Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 16

Ungenzani Ukuze Ungakhulelwa Yikukhathazeka?

“Phosela umthwalo wakho kuJehova, yena uzakuncedisa. Kasoze avume ukuthi olungileyo awe.”

IHubo 55:22

“Amacebo abakhutheleyo azabenza baphumelele sibili, kodwa bonke abalamawala bacina bengabayanga.”

IZaga 21:5

“Ungesabi ngoba ngilawe. Ungakhathazeki ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikuncede. Ngizakubamba ngesandla sami sokudla esilungileyo.”

U-Isaya 41:10

“Ngubani phakathi kwenu ongangezelela umzuzu owodwa nje empilweni yakhe ngokukhathazeka?”

UMathewu 6:27

“Lingaqali ukukhathazeka ngosuku olulandelayo ngoba usuku olulandelayo luzakuba lezalo izinkathazo. Usuku ngalunye lulenhlupho zalo ezilweneleyo.”

UMathewu 6:34

“Linanzelele ukuthi yiziphi izinto eziqakatheke kakhulu.”

KwabaseFiliphi 1:10

“Lingakhathazeki ngaloba yini kodwa bikelani uNkulunkulu zonke izicelo zenu ngomthandazo langokumncenga kanye lokumbonga. Nxa lingenza njalo, ukuthula kukaNkulunkulu okwedlula konke ukuzwisisa kuzalinda izinhliziyo zenu lengqondo zenu ngoKhristu uJesu.”

KwabaseFiliphi 4:6, 7