulwini: UMikhayeli

IMPILO

, Hu 72:14 I. yabo izakuba ligugu kuyo

Luk 9:24 loba ngubani ofuna ukusindisa i.

Luk 23:46 i. yami ngiyibeka ezandleni

Imis 20:24 eyami i. angiyiboni iligugu

IMVANA

, Isy 40:11 Aqoqe i.

Joh 1:29 Khangelani, i. esusa isono

INAMATHELE

, Gen 2:24 izatshiya lonina i. kumkayo

INCWADI

, Dut 24:1 imbhalele i. yokumdivosa

Mat 19:7 indoda iphe umkayo i.?

INCWADIMGOQWA

, Sam 20:12 kwavulwa i.

INCWADI YESIVUMELWANO

,Jer 32:12 ngayinika uBharukhi i.

INDABA

, Eks 23:1 Akumelanga ufafaze i.

INDABA ZABANTU

, 1The 4:11 lokungangeneli i.

INDALO

, 2Kr 5:17 omanyene loKhristu uyi. entsha

INDAWO EWOMILEYO

, Isy 41:18 Ngizatshintsha i. ibe

INDIMI

, Zak 8:23 amadoda avela kuzo zonke izi.

Imis 2:4 baqalisa ukukhuluma ngezi.

INDLELA

, Zag 4:18 i. yabalungileyo injengokukhanya

Isy 30:21 Le yiyo i. Hambani ngayo

Jer 10:23 kalamandla okuqondisa i. yakhe

Mat 7:14 incinyane i. eya ekuphileni

Joh 14:6 ngiyi. leqiniso kanye lokuphila

1Kr 4:17 Uzalikhumbuza i. engenza ngayo

INDLOVUKAZI

, 1Am 10:1 I. yeShebha yezwa

INDLU

, 2Sa 7:13 ozangakhela i., ibizo lami lidunyiswe

Hu 127:1 Ngaphandle kokuthi uJehova ayakhe i.

Isy 56:7 izabizwa ngokuthi yi. yokuthandazela

Joh 2:16 ukwenza i. kaBaba i. yokuthengiselana!

2Kr 5:1 lesakhiwo esiyi. ezahlala nini lanini

Heb 3:4 i. ngayinye ilomakhi wayo

INGAFUNDANGA

, Joh 7:15 i. ezikolo?

INGALO

, Joh 12:38 Ngubani osevezelwe i. kaJehova?

INGCITSHI

, Zag 22:29 oyi. emsebenzini wakhe?

INGOMA

, Neh 12:46 labezi. zokudumisa lokubonga

Kol 3:16 izi. zokukhonza lezokubonga

INGOZI

, Hu 91:5 Kawusoze wesabe i. ezingakwehlela

Zag 3:25 Awusoze wesabe i. engakujuma

Zag 22:3 ohlakaniphileyo uyayibona i. acatshe

INGQONDO

, 1Kr 2:16 thina silayo i. kaKhristu

Flp 3:19 i. zabo zisezintweni zomhlaba

Kol 3:2 Gcinani i. zenu

INGWE

, Isy 11:6 I. ilale lezinyane lembuzi

INGXABANO

, Zag 15:18 ophuza ukuzonda uyayiqeda i.

Zag 17:14 Suka i. ingakaqalisi

Zag 21:19 lomfazi othanda i.

INHLAMVU

, Zak 2:8 othinta lina uthinta i. yelihlo lami

INHLANYELO

, Luk 8:11 I. lilizwi likaNkulunkulu

INHLANZI

, Jon 1:17 wathuma i. ukuthi iginye uJona

Joh 21:11 i. ezinkulu ezingu-153

INHLAWULO

, Mat 20:28 ngempilo yayo ibe yi.

INHLIZIYO EZISOLAYO

, Hu 51:17 Umhlatshelo okuthokozisayo yi.

INHLUPHO

, Hu 34:19 Zinengi i. ezingehlela olungileyo

Rom 5:3 i. zenza siqinisele

Rom 8:18 I. ngizibona zingatsho lutho

1Pe 5:9 lisazi ukuthi i. eliphakathi kwazo

Sam 18:4 lingafuni ezinye zezi. zayo

INJA

, Zag 26:17 obamba i. ngendlebe

Tsh 9:4 i. ephilayo ingcono kulesilwane esifileyo

2Pe 2:22 I. isibuyele emahlanzweni ayo

INJONGO

, Zag 16:4 ukuze agcwalise i. yakhe

Rom 9:11 ukuze i. kaNkulunkulu iqhubeke

INKANYEZI

, Hu 147:4 Zonke izi. azibize ngamabizo

Mat 24:29 ngemva kokuhlupheka, izi. zizakuwa

Sam 2:1 i. eziyisikhombisa esandleni

INKATHI

, Dan 2:21 Utshintsha izikhathi lezi.

INKATHO

, Hu 22:18 benza i. babelane izigqoko zami

INKEMBA

, Isy 2:4 Bazakhanda i. zabo zibe yizikali

Heb 4:12 Ilizwi libukhali ukwedlula i.

INKONZO ENGCWELE

, 1Sa 2:11 esenzela uJehova i.

Rom 12:1 i. eliyenza ngezingqondo

INKOSANA

, Dan 10:13 i. yePhesiya ilwisana lami

INKULULEKO

, Rom 8:21 i. ekhazimulayo yabantwana

1Pe 2:16 lingasebenzisi i. ukuvala

2Pe 2:19 Babathembisa i.

INKULUMO EBOLILEYO

, Kol 3:8 lilahle i.

INOKHI

, Gen 5:24 U-I. wahamba loNkulunkulu

INOTHO

, Hu 62:10 Lanxa i. yakho isanda

Zag 11:4 I. ayisoze incede ngosuku lolaka

Zag 11:28 Othemba i. yakhe uzakuwa

Zag 18:11 ubona angathi i. ingumduli

Tsh 5:10 lomuntu othanda i. kasuthiseki

Luk 12:33 eziyi. engapheliyo ezulwini

INSIKA

, Eks 13:22 I. yeyezi, lensika yomlilo

Gal 2:9 ababekhanya bezi.

1Thi 3:15 i. lesisekelo seqiniso

INSIMBI

, Zag 27:17 i. ilola enye i.

Dan 2:43 i. lebumba akuhlangani

INSUKU

, Imis 1:7 ukwazi izikhathi kumbe i.

INSUKU EZIBEKIWEYO

, 1The 5:1 lezikhathi lezi.

INTABA

, Gen 7:20 Amanzi aphakama aze edlula izi.

Hu 24:3 Ngubani ongaqansa i. kaJehova?

Isy 11:9 kudilize kuyo yonke i. engcwele

Dan 2:35 laba yi. egcwala umhlaba

INTAKA

, Mat 10:29 I. ezimbili azithengiswa ngohlamvu

INTO ENGAMKHUBA

, Rom 14:13 singabeki i.

INTONGA YOBUKHOSI

, Gen 49:10 I. ayisoze isuke

INTSHAKA

, Nan 15:39 Kumele lithungele i.

INYANGA

, Imis 13:6 nguBha-Jesu owayeyi.

INYOKA

, Gen 3:4 I. yasisithi kowesifazana:

Joh 3:14 uMosi waphanyeka i. enkangala

INYONI

, Mat 6:26 Khangelisisani i.

INYUMBA

, Eks 23:26 abesifazana abasoze babe zi.

Isy 54:1 Memeza wena wesifazana oyi.

INZONDO

, Efe 4:31 ukufukamela i., lokuthukuthela

INZUZO

, Zag 15:27 owenza i. yobuqili uletha uhlupho

IPHEFUMULELWE

, 2Thi 3:16 Yonke iMibhalo i.

IPHELELE

, Hu 19:7 Imithetho kaJehova i.

IPLANI

, Eks 26:30 umise ithabanikeli ulandela i.

1Am 6:38 ukwakhiwa kulandelwa i.

IQEMBU

, Imis 17:5 awabuthanisa aba li. elikhulu

Imis 28:22 okuli. lokhu kusolwa ngabantu

IQHALAQHALA

, Dut 17:12 Umuntu ozazenza i.

Zag 11:2 engaba li. okulandelayo yikuyangeka

IQHUDE

, Mat 26:34 i. lingakakhali, usungiphike

ISABELO

, Dan 12:13 ekucineni uzasukuma uthole i.

ISACUTHE

, Lev 19:14 Akumelanga uthethise oyi.

ISAKA

, Gen 22:9 lenyawo zendodana yakhe u-I.

ISAYEKE

, Dut 25:4 Ungayifaki i. inkunzi

ISIBAMBISO

, Zag 17:18 avume ukukhiphela omunye i.

ISIBANE

, Hu 119:105 Ilizwi lakho liyi. enyaweni zami

Mat 6:22 I. somzimba lilihlo

ISIBONAKALISO

, Mat 24:3 i. sokuba khona kwakho?

Mat 24:30 i. seNdodana sizabonakala

ISIBONELO

, Joh 13:15 ngilitshiyele i.

1Pe 2:21 walihluphekela elitshiyela i.

ISIBUSISO

, Dut 30:19 sengibeke i. kanye lesiqalekiso

Zag 10:22 I. sikaJehova senza umuntu anothe

Flp 1:29 seliphiwe i. ngenxa kaKhristu

ISIDINDI

, Dan 4:15 tshiyani i. lempande

ISIFEBE

, Sam 17:16 zizasizonda i. zisithathele esilakho

ISIFISO

, Rom 7:18 Ngilaso i. sokwenza okuhle

Gal 5:16 alisoze lilandele i. senyama

Flp 2:13 aliphe i.

Jak 1:14 ngokudonswa langokuhugwa yi.

1Jo 2:16 i. senyama lesifiso samehlo

ISIFUNGO

, Dut 23:21 Nxa ungenza i. kuJehova

ISIGODO SOKUHLUTSHWA

, Mat 10:38 ongasemukeliyo i.

Luk 9:23 asithwale nsuku zonke i.

ISIGOGA

, Isy 35:6 oyi. uzakweqa njengempala

ISIGQILI

, Zag 22:7 Okweledayo uba yi.

Joh 8:34 owenza isono uyi. sesono

ISIHAWU

, 1Imi 21:13 ngoba i. sakhe sikhulu kakhulu

Zag 28:13 ozivumayo uzatshengiswa i.

Mat 9:13 Ngifuna i. hatshi umhlatshelo

Mat 16:22 Zizwele i. Nkosi

Jak 2:13 I. sinqoba ukwahlulela

ISIHLALO SOBUKHOSI

, Hu 45:6 UNkulunkulu uyi.

Luk 1:32 uzayipha i. sikayise uDavida

ISIHWABA

, 1Kr 5:11 yena efeba, kumbe eyi.

ISIKALI

, Luk 6:38 ngoba i. elikala ngaso

ISIKHONGWANE

, Jow 1:4 Okutshiywe yi.

ISIKHUNDLA

, Imis 1:20 I. sakhe sokukhokhela

ISIKHWILI

, Lev 19:18 Akumelanga ubambele abantu i.

ISIKWELEDE

, Zag 11:15 athathe i.

ISILIVA

, Zag 2:4 ukudinga angathi udinga i.

Hez 7:19 Bazaphosela i. emigwaqweni

Zef 1:18 I. legolide akusoze kubavikele

ISIMO SOMZIMBA

, 1Sa 16:7 Ungakhangeli i.

ISIPHAQA

, Hez 3:9 I. sakho sengisenze saqina

ISIPHETHO

, Tsh 12:13 nansi i. sendaba

Mat 28:20 ngilani kuze kube yi. somumo

ISIPHO

, Rom 1:11 ngiliphe i. esivela kuNkulunkulu

Rom 6:23 i. esisiphiwa nguNkulunkulu yikuphila

ISIPHROFETHO

, 2Pe 1:20 asikho i. esiseMibhalweni

2Pe 1:21 i., silethwe ngentando yomuntu

ISISEKELO

, Luk 6:48 yasisakhela i. phezu kwalo

1Kr 3:11 i. ngaphandle kwaleso esabekwayo

ISISU

, Flp 3:19 unkulunkulu wabo yi. sabo

ISITHA

, Rom 12:20 nxa i. sakho silambile sinike

ISITHEMBISO

, 1Am 8:56 Asikho i. esingazange

Hu 15:4 Uyasigcwalisa i. lalapho kubuhlungu

ISITHO

, 1Kr 12:18 uNkulunkulu ebeke i. somzimba

ISITHOMBE

, Eks 20:4 Akumelanga uzenzele i.

ISITHUNYWA

, Mal 3:1 Ngithuma i. sami

ISIVIKELO SESIFUBA

, Efe 6:14 i. esiyikulunga

ISIXWAYISO

, Hez 33:4 kodwa angalaleli i. leso

1Kr 10:11 zabhalelwa ukuthi zibe yi. kithi

ISIZATHO

, Jud 4 yi. sokwenza izinto ezilihlazo

ISIZWE

, Eks 19:6 libe yi. esingcwele

Hu 33:12 Siyathokoza i. esenza uJehova abe

Isy 66:8 I. singazalwa ngesikhatshana yini?

