IVangeli Elabhalwa NguJohane 3:1-36

  • UJesu loNikhodemu (1-21)

    • Ukuzalwa kutsha (3-8)

    • UNkulunkulu wawuthanda umhlaba (16)

  • UJohane ufakaza okokucina ngoJesu (22-30)

  • Ovela phezulu (31-36)

3  Kwakulendoda engumFarisi okwakuthiwa nguNikhodemu+ eyayingumbusi wamaJuda.  Yavakatshela uJesu ebusuku+ yathi kuye: “Rabi,+ siyakwazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akulamuntu ongenza izimangaliso lezi+ ozenzayo engancediswa nguNkulunkulu.”+  UJesu wathi kuyo: “Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi umuntu azalwe kutsha,+ ngeke awubone uMbuso kaNkulunkulu.”+  UNikhodemu wasesithi: “Umuntu angazalwa njani yena esemdala? Kambe angabuyela esiswini sikanina abesezalwa kutsha?”  UJesu wamphendula wathi: “Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi+ langomoya,+ ngeke angene eMbusweni kaNkulunkulu.  Lokho okuzelwe ngenyama kuyinyama, lalokho okuzelwe ngomoya kungumoya.  Akungakumangalisi ukuthi ngithe kuwe: Lina bantu kumele lizalwe kutsha.  Umoya uvunguza usiya lapho ofuna khona. Liyawuzwa umsindo wawo kodwa alikwazi ukuthi usuka ngaphi usiya ngaphi. Kunjalo lakubo bonke asebezelwe ngomoya.”+  UNikhodemu wamphendula wathi: “Lokho kungenzakala njani?” 10  UJesu wasesithi: “Kanti awukwazi lokho wena ungumfundisi wako-Israyeli? 11  Ngiqinisile sibili ngithi kuwe, esikwaziyo siyakukhuluma lesikubonileyo siyakufakaza kodwa lina alibamukeli ubufakazi esilinika bona. 12  Nxa ngilitshele izinto zemhlabeni lasala lilokhu lingakholwa, lizakholwa njani sengilitshela ezezulwini? 13  Kakho osewake waya ezulwini,+ iNdodana yomuntu yiyo yodwa eyehla ivela ezulwini.+ 14  Njengoba nje uMosi waphanyeka inyoka enkangala,+ iNdodana yomuntu layo kumele iphanyekwe phezulu+ 15  ukuze wonke umuntu okholwa kuyo abe lokuphila okungapheliyo.+ 16  “UNkulunkulu wawuthanda kakhulu umhlaba waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa,+ ukuze wonke umuntu otshengisa ukuthi uyakholwa kuyo angabhujiswa kodwa abe lokuphila okungapheliyo.+ 17  UNkulunkulu kathumanga iNdodana yakhe emhlabeni ukuthi izokwahlulela umhlaba kodwa wayithuma ukuze umhlaba usindiswe ngayo.+ 18  Lowo okholwa kuyo kasoze ahlulelwe,+ kodwa ongelakholo kuyo wahlulelwe kudala ngenxa yokuthi kazange akholwe ebizweni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.+ 19  Ukukhanya kufikile sibili emhlabeni+ kodwa abantu bathande ubumnyama kulokukhanya ngoba imisebenzi yabo mibi. Yikho bezakwahlulelwa. 20  Lowo owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya njalo kezi ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ingavezwa egcekeni.* 21  Kodwa lowo owenza okuqondileyo uyabuya ekukhanyeni+ ukuze kubonakale ukuthi imisebenzi yakhe ivumelana lentando kaNkulunkulu.” 22  Ngemva kwalokho uJesu labafundi bakhe baya emaphandleni aseJudiya. Wahlala labo insuku ezinengi njalo wayebhabhathiza.+ 23  Kodwa uJohane laye wayebhabhathiza e-Ayenoni duze leSalimi ngoba kwakulamanzi amanengi kuleyondawo+ futhi abantu babelokhu besiza bezobhabhathizwa.+ 24  Ngalesosikhathi uJohane wayengakavalelwa ejele.+ 25  Abafundi bakaJohane baphikisana lomunye umJuda ngendaba yokuhlanjululwa. 26  Ngemva kwalokho baya kuJohane bathi kuye: “Rabi, indoda leyana owawulayo ngaphetsheya kukaJodani futhi owawufakaza ngayo+ isibhabhathiza. Abantu bonke baya kuyo.” 27  UJohane wabaphendula wathi: “Umuntu ngeke athole ngitsho lento eyodwa ngaphandle nxa eyiphiwe ivela ezulwini. 28  Lani liyangifakazela ukuthi ngathi, ‘Angisuye Khristu+ kodwa ngathunywa ukuthi ngibuye kuqala kulaye.’+ 29  Lowo olomakoti nguye umyeni.+ Kodwa nxa umngane womyeni emi eduze komyeni emuzwa ekhuluma, uyathokoza kakhulu ngenxa yelizwi lakhe. Ngakho injabulo yami isiphelele. 30  Yena kumele aqhubeke esiba mkhulu kodwa mina ngiqhubeke ngincipha.” 31  Ovela phezulu+ uphezu kwabanye bonke. Ovela emhlabeni uvela emhlabeni njalo ukhuluma ngezinto zomhlaba. Ovela ezulwini uphezu kwabanye bonke.+ 32  Ufakaza izinto azibonileyo lazizwileyo+ kodwa kakho obamukelayo ubufakazi bakhe.+ 33  Loba ngubani osebamukele ubufakazi bakhe usezifakele uphawu lokuthi* uNkulunkulu uqinisile.+ 34  Lowo owathunywa nguNkulunkulu ukhuluma amazwi kaNkulunkulu+ ngoba uNkulunkulu kancitshani ngomoya wakhe. 35  UBaba uyayithanda iNdodana+ njalo usebeke izinto zonke esandleni sayo.+ 36  Okholwa eNdodaneni ulokuphila okungapheliyo,+ kodwa ongayilaleliyo iNdodana kasoze akubone ukuphila+ futhi ulaka lukaNkulunkulu luqhubeka luphezu kwakhe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ingasolwa.”
Kumbe, “useqinisekise ukuthi.”