IVangeli Elabhalwa NguJohane 20:1-31

  • Ithuna alilalutho (1-10)

  • UJesu ubonakala kuMariya Magadalena (11-18)

  • Ubonakala kubafundi bakhe (19-23)

  • UTomasi uyathandabuza (24-29)

  • Inhloso yencwadimgoqwa le (30, 31)

20  Ngelanga lokuqala leviki, uMariya Magadalena wafika ethuneni ekuseni+ kusesemnyama, wabona ukuthi ilitshe lalisusiwe ethuneni.+  Yikho wagijima waya kuSimoni Phetro lomunye umfundi, lowo owayethandwa nguJesu,+ wafika wathi kubo: “Sebeyithethe iNkosi bayisusa ethuneni,+ asazi ukuthi bayibeke ngaphi.”  UPhetro lomfundi lo basuka baya ethuneni.  Bagijima bobabili kodwa umfundi lowo wagijima watshiya uPhetro, wafika kuqala ethuneni.  Wakhothama walunguza phakathi, wasebona amalembu elineni ephansi+ kodwa kazange angene.  USimoni Phetro owayengemuva kwakhe wathi efika wangena ethuneni, wawabona amalembu elineni ephansi.  Ilembu elalikade lisekhanda lakhe lalingekho kwamanye amalembu kodwa laligoqiwe labekwa lodwa.  Umfundi owayefike kuqala ethuneni laye wangena, wabona futhi wakholwa.  Kodwa babengakawuzwisisi umbhalo othi kumele avuke kwabafileyo.+ 10  Abafundi basebesuka babuyela emizini yabo. 11  UMariya yena waqhubeka emi phandle duze kwethuna ekhala. Wakhothama elokhu ekhala, walunguza ethuneni 12  wabona izingilosi ezimbili+ ezazigqoke okumhlophe. Zazihlezi lapho isidumbu sikaJesu esasikade sikhona, enye ngasekhanda enye ngasenyaweni. 13  Zathi kuye: “Dadewethu ukhalelani?” Yena wathi: “Bathethe iNkosi yami, angazi ukuthi bayibeke ngaphi.” 14  Esetsho njalo watshibilika wabona uJesu emi khonapho, kodwa kananzelelanga ukuthi kwakunguye.+ 15  UJesu wathi kuye: “Dadewethu ukhalelani? Udinga bani?” UMariya wacabanga ukuthi ngumuntu osebenza ensimini, wathi kuye: “Mnumzana, nxa umthethe ngitshela ukuthi umbeke ngaphi ngiyemthatha.” 16  UJesu wasesithi: “Mariya!” Yena watshibilika wathi kuye ngesiHebheru: “Rabhoni!” (okutsho ukuthi, “Mfundisi!”) 17  UJesu wathi: “Yekela ukunginamathela ngoba angikayi kuBaba. Kodwa hamba uyetshela abafowethu+ uthi, ‘Ngiya kuBaba+ onguYihlo, loNkulunkulu wami+ onguNkulunkulu wenu.’” 18  UMariya Magadalena wasesiya kubafundi wafika wathi: “Ngiyibonile iNkosi!” Wabatshela lokuthi yayitheni kuye.+ 19  Ngalelolanga ntambama, okwakulilanga lokuqala leviki, iminyango yalapho abafundi ababekhona yayikhiyiwe njengoba babesesaba amaJuda. UJesu wafika wama phakathi kwabo wathi: “Ukuthula akube kini.”+ 20  Esetsho njalo wabatshengisa izandla zakhe lomhlubulo wakhe.+ Abafundi bathaba bebona iNkosi.+ 21  UJesu waphinda wathi kubo: “Ukuthula akube kini.+ Ngiyalithuma+ njengoba loBaba wangithuma.”+ 22  Esekutshilo lokhu wabavuthela wathi: “Yamukelani umoya ongcwele.+ 23  Nxa lingaxolela loba ngubani, izono zakhe ziyabe sezithethelelwe, kodwa loba ngubani elingamxoleliyo, izono zakhe azithethelelwa.” 24  Kodwa uTomasi+ omunye wabaliTshumi Lambili owayebizwa ngokuthi liphahla, wayengekho kwabanye ngesikhathi uJesu efika. 25  Abanye abafundi bamtshela bathi: “Siyibonile iNkosi!” Kodwa yena wathi: “Angisoze ngikukholwe lokho ngaphandle ngize ngibone amanxeba ezipikili ezandleni zakhe, ngihlome umunwe wami phakathi kwawo ngifake lesandla sami emhlubulweni wakhe.”+ 26  Ngemva kwensuku ezingu-8 abafundi babesendlini, loTomasi laye ekhona. Lanxa iminyango yayikhiyiwe, uJesu wangena wama phakathi kwabo wathi: “Ukuthula akube kini.”+ 27  Wasesithi kuTomasi: “Hloma umunwe wakho lapha, khangela izandla zami ufake lesandla sakho lapha emhlubulweni wami. Yekela ukuthandabuza ukholwe.” 28  UTomasi wasesithi: “Nkosi yami, Nkulunkulu wami!” 29  UJesu wathi kuye: “Usukholwa yini njengoba usungibonile? Bayathokoza abakholwa bengazange babone.” 30  UJesu wenza lezinye izimangaliso ezinengi phambi kwabafundi bakhe, ezingazange zibhalwe encwadinimgoqwa le.+ 31  Kodwa lezi zabhalwa phansi ukuze likholwe ukuthi uJesu unguKhristu iNdodana kaNkulunkulu, besekusithi ngokholo lolu lithole ukuphila ngebizo lakhe.+

Amabala angaphansi