IVangeli Elabhalwa NguJohane 4:1-54

  • UJesu lowesifazana ongumSamariya (1-38)

    • Khonza uNkulunkulu “ngomoya langeqiniso” (23, 24)

  • AmaSamariya amanengi akholwa kuJesu (39-42)

  • UJesu welapha indodana yesiphathamandla (43-54)

4  INkosi yananzelela ukuthi abaFarisi basebezwile ukuthi yona yenza abafundi abanengi ukwedlula uJohane lokuthi iyababhabhathiza.+  (Lanxa kunjalo kwakungayisuye uJesu owayebhabhathiza, kwakubhabhathiza abafundi bakhe.)  Ngakho uJesu waphinda waya eGalile esuka eJudiya  kodwa kwakumele adlule eSamariya.  Wafika edolobheni leSamariya okuthiwa yiSikhari. Laliseduze lensimu uJakhobe ayinika uJosefa indodana yakhe.+  Yikho lapho okwakulomthombo kaJakhobe.+ UJesu wafika wahlala emthonjeni edinwe efile ngenxa yohambo. Kwakungaba lihora lesithupha.*  Kwasekufika owesifazana weSamariya ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye: “Ngicela unginathise.”  (Ngalesosikhathi abafundi bakhe babeyethenga ukudla edolobheni.)  Owesifazana ongumSamariya waphendula wathi: “Mina ngingumSamariya. Manje ucelelani ukuthi ngikunathise wena ungumJuda?” (Phela amaJuda awadlelani lamaSamariya.)+ 10  UJesu wasesithi: “Aluba ubusazi isipho samahala esivela kuNkulunkulu+ lokuthi ngubani othi kuwe, ‘Ngicela unginathise,’ ubuzacela kuye amanzi futhi yena ubezakupha amanzi okuphila.”+ 11  Owesifazana wathi kuye: “Mnumzana, awula lankonxa yokukha amanzi, lomthombo lo uyatshona. Pho uzawathatha ngaphi lawomanzi okuphila? 12  Kambe wena umkhulu kulokhokho wethu uJakhobe owasipha umthombo lo ayenatha kuwo lamadodana akhe kanye lenkomo zakhe?” 13  UJesu wamphendula wathi: “Wonke umuntu onatha amanzi la uzaphinda awome. 14  Kodwa loba ngubani onatha amanzi engizamupha wona kasoze aphinde awome+ loba sekutheni. Amanzi engizamupha wona azakuba ngumthombo wamanzi ogobhozayo ngaphakathi kwakhe, amnike ukuphila okungapheliyo.”+ 15  Owesifazana wathi kuye: “Mnumzana, ngipha amanzi lawo ukuze ngingomi futhi ngingabi ngilokhu ngibuya lapha ngizokukha amanzi.” 16  UJesu wasesithi: “Hamba uyebiza umkakho ubuye laye lapha.” 17  Owesifazana wamphendula wathi: “Angilandoda mina.” UJesu wathi kuye: “Uqinisile nxa usithi awulandoda 18  ngoba usube lamadoda amahlanu futhi leyo ohlala layo khathesi ayisiyo yakho. Okukhulumileyo kuliqiniso.” 19  Owesifazana wasesithi: “Mnumzana, ngiyabona ukuthi ungumphrofethi.+ 20  Okhokho bethu babekhonzela entabeni le kodwa lina lithi iJerusalema yiyo indawo abantu okumele bakhonzele kuyo.”+ 21  UJesu wathi kuye: “Kukholwe engikutshoyo mama. Isikhathi siyeza lapho elingasoze likhonzele uBaba entabeni le kumbe eJerusalema. 22  Lina likhonza elingakwaziyo+ kodwa thina sikhonza esikwaziyo ngoba insindiso iqala kumaJuda.+ 23  Lanxa kunjalo, isikhathi siyeza futhi sesifikile lapho abakhonzi beqiniso abazakhonza khona uBaba ngomoya langeqiniso. UBaba udinga abanjalo ukuthi bamkhonze.+ 24  UNkulunkulu ungumoya+ futhi abamkhonzayo kumele bamkhonze ngomoya langeqiniso.”+ 25  Owesifazana wathi: “Ngiyakwazi ukuthi uMesiya uyeza, lowo obizwa ngokuthi nguKhristu. Loba nini lapho azafika khona uzasichasisela zonke izinto.” 26  UJesu wasesithi kuye: “Mina engikhuluma lawe nginguye.”