Mat 21:43 uphiwe i. esithela izithelo zawo

Mat 24:7 I. sizavukela i.

1Pe 2:9 liyisizwe esikhethiweyo, i. esingcwele

ISONO

, Gen 4:7 i. sikucathamele emnyango

Hu 32:1 Uyathokoza osethethelelwe i.

Isy 53:12 Yathwala i. sabantu abanengi

Jer 31:34 angisoze ngisasikhumbula i.

Mat 5:29 Nxa ilihlo likwenzisa i., likopole

Mat 18:15 umfowenu angenza i., hamba

Mak 3:29 othuka umoya ongcwele, i. sakhe

Joh 1:29 iMvana kaNkulunkulu esusa i.

Rom 5:12 I. sangena emhlabeni ngomuntu

Rom 6:14 I. akumelanga sibe yinkosi yenu

Jak 4:17 ekwazi okuqondileyo angakwenzi, wenza i.

1Jo 2:1 nxa loba ngubani angenza i.

1Jo 5:17 Konke okungalunganga kuyi.

ISOTSHA

, 2Thi 2:4 Kakho othi eli. angenele

ISRAYELI

, Gen 35:10 usuzabizwa ngokuthi ungu-I.

Hu 135:4 u-I. abe yimpahla yakhe

Gal 6:16 abangu-I. kaNkulunkulu

ITHOBEKILE

, Zak 9:9 I. futhi igade ubabhemi

ITHULUZI

, Tsh 10:10 Nxa i. lensimbi libuthundu

IVIRI

, Hez 1:16 kwakungathi i. liphakathi kwelinye i.

IWUBALE

, Dut 17:19 i. zonke insuku zokuphila kwayo

IWULU

, Aba 6:37 Nxa i. leyo ingaba lamazolo

IYASIZA

, 2Thi 3:16 iphefumulelwe futhi i.

IYAZIBAMBA

, 2Thi 2:24 itshengise ukuthi i.

IYISITSHA

, Imis 9:15 Indoda le i. engisikhethileyo

IZANDLA

, Isy 35:3 Qinisani i. ezibuthakathaka

IZE

, Isy 65:23 Abasoze basebenzele i.

IZIBANE

, Mat 25:1 lentombi ezilitshumi ezathatha i.

IZIBHALELE

, Dut 17:18 i. uMthetho lo kulo

IZIBHEBHEDU

, Eks 31:18 wasemnika i. ezimbili

IZIFUYO

, Zag 12:10 Olungileyo uzigcina kuhle i.

IZIGQILI

, 1Kr 7:23 yekelani ukuba yi. zabantu

Gal 5:13 wobani yi. zomunye lomunye

IZIGQOKO

, Efe 6:13 zonke i. zokuzivikela

IZIHLALO ZOBUKHOSI

, Dan 7:9 kwaze kwabekwa i.

IZIHLOBO

, Imis 10:24 UKhoneliya ebize i.

IZIHWABA

, 1Kr 6:10 labayi. abasoze balithole ilifa

IZIKALI

, Lev 19:36 lisebenzise i. eziqondileyo

Zag 11:1 UJehova uyazenyanya i. zobuqili

IZIKHATHI EZIBEKIWEYO

, Luk 21:24 i. zabezizwe

IZIKHONZI

, 2Kr 6:4 siyi. zikaNkulunkulu

IZIKHUMBUZO

, Hu 119:24 Ngiyazithanda i. zakho

IZIKHWILI

, 1Kr 13:5 Alugcini i.

IZILO

, Dan 7:3 kwasekuphuma i. ezine elwandle

IZIMVU

, Hez 34:12 njengomelusi opha i. zakhe

Mat 25:33 Izabeka i. esandleni sayo sokudla

IZINCEKU

, Isy 65:13 I. zami zizakudla kodwa

IZINCEKU EZIKHONZAYO

, 1Thi 3:8 I. lazo kumele

IZINDABA

, Hu 112:7 Kasoze esabe ukuzwa i. ezimbi

IZINDLEKO

, Luk 14:28 ahlale phansi abale i.

IZINDLU

, Isy 65:21 Bazakwakha i. bahlale kuzo

IZINJULANGQONDO

, Imis 17:18 ezinye i.

IZIPHATHAMANDLA

, Hu 45:16 Uzawenza abe yi.

IZIQHOLO

, Imis 19:9 baba yi., bala ukukholwa

IZISEBENZI ZETHEMPELINI

, Ezr 8:20 ababenike i.

IZISU

, Eks 23:26 I. zabesifazana azisoze zichitheke

IZITABANE

, 1Kr 6:9 lamadoda ayi.

IZITHEMBISO

, 2Kr 1:20 i. sezibe nguyebo

IZITHOMBE

, Hu 115:4 I. zenziwe ngesiliva langegolide

1Jo 5:21 xwayani i.

IZITHUTHA

, 1Kr 1:27 abantu umhlaba obabona beyi.

IZITSHA

, Rom 9:21 i. ezimbili, esinye ngesomsebenzi

IZIZWANA

, Gen 49:28 i. zako-Israyeli ezingu-12

IZIZWE

, Gen 22:18 zonke i. zizazitholela isibusiso

Mat 25:32 I. zonke zizabuthaniswa kuyo

Imis 17:26 Ngomuntu oyedwa, zonke i.

IZONI

, Hu 1:5 I. azisoze zitholakale embuthanweni

Joh 9:31 uNkulunkulu kalaleli i.

Rom 5:8 uKhristu wasifela siseseyi.

IZONO

, Isy 1:18 Lanxa i. zenu zibomvu gebhu

Isy 38:17 I. zami usuziphosele ngemva

Imis 3:19 phendukani ukuze i. zesulwe

Rom 3:25 wathethelela i. ezenziwa

1Thi 5:24 I. zivela ngemva kwesikhathi

Jak 5:15 nxa enze i. uzathethelelwa

1Jo 1:7 igazi liyasihlambulula kuzo i.

IZULU

, Gen 7:12 I. lathululeka okwamalanga angu-40

Dut 11:14 i. lokuqala lezulu lokucina

Isy 55:10 Njengoba nje i. longqwaqwane

J

JABULA

, Zag 8:30 Ngij. phambi kwakhe

JABULANI

, Rom 12:12 J. ngenxa yethemba

Rom 12:15 J. labajabulayo

JABULISA

, Gal 1:10 Ngizama ukuj. abantu yini?

Gal 1:10 nxa ngilokhu ngisaj. abantu

JAKHOBE

, Gen 32:24 yasiqalisa ukubindana loJ.

JAKHOBE 1.

, Luk 6:16 loJudasi indodana kaJ.

JAKHOBE 2.

, Imis 12:2 Yabulala uJ.

JAKHOBE 3.

, Mak 15:40 loMariya unina kaJ. omncane

JAKHOBE 4.

, Mat 13:55 labafowabo akusiJ., loJudasi?

Imis 15:13 Sebeqedile ukukhuluma uJ. wathi

1Kr 15:7 Wasebonakala kuJ., kubo bonke

Jak 1:1 Mina J. inceku kaNkulunkulu

JEFTHA

, Aba 11:30 UJ. wafunga

JEHOSHAFATHI

, 2Imi 20:3 UJ. wesaba

JEHOVA

, Eks 3:15 UJ. yilo ibizo lami nini lanini

Eks 5:2 Ungubani uJ.? Angimazi uJ.

Eks 6:3 ibizo lami elithi J. ngiliveze

Eks 20:7 Akumelanga ulisebenzise kubi ibizo likaJ.

Dut 6:5 umthande uJ. ngenhliziyo yonke

Dut 7:9 uJ. nguNkulunkulu weqiniso

Hu 83:18 obizo lakho unguJ., oPhezukonke

Isy 42:8 NginguJ. Leli yilo ibizo lami

Hos 12:5 UJ. wamabutho, uJ. yilo ibizo lakhe

Mal 3:6 Mina nginguJ., kangitshintshi

Mak 12:29 uJ. uNkulunkulu nguJ. munye

JEREMIYA

, Jer 38:6 zathatha uJ. zamehlisa emgodini

JERUSALEMA

, Jos 18:28 ebizwa langokuthi yiJ.

Dan 9:25 kwakhiwe kutsha iJ.

Mat 23:37 J., mbulali wabaphrofethi!

Luk 2:41 ukuya eJ. belanda iPhasika

Luk 21:20 lingabona iJ. isigonjolozelwe

Luk 21:24 IJ. izanyathenyathelwa yizizwe

Imis 5:28 seligcwalise iJ. ngemfundiso yenu

Imis 15:2 udaba kubaphostoli labadala eJ.

Gal 4:26 iJ. ephezulu ikhululekile, ingumama

Heb 12:22 selisondele kuyo iJ. yasezulwini

Sam 3:12 iJ. Elitsha elehla livela ezulwini

Sam 21:2 iJ. Elitsha livela ezulwini njengomakoti

JESE

, 1Sa 17:12 UJ. wayelamadodana angu-8

Isy 11:1 Kuzahluma ugatsha esidindini sikaJ.

JESU

, Mat 1:21 kumele uyiphe ibizo elithi J.

JEZEBHELI

, 1Am 21:23 UJ. uzadliwa yizinja

Sam 2:20 uyambekezelela uJ.

JOBE

, Job 1:9 uJ. ubezamesaba yini uNkulunkulu?

Jak 5:11 Selezwa ngokuqinisela kukaJ.

JODANI

, Jos 3:13 emfuleni uJ. amanzi azakuma

2Am 5:10 uyegeza kasikhombisa emfuleni uJ.

JOGWE

, Mat 11:30 ij. lami lilula, lomthwalo

JOGWENI

, 2Kr 6:14 Lingabotshelwa ej. linye

JOHANE 1.

, Mat 21:25 Ubhabhathizo lukaJ. lwaluvela

Mak 1:9 uJesu wabhabhathizwa nguJ.

JOHANE 2.

, Joh 1:42 UnguSimoni, indodana kaJ.

JOHANE 3.

, Mat 4:21 indodana kaZebhedi uJ.

JONA

, Jon 2:1 UJ. wasekhuleka esesiswini senhlanzi

JONATHANI

, 1Sa 18:3 UJ. wenza isivumelwano

1Sa 23:16 UJ. wasuka waya kuDavida

JONGOSI

, Hos 14:2 ngendlela esinikela ngayo ngamaj.

JOSEFA

, Gen 39:23 uJehova wayelaye uJ.

Luk 4:22 Kanti yenalo kasindodana kaJ.?

JOSHUWA

, Eks 33:11 uJ. indodana kaNuni

JOSIYA

, 2Am 22:1 UJ. wabusa okweminyaka engu-31

JUBA

, Mat 3:16 umoya kaNkulunkulu usehla njengej.

Mat 10:16 qaphelani libe msulwa njengamaj.

JUBHILI

, Lev 25:10 kuzakuba liJ. kini

JUDA

, Gen 49:10 Intonga ayisoze isuke kuJ.

JUDASI

, Mat 27:3 UJ. wazisola, wasebuyisela

JULA

, Efe 3:18 libuzwisise ububanzi lokuj.

JULILEYO

, 1Kr 2:10 umoya uhlolisisa lezinto ezij.

K

KABANDLULULI

, Dut 10:17 uNkulunkulu k. muntu

KABUHLUNGU

, Mat 26:75 Waphuma wakhala k.

KAHLOLE

, Gal 6:4 Umuntu ngamunye k. izenzo

KAHLULELI

, Job 34:12 USomandla k. kubi

KAKHETHI

, Imis 10:34 sengizwisisa ukuthi k.

KAKHULU

, 1The 4:10 liqhubeke likwenza k. lokho

KALIKHUBI

, 1Kr 10:32 Nanzelelani ukuthi k.

KALINGCWELISWE

, Luk 11:2 Baba, k. ibizo lakho

KALISIBO

, 1Kr 6:19 k. benu

KALUNGANGA

, Rom 9:14 UNkulunkulu k. yini? Hatshi!

KAMELA

, Mat 19:24 kulula ukuthi ik. lingene

KANGADLI

, 2The 3:10 Nxa engafuni ukusebenza, k.

KANGITSHINTSHI

, Mal 3:6 nginguJehova, k.

KANGITSHIYANGA

, Joh 8:29 k. ngedwa ngoba

KAPHELI AMANDLA

, Isy 40:28 UJehova k.

