IVangeli Elabhalwa NguJohane 19:1-42

  • UJesu uyabhaxabulwa enziwe inhlekisa (1-7)

  • UPhilathu uphinda athonisise uJesu (8-16a)

  • UJesu uyabethelwa eGoligotha (16b-24)

  • UJesu uthi uJohane agcine unina (25-27))

  • Ukufa kukaJesu (28-37)

  • UJesu uyangcwatshwa (38-42)

19  UPhilathu wasesithi uJesu athathwe abhaxabulwe.+  Amasotsha eluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe, amgqokisa ijazi elalilombala oyibubende.*+  Ayelokhu esiza kuye esithi: “Sabona wena* Nkosi yamaJuda!” Ayemtshaya langamampama ebusweni.+  UPhilathu waphinda waphuma phandle wathi kumaJuda: “Khangelani! Sengimletha kini phandle ukuze likwazi ukuthi angiboni lutho aluphambanisileyo.”+  UJesu wasephuma phandle egqoke umqhele wameva lejazi eliyibubende. UPhilathu wathi: “Khangelani! Nansi indoda!”  Abaphristi abakhokhelayo labalindi bathi bembona bamemeza besithi: “Kabethelwe esigodweni! Kabethelwe esigodweni!”+ UPhilathu wasesithi: “Mthatheni lina liyembulala,* mina angiboni lutho aluphambanisileyo.”+  AmaJuda amphendula athi: “Thina silomthetho wethu futhi ngokwalowomthetho kumele afe+ ngoba uzenze indodana kaNkulunkulu.”+  UPhilathu wathi esizwa lokho wesaba kakhulu.  Waphinda wangena esigodlweni sakhe wathi kuJesu: “Ungowangaphi wena?” Kodwa uJesu kazange amphendule.+ 10  UPhilathu wasesithi: “Kanti awufuni ukukhuluma lami? Awukwazi yini ukuthi ngilamandla okukukhulula lawokukubulala?”* 11  UJesu wamphendula wathi: “Ubungeke ube lamandla phezu kwami ngabe ubungawaphiwanga evela phezulu. Yikho umuntu ongilethe kuwe elesono esikhulu kakhulu.” 12  Ngenxa yalokho uPhilathu waqhubeka ezama ukudinga indlela yokumkhulula. Kodwa amaJuda amemeza athi: “Nxa ungakhulula indoda le, uyabe ungayisuye mngane kaKhesari. Wonke umuntu ozenza inkosi uphikisana loKhesari.”+ 13  UPhilathu wathi esezwe amazwi la waphuma loJesu phandle wasehlala esihlalweni sokwahlulela endaweni egandelwe ngamatshe, ebizwa ngokuthi yi-Gabatha ngesiHebheru. 14  Kwakulilanga lokulungiselela+ iPhasika futhi kwakungaba lihora lesithupha.* UPhilathu wathi kumaJuda: “Khangelani inkosi yenu!” 15  Kodwa wona amemeza athi: “Mbulale! Mbulale! Kabethelwe esigodweni!” Yena wasesithi: “Ngibulale inkosi yenu yini?” Abaphristi abakhokhelayo baphendula bathi: “Asila enye inkosi ngaphandle kukaKhesari.” 16  Wasemdlulisela kubo ukuthi ayebulawa ngokubethelwa esigodweni.+ Ngakho bamthatha uJesu. 17  Wazithwalela isigodo sokuhlutshwa* waya endaweni ebizwa ngokuthi yiNdawo Yokhakhayi,+ ethiwa yi-Goligotha ngesiHebheru.+ 18  Bafika babethela uJesu esigodweni,+ ephahlwe ngamanye amadoda amabili.+ 19  UPhilathu wabhala amazwi la ebhakaneni: “UJesu UmNazaretha, INkosi YamaJuda.”+ Wasewafaka phezu kwesigodo sokuhlutshwa.* 20  AmaJuda amanengi awabala amazwi la ngoba indawo uJesu ayebethelwe kuyo yayiseduze leJerusalema futhi ayebhalwe ngesiHebheru lesiLathini lesiGrikhi. 21  Kodwa abaphristi abakhokhelayo bamaJuda bathi kuPhilathu: “Ungabhali ukuthi, ‘INkosi YamaJuda,’ bhala ukuthi yena wathi, ‘NgiyiNkosi YamaJuda.’” 22  UPhilathu waphendula wathi: “Engikubhalileyo ngikubhalile.” 