Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A6-B

Itshathi: Ukulandelana Kwabaphrofethi Lamakhosi AkoJuda Lawako-Israyeli (Ingxenye Yesibili)

Amakhosi Ombuso Waseningizimu (Itshathi iyaqhubeka)

777 B.C.E.

UJothamu: iminyaka engu-16

762

U-Ahazi: iminyaka engu-16

746

UHezekhiya: iminyaka engu-29

716

UManase: iminyaka engu-55

661

U-Amoni: iminyaka engu-2

659

UJosiya: iminyaka engu-31

628

UJehowahazi: izinyanga ezingu-3

UJehoyakhimu: iminyaka engu-11

618

UJehoyakhini: izinyanga ezingu-3 lamalanga angu-10

617

UZedekhiya: iminyaka engu-11

607

Amabutho aseBhabhiloni akhokhelwa nguNebukhadinezari abhubhisa iJerusalema kanye lethempeli. UZedekhiya inkosi yokucina yosendo lukaDavida uthathelwa ubukhosi

Amakhosi Ombuso Waseningizimu (Itshathi iyaqhubeka)

c. 803 B.C.E.

UZakhariya: kubhalwe ukuthi wabusa izinyanga ezingu-6 kuphela

UZakhariya uqala ukubusa, kodwa waze wabekwa ukuthi abe yinkosi ngabo-792

c. 791

UShalumi: inyanga eyodwa

UMenahemu: iminyaka engu-10

c. 780

UPhekhahiya: iminyaka engu-2

c. 778

UPhekha: iminyaka engu-20

c. 758

UHosheya: iminyaka engu-9 kusukela ngabo-748

c. 748

Kukhanya umbuso kaHosheya waqina ngabo-748. Okunye okungabe kwenzakala yikuthi wancediswa yinkosi yase-Asiriya uThigilathi-phileseri III

740

I-Asiriya inqoba iSamariya lo-Israyeli; umbuso wasenyakatho wezizwana ezilitshumi zako-Israyeli uyaphela

 • Uluhlu Lwabaphrofethi

 • U-Isaya

 • UMikha

 • UZefaniya

 • UJeremiya

 • UNahume

 • UHabakhukhi

 • UDanyeli

 • UHezekheli

 • U-Obhadiya

 • UHosiya