Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 11

Umuntu Angafa Uya Ngaphi?

“Nxa angama ukuphefumula, uyabuyela emhlabathini, ngalelolanga imicabango yakhe ihle itshabalale.”

IHubo 146:4

“Abaphilayo bayakwazi ukuthi bazakufa kodwa abafileyo abazi lutho ngitsho . . . Konke isandla sakho esenelisa ukukwenza kwenze ngamandla akho wonke ngoba engcwabeni lapho oya khona akusetshenzwa, akulamacebo, akulalwazi njalo akulakuhlakanipha.”

UmTshumayeli 9:5, 10

“[UJesu] waphinda wathi: ‘Umngane wethu uLazaro uselele kodwa ngiya khona ukuze ngiyemvusa.’ Babecabanga ukuthi ukhuluma ngokuthi wayelele ephumula kodwa uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Yikho wakubeka kwacaca wathi kubo: ‘ULazaro usefile.’”

UJohane 11:11, 13, 14