Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UMBUZO 5

IBhayibhili Likhuluma Ngani?

“Ngizakwenza ukuthi kube lokuzondana phakathi kwakho lowesifazana, laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yowesifazana. Izacobodisa ikhanda lakho njalo wena uzayilimaza isithende.”

UGenesisi 3:15

“Ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba zizazitholela isibusiso ngenxa yokuthi ulalele ilizwi lami.”

UGenesisi 22:18

“UMbuso wakho kawuze. Intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini.”

UMathewu 6:10

“Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu onika ukuthula achoboze uSathane ngaphansi kwenyawo zenu.”

KwabaseRoma 16:20

“Nxa konke sekubekwe ngaphansi kweNdodana, layo izazibeka ngaphansi kwalowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kubo bonke.”

1 KwabaseKhorinte 15:28

“Izithembiso zatshelwa u-Abrahama lenzalo yakhe . . . , uKhristu. Kanti njalo nxa lingabakaKhristu liyinzalo ka-Abrahama sibili.”

KwabaseGalathiya 3:16, 29

“Umbuso womhlaba usube nguMbuso weNkosi yethu loKhristu wayo njalo izakuba yinkosi ibuse kuze kube nini lanini.”

ISambulo 11:15

“Ngakho waphoselwa phansi umgobho, inyoka yokuqala ebizwa ngokuthi nguDeveli langokuthi nguSathane, odukisa umhlaba wonke. Waphoselwa phansi emhlabeni, lezingilosi zakhe zaphoselwa phansi ndawonye laye.”

ISambulo 12:9

“Yawubamba umgobho, inyoka yokuqala enguDeveli loSathane, yambopha okweminyaka eyinkulungwane.”

ISambulo 20:2