IVangeli Elabhalwa NguJohane 17:1-26

  • Umthandazo wokucina elabaphostoli bakhe (1-26)

    • Ukwazi uNkulunkulu kwenza uthole ukuphila (3)

    • AmaKhristu awasiwo womhlaba (14-16)

    • “Ilizwi lakho liliqiniso” (17)

    • “Sengenze balazi ibizo lakho” (26)

17  UJesu wathi esekhulume lokhu waphakamisa amehlo akhe wakhangela ezulwini wathi: “Baba, isikhathi sesifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana yakho ikukhazimulise,+  njengoba nje uyiphe amandla phezu kwabo bonke abantu+ ukuze ibaphe ukuphila okungapheliyo+ bonke obanike yona.+  Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo+ kumele bakwazi* wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso+ lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.+  Ngikukhazimulisile emhlabeni+ ngoba ngiwuqedile umsebenzi ongiphe wona.+  Khathesi-ke Baba, ngikhazimulisa eceleni kwakho ngenkazimulo engangilayo ngiseceleni kwakho umhlaba ungakabi khona.+  “Sengenze ibizo lakho laziwa* ebantwini owangipha bona emhlabeni.+ Babengabakho wangipha bona njalo baligcinile* ilizwi lakho.  Khathesi sebekwazi ukuthi zonke izinto owangipha zona zivela kuwe  ngoba sengibatshelile amazwi owangitshela wona+ njalo bawamukele. Sebekwazi mhlophe ukuthi ngabuya ngingummeli wakho+ futhi bayakholwa ukuthi ungithumile.+  Ngiyabacelela, angiceleli umhlaba kodwa ngicelela labo ongiphe bona ngoba bangabakho. 10  Konke okwami ngokwakho, lokwakho ngokwami.+ Sengikhazinyulisiwe kubo. 11  “Mina sengisiza kuwe, angisekho emhlabeni kodwa bona basemhlabeni.+ Baba Ongcwele, bakhangele+ ngenxa yebizo lakho ongiphe lona ukuze babe munye* njengoba nje lathi simunye.*+ 12  Ngiseselabo bengibakhangele+ ngenxa yebizo lakho ongiphe lona. Bengibavikela njalo kakho loyedwa wabo oselahlekile+ ngaphandle kwendodana yokubhujiswa,+ ukuze umbhalo ugcwaliseke.+ 13  Kodwa khathesi ngiza kuwe futhi ngikhuluma izinto lezi emhlabeni ukuze intokozo yami ipheleliswe kubo.+ 14  Ngibaphile ilizwi lakho kodwa umhlaba uyabazonda ngoba abasibo bomhlaba+ njengoba lami ngingayisuye womhlaba. 15  “Angiceli ukuthi ubasuse emhlabeni kodwa engikucelayo yikuthi ubakhangele ngenxa yomubi.+ 16  Ayisibo bomhlaba+ njengoba nje lami ngingayisuye womhlaba.+ 17  Bangcwelise* ngeqiniso,+ ilizwi lakho liliqiniso.+ 18  Ngibathumile emhlabeni njengoba lawe wangithuma emhlabeni.+ 19  Ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuze labo bangcweliswe ngeqiniso. 20  “Kodwa angiceleli bona kuphela, ngicelela lalabo abazakuzwa ilizwi labo bakholwe kimi, 21  ukuze bonke babe munye+ njengoba wena Baba umunye lami, lami ngimunye lawe.+ Ngifuna babe munye lathi ukuze umhlaba ukholwe ukuthi ungithumile. 22  Ngibaphe inkazimulo onginike yona ukuze babe munye njengoba lathi simunye,+ 23  mina ngibe munye labo, lawe ube munye lami ukwenzela ukuthi bamanyane ngokupheleleyo. Lokhu kuzakwenza ukuthi umhlaba ukwazi ukuthi ungithumile lokuthi ubathandile njengoba nje ungithandile. 24  Baba, ngifuna ukuthi ongiphe bona babe lami lapho engikhona+ ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngoba wangithanda umhlaba ungakasungulwa.+ 25  Baba Olungileyo, umhlaba awukwazi sibili ukuthi wena ungubani,+ kodwa mina ngiyakwazi+ njalo labo sebekwazi ukuthi ungithumile. 26  Sengenze balazi ibizo lakho njalo ngizalenza laziwe+ ukuze uthando owangithanda ngalo lube kubo, lami ngibe munye labo.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “baqhubeke befunda ngawe.”
NgesiGrikhi, “Sengilivezile ibizo lakho.”
Kumbe, “balilalele.”
Kumbe, “simanyene.”
Kumbe, “bamanyane.”
Kumbe, “Behlukanise labanye; Benze babe ngcwele.”