IVangeli Elabhalwa NguJohane 1:1-51

  • ULizwi waba ngumuntu (1-18)

  • Ubufakazi obethulwa nguJohane uMbhabhathizi (19-28)

  • UJesu, iMvana kaNkulunkulu (29-34)

  • Abafundi bakaJesu bokuqala (35-42)

  • UFiliphu loNathaniyeli (43-51)

1  Ekuqaleni kwakuloLizwi,+ uLizwi wayeloNkulunkulu+ njalo uLizwi wayengunkulunkulu.+  WayeloNkulunkulu ekuqaleni.  Zonke izinto zaba khona ngaye+ futhi akukho ngitsho lokukodwa okukhona okungazange kwenziwe ngaye.  Ukuphila kwaba khona ngaye njalo ukuphila kwakuyikukhanya kwabantu.+  Ukukhanya kuyakhanyisa emnyameni+ kodwa ubumnyama behlulekile ukukucitsha ukukhanya.  Kulendoda eyathunywa ukuthi ibe ngummeli kaNkulunkulu. Ibizo layo kwakunguJohane+  njalo yayilande ukuzofakaza. Yayizofakaza ngokukhanya+ ukuze incede yonke imihlobo yabantu ukuthi ikholwe.  Yayingayisikho kukhanya lokho+ kodwa yayizofakaza ngakho.  Ukukhanya kweqiniso okukhanyisela yonke imihlobo yabantu kwasekuzafika emhlabeni.+ 10  ULizwi wayesemhlabeni+ njalo umhlaba waba khona ngaye.+ Kodwa umhlaba awuzange umazi. 11  Wafika endaweni yakibo kodwa abantu bakibo abazange bamamukele. 12  Bonke abamamukelayo wabapha ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu+ ngoba babetshengise ukuthi balokholo ebizweni lakhe.+ 13  Abazalwanga ngendlela yemvelo kumbe ngokuzikhethela komuntu loba ngentando yomuntu, kodwa bazalwa ngentando kaNkulunkulu.+ 14  ULizwi waba ngumuntu+ wahlala lathi, sayibona inkazimulo yakhe enjengaleyo ubaba ayipha indodana yakhe ezelwe yodwa.+ Wayegcwele umusa kaNkulunkulu* kanye leqiniso. 15  (UJohane wafakaza ngaye ememeza esithi: “Lo nguye engangimutsho ngisithi, ‘Lowo oza ngemva kwami usedlule waya phambi kwami ngoba yena wayekhona mina ngingakabi khona.’”)+ 16  Sonke samukela umusa omkhulu phezu komusa omkhulu ngoba yena wayegcwele umusa omkhulu. 17  Umusa omkhulu+ leqiniso kwaba khona ngoJesu Khristu+ njengoba nje loMthetho walethwa ngoMosi.+ 18  Kakho osewake wambona uNkulunkulu+ kodwa unkulunkulu ozelwe yedwa+ oseceleni kukaYise*+ nguye osemchasisile.+ 19  UJohane wafakaza kumaJuda ayethume abaphristi lamaLevi besuka eJerusalema ukuthi bayembuza bathi: “Wena ungubani?”+ 20  Kazange ale ukuphendula kodwa wabatshela iqiniso wathi: “Angisuye Khristu mina.” 21  Basebembuza bathi: “Manje okuyikho yikuphi? Ungu-Elija yini?”+ Yena wathi: “Hatshi.” Basebesithi: “Ungumphrofethi okwathiwa uyeza yini?”+ Waphendula wathi: “Hatshi!” 22  Bathi kuye: “Manje ungubani? Sitshele ukuze siyebikela abasithumileyo. Wena uzithi ungubani?” 23  Yena wathi: “Ngililizwi lalowo omemeza esenkangala esithi, ‘Yenzani indlela kaJehova* iqonde,’+ njengoba umphrofethi u-Isaya watsho.”+ 24  Labo ababembuza babethunywe ngabaFarisi. 25  Bambuza bathi: “Manje ubhabhathizelani wena ungayisuye uKhristu kumbe u-Elija njalo ungasimphrofethi okwathiwa uyeza?” 26  UJohane wabaphendula wathi: “Mina ngibhabhathiza ngamanzi. Ukhona omi phakathi kwenu elingamaziyo, 27  lowo oza ngemva kwami njalo akungifanelanga ukuthukulula intambo zamanyathela akhe.”