Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 18

Ungenzani Ukuze Usondele KuNkulunkulu?

“Wena olalela imithandazo, yonke imihlobo yabantu izakuza kuwe.”

IHubo 65:2

“Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ungathembi okwakho ukuzwisisa. Mdinge kuzo zonke izindlela zakho, yena uzaqondisa izindlela zakho.”

IZaga 3:5, 6

“Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.”

UJohane 17:3

“Njengoba [uNkulunkulu] engakhatshana komunye lomunye wethu.”

ImiSebenzi 17:27

“Ngiqhubeka ngithandazela ukuthi uthando lwenu luqhubeke lukhula kakhulu, libe lolwazi oluqondileyo lokuqedisisa konke.”

KwabaseFiliphi 1:9

“Nxa ekhona phakathi kwenu ongelakho ukuhlakanipha kaqhubeke ekucela kuNkulunkulu ngoba yena ubapha ngesihle bonke futhi engelansolo. Uzakuphiwa sibili.”

 

“Sondelani kuNkulunkulu laye uzasondela kini. Gezani izandla zenu lina zoni, lihlambulule inhliziyo zenu lina abangqondombili.”

UJakhobe 4:8

“Ukuthanda uNkulunkulu kutsho ukulalela imilayo yakhe njalo imilayo yakhe kayinzima.”

1 UJohane 5:3