Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 13

IBhayibhili Lithini Ngokusebenza?

“Sewake wabona umuntu oyingcitshi emsebenzini wakhe? Lowomuntu uzakuma phambi kwamakhosi kasoze ame phambi kwabantukazana.”

IZaga 22:29

“Otshontshayo kayekele ukutshontsha kodwa kasebenze nzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla zakhe ukuze abe lolutho angalunika oswelayo.”

Kwabase-Efesu 4:28

“Wonke umuntu kumele adle anathe njalo awukholise wonke umsebenzi wakhe onzima. Lokhu kuyisipho esivela kuNkulunkulu.”

UmTshumayeli 3:13