KAPHUZI

, 2Pe 3:9 k. ukugcwalisa isithembiso

KASINGAMLINGI

, 1Kr 10:9 K. uJehova

KASINGANCINTISANI

, Gal 5:26 k. sisenzelana umona

KASINGAYEKELI

, Gal 6:9 k. ukwenza okuhle

KASUTHISEKI

, Tsh 5:10 k. ngalokho akutholayo

KATHATHU

, Dut 16:16 K. ngomnyaka, amadoda

KATHOKOZISE

, Rom 15:2 k. umakhelwane wakhe

KATSHADE

, 1Kr 7:36 K. uyabe engonanga

KAWANGIDUDUZI

, Job 16:2 Amazwi enu k. ngitsho!

KAYALI

, 1The 4:8 k. muntu, wala uNkulunkulu

KHALA

, Hu 126:5 Abahlanyela bek., bazavuna

Hos 12:4 Wak. eyincenga

Mat 26:75 Waphuma wak. kabuhlungu

KHALAYO

, Luk 6:21 Liyathokoza elik. ngoba

KHALEBHI

, Nan 13:30 UK. wenza abantu bahlaliseke

Nan 14:24 uK. utshiyene labanye

KHANA

, Joh 2:1 ledili lomtshado eK. yeGalile

KHANGELEKA

, 2Kr 10:7 Lahlulela ngokuthi zik. njani

Gal 2:6 kalani lokuthi umuntu uk. njani

KHANUKA

, Flp 1:8 ngiyalik. kakhulu lonke

KHANYA

, Hu 36:9 Siyenelisa ukubona ukuk.

Zag 4:18 indlela yabalungileyo injengokuk.

Isy 42:6 ube yikuk. kwezizwe

Mat 5:14 Lina liyikuk. komhlaba

Mat 5:16 ukuk. akukhanye ebantwini

Joh 8:12 Mina ngiyikuk. komhlaba

2Kr 4:6 Ukuk. akukhanye emnyameni

KHANYISA

, Hu 119:105 Ilizwi lakho lik. indlela yami

KHATHAZEKA

, Hu 94:19 ukuk. sekungikhulela

Zag 12:25 Ukuk. kumqeda amandla

Mat 6:34 ukuk. ngosuku olulandelayo

Luk 12:25 ongangezelela umzuzu ngokuk.?

1Kr 7:32 Indoda engatshadanga ik.

KHATHAZEKE

, 1Sa 1:15 ngingowesifazana ok. kakhulu

Isy 38:14 Awu Jehova, ngik. kakhulu

1Kr 7:32 Angifuni lik.

KHATHAZEKE KAKHULU

, Hu 40:12 Lezono zenza ngik.

KHATHAZEKI

, Isy 41:10 Ungak. nginguNkulunkulu

Mat 10:19 lingak. ngokuthi lizakuthini

Flp 4:6 Lingak. ngaloba yini

KHATHAZEKILE

, 2Sa 22:7 Ngathi ngik. ngabiza

2Kr 11:28 ngik. ngawo amabandla

KHATSHANA

, Imis 17:27 engak. komunye lomunye

KHAYINI

, 1Jo 3:12 njengoK. wabulala umfowabo

KHEFASI

, 1Kr 15:5 wabonakala kuK., wasebonakala

Gal 2:11 uK. esefikile e-Antiyokhi ngamkhuza

KHERUBHI

, Gen 3:24 wafaka amak. lenkemba

Hez 28:14 ukuthi ube lik. eligcotshiweyo

KHESARI

, Mat 22:17 ukubhadala umthelo kuK.?

Mak 12:17 Buyiselani okukaKhesari kuK.

Joh 19:12 uyabe ungayisuye mngane kaK.

Joh 19:15 Asila inkosi ngaphandle kukaK.

Imis 25:11 Ngidlulisela icala kuK.!

KHETHA

, Rom 9:11 injongo yokuk. ingathembelanga

KHETHANI

, Jos 24:15 k. ukuthi lizakhonza bani

KHETHIWEYO

, Mat 24:22 ngenxa yabak.

Mat 24:31 izingilosi zayo ziqoqe abak.

KHIYE

, Mat 16:19 Ngizakunika amak. oMbuso

Luk 11:52 lathathela abantu ik. yolwazi

Sam 1:18 ngilamak. okufa lawengcwaba

KHOHLISA

, Jer 17:9 Inhliziyo iyak. ukwedlula

KHOHLWA

, Flp 3:13 Ngik. izinto ezisemuva

KHOKHELA

, Hu 48:14 uNkulunkulu uzasik. phakade

1The 5:12 libahloniphe abasebenza belik.

KHOKHELWA

, Gal 6:1 lina elik. ngumoya

KHOLISE

, Hu 27:4 ngik. ukubuka ithempeli lakhe

Tsh 2:24 awuk. umsebenzi wakhe onzima

KHOLO

, Luk 17:6 lilok. olungangentanga yemastadi

Luk 18:8 iNdodana izaluthola yini uk.?

Rom 1:17 olungileyo uzaphila ngenxa yok.

Rom 4:20 Uk. lwamenza waba lamandla

2Kr 4:13 sitshengisa ukuthi silomoya wok.

2Kr 5:7 sihamba ngok. hatshi ngokubona

Efe 4:5 lok. olulodwa, lobhabhathizo

2The 3:2 uk. kayisilo lwabantu bonke

2Thi 1:5 uk. lwakho olungelakuzenzisa

Heb 11:1 Uk. yikuqiniseka ngesikulindeleyo

Heb 11:6 nxa umuntu engelak., akwenzakali

Jak 2:26 lok. olungelamisebenzi lufile

1Pe 1:7 uk. lwenu oluhlolwe ngendlela le

KHOLO OLUQINILEYO

, Heb 6:1 ukuba lok.

KHOLWA

, Hu 27:13 bengizakuba yini aluba bengingak.

Jer 20:7 Ngangingak. Jehova

Joh 3:16 otshengisa ukuthi uyak. kuyo

Joh 20:29 Bayathokoza abak. bengazange

KHOLWANGA

, 2The 2:12 abalik. iqiniso, kodwa

KHOLWAYO

, Gal 6:10 kulabo abangabemuli yabak.

KHOLWE

, Kol 4:12 liyik. intando kaNkulunkulu

KHONELIYA

, Imis 10:24 UK. ebize izihlobo labangane

KHONONA

, Nan 14:27 abako-Israyeli bek. ngami

Jud 16 bathanda ukusola lokuk.

KHONZA

, Jos 24:15 khethani ukuthi lizak. bani

KHONZA IZITHOMBE

, 1Kr 6:9 labak. abasoze

1Kr 10:14 balekelani ukuk.

KHONZANI

, Hu 100:2 K. uJehova lithokoza

KHORA

, Nan 26:11 amadodana kaK. kawazange

Jud 11 bayahlamuka njengoK.

KHORESI

, Ezr 6:3 K.: Indlu le kayakhiwe kutsha

Isy 45:1 kogcotshiweyo uK., ambambe isandla

KHRISTU

, Mat 16:16 UnguK., iNdodana kaNkulunkulu

Luk 24:26 bekungafanelanga uK. ahlupheke?

Joh 17:3 lalowo omthumileyo, uJesu K.

Imis 11:26 babizwe ngokuthi ngamaK.

Imis 18:28 ewatshengisa ukuthi uJesu nguK.

1Kr 11:3 inhloko kaK. nguNkulunkulu

KHRISTU BAMANGA

, Mat 24:24 kuzakuba laboK.

KHULEKA

, Dan 6:13 Uk. kathathu ngelanga

KHULELWA

, Luk 21:34 izinhliziyo zenu zingak.

KHULULA

, Joh 8:32 iqiniso lizalik.

KHULULEKA

, Luk 12:19 k. udle, unathe uzikholisele

KHULULIWE

, Rom 6:7 osefile usek. esonweni

KHULULWA

, Est 4:14 ukuk. kuzavela kwenye indawo

Luk 21:28 ukuk. kwenu sekuseduze

Rom 6:18 lak. esonweni

KHULUMA

, Rom 10:10 uk. ebantwini athole insindiso

Heb 10:23 Asiqhubekeni sik. ngethemba

KHUMBULA

, Job 14:13 Ubeke isikhathi sokungik.

Tsh 12:1 k. uMdali wakho

Luk 22:19 Qhubekani likwenza lokhu lingik.

Heb 10:32 qhubekani lik. insuku zakuqala

KHUMBUZA

, 2Pe 1:12 ngifuna ukuhlala ngilik. izinto

KHUTHALA

, Zag 12:27 ukuk. kuyinotho yomuntu

KHUTHALANI

, Rom 12:11 K. lingabi ngamavila

KHUTHALELE

, Rom 10:2 bakuk. ukukhonza

KHUTHAZA

, Imis 13:15 nxa lilelizwi lokuk. likhulumeni

Tit 1:9 ukuk. ngemfundiso lokukhuza

KHUTHAZANA

, Kol 3:16 Qhubekani lik.

KHUTHAZANE

, Rom 1:12 ngifuna sik.

KHUTHAZANENI

, Heb 10:25 asik. ikakhulu

KHUTHAZE

, Rom 1:12 ngilik., lani lingik.

KHUTHAZWE

, 1Kr 14:31 afunde futhi ak.

KHUTHELEYO

, Zag 10:4 izandla zok. ziletha inotho

KHUZA

, Hu 141:5 engangik., kungathi uthela

Zag 3:11 Ungazondi nxa ekuk.

Zag 27:5 Kungcono ukuk. ungambhodi

Tsh 7:5 ukulalela ohlakaniphileyo ekuk.

1The 4:4 angawuk. njani umzimba wakhe

KLABALALA

, Efe 4:31 lokuthukuthela, lolaka, lokuk.

KOBUBI

, Mat 24:12 ngenxa yokwanda k.

KOKUNCANE

, Luk 16:10 othembeke k. uthembekile

KONKE

, Flp 4:8 k. okuliqiniso, okuthandekayo

KOQOBO

, 1Thi 6:19 babambisise ukuphila k.

KOSUKU LUKAJEHOVA

, 2Pe 3:12 ukuba khona k.

KUBAYANGA

, Luk 4:18 ngitshumayele k.

KUBI

, Rom 12:17 oliphatha k. lingambuyiseli ngok.

KUFA

, Rut 1:17 ngaphandle kok.

Isy 25:8 Uzakuqeda uk. kungasaphindi

Hez 18:32 angithokozi ngok. kwaloba ngubani

Hos 13:14 K., lungaphi udonsi lwakho?

Joh 8:51 nxa elalela, kasoze akubone uk.

Rom 5:12 uk. kwafika ebantwini bonke

Rom 6:23 imbadalo yesono yik.

1Kr 15:26 Lok. okuyisitha kuzatshabalaliswa

Heb 2:9 uJesu azwe uk. efela abantu

Heb 2:15 ngenxa yokwesaba uk.

Sam 21:4 uk. akusoze kuphinde kube khona

KUFUNDISWE

, Rom 15:4 zabhalelwa ukuthi k. thina

KUHLALWE

, Isy 45:18 Owawubumba ukuze k. kuwo

KUHLE

, Gen 1:31 ayekwenzile, wakubona kuk.

Gen 3:5 likwazi ok. lokubi

Dut 10:13 ugcine imilayo, kukuhambele k.

Mat 25:21 Wenze k. nceku enhle!

Rom 5:7 lesibindi sokufela umuntu owenza ok.

Rom 7:19 Ok. engikufisayo angikwenzi

Gal 6:10 kasenzeni ok. kubo bonke

KUJULE

, Rom 11:33 Inotho lokuhlakanipha k. kakhulu!

KULALOKHO AYIKHO KHONA

, Rom 12:3 ungcono k.

KULENKULULEKO

, 2Kr 3:17 okulomoya kaJehova k.

KULESIZATHO

, Rom 13:5 k. esikhulu sokuthi lizehlise

KULIMINYANISE

, Mak 4:19 k. ilizwi lehluleke ukuthela

KULINCEDE

, Dut 8:16 k. esikhathini esizayo

KUMNANDI

, Hu 147:1 ukuhlabela sidumisa k.

KUPHUZE

, Isy 46:13 Lokusindisa kwami akusoze k.

KUQEQETSHWE

, Efe 4:12 ukuthi k. abangcwele

KUSASA

, Zag 27:1 Ungazitshayi isifuba ngelak.

1Kr 15:32 kasidleni ngoba k. sizakufa

KUSEBUSUKU

, Rom 13:12 Sesiside isikhathi k.

KUSEMANDLENI

, Zag 3:27 Ungayekeli nxa k. akho

Rom 12:18 nxa k. enu, hlalani ngokuthula

KUYABAMANGALISA

, 1Pe 4:4 K. ukuthi kaliqhubeki

KUYASIDINA

, Mal 1:13 K. thina lokhu!

KUYIBUTHUTHA

, 1Kr 3:19 Ukuhlakanipha komhlaba k.

KWABA LUTHULI

, Imis 15:39 Baphikisana k.

KWAMUKELE

, Job 2:10 ngokuhle kodwa okumele sik.?

