Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

A7-H

Okuqakathekileyo Okwenzakala Empilweni KaJesu Esemhlabeni—Inkonzo KaJesu Yokucina EJerusalema (Ingxenye Yesibili)

ISIKHATHI

INDAWO

OKWENZAKALAYO

UMATHEWU

UMAKHO

ULUKHA

UJOHANE

NgoNisani 14

EJerusalema

UJesu uthi uJudasi ungumthengisi futhi uyamxotsha

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Usungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa (1Kr 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ukhuluma ngokuthi uPhetro uzamphika lokuthi abaphostoli bazasabalala

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Ubathembisa umsizi; umzekeliso wesihlahla samagilebisi seqiniso; umlayo wokuthi bathandane; umthandazo wokucina elabaphostoli

     

14:1–17:26

EGetsemane

Ukhathazeka kakhulu ensimini; uJesu uyathengiswa, abotshwe

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

EJerusalema

Uthonisiswa ngu-Anasi; wahlulelwa nguKhayifasi, uphambi kweSanihedrini; uPhetro uyamphika

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

UJudasi umthengisi uyazibophela (Imis 1:18, 19)

27:3-10

     

Uphambi kukaPhilathu, uya kuHerodi abesebuyiselwa kuPhilathu

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

UPhilathu ufuna ukumkhulula kodwa amaJuda athi kukhululwe uBharabha; ugwetshelwa ukufa

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3:00 p.m., ngo-Lwesihlanu)

EGoligotha

Ufela esigodweni sokuhlutshwa

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

EJerusalema

Isidumbu sethulwa esigodweni singcwatshwe

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

NgoNisani 15

EJerusalema

Abaphristi labaFarisi badinga abantu abazalinda ithuna futhi balivala ngci

27:62-66

     

NgoNisani 16

EJerusalema laseduze kwayo; e-Emawusi

UJesu uyavuswa; ubonakala kahlanu kubafundi

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Ngemva kukaNisani 16

EJerusalema; eGalile

Ubonakala kanengi kubafundi (1Kr 15:5-7; Imis 1:3-8); uyafundisa; ubatshela ukuthi benze abafundi

28:16-20

   

20:26–21:25

Ngo-Iyari 25

Entabeni yama-oliva, eduze leBhethani

UJesu uya ezulwini ngemva kwamalanga angu-40 evusiwe (Imis 1:9-12)

   

24:50-53