IVangeli Elabhalwa NguJohane 2:1-25

  • Umtshado eKhana; amanzi aba liwayini (1-12)

  • UJesu uhlambulula ithempeli (13-22)

  • UJesu uyakwazi okusenhliziyweni yomuntu (23-25)

2  Ngelanga lesithathu kwaba ledili lomtshado eKhana yeGalile njalo unina kaJesu laye wayekhona.  UJesu labafundi bakhe labo babenxusiwe emtshadweni lo.  Iwayini lathi selisiyaphela, unina kaJesu wathi kuye: “Abaselawayini.”  Kodwa uJesu wathi: “Mina lawe* silani lakho lokho? Isikhathi sami asikafiki.”  Unina wathi kulabo ababenika abantu ukudla: “Yenzani konke azalitshela khona.”  Khonapho kwakulembiza zamatshe eziyisithupha, njengoba imithetho yamaJuda yokuzihlambulula yayisithi kube njalo.+ Ngayinye yayingagcwala ngemigqomo* emibili loba emithathu.  UJesu wathi kubo: “Gcwalisani imbiza lezi ngamanzi.” Lakanye bazigcwalisa phamu.  Wasesithi kubo: “Khanini liyenika umphathi wedili.” Ngakho benza njalo.  Umphathi wedili wathi enambitha amanzi la ayesetshintshwe aba liwayini kazange akwazi ukuthi lelowayini lalivele ngaphi (lanxa izinceku ezazikhe amanzi zazikwazi). Ngakho wabiza umyeni 10  wasesithi kuye: “Wonke umuntu uqala akhiphe iwayini elimnandi, besekusithi nxa abantu sebedakiwe abanike elingamnandi. Wena ugcine elimnandi kwaze kwaba khathesi.” 11  Lesi kwakuyisimangaliso sikaJesu sokuqala futhi wasenza eseKhana eGalile. Waveza inkazimulo yakhe,+ abafundi bakhe baba lokholo kuye. 12  Ngemva kwalokho yena lonina labafowabo+ kanye labafundi bakhe behla baya eKhaphenawume,+ kodwa abazange bafike bahlale amalanga amanengi. 13  IPhasika+ lamaJuda lithe seliseduze, uJesu waya eJerusalema. 14  Wathola ethempelini kulababethengisa inkomo lezimvu kanye lamajuba.+ Labatshintsha imali babehlezi ezitulweni zabo. 15  Yikho wenza umchilo ngezintambo, wabadudula ethempelini bonke ababelezimvu lenkomo, wachitha imali yalabo ababetshintsha imali, wagenqula lamatafula abo.+ 16  Wasesithi kulabo ababethengisa amajuba: “Susani izinto lezi lapha! Yekelani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuthengiselana!”*+ 17  Abafundi bakhe bakhumbula ukuthi kubhaliwe ukuthi: “Ngizayitshisekela indlu yakho.”+ 18  AmaJuda athi ebona lokho athi kuye: “Yisibonakaliso bani ongasitshengisa sona+ njengoba usenza izinto lezi?” 19  UJesu wawaphendula wathi: “Dilizani ithempeli leli, mina ngizalivusa ngamalanga amathathu.”+ 20  AmaJuda asesithi: “Kwathatha iminyaka engu-46 ukuthi ithempeli leli lakhiwe. Pho wena ungalivusa ngamalanga amathathu?” 21  Kodwa ithempeli ayelitsho ngumzimba wakhe.+ 22  Wathi esevusiwe kwabafileyo abafundi bakhe bakhumbula ukuthi wayejayele ukutsho njalo,+ basebewukholwa umbhalo lalokho okwakukhulunywe nguJesu. 23  Wathi eseJerusalema ngomkhosi wePhasika, abanengi baba lokholo ebizweni lakhe sebebone izimangaliso ayezenza. 24  Kodwa uJesu kazange abathembe ngoba wayebazi bonke, 25  futhi wayengadingi muntu owayengamtshela ngabantu ngenxa yokuthi yena wayekwazi okusenhliziyweni yomuntu.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “Mfazi, mina lawe.” Ngolimi lwesiGrikhi ukusetshenziswa kwebala elithi “mfazi” akutsho ukuthi wayengamhloniphi.
Umgqomo owodwa wawungaba ngamalitha angu-22. Khangela iSengezo ku-B14.
Kumbe, “imakethe; ibhizinesi.”