KWATHIWA

, Luk 22:37 k. ngomunye wezephulamthetho

KWEMFIHLO ENGCWELE

, Rom 16:25 k. ebilokhu

KWENDLELA

, Mat 13:4 enye yawela eceleni k.

KWESIFEBE

, Sam 17:1 ukwahlulelwa k.

KWESIHLALO SOKWAHLULELA

, Rom 14:10 phambi k.

KWESISEKELO

, Rom 15:20 phezu k. somunye

1Pe 5:10 uNkulunkulu alimise phezu k.

L

LABABELEZITHUTHWANE

, Mat 4:24 l. wabasilisa

LALA

, Zag 6:10 Nxa ungal. kancane, uwozele

LALELA

, Eks 24:7 Sizimisele ukul. lokwenza konke

1Sa 15:22 Ukul. kungcono kulomhlatshelo

Hu 51:12 Ungenze ngizimisele ukukul.

Zag 1:5 Umuntu ohlakaniphileyo uyal.

Hez 2:7 ubatshele kungelani lokuthi bayal.

Joh 14:15 Nxa lingithanda lizayil. imilayo yami

Rom 5:19 balungile ngokul. komuntu oyedwa

Flp 2:8 wal. kwaze kwaba sekufeni

Heb 5:8 wafunda ukul. phakathi kwenhlupho

Jak 1:19 aphangise ukul., aphuze ukukhuluma

LALELANI

, Efe 6:5 Zigqili, l. amakhosi enu

Heb 13:17 L. abakhokhelayo

LALELE

, Imis 4:19 sil. lina kulokuthi sil. uNkulunkulu

Imis 5:29 Kumele sil. uNkulunkulu

LAMBA

, Isy 65:13 Izinceku zami zizakudla lina lizal.

LANDELA

, Mat 4:20 batshiya amanethi baml.

Mat 28:20 libafundise ukul. izinto zonke

Joh 10:27 Izimvu zami ziyangil.

Rom 6:17 layil. ngenhliziyo yonke imfundiso

Gal 6:16 abal. isimiso lesi

Sam 14:4 bel. iMvana kungelani lokuthi

LANDELANA

, Luk 1:3 ngikubhalele ngokul. kwazo

LANGA

, Jos 10:12 L., mana mpo phezu kweGibhiyoni!

Hu 84:10 Il. elilodwa emagumeni akho

Hez 4:6 Il. elilodwa limela umnyaka

Mat 24:29 Masinyane il. lizakuba mnyama

Mat 24:36 Kakho olaziyo lelol. lalelohora

Imis 2:20 Il. lizatshintsha libe mnyama

2Pe 3:8 il. linjengeminyaka eyinkulungwane

LAYA

, Zag 3:11 ungayali nxa uJehova ekul.

Zag 19:18 L. indodana ithemba lisesekhona

Zag 23:13 Ungayekeli ukul. umntwana

LAYWA

, Zag 1:7 Iziphukuphuku ezeyisa lokul.

Heb 12:11 Akukho ukul. okukhanya kumnandi

LAZARO

, Luk 16:20 Yayithiwa nguL.

Joh 11:11 Umngane wethu uL. uselele

Joh 11:43 L., phuma!

LEHLAKANIPHILEYO

, Mat 24:45 ethembekileyo l.

LELAPHE

, Luk 10:9 l. lithi uMbuso ususondele

LELIFA

, Nan 18:20 yimi isabelo sakho l. lakho

1Pe 1:4 sibe l. elingonakaliyo lelingabuniyo

LELUSE

, Imis 20:28 libe ngababonisi, ukuze l. ibandla

LEMBUZI

, Mat 25:32 esehlukanisa izimvu l.

LEMIKHUHLANE EMIBI

, Luk 21:11 l. ezindaweni

LEMITHANDAZO

, Sam 8:4 l. yabangcwele

LEMPI

, Hos 2:18 Ngizasusa lenkemba l. elizweni

LENALA

, Hu 72:16 Kuzakuba l. yokudla

LENDLELA

, 1Kr 10:13 kube l. yokuphunyuka

LENGQONDO EHLAKANIPHILEYO

, Zag 1:4 Zinike abasakhulayo l.

LENHLOKO

, 1Kr 11:3 l. yowesifazana yindoda

LENJONGO

, Rom 8:28 ababizwe ngokuvumelana l.

Efe 3:11 Kuvumelana l. yaphakade

LENKANI

, 1Sa 15:23 lokuba l. kufanana

LENKEMBA

, Efe 6:17 l. yomoya, eyilizwi likaNkulunkulu

LENOTHO

, Mat 13:22 l. elamandla okuyenga

LENYANGA

, Jow 2:31 l. itshintshe ibe ligazi

LESIFEBE

, 1Kr 6:16 ozihlanganisa l. uba munye

LESIFISO ESIKHULU

, 1Pe 2:2 wobani l. sokuthola

LESIHAMBI

, Joh 10:5 azilazi ilizwi l.

LESIHAWU

, Neh 9:19 waba l. esikhulu

Hu 78:38 yena wayel., wayebathethelela

Isy 55:7 Kabuyele kuJehova, uzakuba l.

Mat 5:7 Bayathokoza abal.

Luk 6:36 Qhubekani lil. njengoba

Jak 5:11 uJehova ulozwelo, ul.

LESIKWELEDE

, Rom 13:8 Lingabi l. saloba yini

LESIMUNGULU

, Isy 35:6 L. sizamemeza ngentokozo

LESINEKE

, Rom 9:22 waba l. wabekezelela izitsha

Efe 4:2 libe l. komunye lomunye

1The 2:7 saba l. kini njengomama

2Thi 2:24 ibe l. kubo bonke

LESITHOMBE

, Dan 3:18 kasisoze sibakhonze onkulunkulu l.

LETHOLE

, Isy 11:6 lsilwane l. kuzakuba ndawonye

LEVI

, Mal 3:3 ihlambulule amadodana kaL.

LEZENOTHO

, Mat 6:24 yizigqili zikaNkulunkulu l.

LEZIBONAKALISO

, Luk 21:25 Kuzakuba l. elangeni

2The 2:9 lezimangaliso l. zamanga

LEZIFEBE

, Luk 15:30 yatshaphaza impahla yakho l.

LEZIMVU

, Hu 100:3 Singabantu bakhe l. ezisemadlelweni

LEZONO

, Hu 40:12 L. zinengi ukwedlula inwele

LEZULU

, Mat 5:45 l. line kwabalungileyo

LIBAMBELELE

, Jos 23:8 l. kuJehova

Rom 12:9 l. kokuhle

LIBANDLULULANA

, Jak 2:9 nxa liqhubeka l.

LIBE MUNYE

, Efe 4:3 lilokuthula okwenza libambane l.

LICHWAYISISE

, Dut 13:14 l. okuzwayo

LIDIYA

, Imis 16:14 nguL. owayelalele

LIFE

, Gen 3:4 alisoze l. loba sekutheni

LIGABAZI

, Eks 4:10 angikaze ngibe l. ekukhulumeni

LIGCWALISE

, Gen 1:28 l. umhlaba liwubuse

LIHLABELE

, Efe 5:19 l. lidumisa

LIHLO

, Mat 5:38 Il. ngel., lezinyo ngezinyo

Mat 6:22 nxa il. lithe nhlo

1Kr 2:9 Il. alibonanga lendlebe ayizwanga

1Kr 12:21 Il. ngeke lithi esandleni

1Kr 15:52 ngokucwayiza kwel.

LIHLUPHEKE

, 1Pe 3:14 Liyathokoza lingaze l. ngenxa

LIKHALE

, Rom 12:15 l. labakhalayo

LIKHETHE

, Dut 30:19 kumele l. ukuphila

LILA

, Tsh 7:2 Ukuya endlini yokul. kungcono

Isy 65:19 Akusoze kuzwakale umsindo wokul.

LILIGAGADLELE

, Flp 2:16 l. ilizwi lokuphila

LILINDILE

, Mat 26:41 Hlalani l. futhi likhuleka

LILULWELE

, Jud 3 l. ngamandla enu ukholo

LILUNGELE

, Efe 6:15 l. ukutshumayela

LILWE

, 2Imi 20:17 Alisoze l. empini le

LIMAZA

, Isy 11:9 Akukho okuzal. loba kudilize

LIMEMEZELA

, 1Kr 11:26 l. ukufa kweNkosi ize ifike

LIMENYEZELWE

, Eks 9:16 ngenze ibizo lami l.

LIMHLUPHEKELE

, Flp 1:29 isibusiso esokuthi l.

LIMTHANDAZELA

, Imis 12:5 ibandla laqhubeka l.

LIMTHOKOZISE

, Kol 1:10 ukuze l. kukho konke

LINANZELELE

, Flp 1:10 l. izinto eziqakatheke kakhulu

LINDA

, Zag 4:23 l. inhliziyo yakho

LINDELA

, Mik 7:7 Ngizaml. ngesineke

Luk 21:26 ngenxa yokwesaba lokul.

LINGA

, Dut 13:3 uJehova uyalil. ukuze abone

Imis 5:9 ukul. umoya kaJehova?

LINGABAZONDISI

, Efe 6:4 l. abantwabenu

Kol 3:21 l. abantwabenu

LINGABESABI

, Luk 12:4 l. abangalibulala

LINGADABUKI

, 1The 4:13 l. njengabanye

LINGADOBHI

, Lev 19:9 l. okusele livuna

LINGAFEZANGA

, Isy 55:11 Kalisoze liphenduke l. lutho

LINGAHLUPHANI

, Imis 5:38 l. lawo amadoda la

LINGAKACELI

, Mat 6:8 uyakwazi elikuswelayo l.

LINGAKHONONI

, 1Kr 10:10 L. njengabanye babo

Flp 2:14 Qhubekani lisenza izinto l.

LINGAKHUBI

, Flp 1:10 lingabi lasici, l. abanye

LINGALESABI

, 2Imi 20:15 L. ixuku leli elikhulu

LINGAMBINGELELI

, 2Jo 10 lingamamukeli, l.

LINGANA

, Flp 2:6 ukuzenza ol. loNkulunkulu

LINGANANZELELI

, Jud 4 kulabanye asebengene l.

LINGANCITSHANI

, 1Kr 7:5 L. ngaphandle nxa

LINGASEBENZELI

, Joh 6:27 L. ukudla okubolayo

LINGASIKHOHLWA

, Dut 4:23 l. isivumelwano

LINGASOZE LINGITHOLE

, Isy 45:19 lingidinge lanxa l.

LINGATHINTI

, Isy 52:11 l. lutho olungcolileyo!

2Kr 6:17 l. into engcolileyo

LINGATHITHIBALI

, Isy 44:8 L. ngenxa yokwesaba

LINGAWUDABUKISI

, Efe 4:30 L. umoya

LINGAWUTHANDI

, 1Jo 2:15 L. umhlaba

LINGAYENGWA

, Gal 6:7 L.: UNkulunkulu ngeke aqilwe

LINGAZIPHINDISELELI

, Rom 12:19 L. bathandekayo

LINGAZISONGELI

, Efe 6:9 izigqili zenu l.

LINGCOLISWE

, Hez 39:7 ibizo lami liphinde l.

LINGENDISELANI

, Dut 7:3 L. lazo izizwe lezi

LINGILINGANISE

, Isy 46:5 elingangifanisa l. laye?

LINGILINGE

, Mal 3:10 Ngicela l. kulokhu

LINGISELA

, Heb 13:7 beselil. ukholo lwabo

LINGISELANI

, 1Kr 11:1 Ngil. njengoba lami

Efe 5:1 l. uNkulunkulu njengoba

Jak 5:10 l. abaphrofethi

LINGWA

, Zag 27:21 Lomuntu ul. yikunconywa

Luk 8:13 besebephambuka nxa sebel.

Jak 1:12 oqhubeka eqinisela nxa el.

LIPHITHANE

, 2The 2:2 lingaphangi l. ingqondo

LIQINILE

, 1Kr 16:13 l. ekholweni

LIQINISWA

, Kol 2:7 l. ekukholweni

LISESATSHWA

, Gen 9:2 Lizaqhubeka l. yizidalwa

LISETHANDWENI

, Jud 21 lizigcine l. lukaNkulunkulu

LISITHANDAZELA

, 2The 3:1 qhubekani l. ukuze ilizwi

LITHANDANE

, Joh 13:34 Ngilinika umlayo wokuthi l.

LITHANDAZE

, Mat 6:9 kumele l. kanje:

LITHANDAZELA

, Mat 5:44 l. abalihlukuluzayo

LITHOBEKE

, Dut 8:2 alenze l. njalo alilinge

LITHULE

, Hu 4:4 Khulumelani enhliziyweni, l.

LITHULISE

, 1Pe 2:15 l. inkulumo yokungazi

LIVUMELANE

, 1Kr 1:10 lonke l. kwelikukhulumayo

LIVUMELENE

, 1Kr 7:5 ngaphandle nxa l.

