IVangeli Elabhalwa NguJohane 16:1-33

  • Abafundi bakaJesu bangabulawa (1-4a)

  • Okuzakwenziwa ngumoya ongcwele (4b-16)

  • Usizi lwabafundi luzakuba yintokozo (17-24)

  • UJesu unqoba umhlaba (25-33)

16  “Ngilitshele lokhu ukuze lingakhubeki.  Abantu bazalixotsha esinagogeni.+ Isikhathi siyeza sibili lapho wonke umuntu olibulalayo+ ezabe ecabanga ukuthi wenza inkonzo engcwele kuNkulunkulu.  Kodwa okuzakwenza abantu benze izinto lezi yikuthi abazange bangazi mina kanye loBaba.+  Lanxa kunjalo, ngilitshela lokhu ukuze nxa isikhathi sokuthi kwenzakale sifika, likhumbule ukuthi ngangilitshelile ngakho.+ “Angilitshelanga ngakho ekuqaleni ngoba ngangilani.  Khathesi sengisiya kulowo ongithumileyo+ kodwa kakho phakathi kwenu ongibuza ukuthi ngiyangaphi.  Inhliziyo zenu sezigcwele usizi ngenxa yalokho engilitshele khona.+  Kungasenani ngiqinisile ngithi kini, ukuhamba kwami kunceda lina. Nxa ngingayekela ukuhamba, umsizi*+ kasoze abuye kini kodwa ngingahamba ngizalithumela yena.  Angabuya uzanika umhlaba ubufakazi obucacileyo mayelana lesono lokulunga kanye lokwahlulela.  Ubufakazi bokuqala bumayelana lesono+ ngoba umhlaba awukholwa kimi.+ 10  Obesibili bumayelana lokulunga ngoba ngiya kuBaba futhi alisoze libe lisangibona. 11  Obesithathu bona bumayelana lokwahlulela ngoba umbusi womhlaba lo wahlulelwe kudala.+ 12  “Kusesekunengi okumele ngilitshele khona kodwa khathesi ngeke lenelise ukukuthwala. 13  Loba kunjalo nxa esefikile umsizi,* umoya weqiniso,+ uzalikhokhela alincedise ukuthi lizwisise lonke iqiniso ngoba kasoze akhulume okuvela kuye kodwa uzakhuluma akuzwayo, alitshele lezinto ezizayo.+ 14  Uzangikhazimulisa+ ngoba uzakwamukela okungokwami abeselitshela khona.+ 15  Zonke izinto uBaba alazo ngezami.+ Yikho ngithe umsizi wamukela okungokwami abeselitshela khona. 16  Ngesikhatshana nje alisoze libe lisangibona+ kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje.” 17  Abanye abafundi bakhe basebebuzana besithi: “Kanti utshoni nxa esithi, ‘Ngesikhatshana nje alisoze libe lisangibona kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje,’ lalapho esithi, ‘ngoba ngiya kuBaba’?” 18  Babelokhu besithi: “Utshoni nxa esithi, ‘ngesikhatshana nje’? Asikwazi ukuthi ukhuluma ngani.” 19  UJesu wayekwazi ukuthi bafuna ukumbuza, yikho wathi kubo: “Kanti libuzana lokhu ngoba ngithe kini: ‘Ngesikhatshana nje alisoze libe lisangibona kodwa lizaphinda lingibone ngesikhatshana nje’? 20  Ngiqinisile sibili ngithi kini, lizakhala lilile kodwa umhlaba wona uzathokoza, lizakuba losizi kodwa usizi lwenu luzatshintshwa lube yinjabulo.+ 21  Nxa owesifazana ebeletha uba losizi ngenxa yokuthi isikhathi sakhe siyabe sesifikile, kodwa nxa esebelethile kasabukhumbuli ubuhlungu obukhulu abekubo ngoba usethokoziswa yikuthi kulomuntu osezelwe emhlabeni. 22  Lani liphakathi kosizi khathesi kodwa ngizaphinda ngilibone. Inhliziyo zenu zizathokoza+ njalo kakho ozalithathela injabulo yenu. 23  Ngalelolanga alisoze lingibuze lowodwa umbuzo. Ngiqinisile sibili ngithi kini, uBaba uzalinika loba yini eliyicelayo+ ngebizo lami.+ 24  Alikaze licele lutho ngebizo lami kuze kube lamuhla. Celani lizakwamukela ukuze injabulo yenu iphelele. 25  “Ngilitshele lokhu ngisebenzisa imizekeliso. Isikhathi siyeza lapho engingasoze ngikhulume lani ngemizekeliso, kodwa ngizalitshela ngoBaba ngendlela ecacileyo. 26  Ngalelolanga lizacela kuBaba ngebizo lami. Angitsho ukuthi mina ngizalicelela kuBaba. 27  Phela uBaba uyalithanda kakhulu ngoba lina lingithandile+ futhi lakholwa ukuthi ngeza ngingummeli kaNkulunkulu.+ 28  Ngabuya emhlabeni ngingummeli kaBaba. Khathesi sengisuka emhlabeni, ngiya kuBaba.”+ 29  Abafundi bakhe bathi: “Awuboni-ke! Khathesi usukhuluma ngendlela ecacileyo, awusasebenzisi imizekeliso. 30  Sesikwazi ukuthi wazi zonke izinto lokuthi akudingeki ukuthi umuntu akubuze. Ngenxa yalokho siyakholwa ukuthi wavela kuNkulunkulu.” 31  UJesu wabaphendula wathi: “Khathesi selikholwa yini? 32  Lalelani! Isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho elizasabalala khona ngamunye wenu aye endlini yakhe, lingitshiye ngedwa.+ Kodwa angingedwa ngoba uBaba ulami.+ 33  Ngilitshele konke lokhu ukuze libe lokuthula ngenxa yami.+ Emhlabeni lizahlupheka kodwa wobani lesibindi! Mina ngiwunqobile umhlaba.”+

Amabala angaphansi

UJesu wasebenzisa ibizomuntu elithi “umsizi” ukuze limele umoya ongcwele (amandla hatshi umuntu).
UJesu wasebenzisa ibizomuntu elithi “umsizi” ukuze limele umoya ongcwele (amandla hatshi umuntu).