23  Amasotsha athi esebethele uJesu esigodweni athatha izembatho zakhe zangaphandle azehlukanisa zaba zingxenye ezine, isotsha ngalinye lathola ingxenye eyodwa. Athatha lesembatho sakhe sangaphakathi kodwa sona sasingelamthungo, selukwe kusukela phezulu kusiya phansi. 24  Asekhuluma wodwa athi: “Asingasidabuli lesi kodwa asenzeni inkatho ukuze sibone ukuthi sizathathwa ngubani.”+ Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: “Behlukaniselana izembatho zami futhi benza inkatho babelana izigqoko zami.”+ Amasotsha azenza sibili izinto lezi. 25  Eduze kwesigodo sokuhlutshwa* uJesu ayebethelwe kuso kwakumi unina+ lodadewabo kanina, loMariya umkaKlophasi kanye loMariya Magadalena.+ 26  UJesu wathi ebona unina lomfundi ayemthanda+ bemi eduze, wathi kunina: “Mama, nansi indodana yakho!” 27  Wasesithi kumfundi ayemthanda: “Nangu unyoko!” Kusukela ngalesosikhathi umfundi lo wamthatha wayahlala laye emzini wakhe. 28  Ngemva kwalokhu, uJesu esekwazi ukuthi izinto zonke zasezenzakele wathi: “Sengomile.”+ Lokhu wakutsho ukuze umbhalo ugcwaliseke. 29  Khonapho kwakulembiza eyayigcwele iwayini elimunyu. Ngakho bathatha isipontshi esasigxanyuzwe ewayinini leli basifaka emhlangeni wehisophi,* basisondeza emlonyeni wakhe.+ 30  UJesu uthe eselinambithile iwayini elimunyu wathi: “Sengikwenzile konke!”+ Wasekhothamisa ikhanda wafa.+ 31  Njengoba kwakuliLanga Lokulungiselela,+ amaJuda ayengafuni ukuthi ababethelwe ezigodweni zokuhlutshwa+ baqhubeke belapho ngeSabatha. (Phela lelo kwakuliSabatha elikhulu.)+ Yikho acela kuPhilathu ukuthi inyawo zabo zephulwe, izidumbu besezisuswa. 32  Amasotsha ephula inyawo zamadoda amabili ayebethelwe loJesu. 33  Athi efika kuJesu abona ukuthi wayesefile. Ngakho kawasazephulanga inyawo zakhe. 34  Kodwa elinye isotsha lamgwaza ngomkhonto emhlubulweni,+ kwaphuma igazi lamanzi. 35  Osefakaze lokhu ngulowo owakubonayo njalo ubufakazi bakhe buliqiniso. Uyakwazi ukuthi akukhulumayo kuliqiniso ukuze lani likholwe.+ 36  Izinto lezi zenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi: “Akusoze kwephulwe lelilodwa ithambo lakhe.”+ 37  Kanti njalo omunye umbhalo uthi: “Bazamkhangela lowo abamgwazileyo.”+ 38  Ngemva kwalokhu uJosefa wase-Arimathiya owayengumfundi kaJesu kodwa ekufihla lokho ngoba esesaba amaJuda,+ wacela kuPhilathu ukuthi athathe isidumbu sikaJesu, uPhilathu wamvumela. Ngakho wafika wasithatha isidumbu.+ 39  Kwabuya loNikhodemu,+ indoda eyayike yalanda uJesu ebusuku. Wayethwele imure ehlanganiswe lenhlaba, ilesisindo esingaba ngamakhilogremu angu-30.+ 40  Bathatha isidumbu sikaJesu basigoqela ngamalembu elineni ayefakwe amakha,+ belandela umkhuba wamaJuda wokungcwaba. 41  Endaweni uJesu ayebulawelwe kuyo* kwakulensimu futhi ensimini le kwakulethuna elitsha+ okwakungakaze kungcwatshwe muntu kulo. 42  Ngakho bambeka lapho ngoba kwakulilanga lamaJuda lokulungiselela+ njalo ithuna lelo laliseduze.

Amabala angaphansi

NgesiNgisi umbala oyibubende yi-purple.
Kumbe, “Bayethe.”
Kumbe, “liyembethela esigodweni.”
Kumbe, “lawokukubethela esigodweni?”
Kumbe, “ngabo-12 emini.”
Kumbe, “ayebethelwe kuyo.”