LIYAPHILA

, Heb 4:12 Ilizwi likaNkulunkulu l.

LIYINKUNGU

, Jak 4:14 l. ebakhona

LIZIDWEBADWEBE

, Lev 19:28 akumelanga l.

LIZILE

, Isy 58:6 indlela engifuna l. ngayo

LIZIPHETHE

, 1Pe 2:12 Qhubekani l. kuhle

LIZWI

, 1Am 19:12 kwezwakala il. elipholileyo

Zag 25:11 Il. elikhulunywe ngesikhathi

Isy 55:11 il. lami lizaphumelela

Luk 8:12 bayalizwa il. kodwa uDeveli

Joh 1:1 Ekuqaleni kwakuloL.

Joh 5:28 abasemathuneni abazalizwa il.

Joh 10:27 Izimvu ziyalilalela il. lami

Joh 17:17 il. lakho liliqiniso

Imis 18:5 isikhathi esinengi etshumayela il.

Flp 2:16 liligagadlele il. lokuphila

2Thi 2:15 esiliphatha ngendlela eqondileyo il.

LOBUDLELWANO

, 1Kr 5:9 ukuba l. labantu abafebayo

1Kr 15:33 Ukuba l. labenza okubi kona

2The 3:14 liyekele ukuba l. laye

LOBUNANDI

, Luk 8:14 liminyaniswe zinkathazo, l.

LOBUNZIMA

, 2The 1:4 phakathi kokuhlukuluzwa l.

LOKULINGANA

, 2Kr 8:14 besekusiba l.

LOKUNGANAKI

, Zag 1:32 L. kuzakwenza zitshabalale

LOKUNGCOLA

, Kol 3:5 okuvela kuzo ukufeba, l.

LOKUPHILA OKUNGAPHELIYO

, Luk 18:30 athole l.

Joh 3:16 angabhujiswa, abe l.

LOKUSWELAKALA KOKUDLA

, Mat 24:7 Kuzakuba l.

LOKUTHULA

, Hu 37:11 kuyabe sekul. okukhulu

Hu 72:7 Kuzakuba l. yonke indawo

Hu 119:165 Abathanda umthetho bal.

Zag 17:1 ukuba lesinkwa esomileyo kul.

Isy 9:7 L. akusoze kuphele

Isy 32:18 bazahlala endaweni el.

Isy 54:13 L. kwabantwabakho kuzakuba

Jer 6:14 Kul.! Kul.! Khona kungelakuthula

Mat 5:9 Bayathokoza abenza kube l.

Mat 5:24 Qala uyekwenza kube l. lomfowenu

Rom 5:1 sil. loNkulunkulu ngeNkosi uJesu

Rom 8:6 kuphetha ngokuphila kanye l.

LOKUVIKELEKA

, Isy 32:17 yikuthula l.

LOKUZIBAMBA

, Gal 5:22, 23 izithelo luthando, l.

LOKUZIGQAJA

, 1Jo 2:16 l. ngalokho aziphilisa

LOKUZIKHUKHUMEZA

, Zag 8:13 Ngiyakuzonda l.

LOKUZINIKELA

, Ing 8:6 L. kuyaphikelela

LOKWEHLUKANA

, 1Kr 1:10 kungabi l.

2Pe 2:1 Bazabangela ukuthi kube l.

LOLUJU

, Eks 3:8 ilizwe eligeleza uchago l.

LOMFAZI

, Zag 21:19 l. othanda ingxabano

LOMHAWU

, Hu 106:16 Baba l. ngoMosi

LOMLAMULI

, 1Thi 2:5 l. oyedwa phakathi

LOMOYA

, Mat 7:25 kwavunguza l. wayitshaya indlu

1Kr 14:9 likhuluma l.

LOMOYA OMUBI

, Zag 11:17 ol. uzigwaza ngowakhe

LOMOYA ONGCWELE

, Imis 5:32 l. awuphe

LOMTSHADO

, Mat 22:2 lenkosi eyalungisela idili l.

Joh 2:1 kwaba ledili l. eKhana

LOMUTHI WAMEHLO

, Sam 3:18 l. ukuze ubone

LONYOKO

, Eks 20:12 Hlonipha uyihlo l.

LOTHI

, Luk 17:32 Khumbulani umkaL.

2Pe 2:7 wahlenga uL. olungileyo

LUKHA

, Kol 4:14 UL. udokotela othandekayo

LUKHUNI

, Mat 13:15 inhliziyo zabantu sezibe l.

Heb 3:13 oba l. ngenxa yamandla esono

LULIJUME

, Luk 21:34 lolosuku beselulifica, l.

LUMANA

, Gal 5:15 nxa lilokhu lil.

LUNGELE

, 1Pe 4:7 lihlale lil. ukuthandaza

LUNGELO

, Hez 21:27 kufike lowo olel. lokuwuthola

1Kr 9:18 ngingalisebenzisi kubi il. lami

LUNGISELELE

, Mat 24:44 hlalani lizil.

2Thi 3:17 ngoyil. ngokugcweleyo imisebenzi

LUYAKHA

, 1Kr 8:1 Ulwazi luyakhukhumeza, uthando l.

LWANDLE

, Eks 14:21 ngaphansi kol. kutshintshe

Isy 57:20 abenza okubi bafanana lol.

LWAZI

, Zag 1:7 Ukwesaba uJehova yikuqala kol.

Zag 2:10 Lol. lube mnandi emphefumulweni

Zag 24:5 ul. lwenza angezelele amandla

Isy 5:13 bazathunjwa ngenxa yokuswela ul.

Isy 11:9 kuzagcwala ul. ngoJehova

Dan 12:4 ul. lweqiniso luzakuba lunengi

Hos 4:6 awuvumanga ukwamukela ul.

Luk 11:52 lathathela abantu ikhiye yol.

Rom 2:20 ul. oluqakathekileyo leqiniso

1Kr 8:1 Ul. luyakhukhumeza

LWAZI OLUQONDILEYO

, Rom 10:2 bengelal.

Kol 3:10 obenziwa bube butsha ngol.

1Thi 2:4 intando yikuthi bathole ul.

M

MADODA

, Efe 5:25 M. qhubekani lithanda omkenu

MADODAKAZI

, Jow 2:28 lam. azaphrofetha

Imis 21:9 wayelam. amane ayephrofetha

2Kr 6:18 libe ngamadodana lam. ami

MADODANA

, Gen 6:2 am. azithathela abafazi

Job 38:7 am. kaNkulunkulu ememeza

Isy 66:8 iZiyoni yabeletha am.

Rom 8:14 abakhokhelwa ngumoya bangam.

Rom 8:15 Lamukela umoya wokuba ngam.

MAGOGI

, Hez 38:2 kuGogi waselizweni laseM.

MAHALA

, Mat 10:8 liphiwe m., phanini m.

Sam 22:17 kathathe amanzi okuphila m.

MAHLULELI

, Isy 33:22 uJehova unguM. wethu

Luk 18:2 engum. eyayingamesabi uNkulunkulu

MAKHEDONIYA

, Imis 16:9 Chaphela eM. usincede

MAKHO

, Kol 4:10 loM. umzawakhe kaBhanabha

MAKHOSI

, Zag 22:29 uzakuma phambi kwam.

Luk 21:12 Lizamiswa phambi kwam. lababusi

Imis 4:26 Am. omhlaba aselungele ukulwa

1Kr 8:5 kulabonkulunkulu abanengi lam.

Sam 5:10 bazakuba ngam. babuse

Sam 18:3 ifeba lam. omhlaba

MAKHOSIKAZI

, 1Am 11:3 Wayelam. angu-700

1Kr 9:5 lokuhamba lam. akholwayo

Efe 5:22 Am. kawazehlise kubomkawo

MAKOTI

, Sam 21:9 um., inkosikazi yeMvana

MALITHA

, Imis 28:1 isihlenge leso kwakuthiwa yiM.

MALUBA EGANGA

, Luk 12:27 ukuthi am. akhula njani

MAMA

, Hu 27:10 Lanxa ubaba lom. bengangilahla

Luk 8:21 Um. labafowethu yilaba

Gal 4:26 iJerusalema ephezulu ingum. wethu

MANASE

, 2Imi 33:13 uM. wakwazi ukuthi uJehova

MANGALELA

, Rom 8:33 Ngubani ozam.

MANGALELANA

, 1Kr 6:7 Nxa lim. kutsho ukuthi

MANINI LIQINE

, 1Kr 15:58 m. linganyikinyeki

MANYANE

, Kol 3:14 lwenza lim. ngokupheleleyo

MANYENE

, Hu 133:1 abazalwane bahlale bem.

Zef 3:9 Bamkhonze bem.

Efe 4:3 ukuhlala lim. emoyeni

Flp 2:2 lim. ngokupheleleyo

MARIYA 1.

, Mak 6:3 umbazi indodana kaM.

MARIYA 2.

, Luk 10:39 UM. waqhubeka elalele

Luk 10:42 UM. yena ukhethe okuhle

Joh 12:3 UM. wathatha amafutha

MARIYA 3.

, Mat 27:56 kwakuloM. Magadalena

Luk 8:2 uM. owayekhitshwe amadimoni

MARIYA 4.

, Mat 27:56 loM. unina kaJose loJakhobe

MARIYA 5.

, Imis 12:12 endlini kaM. unina kaJohane

MASINYANE

, 2Thi 4:2 ukwenze m., ngezikhathi ezinhle

MASTADI

, Luk 13:19 Unjengentanga yem.

MATHA

, Luk 10:41 M., ukhathazeke kakhulu

MAYE

, Isy 5:20 M. kulabo abathi okubi kuhle

1Kr 9:16 M. kimi nxa ngingazitshumayeli

Sam 12:12 M. ngomhlaba langolwandle

MAZI

, Jer 31:34 M. uJehova!, bonke bazangazi

MBADALO

, Rom 6:23 im. yesono yikufa

1Kr 9:18 ngizitshumayele kungelam.

MBAZI

, Mak 6:3 kayisuye um. indodana kaMariya?

MBHEDA

, Heb 13:4 um. akumelanga ungcoliswe

MBUSO

, Eks 19:6 Lizakuba ngum. wabaphristi

Isy 9:7 Ukwanda kom. akuyikuba lomkhawulo

Dan 2:44 uNkulunkulu uzabeka um.

Dan 4:34 um. wakhe ngum. ongapheliyo

Dan 7:14 Wasenikwa ubukhosi lodumo lom.

Dan 7:18 abangcwele bazawamukela um.

Mat 6:10 UM. wakho kawuze. Intando

Mat 6:33 qhubekani lifuna kuqala uM.

Mat 21:43 uM. uphiwe isizwe esithela izithelo

Mat 24:14 Lezizindaba zoM. zizatshunyayelwa

Mat 25:34 lidle ilifa loM. elawulungiselwa

Luk 12:32 kuyamthokozisa ukulinika uM.

Joh 18:36 UM. awusiwo walumhlaba

Imis 1:6 usuwubuyisela um. khathesi?

1Kr 15:24 abuyisele uM. kuNkulunkulu

Gal 5:21 abasoze balithole ilifa loM.

Sam 1:6 wasenza saba ngum. labaphristi

Sam 11:15 Um. womhlaba usube nguM.

MDALI

, Tsh 12:1 khumbula uM. ngensuku zobutsha

MDAMBIYANA

, Hu 143:4 Ngizizwa ngim.

MDULI

, Jos 6:5 um. wedolobho uzadilika

Jow 2:7 Bakhwela um. angathi ngamasotsha

MEHLUKO

, Lev 11:47 lom. phakathi kwezingcolileyo

Mal 3:18 um. phakathi kolungileyo lomubi

MELIKHIZEDEKHI

, Gen 14:18 uM. inkosi yeSalema

Hu 110:4 ungumphristi ngendlela kaM.

MELULEKI

, Isy 9:6 Izabizwa ngokuthi nguM.

MELUSI

, Hu 23:1 UJehova unguM. wami

Isy 40:11 umhlambi wakhe njengom.

Hez 37:24 bazakuba lom. oyedwa

Zak 13:7 Tshaya um. izimvu zisabalale

Mat 9:36 njengezimvu ezingelam.

Joh 10:11 Ngingum. omuhle; unikela ngempilo

Joh 10:14 ngingum. omuhle. Ngiyazazi izimvu

Joh 10:16 ngumhlambi owodwa phansi kom.

MESIYA

, Dan 9:25 kuze kuyefika kuM. uMkhokheli

Dan 9:26 Ngemva kwamaviki angu-62 uM.

Joh 1:41 Sesimtholile uM.

Joh 4:25 Ngiyakwazi ukuthi uM. uyeza

MFANA

, Isy 11:6 kuzakhokhelwa ngum. omncane

Jer 1:7 Ungaze wathi ungum. nje

MFANELO

, 1Kr 7:3 Indoda kumele inike umkayo im.