+ 28  Izinto lezi zenzakala eBhethani ngaphetsheya kukaJodani lapho uJohane ayebhabhathizela khona.+ 29  Ngelanga elilandelayo wabona uJesu esiza kuye, wathi: “Khangelani, nansi iMvana+ kaNkulunkulu esusa isono+ somhlaba!+ 30  Lo nguye engangimutsho ngisithi: ‘Ngemva kwami kuza indoda esidlule yaya phambi kwami ngoba yona yayikhona mina ngingakabi khona.’+ 31  Lami nginje bengingamazi kodwa ngibuye ngazobhabhathiza ngamanzi ukuze abonakale kwabako-Israyeli.”+ 32  UJohane waphinda wafakaza wathi: “Ngibone umoya usehla njengejuba uvela ezulwini, wahlala phezu kwakhe.+ 33  Lami bengingamazi kodwa lowo ongithume ukuthi ngibhabhathize ngamanzi uthe kimi: ‘Loba ngubani ozabona umoya usehlela phezu kwakhe uhlale kuye,+ nguye obhabhathiza ngomoya ongcwele.’+ 34  Lakanye ngikubonile lokhu ngafakaza ukuthi lo nguye iNdodana kaNkulunkulu.”+ 35  Ngelanga elilandelayo uJohane wayemi labafundi bakhe ababili. 36  Uthe ebona uJesu edlula wathi: “Khangelani, nansiya iMvana+ kaNkulunkulu!” 37  Abafundi laba ababili bathi bemuzwa esitsho njalo balandela uJesu. 38  UJesu wathalaza wababona bemlandela wasesithi: “Lifunani?” Bathi kuye: “Rabi uhlala ngaphi?” (Ukuthi Rabi kutsho ukuthi, “Mfundisi.”) 39  Wathi kubo: “Buyani lizobona.” Basebehamba bayabona lapho ayehlala khona, batshona laye lelolanga. Kwakungaba lihora letshumi* ngesikhathi ebabiza. 40  U-Andreya+ umfowabo kaSimoni Phetro wayengomunye wabafundi ababili abezwa okwakhulunywa nguJohane basebelandela uJesu. 41  Into yokuqala ayenzayo yikudinga umfowabo uSimoni wasesithi kuye: “Sesimtholile uMesiya”+ (okutsho ukuthi, “uKhristu”). 42  Wahamba laye kuJesu. UJesu wakhangela uSimoni wathi: “UnguSimoni+ indodana kaJohane. Uzabizwa ngokuthi unguKhefasi” (okutsho ukuthi, “Phetro”).+ 43  Ngelanga elilandelayo uJesu wayefuna ukuya eGalile. Wabona uFiliphu+ wathi kuye: “Woba ngumlandeli wami.” 44  UFiliphu wayengoweBhethisayida, idolobho okwakuvela kulo u-Andreya loPhetro. 45  UFiliphu wathola uNathaniyeli+ wathi kuye: “Sesimtholile uJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa,+ lowo uMosi abhala ngaye eMthethweni lalowo abaPhrofethi ababhala ngaye.” 46  Kodwa uNathaniyeli waphendula wathi: “Kambe kukhona okuhle okungaphuma eNazaretha?” UFiliphu wathi: “Buya uzozibonela.” 47  UJesu wabona uNathaniyeli esiza kuye wakhuluma ngaye wathi: “Khangelani, um-Israyeli uqobo ongelabuqili ngitsho.”+ 48  UNathaniyeli wasesithi: “Kanti ungazela ngaphi?” UJesu wamphendula wathi: “Ngikubone ungaphansi kwesihlahla somkhiwa uFiliphu engakakubizi.” 49  UNathaniyeli wasesithi: “Rabi uyiNdodana kaNkulunkulu, uyiNkosi yako-Israyeli.”+ 50  UJesu wathi: “Okwenza ukholwe yikuthi ngithe ngikubone ungaphansi kwesihlahla somkhiwa yini? Uzabona izinto ezinkulu kulalezi.” 51  Wasesithi: “Madoda ngiqinisile sibili ngithi kini, lizabona izulu livuleka, libone lezingilosi zikaNkulunkulu zikhwela zisehla zisiya eNdodaneni yomuntu.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “umusa omkhulu.”
Kumbe, “osesifubeni sikaYise,” okutsho ukuthi oseduze kakhulu loYise.
Kumbe, “ngabo-4 ntambama.”