+ 27  Ngalesosikhathi abafundi bakhe bafika, bamangala bembona ekhuluma lowesifazana. Kodwa kakho owathi kuJesu: “Ufunani kuye?” kumbe, “Ukhulumelani lowesifazana lo?” 28  Owesifazana wasetshiya imbiza yakhe yamanzi waya edolobheni wafika wathi ebantwini: 29  “Buyani lizobona indoda engitshele konke engakwenzayo. Pho ayisuye yini uKhristu?” 30  Basuka edolobheni baya kuye. 31  Kusenzakala konke lokho abafundi babemncenga besithi: “Rabi, dlana.”+ 32  Kodwa yena wathi kubo: “Ngilokudla elingazi lutho ngakho.” 33  Abafundi bakhuluma bebodwa bathi: “Kanti kulomuntu oke wamphathela ukudla?” 34  UJesu wasesithi kubo: “Ukudla kwami yikwenza intando yalowo ongithumileyo+ lokuqeda umsebenzi wakhe.+ 35  Angithi lithi sekusele inyanga ezine ukuthi isikhathi sokuvuna sifike? Ngithi kini: Phakamisani amehlo likhangele amasimu, asemhlophe njalo aselindele ukuvunwa.+ Khathesi 36  ovunayo usesamukela umholo wakhe futhi usebuthelela izithelo zokuphila okungapheliyo ukuze ohlanyelayo lovunayo bathokoze bonke.+ 37  Isitsho esithi: Omunye ngumhlanyeli, omunye ngovunayo siliqiniso endabeni le. 38  Ngalithuma ukuthi liyevuna lokho elingakusebenzelanga. Kwasebenza abanye kodwa lani selisabelana labo lokho abakusebenzelayo.” 39  AmaSamariya amanengi akulelodolobho akholwa kuye ngenxa yelizwi lowesifazana owayefakaze wathi: “Ungitshele zonke izinto engazenzayo.”+ 40  AmaSamariya la afika kuye amcela ukuthi ahlale lawo. Wasehlala lawo okwamalanga amabili. 41  Ngakho kwaba labanye abanengi abakholwayo ngenxa yalokho uJesu ayekutsho, 42  njalo batshela owesifazana bathi: “Asisakholwa ngenxa nje yalokho ositshele khona, kodwa sesikholwa ngoba sesizizwele ngezethu. Siyakwazi ukuthi indoda le ingumsindisi womhlaba sibili.”+ 43  Ngemva kwamalanga amabili uJesu wasuka lapho waya eGalile 44  lanxa wayetshilo ukuthi umphrofethi kahlonitshwa lapho adabuka khona.+ 45  Wathi efika eGalile abantu bamamukela ngoba babezibonile izinto zonke ayezenzile emkhosini owawuseJerusalema,+ njengoba labo babehambile kulowomkhosi.+ 46  Waphinda wabuyela eKhana yaseGalile lapho ayetshintshe khona amanzi aba liwayini.+ Kwakulesiphathamandla sesikhosini esasigulelwa yindodana yaso eKhaphenawume. 47  Indoda le yathi isizwa ukuthi uJesu wayesefikile eGalile evela eJudiya, yamlanda yamcela ukuthi ahambe layo ayesilisa indodana yayo ngoba yayisigulela ukufa. 48  Kodwa uJesu wathi kuyo: “Lina bantu alisoze lafa lakholwa nxa lingabonanga izibonakaliso lezimanga.”+ 49  Isiphathamandla sesikhosini sathi: “Nkosi, asihambe umntanami engakafi.” 50  UJesu wasesithi: “Zihambele, indodana yakho isiphilile.”+ Indoda le yawakholwa amazwi kaJesu, yasihamba. 51  Ithe isesendleleni izinceku zayo zayihlangabeza zayitshela ukuthi indodana yayo isiphilile.* 52  Ngakho yabuza izinceku zayo ukuthi yayisile sikhathi bani. Zaphendula zathi: “Isile* izolo ngehora lesikhombisa.”* 53  Uyise wahle wananzelela ukuthi kwakuyilo kanye ihora uJesu ayethe kuye: “Indodana yakho isiphilile.”+ Yikho yena labo bonke ayehlala labo bakholwa. 54  Lesi kwakuyisimangaliso sesibili+ uJesu asenza eGalile evela eJudiya.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ngabo-12 emini.”
Kumbe, “isingcono.”
Kumbe, “Ukutshisa komzimba kuphele.”
Kumbe, “ngabo-1 emini.”