MFELOKAZI

, Mak 12:43 um. ongumyanga unikele

Luk 18:3 um. wayehlala esiya kuyo

MFOWENU

, Zag 17:17 ungum. ozalelwe ukukusiza

Zag 18:24 umngane oqotho ukwedlula um.

MGOBHO

, Sam 12:9 waphoselwa phansi um.

MHLABA

, Gen 1:28 ligcwalise um. liwubuse

Eks 9:29 um. ngokaJehova

Job 38:4 Wawungaphi ngidala um.?

Hu 37:11 bazakudla ilifa lom.

Hu 37:29 Abalungileyo bazakudla ilifa lom.

Hu 104:5 um. awusoze ususwe

Hu 115:16 um. uwunike abantu

Isy 45:18 owabumba um. ukuze kuhlalwe

Mat 5:5 abamnene bazakudla ilifa lom.

Luk 9:25 ukuzuza um. kodwa alahlekelwe

Joh 15:19 alisibo bom., yikho um. ulizonda

Joh 17:16 Ayisibo bom.

1Jo 2:15 Lingawuthandi um. kumbe

1Jo 2:17 um. uyadlula, kodwa lowo

MHLABENI

, Zag 2:21 abathembekileyo bazahlala em.

MHLAMBI

, Luk 12:32 Lingesabi m. omncane

MHLAMBI OMNCANE

, Luk 12:32 Lingesabi m.

MHLAMUKI

, Zag 11:9 Um. udiliza umakhelwane

MHLATSHELO

, 1Sa 15:22 Ukulalela kungcono kulom.

Hu 51:17 Um. okuthokozisayo

Zag 15:8 uyawenyanya um. wabenza okubi

Hos 6:6 ngithokoziswa luthando hatshi um.

Heb 13:15 sinikela um. wokudumisa

MHLATSHELO WEZIKHATHI ZONKE

, Dan 11:31 asuse lom.

Dan 12:11 sokukhitshwa kom.

MHLONITSHWA

, Imis 24:3 M. Felikhe

MHLOPHE

, Sam 7:14 sebegezise izembatho zaba m.

MHOLO

, Gen 31:7 watshintsha lom. okwezikhathi

MIBUSO

, Mat 4:8 UDeveli wasemtshengisa im.

MICABANGO

, 1Imi 28:9 uJehova azwisise im. lenhloso

Hu 19:14 amazwi ami lem. yami

Hu 26:2 Hlola lem. yami ejulileyo

Hu 139:17 im. yakho iligugu kimi!

Hu 146:4 im. yakhe ihle itshabalale

Zag 20:5 Im. injengamanzi atshonayo

Isy 55:8 Im. yami kayifanani leyenu

2Kr 10:5 im. siyenze ilalele uKhristu

MIDULI

, Hez 38:11 ezingabiyelwanga ngem.

MIKHAYELI

, Dan 10:13 uM. omunye wabakhokheli

Dan 12:1 Ngalesosikhathi uM. uzasukuma

Sam 12:7 UM. lezingilosi zakhe balwa

MIKHUHLANE

, Mat 9:35 eselapha imihlobo yem.

MILONYENI

, Heb 13:15 amazwi aphuma em.

MINGCELE

, Hu 119:96 imilayo yakho ayilam.

1The 4:6 okufanele adlulele ngale kwem.

MINIKELO

, 1Imi 29:9 ukuletha im. yokuzithandela

2Imi 31:10 beqalisa ukuletha im.

Isy 1:11 Sengidiniwe ngem. yokutshiswa

MINYANGO

, Joh 20:19 im. yayikhiyiwe. UJesu wafika

MIRIYAMU

, Nan 12:1 UM. lo-Aroni bakhuluma kubi

MISEBENZI

, Hu 104:24 Minengi im. yakho Jehova

Joh 14:12 uzakwenza im. emikhulu ukwedlula

Rom 12:4 Silezitho ezinengi, zilem. etshiyeneyo

MITHWALO

, Hu 68:19 uJehova osithwalela im. yethu

Gal 6:2 lithwalisana im. esindayo

MIZIMBA

, Rom 6:13 nikelani im. yenu kuNkulunkulu

Rom 12:1 linikele im. ibe ngumhlatshelo

Flp 3:21 Uzaguqula im. yethu engasilutho

MIZWANGEDWA

, Rom 2:15 im. yabo ifakazelana labo

Rom 13:5 langenxa yem. yenu

1Kr 8:12 lilimaza im. ebuthakathaka

1Thi 4:2 abalem. etshileyo angathi

MJIBILA

, Zag 29:25 Ukwesaba abantu kungum.

Luk 21:34, 35 lolosuku lulijume njengom.

MJUDA

, Zak 8:23 umphetho wejazi lendoda engum.

1Kr 9:20 KumaJuda ngaba njengom.

MKHOKHELI

, Mat 23:10 munye uM. wenu, uKhristu

MKHULU

, Joh 14:28 uBaba m. kulami

1Jo 3:20 uNkulunkulu m. kulezinhliziyo

MLANDELI

, Mat 19:21 uzokuba ngum. wami

MLAYO

, Mak 12:28 Yiwuphi um. wokuqala?

Mak 12:31 Awukho omunye um. kulale

Joh 13:34 um. omutsha wokuthi lithandane

MLILO

, Jer 20:9 angathi kulom. emathanjeni

1Kr 3:13 uzavezwa ngom.

1The 5:19 Lingawucitshi um. womoya

2Thi 1:6 usikhwezele njengom. isipho

2Pe 3:7 okukhona kugcinelwe um.

MLOMO

, Zag 10:19 obamba um. uhlakaniphile

Rom 10:10 ngom. ukhuluma ngokholo

MMANGALELI

, Sam 12:10 um. usephoselwe phansi

MMELI

, Joh 7:29 ngingum. wakhe

MMELI OMKHULU

, Imis 3:15 laselibulala uM. wokuphila

Heb 12:2 kuM. loMphelelisi

MNANZELELENI

, 2The 3:14 m. liyekele ukuba

MNCANE

, Mak 10:20 yonke ngiyigcinile ngisesem.

Luk 9:48 oziphatha njengom. kulani

MNIKELO

, Lev 7:37 lom. wokutshiswa

MNIKELO WOKUNATHWAYO

, Flp 2:17 njengom.

MNTWANA

, Aba 13:8 ukuthi um. simkhulise njani

Job 33:25 kalibe butshelezi ukwedlula elom.

Zag 22:6 Fundisa um., lanxa esekhulile

Luk 9:47 wathatha um. wammisa

1Kr 13:11 njengom., nginakana njengom.

MNYAMA

, Isy 60:2 ubum. buzagubuzela umhlaba

Jow 2:31 Ilanga lizatshintsha libe m.

Joh 3:19 abantu bathande ubum.

MNYAMENI

, Mat 4:16 abahlezi em. sebebone

Efe 4:18 Ingqondo zabo zisem.

1Pe 2:9 owalibiza lisebum.

MNYANGO

, 1Kr 16:9 ngivulelwe um. omkhulu

Sam 3:20 Ngimi em. ngiyaqoqoda

MOSI

, Nan 12:3 UM. wayeyindoda emnene

Hu 106:32 Kwamhambela kubi uM.

Imis 7:22 uM. amazwi akhe ayelamandla

2Kr 3:7 ukukhangela ubuso bukaM.

MPABANGA

, Lev 13:40 isale isilem. ihlanzekile

2Am 2:23 Hamba wena m.!

MPAHLA

, Eks 19:5 lizakuba yim. yami eqakathekileyo

Isy 60:5 Lem. yezizwe izabuya kuwe

Isy 61:6 Lizakudla im. yezinye izizwe

Luk 14:33 atshiye yonke im.

Heb 10:34 lilem. engcono lengapheliyo

Heb 10:34 lakwamukela ukuthathelwa im.

MPHOTSHONGO

, Gen 11:4 Wozani sizakhele lom.

Luk 13:4 bawelwe ngum. weSilowami

MPHROFETHI

, Dut 18:18 Ngizabavusela um.

Hez 2:5 bazakwazi ukuthi um. ubekhona

Amo 7:14 Mina ngangingasim.

MPONDO

, Dan 7:7 isilo sesine sasilem. ezilitshumi

MQHELE

, Zag 12:4 Umfazi ungum. kumkakhe

Mat 27:29 eluka um. wameva

1Kr 9:25 ukuthola um. otshabalalayo

MSINDISI

, 2Sa 22:3 ungum. wami

Hu 3:8 UnguM. wethu, awu Jehova!

Imis 5:31 waba nguMmeli Omkhulu loM.

MSIZI

, Joh 14:16 uzalinika omunye um.

Joh 14:26 um., umoya ongcwele uzalifundisa

MTHANDAZO

, Hu 141:2 um. wami ungaba njengempepha

Zag 15:8 uthokoziswa ngum. wabathembekileyo

Zag 28:9 Ngitsho lom. wakhe uyenyanyeka

Jak 5:15 Um. owenziwa ngokholo

MTHELISI

, Mat 18:17 kabe lanjengom.

Luk 18:11 angifanani layenalo um.

MTHELO

, Mat 17:25 imbadalo kumbe um.?

Luk 20:22 sibhadale um.?

Rom 13:7 lowo ofuna um. mnikeni um.

MTHENGISI

, Mat 13:45 lom. owayehamba edinga

MTHETHO

, Hu 40:8 Um. ungaphakathi enhliziyweni

Hu 94:20 besebenzisa um. ukuthi benze okubi?

Hu 119:97 Ngiwuthanda okwamagama um.

Jer 31:33 Ngizafaka um. ngaphakathi kwabo

Hab 1:4 Um. awuselamandla

Rom 7:22 ngiyathokoza ngom. kaNkulunkulu

Rom 10:4 UKhristu uyisiphetho soM.

Rom 13:8 othanda omunye usewugcwalisile um.

Gal 3:24 uM. usisa kuKhristu

Gal 6:2 lizawugcwalisa um. kaKhristu

MTHETHWANDABA

, 1Kr 6:6 uhambisa umzalwane em.

MTHIYI WENYONI

, Hu 91:3 emjibileni wom.

MTHUKE

, Job 2:9 Umkakhe esithi, M. uzifele!

MTHWALO

, 1Am 12:14 wenza um. wenu waba nzima

Hu 55:22 Phosela um. wakho kuJehova

Imis 15:28 ukungalingezeleli omunye um.

Gal 6:5 umuntu uzazithwalela um.

Sam 2:24 Kangilethesi omunye um.

MTHWALO OSINDAYO

, Hu 38:4 izono zinjengom.

MTSHELENI

, Hu 62:8 M. konke okusezinhliziyweni zenu

MULE

, Zef 2:2 Usuku lungakedluli njengom.

MULI

, Efe 2:19 selingamalunga em. kaNkulunkulu

Efe 3:15 owanika zonke izim. amabizo

MUNTUKAZANA

, Hu 119:141 Ngingum.

MUNTU ONGELAMTHETHO

, 2The 2:3 kwavezwa lom.

MUSA

, Dut 15:8 ube lom. umvulele isandla sakho

Zag 11:17 Umuntu olom. uyazisiza

Zag 25:15 amazwi alom. angalephula ithambo

Zag 31:26 Umthetho wom. uselimini lwakhe

Isy 26:10 omubi engenzelwa um. kasoze afunde

Imis 28:2 Abantu baba lom. omangalisayo

MUTSHA

, Hu 71:17 ungifundise kusukela ngisesem.

1Thi 4:12 akukhangelele phansi ngoba usesem.

MVELO

, Lev 18:23 Lokhu akuhambelani lem.

Rom 1:26 baziphathe ngendlela engasiyem.

Rom 1:27 Labesilisa batshiya isifiso sem.

MVUBELO

, Mat 13:33 UMbuso wezulu unjengem.

1Kr 5:6 im. encane iyayibilisa yonke inhlama

MZALWANE

, 1Kr 5:11 ngokuthi ngum. yena efeba

MZIMBA

, Mat 26:26 Lokhu kumela um. wami

1Kr 7:4 ayilamandla phezu kom. wayo

1Kr 12:18 uNkulunkulu ebeke isitho som.

1Kr 15:44 Uhlanyelwa ungum. wenyama

Gal 6:8 ohlanyela ehlose ukuthokozisa um.

MZUZU

, Mat 6:27 Ngubani ongangezelela um.?

MZWANGEDWA

, 1Pe 3:16 Hlalani lilom. omuhle

1Pe 3:21 ngokucela um. omuhle

N

NAMATHELE

, Gen 2:24 in. kumkayo

Dut 10:20 UJehova okumele un. kuye

NAMBITHA

, Heb 6:4 ban. isipho samahala sasezulwini

NAMBITHANI

, Hu 34:8 N. libone ukuthi uJehova muhle

NAMBITHILE

, 1Pe 2:3 selikun. ukuthi iNkosi ilomusa

NANZANE

, 1Kr 12:25 izitho zawo zin.

