IVangeli Elabhalwa NguJohane 18:1-40

  • UJudasi uthengisa uJesu (1-9)

  • UPhetro uhlasela ngenkemba (10, 11)

  • UJesu uhanjiswa ku-Anasi (12-14)

  • UPhetro uphika uJesu okokuqala (15-18)

  • UJesu uthonisiswa ngu-Anasi (19-24)

  • UPhetro uphika uJesu okwesibili lokwesithathu (25-27)

  • UJesu uthonisiswa nguPhilathu (28-40)

    • “UMbuso wami awusiwo walumhlaba” (36)

18  UJesu wathi eseqedile ukukhuleka, waphuma labafundi bakhe badabula esigodini seKhidroni+ besiya kwenye insimu, bafika bangena kuyo.+  UJudasi, lowo owayezamthengisa laye wayeyazi indawo leyo ngoba uJesu labafundi bakhe babejayele ukuhlangana kuyo.  Yikho uJudasi wafika ehamba leqembu lamasotsha kanye labalindi ababethunywe ngabaphristi abakhokhelayo labaFarisi. Babephethe izikhali lezibane.+  UJesu wayekwazi konke okwakuzakwenzakala kuye, yikho wasondela kubo wathi: “Lidinga bani?”  Bamphendula bathi: “UJesu umNazaretha.”+ Wasesithi kubo: “Yimi.” UJudasi umthengisi wakhe laye wayemi khonapho.+  Kodwa uJesu wathi esithi kubo, “Yimi,” batshedela emuva bawela phansi.+  Waphinda wababuza wathi: “Lidinga bani?” Bathi: “UJesu umNazaretha.”  UJesu wasesithi: “Ngilitshelile ukuthi yimi. Nxa lidinga mina, yekelani amadoda la ahambe.”  Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke amazwi awatshoyo athi: “Kubo bonke ongiphe bona angilahlekelwanga langoyedwa.”+ 10  USimoni Phetro wayelenkemba, yikho wayihwatsha wagalela inceku yomphristi omkhulu wayiquma indlebe yesokudla.+ Inceku leyo kwakuthiwa nguMalikhusi. 11  Kodwa uJesu wathi kuPhetro: “Buyisela inkemba leyo esikhwameni sayo.+ Akufanelanga ngiyinathe yini inkomitsho uBaba anginike yona?”+ 12  Amasotsha lenduna yamabutho kanye labalindi ababethunywe ngamaJuda bambamba uJesu bambopha. 13  Baqala bamusa ku-Anasi ngoba wayenguyisezala kaKhayifasi+ owayengumphristi omkhulu ngalowomnyaka.+ 14  UKhayifasi lo nguye owayecebise amaJuda ngokuthi kwakunceda wona ukuthi indoda eyodwa ifele abantu.+ 15  USimoni Phetro lomunye umfundi balandela uJesu.+ Umfundi lo wayesaziwa ngumphristi omkhulu njalo wangena loJesu egumeni lomphristi omkhulu, 16  kodwa uPhetro yena wasala emi phandle emnyango.* Yikho umfundi lo owayesaziwa ngumphristi omkhulu waphuma wayakhuluma lomuntu owayelinde emnyango, wamngenisa uPhetro. 17  Intombazana eyincekukazi eyayilinde emnyango yathi kuPhetro: “Awusimfundi wendoda le nje wena?” Yena wathi: “Angisuye.”+ 18  Izinceku labalindi babesotha umlilo wamalahle ababewubasile ngoba kwakuqanda. Babemile bewugombolozele, loPhetro laye emi labo esotha umlilo. 19  Umphristi okhokhelayo wabuza uJesu ngabafundi bakhe langemfundiso yakhe. 20  UJesu wamphendula wathi: “Bengihlala ngikhuluma labantu egcekeni futhi ngifundisa esinagogeni lasethempelini,+ lapho wonke amaJuda abuthana khona. Angikhulumanga lutho ensitha. 21  Manje kungani ubuza mina? Buza labo abangizwa ngikhuluma. Bayakwazi engakutshoyo.” 22  UJesu esetsho njalo, omunye wabalindi owayemi khonapho wamtshaya ngempama ebusweni+ wathi: “Ungaphendula njalo umphristi okhokhelayo?” 23  UJesu wasesithi kuye: “Nxa engikukhulumileyo kungaqondanga tshono ukuthi ngiphambaniseni, kodwa nxa kuqondile ungitshayelani?” 24  U-Anasi wasemdlulisela kuKhayifasi umphristi omkhulu,+ elokhu ebotshiwe. 25  USimoni Phetro yena wayelokhu emile esotha umlilo. Bathi kuye: “Pho lawe awusimfundi wakhe?” Waphika wathi: “Angisuye.”+ 26  Enye inceku yomphristi omkhulu, eyayiyisihlobo sendoda eyayiqunywe indlebe nguPhetro+ yathi: “Kanti wena angizange ngikubone ulaye ensimini?” 27  Kodwa uPhetro waphinda waphika, iqhude lahle lakhala.+ 28  Ekuseni kakhulu basuka loJesu kuKhayifasi bamusa esigodlweni sombusi.*+ Bona abazange bangene esigodlweni sombusi ukuze bangazingcolisi+ besebesehluleka ukudla iPhasika. 29  Ngakho uPhilathu waphuma wabalanda, wafika wathi: “Liyimangalela ngani indoda le?” 30  Bamphendula bathi: “Ngabe indoda le ibingayisiso sigangi, besingasoze siyilethe kuwe.” 31  UPhilathu wasesithi kubo: “Mthatheni lina limahlulele ngomthetho wenu.”+ AmaJuda athi: “Akukho emthethweni ukuthi sibulale umuntu.”+ 32  Lokhu kwenzakala ukuze kugcwaliseke ilizwi uJesu ayelitshilo eveza ukuthi wayezakufa njani.+ 33  Ngakho umbusi uPhilathu waphinda wangena esigodlweni sakhe wabiza uJesu wathi kuye: “UyiNkosi yamaJuda yini?”+ 34  UJesu waphendula wathi: “Lokhu okubuzayo uzicabangele kumbe kulabantu abakutshele ngami?” 35  UPhilathu wathi: “NgingumJuda yini mina? Isizwe sakini labaphristi abakhokhelayo yibo abakulethe kimi. Kanti wena wenzeni?” 36  UJesu wasesithi:+ “UMbuso wami awusiwo walumhlaba.+ Aluba uMbuso wami ubungowalumhlaba, izinceku zami bezizakulwa ukuze nginganikelwa kumaJuda.+ Kodwa uMbuso wami wona awuveli lapha.” 37  UPhilathu wasesithi kuye: “Uyinkosi yini?” UJesu waphendula wathi: “Kunjengoba nje usitsho ukuthi ngiyinkosi.+ Ngazalelwa ukuthi ngizofakaza iqiniso+ futhi lokho yikho engakulandayo emhlabeni. Wonke umuntu osekela iqiniso uyalilalela ilizwi lami.” 38  UPhilathu wathi: “Kuyini iqiniso?” Esetsho njalo waphinda waphuma waya kumaJuda wafika wathi kuwo: “Mina angitholi cala kuye.+ 39  Lijayele ukuthi ngilikhululele umuntu ngePhasika.+ Liyafuna yini ukuthi ngilikhululele iNkosi yamaJuda?” 40  Baphinda bamemeza bathi: “Sifuna uBharabha hatshi indoda le!” UBharabha lo wayeyisigebenga.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “egedini.”
Kumbe, “sikagavena.”