Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 2

Ungenzani Ukuze Ufunde NgoNkulunkulu?

“Ibhuku leli loMthetho akumelanga lisuke emlonyeni wakho futhi kumele ulibale ngelizwi eliphansi ubusuku lemini ukuze wenze konke okubhalwe kulo. Ungenza njalo uzahlakanipha kuloba yini oyenzayo futhi konke okwenzayo kuzaphumelela.”

UJoshuwa 1:8

“Baqhubeka bebalela abantu ibhuku loMthetho kaNkulunkulu weqiniso. Bawuchasisa wacaca ebantwini futhi baveza egcekeni ukuthi wawusitshoni, bebancedisa ukuthi bazwisise lokho ababebabalela khona.”

UNehemiya 8:8

“Uyajabula umuntu ongalandeli izeluleko zababi, . . . kodwa yena uthokoziswa ngumthetho kaJehova, ubala umthetho kaNkulunkulu ngelizwi eliphansi ubusuku lemini. . . . Konke akwenzayo kuzaphumelela.”

IHubo 1:1-3

“UFiliphu wagijima eceleni kwayo wezwa indoda le ibala umbhalo womphrofethi u-Isaya, wasesithi: ‘Uyakuzwisisa yini okubalayo?’ Yona yathi: ‘Kambe ngingakuzwisisa njani kungelamuntu ongifundisayo?’”

ImiSebenzi 8:30, 31

“Lanxa engabonakali, ubuntu bakhe lamandla akhe angapheliyo kanye lokuthi yena unguNkulunkulu sibili, kuyabonakala ngendlela ecacileyo kusukela ekudalweni komhlaba kusiya phambili. Kuyazwisiseka nxa kukhangelwa izinto azidalayo, yikho bengelasizatho sokuzigeza.”

KwabaseRoma 1:20

“Nakana ngezinto lezi, uzinikele kuzo ukuze abantu bonke bazibonele ngawabo ukuthi uyathuthuka.”

1 KuThimothi 4:15

“Asicabanganeni ukuze sivuselelane ethandweni lasemisebenzini emihle, singayekeli ukuhlangana ndawonye.”

KumaHebheru 10:24, 25

“Nxa ekhona phakathi kwenu ongelakho ukuhlakanipha kaqhubeke ekucela kuNkulunkulu ngoba yena ubapha ngesihle bonke futhi engelansolo. Uzakuphiwa sibili.”

UJakhobe 1:5