NANZELELA

, Zag 14:16 Ohlakaniphileyo uyan.

NANZELELANI

, Efe 5:15 N. njengabahlakaniphileyo

NATHANI

, 2Sa 12:7 UN. wasesithi: Nguwe!

NAYINI

, Luk 7:11 waya edolobheni okuthiwa yiN.

NCEDA

, Hu 41:1 on. abahluphekayo

Hu 46:1 Uyaphangisa ukusin.

Zag 14:23 Ukusebenza gadalala kuyan.

Imis 20:20 ukulitshela loba yini eyayingalin.

1Kr 7:35 engilitshela khona kuzalin.

1Kr 10:24 kangazifuneli okun. yena

NCEDAKALE

, Isy 48:17 okufundisayo ukuze un.

NCEDAYO

, 1Kr 6:12 kodwa ayisizo zonke ezin.

NCEDI NGALUTHO

, Mat 15:9 akun. ukuthi baqhubeka

Gal 4:9 selibuyelelani ezintweni ezingan.

NCEDISWA

, 2Thi 3:14 wan. ukuthi uzikholwe

NCEDIYO

, Efe 4:17 ngezingqondo zabo ezingan.

NCEKU

, Isy 42:1 Le yin. yami engiyincedisayo!

Mat 24:45 Ngubani in. ethembekileyo?

Mat 25:21 Wenze kuhle n. enhle!

Mak 10:43 ofuna ukuba mkhulu abe yin.

Luk 17:10 Siyizin. ezingatsho lutho

2Kr 3:6 osenze safanela ukuba yizin.

NCENGA

, Rom 12:1 ngiyalin. ngesisa

2Kr 5:20 siyan.: Buyisanani loNkulunkulu

1Thi 2:1 imithandazo yokun.

Heb 5:7 uKhristu wathandaza ecela, en.

Jak 5:16 Umthandazo womuntu en.

NCOMA

, 1Kr 11:2 Ngiyalin. ngoba lilokhu

NCOMA NGAMANGA

, Rom 16:18 ngokuban.

Jud 16 ben. ukuze bathole inzuzo

NCONYWA

, Zag 27:21 ulingwa yikun. akutholayo

NDAWO

, Rom 15:23 akuselan. engingakatshumayeli kuyo

NDIMI

, 1Kr 13:8 nxa kulezin. zizaphela

1Kr 14:22 izin. ziyisibonakaliso

Sam 7:9 kuzo zonke izizwe lezin.

NDLALA

, Hu 37:19 langesikhathi sen. bazabe

Jer 17:8 Ngomnyaka wen. kasoze akhathazeke

Amo 8:11 Hatshi in. yokuswela ukudla

NDLALIFA

, Rom 8:17 sizin., izin. zikaNkulunkulu lezin. loKhristu

Gal 3:29 liyinzalo ka-Abrahama, lizin.

NDODA

, Lev 20:13 indoda emacansini lenye in.

1Kr 7:2 lowesifazana ngamunye abe len.

1Kr 7:14 in. engakholwayo iba ngcwele

NDODAKAZI

, Luk 8:49 In. yakho isifile

NDODANA

, Hu 2:12 Hloniphani in. ukuze uNkulunkulu

Zag 13:24 ongalusebenzisiyo uswazi uyayizonda in.

Zag 15:20 In. ehlakaniphileyo iyamthokozisa

Dan 7:13 owayenjengen. yomuntu esiza

Mat 3:17 Le yiN. yami engiyithandayo

Luk 15:13 in. yachitha yonke impahla

NDODANA YOMUNTU

, Mat 10:23 iN. izaze ifike

Luk 21:27 bazabona iN. isiza ngeyezi

NDUDUZO

, 2Kr 1:3 uNkulunkulu wen. yonke

NEBHUKHADINEZARI

, Dan 2:1 uN. waphupha

NEFILIMI

, Gen 6:4 kwakulamaN. emhlabeni

NETHI

, Mat 13:47 UMbuso wamazulu ufana len.

NGABANGENZI LUTHO

, 2Pe 1:8 lingabi n.

NGABANTU ABANJANI

, 2Pe 3:11 kumele libe n.

NGABOMO

, Heb 10:26 Nxa sisenza isono n.

NGAHAWULA

, Rom 7:24 Ngaze n.!

NGALE KWALOKHO

, 1Kr 4:6 Lingeqeli n.

NGAMAMPAMA

, Joh 19:3 Ayemtshaya lan. ebusweni

NGAMAZWI

, Imis 15:32 bakhuthaza abazalwane n.

NGAPHAKATHI

, 2Kr 4:16 umuntu esinguye n.

Efe 3:16 libe lamandla emuntwini elinguye n.

NGCEKEZA

, Dut 23:13 abesegqibela in. yakhe

NGCOLISA

, 2Kr 7:1 ezintweni ezin. umzimba

NGCWABA

, Hos 13:14 Ngizabahlenga emandleni en.

Sam 1:18 ngilamakhiye okufa lawen.

Sam 20:13 ukufa len. kwakhipha abafileyo

NGCWELE

, Eks 25:8 lingenzele indawo en.

Eks 26:33 iNdawo eN. leNgcwelengcwele

Lev 19:2 libe n. ngoba ngin.

1Am 9:3 Indlu le sengiyenze yaba n.

Hu 73:17 endaweni en. kaNkulunkulu

Jer 1:5 Ngakwenza waba n. ungakazalwa

Hez 36:23 ibizo lami elikhulu lin.

Dan 7:18 aban. bazawamukela umbuso

Heb 12:14 Zamani lokuba n.

1Pe 1:15 libe n. kukho konke ukuziphatha kwenu

Sam 4:8 Un., un., un. uJehova

NGEBIZO

, 1Sa 17:45 ngizokulwa lawe n. likaJehova

Mal 3:16 labacabangisisa n. lakhe

Joh 14:14 lingacela loba yini n. lami

NGEBUTHO LEMPI

, Zak 4:6 akusoze kwenzakale n.

NGEDWA

, Joh 16:32 lingitshiye n. Kodwa angin.

NGEKE KWENZEKE

, Mat 19:26 Ngokubona kwabantu n.

NGELIZWI ELIPHANSI

, Jos 1:8 kumele ulibale n.

Hu 1:2 Ubala umthetho n.

NGEMIBHALO

, Imis 17:2 wayebonisana labo n.

NGEMILOMO

, Isy 29:13 bangikhonza n. yabo

Hos 14:2 Sizanikela indumiso n. yethu

NGENDLELA

, Imis 1:11 uzakuza n. enjengayonale

Flp 1:27 n. evumelana lezindaba ezinhle

Heb 8:5 uzenza n. yazo ulandela

NGENDLELA ECACILEYO

, Imis 9:22 etshengisa n.

NGENDLELA EFANELEYO

, 1Imi 15:13 Asenzanga n.

NGENDLELA EHLELEKILEYO

, Gal 5:25 sihamba n.

NGENELA INDABA

, 1Pe 4:15 ukun. zabantu

NGENGQONDO

, Mat 22:37 uthande uJehova lan.

NGENHLAWULO

, Rom 8:23 sizakhululwa emizimbeni n.

NGENKEMBA

, 1Sa 17:47 kasindisi n. loba

Mat 26:52 abasebenzisa inkemba bazakufa n.

NGENOTHO

, Luk 16:9 abangane n. engalunganga

NGENTENGO

, 1Kr 7:23 Lathengwa n.

NGENTONGA

, Hu 2:9 Uzabachoboza n. yensimbi

Sam 12:5 umntwana ozakwelusa izizwe n. yensimbi

NGESABA

, Job 31:34 n. ukuthi abantu bazathini

NGESABE

, Hu 56:4 Ngiyamthemba, angisoze n.

Hu 118:6 UJehova ulami, angisoze n.

NGESIBUKO

, 1Kr 13:12 n. sensimbi

NGESIKHATHI ESIBEKIWEYO

, Hab 2:3 uzagcwaliseka n.

NGEWALA

, Zag 29:20 wambona yini okhuluma n.?

NGIBALAYE

, Sam 3:19 ngiyabakhuza n.

NGIBAVUSE KWABAFILEYO

, Joh 6:39 kodwa n.

NGICELA

, Gen 15:5 N. ukhangele phezulu emazulwini

NGIDANILE

, Hu 38:6 Ngitshona n. ilanga lonke

NGIHAMBISANE

, Gen 33:14 n. lezifuyo labantwana

NGIKHETHE

, Flp 1:23 Angikwazi ukuthi n. kuphi

NGIKOMELE

, Hu 84:2 N. ukuyafika emagumeni kaJehova

NGIKULAHLE

, Heb 13:5 angisoze n.

NGIKUNCENGE

, Flm 9 n. ngenxa yothando

NGIKUPHIKE

, Zag 30:9 sengilento yonke n.

NGILAHLEKA

, Job 6:24 Ngincedani ukuthi n. ngaphi

NGILESIKWELEDE

, Rom 1:14 N. kwabahlakaniphileyo

NGILIYANGISE

, 1Kr 4:14 angizibhalelanga ukuthi n.

NGILOBUHLUNGU

, Rom 9:2 n. obungapheliyo

NGILOSI

, Gen 28:12 izin. zazisehla ziqansa kulo

2Am 19:35 in. yabulala amadoda angu-185 000

Job 4:18 Lezin. zakhe uyazisola

Hu 34:7 In. kaJehova iyabalinda abamesabayo

Dan 3:28 othume in. yakhe wahlenga

Hos 12:4 Waqhubeka esilwa len.

Mat 13:41 izathuma izin. zayo zibuthe

Mat 22:30 bayabe sebenjengezin. ezulwini

Mat 24:31 izin. zayo ziqoqe abakhethiweyo

Imis 5:19 in. yavula iminyango yejele

Imis 12:11 uthume in. yakhe, wangikhulula

1Kr 4:9 ukuze sibonwe ngumhlaba lezin.

1Kr 6:3 Kalikwazi ukuthi sizakwahlulela izin.?

Heb 13:2 bamukela izin. bengazi

1Pe 1:12 Izin. ziyafisa ukuzizwisisa

Jud 6 Lezin. ezingazange ziqhubeke

NGILOSI ENKULU

, 1The 4:16 ngelizwi len.

Jud 9 uMikhayeli in. ephikisana loDeveli

NGIMSULWA

, Imis 20:26 n. egazini labantu bonke

NGIMTHETHELELE

, Mat 18:21 kumele n. kangaki?

NGINGACABANGANGA

, Job 6:3 sengikhuluma n.

NGINGALALI

, 2Kr 11:27 izikhathi ezinengi n.

NGINGALISEBENZISI KUBI

, 1Kr 9:18 n. ilungelo lami

NGINGCOLILE

, Lev 13:45 amemeze athi, N., n.

NGINOTHE

, Zag 30:8 ngibe ngumyanga kumbe n.

NGINOTHILE

, Sam 3:17 Wena uthi, N.

NGIQEDE

, Imis 20:24 n. umsebenzi lenkonzo

NGITHULE

, Hu 32:3 Ngesikhathi n., amandla aphela

NGIVUSELELE

, Isy 57:15 Ukuze n.

NGIYAGULA

, Isy 33:24 Akulamuntu ozakuthi: N.

NGIYAWUTSHAYA

, 1Kr 9:27 n. umzimba wami

NGIYIKUVUKA KWABAFILEYO

, Joh 11:25 N.

NGIZAKUBA

, Eks 3:14 UN. ungithumile kini

Eks 3:14 N. Yilokho Engikhetha Ukuba Yikho

NGIZALIPHUMUZA

, Mat 11:28 Wozani kimi, n.

NGIZAZIDINGELA

, Hez 34:11 n. izimvu zami

NGIZIBHANDITSHE

, Hez 34:16 ezilimeleyo n.

NGIZWISISE

, Job 6:24 Ngincedani n. ukuthi

Hu 119:27 Ngenza n. imithetho yakho

NGOBAMBO

, Gen 2:22 wasebumba owesifazana n.

NGOBUCIKO

, Eks 35:35 Usebagcwalise n.

NGOBUFEBE

, Efe 5:3 Lingaqali ukuxoxa n.

NGOBUGABAZI

, 1Kr 2:1 angifikanga n. bokukhuluma

NGOKONA

, Hu 38:18 Ngangikhathazekile n. kwami

NGOKUDLA

, Imis 14:17 elinika izulu, elisuthisa n.

NGOKUHLE KAKHULU

, Zag 3:9 Dumisa uJehova n.

NGOKULUNGA

, Isy 32:1 Inkosi izabusa n.

NGOKUNGAZI

, 1Thi 1:13 ngangisenza n.

NGOKUTHANDA

, 1Kr 12:18 endaweni yaso n. kwakhe

Hu 110:3 Abantu bazazinikela n. kwabo

NGOKUTHULA

, Mak 9:50 liqhubeke lihlalisana n.

