Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uluhlu Lwamabhuku AseBhayibhilini

Amabhuku EMibhalo YesiHebheru Kungakafiki Isikhathi SamaKhristu

IBIZO LEBHUKU

UMLOBI

INDAWO ELABHALELWA KUYO

LAPHELA UKUBHALWA (B.C.E.)

INKATHI EHLANGANISWAYO (B.C.E.)

UGenesisi

UMosi

Enkangala

1513

“Ekuqaliseni” kusiya ku-1657

U-Eksodusi

UMosi

Enkangala

1512

1657-1512

ULevi

UMosi

Enkangala

1512

Inyanga eyodwa (1512)

AmaNani

UMosi

Enkangala lasemagcekeni akoMowabi

1473

1512-1473

UDutheronomi

UMosi

Emagcekeni akoMowabi

1473

Inyanga ezimbili (1473)

UJoshuwa

UJoshuwa

EKhenani

c. 1450

1473–c. 1450

ABahluleli

USamuyeli

Ko-Israyeli

c. 1100

c.1450–c. 1120

URuthe

USamuyeli

Ko-Israyeli

c. 1090

Iminyaka engu-11 yokubusa kwaBahluleli

1 USamuyeli

USamuyeli, uGadi loNathani

Ko-Israyeli

c. 1078

c. 1180-1078

2 USamuyeli

UGadi loNathani

Ko-Israyeli

c. 1040

1077–c. 1040

1 AmaKhosi

UJeremiya

KoJuda

580

c. 1040-911

2 AmaKhosi

UJeremiya

KoJuda laseGibhithe

580

c. 920-580

1 ImiLando

U-Ezra

EJerusalema (?)

c. 460

Ngemva kuka-1 ImiLando 9:44: c. 1077-537

2 ImiLando

U-Ezra

EJerusalema (?)

c. 460

c. 1077-537

U-Ezra

U-Ezra

EJerusalema

c. 460

537–c. 467

UNehemiya

UNehemiya

EJerusalema

a. 443

456–a. 443

U-Esta

UModekhayi

EShushani, e-Elami

c. 475

493–c. 475

UJobe

UMosi

Enkangala

c. 1473

Okweminyaka edlula 140 phakathi kuka-1657 lo-1473

AmaHubo

UDavida labanye

 

c. 460

 

IZaga

USolomoni, u-Aguri loLemuweli

EJerusalema

c. 717

 

UmTshumayeli

USolomoni

EJerusalema

b. 1000

 

INgoma Yezingoma

USolomoni

EJerusalema

c. 1020

 

U-Isaya

U-Isaya

EJerusalema

a. 732

c. 778–a. 732

UJeremiya

UJeremiya

KoJuda laseGibhithe

580

647-580

IZililo

UJeremiya

Eduze kweJerusalema

607

 

UHezekheli

UHezekheli

EBhabhiloni

c. 591

613–c. 591

UDanyeli

UDanyeli

EBhabhiloni

c. 536

618–c. 536

UHosiya

UHosiya

(Esigabeni) seSamariya

a. 745

b. 804–a. 745

UJoweli

UJoweli

KoJuda

c. 820 (?)

 

U-Amosi

U-Amosi

KoJuda

c. 804

 

U-Obhadiya

U-Obhadiya

 

c. 607

 

UJona

UJona

 

c. 844

 

UMikha

UMikha

KoJuda

b. 717

c. 777-717

UNahume

UNahume

KoJuda

b. 632

 

UHabakhukhi

UHabakhukhi

KoJuda

c. 628 (?)

 

UZefaniya

UZefaniya

KoJuda

b. 648

 

UHagayi

UHagayi

EJerusalema

520

Amalanga angu-112 (520)

UZakhariya

UZakhariya

EJerusalema

518

520-518

UMalakhi

UMalakhi

EJerusalema

a. 443

 

Amabhuku EMibhalo YesiGrikhi Eyabhalwa Ngesikhathi SamaKhristu

IBIZO LEBHUKU

UMLOBI

INDAWO ELABHALELWA KUYO

LAPHELA UKUBHALWA (C.E.)

INKATHI EHLANGANISWAYO

UMathewu

UMathewu

Ko-Israyeli

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

UMakho

UMakho

ERoma

c. 60-65

29-33 C.E.

ULukha

ULukha

EKhesariya

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

UJohane

Umphostoli uJohane

E-Efesu loba eduze kwakhona

c. 98

Ngemva kwesandulelo 29-33 C.E.

ImiSebenzi

ULukha

ERoma

c. 61

33–c. 61 C.E.

KwabaseRoma

UPhawuli

EKhorinte

c. 56

 

1 KwabaseKhorinte

UPhawuli

E-Efesu

c. 55

 

2 KwabaseKhorinte

UPhawuli

EMakhedoniya

c. 55

 

KwabaseGalathiya

UPhawuli

EKhorinte kumbe e-Antiyokhi yaseSiriya

c. 50-52

 

Kwabase-Efesu

UPhawuli

ERoma

c. 60-61

 

KwabaseFiliphi

UPhawuli

ERoma

c. 60-61

 

KwabaseKholose

UPhawuli

ERoma

c. 60-61

 

1 KwabaseThesalonika

UPhawuli

EKhorinte

c. 50

 

2 KwabaseThesalonika

UPhawuli

EKhorinte

c. 51

 

1 KuThimothi

UPhawuli

EMakhedoniya

c. 61-64

 

2 KuThimothi

UPhawuli

ERoma

c. 65

 

KuThithusi

UPhawuli

EMakhedoniya (?)

c. 61-64

 

KuFilimoni

UPhawuli

ERoma

c. 60-61

 

KumaHebheru

UPhawuli

ERoma

c. 61

 

UJakhobe

UJakhobe (Umfowabo kaJesu)

EJerusalema

b. 62

 

1 UPhetro

UPhetro

EBhabhiloni

c. 62-64

 

2 UPhetro

UPhetro

EBhabhiloni (?)

c. 64

 

1 UJohane

Umphostoli uJohane

E-Efesu loba eduze kwakhona

c. 98

 

2 UJohane

Umphostoli uJohane

E-Efesu loba eduze kwakhona

c. 98

 

3 UJohane

Umphostoli uJohane

E-Efesu loba eduze kwakhona

c. 98

 

UJuda

UJuda (Umfowabo kaJesu)

Ko-Israyeli (?)

c. 65

 

ISambulo

Umphostoli uJohane

EPhathimosi

c. 96

 

[Akusazakali kuhle ukuthi ngobani ababhala amanye amabhuku lokuthi abhalelwa ngaphi. Kucatshangelwa ukuthi abhalwa ngeminyaka yonale, u-(a) utsho ukuthi “sekwedlule,” u-(b) utsho ukuthi “kungakafiki,” u-(c) utsho ukuthi “ngabo” kumbe “kubo.”]