Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 7

IBhayibhili Laphrofethani Mayelana Lensuku Zokucina?

“Isizwe sizavukela isizwe, lombuso uvukele umbuso. . . . Zonke izinto lezi ziyikuqala kobuhlungu obunjengemihelo yokubeletha.”

UMathewu 24:7, 8

“Kuzakuba labaphrofethi bamanga abanengi abazadukisa abanengi. Lothando lwabanengi luzaphola ngenxa yokwanda kobubi.”

UMathewu 24:11, 12

“Nxa lisizwa izimpi lemibiko yezimpi lingethuki, izinto lezi kumele zenzakale kodwa ukuphela kuyabe kungakafiki.”

UMakho 13:7

“Kuzakuba lokuzamazama komhlaba okwesabekayo, kuphinde kube lemikhuhlane emibi lokuswelakala kokudla ezindaweni ezehlukeneyo. Kuzakuba lezinto ezesabisayo lezibonakaliso ezinkulu ezivela ezulwini.”

ULukha 21:11

“Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazigqajayo, labaziphakamisayo, labathukayo, labangalaleli abazali, labangabongiyo, labangathembekanga, labangathandi abanye, labangafuni isivumelwano, labanyundiselayo, labangazikhuziyo, labalolaka, labangakuthandiyo okuhle, labangabathengisi, labalenkani, labazikhukhumezayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu, labazitshaya angathi bayamesaba uNkulunkulu kodwa indlela abaphila ngayo ayikutshengisi lokho. Ungabi lobudlelwano labantu abanjalo.”

2 KuThimothi 3:1-5