Rom 12:18 hlalani n. labantu bonke

1The 4:11 Zamani ukuphila n.

NGOKUZIPHAKAMISA

, Flp 2:3 Lingenzi lutho n.

NGOKUZITHOBA

, Mik 6:8 uhambe loNkulunkulu n.

NGOMFANEKISO

, Gen 1:26 Asenze umuntu n. wethu

NGOMFAZI

, Zag 5:18 thokoza n. wobutsha bakho,

NGOMOYA

, Zak 4:6 kuzakwenzakala n. wami

Gal 5:16 qhubekani lihamba n.

NGOMOYA ONGCWELE

, 1Imi 28:12 ayekutshengisiwe n.

NGOMPHEFUMULO WONKE

, Mat 22:37 uthande uJehova lan.

Efe 6:6 intando kaNkulunkulu n.

Kol 3:23 kwenzeni n.

NGOMUNWE

, Eks 31:18 ezibhalwe n. kaNkulunkulu

NGONCITSHANAYO

, Dut 15:7 ube n. kumfowenu

NGONELE

, Gen 39:9 n. uNkulunkulu

NGONILE

, 2Sa 12:13 UDavida wasesithi: N. kuJehova

NGONJANI

, Hu 15:1 n. omamukela etendeni lakho?

NGOTHULI

, Gen 2:7 wasebumba umuntu n.

NGOWOKUQALA

, Mak 9:35 efuna ukuba n.

NGQOLOYI

, Mat 13:25 ukhula phakathi kwen.

NGQONDOMBILI

, Jak 1:8 un. njalo

NGQWAQWANE

, Isy 1:18 zibe mhlophe njengon.

NGULUBE

, Luk 15:15 ukuthi iyekwelusa in.

2Pe 2:22 len. ebigezisiwe isibuyele edakeni

NGUMBONISI

, 1Thi 3:1 umsebenzi wokuba n.

1Pe 2:25 kumelusi on. wemiphefumulo yenu

NGUMOYA

, 1Kr 2:15 okhokhelwa n. uhlola izinto zonke

NGWANE

, Efe 6:17 Yemukelani len. yensindiso

NGXABANGXOZA

, 1Kr 14:33 kasiNkulunkulu wen.

NHLAMBA

, Efe 5:4 kanye lobuphoxo obulen.

NHLANHLA

, Isy 65:11 unkulunkulu wen.

NHLIZIYO

, Gen 6:5 lezifiso zen. yakhe

1Imi 29:17 Nginikele ngen. eqotho

2Imi 16:9 abazinikele kuye ngen. yonke

Ezr 7:10 U-Ezra wayeselungise in.

Hu 51:10 Yenza in. yami ibe msulwa

Hu 51:17 Umhlatshelo yin. ezisolayo

Hu 51:17 In. edabukileyo awusoze uyilahle

Zag 4:23 linda in. yakho ngoba kuyo

Zag 17:3 uJehova nguye ohlola izin.

Zag 17:22 In. ethokozayo ingumuthi

Zag 28:26 othemba in. yakhe uyisithutha

Jer 17:9 In. iyakhohlisa ukwedlula loba yini

Jer 17:10 Mina Jehova ngihlola in.

Mat 22:37 uthande uJehova ngen. yonke

Luk 12:34 lapho okuzakuba lezin. zenu

Luk 21:34 izin. zenu zingakhulelwa

Luk 24:32 Izin. bezingavuthi yini ekhuluma

Imis 16:14 wayivula in. yakhe ukuze amukele

Rom 6:17 layilandela ngen. yonke

Heb 3:12 len. embi ngenxa yokuphambuka

1Jo 3:20 uNkulunkulu mkhulu kulezin. zethu

NHLIZIYOMBILI

, 1Am 18:21 kube nini lilokhu lin.?

1Am 18:21 lilokhu lin.

NHLIZIYO YONKE

, 1Imi 28:9 umkhonze ngen.

2Imi 16:9 abazinikele ngen.

Efe 6:7 ngen. angathi lisebenzela

1Pe 5:2 Yelusani umhlambi ngen.

NHLONI

, Mak 8:38 Loba ngubani oba len. ngami

Rom 1:16 Angilan. ngezindaba ezinhle

2Thi 1:8 ungabi len. zokufakaza

2Thi 2:15 yisisebenzi esingelan.

NHLONIPHO

, 1Pe 3:15 ukuzivikela langen. enkulu

NHLUPHO

, Imis 14:22 sidlule phakathi kwen.

1Kr 7:28 abatshadayo bazakuba len.

NIKELE

, 1Thi 4:15 Nakana; uzin.

NINELWA

, Isy 53:3 Weyiswa wan. khatshana

NINI LANINI

, Gen 3:22 abesesidla aphile n.

Hu 37:29 Bahlale kuwo n.

Tsh 3:11 lesifiso sokuphila n.

Tsh 3:14 izahlala kuze kube n.

Joh 10:10 baphile kuze kube n.

1Pe 1:25 ilizwi likaJehova lihlala n.

NINIVA

, Jon 4:11 ngilizwele idolobho elikhulu laseN.?

NJABULO

, Job 38:7 inkanyezi zivungama ngen.

Joh 16:22 kakho ozalithathela in. yenu

NJENGAYE

, Flp 2:20 Kangilaye omunye on.

NJENGEMITHUNZI

, Jak 1:17 ongaphenduphendukiyo n.

NJENGEMITSHOKO

, Hu 127:4 N. esesandleni seqhawe

NJENGEMPANDE

, Kol 2:7 ligxile kuye n.

NJENGEMVU

, Isy 53:7 Walethwa n. esisiyahlatshwa

NJENGENGWE

, Dan 7:6 esinye isilo esin.

NJENGENHLAMVU

, Hu 17:8 Ngivikela n. yelihlo lakho

NJENGEWULE

, Zag 7:10 Egqoke n.

NJENGEZIBANE

, Flp 2:15 elikhanya phakathi kwaso n.

NJENGEZIBUKO

, 2Kr 3:18 sitshengisa inkazimulo n.

NJENGEZINKOZI

, Isy 40:31 bazaphapha n.

NJENGEZULU

, Dut 32:2 Imfundiso yami izakuna n.

NJENGOMBANE

, Mat 24:27 kuzakuba n. obaneka

Luk 10:18 Ngibona uSathane esewile n.

NJENGOMCENGI

, Mal 3:3 izakuba n. wesiliva

NJENGOTHULI

, Isy 40:15 n. oluphezu kwezikali

NKANGALA

, Isy 35:6 Amanzi azampompoza en.

NKANUKO

, Rom 1:26 belandela in. zemacansini

Rom 1:27 Labesilisa betshiswa yin.

NKATHAZO

, Mak 4:19 izin. zomumo lo wezinto

Luk 8:14 liminyaniswe zin., lenotho

Luk 21:34 izinhliziyo lezin. zokuphila

NKAZIMULO

, Joh 12:43 babethanda in. yabantu

Rom 8:18 ngiziqathanisa len.

1Kr 10:31 elikwenzayo kwenzeleni in.

2Pe 2:10 ukukhuluma ngalabo abanike in.

Sam 4:11 Ufanele Jehova ukwamukela in.

NKAZIMULWENI

, Rom 3:23 bayasilela en.

NKOMITSHO

, Mat 20:22 Lingayinatha in. esengizayinatha?

Luk 22:20 In. le imela isivumelwano

Luk 22:42 nxa ufuna susa in. le kimi

1Kr 11:25 yenza njalo langen.

NKONZO

, Imis 20:24 ngiqede umsebenzi len.

Rom 11:13 ngikhazimulisa in. yami

2Kr 4:1 silen. ngenxa yokuthi senzelwa

2Kr 6:3 in. yethu ingasolwa

1Thi 1:12 wangibona wangiphathisa in.

2Thi 4:5 uyenze ngokupheleleyo in. yakho

NKOSI

, Dut 10:17 uJehova uyiN. yamakhosi

Aba 21:25 kwakungelan. ko-Israyeli

1Sa 23:17 uzakuba yin., ngizakuba ngumsekeli

Hu 2:6 In. isiqalisile ukubusa eZiyoni

Zag 21:1 Inhliziyo yen. injengezifula

Isy 32:1 In. izabusa ngokulunga

Zak 14:9 UJehova uzakuba yiN. yomhlaba

Mat 7:22 N., kasiphrofethanga

Mat 9:38 ncengani iN. yokuvuna

Mat 21:5 In. yakho iza igade ubabhemi

Mat 27:29 Sabona wena N. yamaJuda!

Joh 19:15 in. ngaphandle kukaKhesari

Rom 6:14 Isono akumelanga sibe yin.

Rom 14:4 Ukuma kumbe ukuwa kuya ngen.

Kol 4:1 lani lilayo iN. ezulwini

NKOSI ENKULU

, Hu 73:28 iN. yaba yisiphephelo

Imis 4:24 N., nguwe owadala izulu

NKOSIKAZI

, Tsh 9:9 Kholisa impilo len. yakho

1Kr 7:2 indoda kayibe len. yayo

NKOSINI

, Mat 22:44 UJehova wathi eN. yami

1Kr 7:39 ukutshada kuphela nxa eseN.

NKOSI YASENINGIZIMU

, Dan 11:11 In. izafuthelana

Dan 11:40 in. izafuqana layo

NKOSI YASENYAKATHO

, Dan 11:7 lenqaba yen.

Dan 11:40 in. izatheleka ilezinqola

NKULUNGWANE

, Hu 91:7 kuwe abayin.

Isy 60:22 Abalutshwana bazakuba yin.

2Pe 3:8 ilanga linjengeminyaka eyin.

Sam 5:11 Inani lalingamatshumi ezin.

Sam 20:2 yambopha okweminyaka eyin.

Sam 20:4 babusa okweminyaka eyin.

NKULUNKULU

, Dut 10:17 nguN. wabonkulunkulu

Mat 27:46 N. wami ungitshiyeleni?

Joh 1:18 Kakho osewake wambona uN.

Joh 17:3 kumele bakwazi wena uN. weqiniso

Joh 20:17 Ngiya kuN. wami onguN. wenu

1Kr 8:4 kuloN. oyedwa kakho omunye

2Kr 4:4 un. womumo asevale ingqondo

Efe 4:6 loN. oyedwa onguYise wabo

1Jo 4:8 uN. uluthando

NKUNDLA

, Dan 7:10 In. yahlala phansi

NKUNDLENI

, Mak 13:9 bazalihambisa ezin. zamacala

1Kr 4:9 saba ngabokucina en.

NKUNI

, Zag 26:20 kungelan. umlilo uyacitsha

NKUNZI

, Eks 21:28 Nxa in. ingahlaba umuntu

Dut 25:4 Ungayifaki isayeke in.

Zag 7:22 njengen. esisiyahlatshwa

1Kr 9:9 UNkulunkulu ukhathazeke ngezin.?

NOTHISA

, 2Kr 6:10 siyadubeka kodwa sin. abanengi

NOWA

, Gen 6:9 UN. wahamba loNkulunkulu

Mat 24:37 Njengoba zazinjalo insuku zikaN.

NQABA

, Hu 18:2 UJehova ulidwala lami len.

Zag 18:10 Ibizo likaJehova liyin. eqinileyo

Isy 25:4 yin. yomuntukazana, in. yomyanga

2Kr 10:4 okudiliza izinto eziqine njengezin.

NQABAYOKULINDA

, Isy 21:8 ngimi phezu kwen.

NQOBA

, Rom 8:37 kukho konke siyan. ngalowo

Rom 12:21 qhubekani lin. okubi ngokuhle

2Kr 2:14 njengamabutho avela n.

Sam 6:2 esiyaqedisa ukun. kwakhe

NQOBILE

, Joh 16:33 ngiwun. umhlaba

NQOLA

, Aba 4:13 izin. ezingu-900

2Am 6:17 lezin. zigombolozele u-Elisha

NSIMU

, Mat 13:38 in. ngumhlaba

1Kr 3:9 liyin. kaNkulunkulu elinywayo

NSINDISO

, Sam 7:10 In. ivela kuNkulunkulu

NTAMBO

, Tsh 4:12 Len. elemicu emithathu

Isy 42:3 Akulan. azayicitsha

Isy 54:2 qhubeka uselula in. zetende

NTANDANE

, Eks 22:22 Akumelanga uhluphe in.

Hu 68:5 ngubaba wezin. lomvikeli

Jak 1:27 ukunakekela izin. labafelokazi

NTANDO

, Hu 40:8 Ngiyakuthanda ukwenza in. yakho

Hu 143:10 Ngifundisa ukwenza in. yakho

Mat 6:10 In. yakho kayenziwe emhlabeni

Mat 7:21 ngulowo owenza in. kaBaba

Luk 22:42 akungenzakali in. yami

Joh 6:38